متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دورة قبل و برای نسبی كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسیم می كنیم . فرصتهای سرمایه‌گذاری نیز در طی مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است . شركتهایی که از این فرصتها استفاده بیشتری می کنند چشم انداز روشنی از آینده آنها متصور می شود . از جمله عوامل تأثیر پذیر نسبت به استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگی مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :

بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.

واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام

مقدمه طرح:

در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداكثر كردن بازده خود می باشند. لذا هر گونه اطلاعاتی كه با بهره گرفتن از آن بتوان میزان رشد شركت را پیش بینی نمود مور توجه سهامداران قرار می گیرد. فرصتها ی رشد نیروی محركی است كه ایجاد انگیزه می كند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسك را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است كه جهت این امر می بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی کرد. ارتقای آگاهی های حرفه ای از دستاوردهای جدید در زمینه سرمایه گذاری همراه با توسعه تكنولوژی ارتباطات باعث شده كه تامین كنندگان سرمایه وجوه خود را در شركتهایی سرمایه گذاری كنند كه امكان كسب سود بیشتری است ؛ از اینرو جریان وجوه (سرمایه) به صورتهای مختلف تحركی بیش از پیش یافته و در سالهای اخیر انجام سرمایه گذاریها بشدت رشد یافته است و بیشترین تغییرات حسابداری نیز در همین سالها ایجاد شده است. ساده انگاشتن این تغییرات به منزله عقب ماندگی و عدم موفقیت در صحنه رقابت امروزی می باشد و بیش از حد گمراه كننده و تضعیف كننده است. آنچه باعث موفقیت می گردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است كه جهت این امر می بایست عوامل موثر بر فرصتهای رشد شركتها را شناسایی كرد. ( واتس و زیمرمن ،1986،36) [1] .

پیشینه تحقیق:

1)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.

2) تحقیقی توسط آقای حمید جعفری و بکی جکی و فردیناند(1999) تحت عنوان (بررسی رابطه بین بدهی، جریانهای نقدی و سود خالص با فرصتهای سرمایه گذاری در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گردید. نتیجه تحقیق به این صورت است که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس وجود دارد و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی رابطه مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص رابطه مستقیم وجود دارد.

3) آقای علیرضا زمانپور دانشجوی دوره كارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(2001) تحقیقی تحت عنوان ( ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی ) انجام داده اند. نتایج تحقیق به این صورت میباشد که بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.

4) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با توجه به تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.

5) تحقیق دیگری توسط آقای فرامرز شكیبایی تحت عنوان ( بررسی رابطه بین رشد سود و فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایه گذاری ) در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتیجه تحقحق به این صورت است که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم وجود دارد.

6) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای استفاده از این وجوه ندارند.

7)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام شد رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با میزان بدهی و سیاست تقسیم سود در شركتهای كره ای مورد بررسی قرار گرفت. با توجه با اینكه تئوری این فرضیه از وجود ارتباط منفی بین فرصتهای سرمایه گذاری با بدهی و سیاست تقسیم سود حمایت می كند نتایج تحقیق نیز این تئوری را تائید كرد و مشخص شد شركتهایی كه دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایین هستند بدهی و تقسیم سود آنها بالا است.

8)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(1999) رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و رشد تحقق یافته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت محققین به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد تحقق یافته رابطه مثبت وجود دارد.

9)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(1998) تئوری فرضیه تحقیق بدین صورت است كه تلفیق فرصتهای سرمایه گذاری كم و وجد نقد بالا منجر به عكس العمل منفی بازار در برابر صدور بدهی می گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور كلی محققین به این نتیجه دست یافتند كه عكس العمل بازار در قبال صدور بدهی بطور معكوس به سطح وجه نقد و فرصتهای سرمایه گذاری شركت صادر كننده بدهی مرتبط است. غیر عادی ارتباط معکوس وجود دارد.

10)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(1998) ارتباط بین جریانات نقد آزاد، میزان بدهی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به فرصتهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد كه شركتهایی، كه دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایینی هستند. میزان بدهی آنها بالا است و در این شركتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی نسبت به شركتهای با بدهی آنها بالا است و در این شركتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی به میزان بدهی بستگی دارد و با كاهش میزان بدهی ارتباط به طور تصاعدی افزایش می یابد.

11) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(1996) واكنش قیمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در یونان برای یك دوره 10 ساله از سال 1981 تا 1990 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد كه اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثیر مثبتی روی قیمت سهام دارد و انتشار سهام می تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهای سرمایه گذاری آتی شركت تفسیر شود.

مبانی نظری:

فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)

آینده نگری گروه های استفاده كننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر تفسیر اطلاعاتی مالی هدایت كرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یك واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. یكی از روشهای برتر تفسیر اطلاعات، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است. فرصتهای سرمایه گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاریهای شركت را نشان می دهد بدین معنی كه هر چقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شركت در آینده بیشتر باشد، شركت دارای فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری است. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند كه ناشی از ارائه خدمات در بازار كار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از كاركنان راجع به اینكه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری كنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می كنند.

برخی دیگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند.(فردیناندبرچ1994404) 1.

مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه گذار شود. به علاوه انتظار می رود افراد با مطالعه اصول سرمایه گذاری تا آنجایی كه ممكن است از اشتباهات جلوگیری كرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند. فرصتهای سرمایه گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می شود. كسانی كه می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهای سرمایه گذاری بپردازند. كسانی كه در زمینه سرمایه گذاری دارای مهارت هستند می توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند به عنوان مثال كسانی كه در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركتها تبحر دارند در خرید و فروش سهام و كسب سود از كسانی كه فاقد این مهارت هستند، موفقترند. مدیرانی كه در خصوص پرتفلیو و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می باشند. بسیاری از موسسات مالی از قبیل شركتهای كارگزاری و بانكهای.سرمایه گذاری اعم از بانكها و شركتهای بیمه به خدمات تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نیازمند می باشند. شركتهای كارگزاری با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانكهای سرمایه گذاری سعی می كنند از طریق مشاوران مالی و سرمایه گذاری به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شركتها برای كسب مشتریان جدید بپردازند. همه این موسسات مالی كه درباره آنها در بالا بحث شد برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها باید به سوالاتی از قبیل چه چیزی باید بفروشند، و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملكرد این مدیران از روی وضعیت پرتفلیو شركت برآورد می شود و میزان موفقیت این مدیران را می توان از روی وضعیت پرتفلیو آن شركت فهمید. (تهرانینوربخش138258)1.

تعداد صفحه :13

قیمت : یازده هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

58 Comments

Google · اردیبهشت 16, 1397 at 4:43 ب.ظ

Google

Always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a whole lot of link appreciate from.

lesbian toys · اردیبهشت 25, 1397 at 1:09 ق.ظ

lesbian toys

[…]please stop by the web sites we adhere to, like this one, because it represents our picks in the web[…]

bunny rabbit vibrator · اردیبهشت 25, 1397 at 9:24 ق.ظ

bunny rabbit vibrator

[…]Every the moment inside a while we opt for blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date sites that we decide on […]

mp3 songs · اردیبهشت 25, 1397 at 2:50 ب.ظ

mp3 songs

[…]very few web sites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

aflampornhd · اردیبهشت 25, 1397 at 10:58 ب.ظ

aflampornhd

[…]here are some links to web pages that we link to simply because we consider they are really worth visiting[…]

adult seo · اردیبهشت 26, 1397 at 8:55 ق.ظ

adult seo

[…]Here are some of the websites we suggest for our visitors[…]

best sex toy for women · اردیبهشت 26, 1397 at 5:35 ب.ظ

best sex toy for women

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

tongue sex toys · اردیبهشت 26, 1397 at 11:05 ب.ظ

tongue sex toys

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a look, whoa did 1 discover about Mid East has got much more problerms also […]

butterfly sex toy in public · اردیبهشت 27, 1397 at 9:58 ق.ظ

butterfly sex toy in public

[…]we prefer to honor a lot of other online websites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

silicone based lube · اردیبهشت 27, 1397 at 10:45 ب.ظ

silicone based lube

[…]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[…]

