متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارتباط بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارتباط بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاري و داراییهای دورة قبل و براي نسبي كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسيم مي كنيم . فرصتهاي سرمايه‌گذاري نيز در طي مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است . شركتهایی که از این فرصتها استفاده بيشتري مي کنند چشم انداز روشني از آينده آنها متصور مي شود . از جمله عوامل تأثير پذير نسبت به استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگي مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :

بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.

واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام

مقدمه طرح:

در بيشتر مواقع سرمايه گذاران تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري خود انجام مي دهند و به دنبال حداكثر كردن بازده خود مي باشند. لذا هر گونه اطلاعاتي كه با بهره گرفتن از آن بتوان ميزان رشد شركت را پيش بيني نمود مور توجه سهامداران قرار مي گيرد. فرصتها ي رشد نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. در اين ميان سرمايه گذاران هميشه باید در تصميمات سرمايه گذاري خود ريسك را در نظر داشته باشند زيرا آنچه باعث موفقيت مي گردد استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست سياستهاي مالي موثر بر ايجاد فرصتهاي رشد را در واحدهاي تجاري شناسائی کرد. ارتقاي آگاهيهاي حرفه اي از دستاوردهاي جديد در زمينه سرمايه گذاري همراه با توسعه تكنولوژي ارتباطات باعث شده كه تامين كنندگان سرمايه وجوه خود را در شركتهايي سرمايه گذاري كنند كه امكان كسب سود بيشتري است ؛ از اينرو جريان وجوه (سرمايه) به صورتهاي مختلف تحركي بيش از پيش يافته و در سالهاي اخير انجام سرمايه گذاريها بشدت رشد يافته است و بيشترين تغييرات حسابداري نيز در همين سالها ايجاد شده است. ساده انگاشتن اين تغييرات به منزله عقب ماندگي و عدم موفقيت در صحنه رقابت امروزي مي باشد و بيش از حد گمراه كننده و تضعيف كننده است. آنچه باعث موفقيت مي گردد، استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست عوامل موثر بر فرصتهاي رشد شركتها را شناسايي كرد. ( واتس و زیمرمن ،1986،36) [1] .

پیشینه تحقیق:

1)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.

2) تحقيقي توسط آقاي حميد جعفري و بکی جکی و فردیناند(1999) تحت عنوان (بررسي ارتباط بين بدهي، جريانهاي نقدي و سود خالص با فرصتهاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرديد. نتیجه تحقیق به این صورت است که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس وجود دارد و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی ارتباط مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص ارتباط مستقیم وجود دارد.

3) آقاي عليرضا زمانپور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(2001) تحقيقي تحت عنوان ( ارتباط فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي ) انجام داده اند. نتایج تحقیق به این صورت میباشد که بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي ارتباط معناداري وجود دارد.

4) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با توجه به تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.

5) تحقيق ديگري توسط آقاي فرامرز شكيبايي تحت عنوان ( بررسي ارتباط بين رشد سود و فرصتهاي رشد (فرصتهاي سرمايه گذاري ) در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتیجه تحقحق به این صورت است که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم وجود دارد.

6) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای استفاده از این وجوه ندارند.

7)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام شد ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري با ميزان بدهي و سياست تقسيم سود در شركتهاي كره اي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه با اينكه تئوري اين فرضيه از وجود ارتباط منفي بين فرصتهاي سرمايه گذاري با بدهي و سياست تقسيم سود حمايت مي كند نتايج تحقيق نيز اين تئوري را تائيد كرد و مشخص شد شركتهايي كه داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پايين هستند بدهي و تقسيم سود آنها بالا است.

8)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(1999) ارتباط بين فرصتهاي سرمايه گذاري و رشد تحقق يافته مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت محققين به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد تحقق یافته ارتباط مثبت وجود دارد.

9)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(1998) تئوري فرضيه تحقيق بدين صورت است كه تلفيق فرصتهاي سرمايه گذاري كم و وجد نقد بالا منجر به عكس العمل منفي بازار در برابر صدور بدهي مي گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور كلي محققين به اين نتيجه دست يافتند كه عكس العمل بازار در قبال صدور بدهي بطور معكوس به سطح وجه نقد و فرصتهاي سرمايه گذاري شركت صادر كننده بدهي مرتبط است. غیر عادی ارتباط معکوس وجود دارد.

10)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(1998) ارتباط بين جريانات نقد آزاد، ميزان بدهي و حق الزحمه حسابرسي با توجه به فرصتهاي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شركتهايي، كه داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پاييني هستند. ميزان بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي نسبت به شركتهاي با بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي به ميزان بدهي بستگي دارد و با كاهش ميزان بدهي ارتباط به طور تصاعدي افزايش مي يابد.

11) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(1996) واكنش قيمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در يونان براي يك دوره 10 ساله از سال 1981 تا 1990 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثير مثبتي روي قيمت سهام دارد و انتشار سهام مي تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهاي سرمايه گذاري آتي شركت تفسير شود.

مبانی نظری:

فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)

آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورتهاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روشهاي برتر تفسير اطلاعاتي مالي هدايت كرده است. مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. يكي از روشهاي برتر تفسير اطلاعات، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است. فرصتهاي سرمايه گذاري در واقع توانايي بالقوه سرمايه گذاريهاي شركت را نشان مي دهد بدين معني كه هر چقدر توانايي انجام