rotating g spot rabbit vibrator · اردیبهشت 28, 1397 at 0:19 ق.ظ

rotating g spot rabbit vibrator

[…]usually posts some pretty exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

women caught masturbating · اردیبهشت 28, 1397 at 7:42 ق.ظ

women caught masturbating

[…]Sites of interest we have a link to[…]

awkward sex experiences · اردیبهشت 28, 1397 at 8:00 ق.ظ

awkward sex experiences

[…]check below, are some entirely unrelated websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[…]

vibrators for lesbians · اردیبهشت 28, 1397 at 2:53 ب.ظ

vibrators for lesbians

[…]very couple of web sites that occur to become detailed below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

best lesbian sex toys · اردیبهشت 28, 1397 at 10:51 ب.ظ

best lesbian sex toys

[…]please go to the sites we adhere to, like this one, as it represents our picks in the web[…]

chicago house dj · اردیبهشت 29, 1397 at 4:08 ق.ظ

chicago house dj

[…]Here are some of the websites we advise for our visitors[…]

hilo residential Inspection · اردیبهشت 29, 1397 at 10:16 ق.ظ

hilo residential Inspection

[…]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

real estate inspection · اردیبهشت 29, 1397 at 10:34 ق.ظ

real estate inspection

[…]here are some hyperlinks to web sites that we link to since we believe they may be really worth visiting[…]

Cracked glass · اردیبهشت 29, 1397 at 1:23 ب.ظ

Cracked glass

[…]the time to read or take a look at the material or websites we have linked to below the[…]

sexy and elegant lingerie · اردیبهشت 29, 1397 at 3:18 ب.ظ

sexy and elegant lingerie

[…]please visit the sites we stick to, like this one, as it represents our picks in the web[…]

Inspections Hawaii Inc · اردیبهشت 30, 1397 at 0:40 ق.ظ

Inspections Hawaii Inc

[…]Every once in a although we opt for blogs that we read. Listed below are the most up-to-date sites that we select […]

Best Butt Plug · اردیبهشت 30, 1397 at 5:04 ق.ظ

Best Butt Plug

[…]Sites of interest we have a link to[…]

Rabbit Vibrator Review · اردیبهشت 30, 1397 at 9:28 ق.ظ

Rabbit Vibrator Review

[…]one of our visitors recently recommended the following website[…]

Luxury Vibrator · اردیبهشت 30, 1397 at 4:45 ب.ظ

Luxury Vibrator

[…]very few web-sites that transpire to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

Classic Vibrator · اردیبهشت 30, 1397 at 10:24 ب.ظ

Classic Vibrator

[…]Here is an excellent Blog You might Discover Exciting that we Encourage You[…]

Foot-Long Double Dildo · اردیبهشت 30, 1397 at 10:37 ب.ظ

Foot-Long Double Dildo

[…]here are some links to web pages that we link to mainly because we think they’re really worth visiting[…]

Anal Beads · اردیبهشت 31, 1397 at 5:25 ق.ظ

Anal Beads

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but do not get quite a bit of link love from[…]

adam and eve discreet shipping · اردیبهشت 31, 1397 at 6:58 ق.ظ

adam and eve discreet shipping

[…]below you will find the link to some websites that we feel you should visit[…]

Wand Massager Review · اردیبهشت 31, 1397 at 3:15 ب.ظ

Wand Massager Review

[…]always a big fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a great deal of link like from[…]

Vibrating Cock Ring · اردیبهشت 31, 1397 at 7:21 ب.ظ

Vibrating Cock Ring

[…]very couple of web-sites that take place to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

Wand Massager · خرداد 1, 1397 at 0:49 ق.ظ

Wand Massager

[…]one of our guests not too long ago encouraged the following website[…]

Bullet Vibrator · خرداد 1, 1397 at 2:33 ق.ظ

Bullet Vibrator

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get a good deal of link adore from[…]

Best Sex Lubricant · خرداد 1, 1397 at 12:05 ب.ظ

Best Sex Lubricant

[…]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

Rabbit Vibrator Review · خرداد 1, 1397 at 12:08 ب.ظ

Rabbit Vibrator Review

[…]here are some hyperlinks to internet sites that we link to simply because we feel they are worth visiting[…]

nipple sex toys · خرداد 1, 1397 at 9:40 ب.ظ

nipple sex toys

[…]Every once inside a when we select blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date internet sites that we choose […]

adam and eve midnight rabbit · خرداد 2, 1397 at 1:35 ق.ظ

adam and eve midnight rabbit

[…]one of our visitors recently proposed the following website[…]

kegel exercises · خرداد 2, 1397 at 6:47 ق.ظ

kegel exercises

[…]check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

jack rabbit vibrator · خرداد 2, 1397 at 8:06 ق.ظ

jack rabbit vibrator

[…]please take a look at the internet sites we stick to, which includes this a single, as it represents our picks from the web[…]

poker 88 · خرداد 2, 1397 at 1:25 ب.ظ

poker 88

[…]very few sites that transpire to be in depth below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

cong ty lam phim quang cao · خرداد 2, 1397 at 4:36 ب.ظ

cong ty lam phim quang cao

[…]one of our guests recently suggested the following website[…]

screaming vibrator · خرداد 2, 1397 at 9:39 ب.ظ

screaming vibrator

[…]that is the finish of this write-up. Here you will locate some sites that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

Adam & Eve Luminous G Spot Vibe · خرداد 3, 1397 at 4:36 ق.ظ

Adam & Eve Luminous G Spot Vibe

[…]Sites of interest we have a link to[…]

big glass dildo · خرداد 3, 1397 at 2:34 ب.ظ

big glass dildo

[…]check beneath, are some entirely unrelated internet sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

jelly vibrator · خرداد 3, 1397 at 4:48 ب.ظ

jelly vibrator

[…]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

vibrator tutorial video · خرداد 4, 1397 at 2:44 ق.ظ

vibrator tutorial video

[…]Every once inside a whilst we pick blogs that we read. Listed below are the most current websites that we decide on […]

vibrator tutorial video · خرداد 4, 1397 at 6:09 ق.ظ

vibrator tutorial video

[…]although web sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be truly worth a go by way of, so have a look[…]

MILF Porn · خرداد 4, 1397 at 10:34 ق.ظ

MILF Porn

[…]The details talked about in the article are some of the ideal out there […]

Laverdaddesnuda.com · خرداد 4, 1397 at 7:04 ب.ظ

Laverdaddesnuda.com

[…]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re actually worth a go via, so have a look[…]

mp3juices · خرداد 4, 1397 at 8:22 ب.ظ

mp3juices

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless really worth taking a appear, whoa did 1 find out about Mid East has got far more problerms too […]

tubidy · خرداد 4, 1397 at 10:45 ب.ظ

tubidy

[…]the time to read or go to the content material or sites we’ve linked to beneath the[…]

best male sex toy · خرداد 5, 1397 at 11:08 ق.ظ

best male sex toy

[…]The information and facts mentioned in the post are some of the very best offered […]

head honcho masturbator · خرداد 5, 1397 at 2:44 ب.ظ

head honcho masturbator

[…]we came across a cool site that you simply might delight in. Take a look if you want[…]

big dildo review · خرداد 5, 1397 at 3:32 ب.ظ

big dildo review

[…]please pay a visit to the web-sites we stick to, like this a single, because it represents our picks through the web[…]

clit vibrator · خرداد 6, 1397 at 1:13 ق.ظ

clit vibrator

[…]The information and facts talked about inside the post are a number of the best offered […]

small powerful vibrator · خرداد 6, 1397 at 4:01 ق.ظ

small powerful vibrator

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I like but really don’t get lots of link love from[…]

waterproof rabbit vibrator · خرداد 6, 1397 at 3:44 ب.ظ

waterproof rabbit vibrator

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless genuinely worth taking a look, whoa did 1 understand about Mid East has got far more problerms as well […]

سرور مجازی · خرداد 6, 1397 at 9:08 ب.ظ

سرور مجازی

[…]usually posts some really exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

The Best Heating & Cooling Company in St. Louis · خرداد 6, 1397 at 10:59 ب.ظ

The Best Heating & Cooling Company in St. Louis

[…]that could be the finish of this post. Right here you will locate some web pages that we feel you will appreciate, just click the links over[…]

دیدگاهتان را بنویسید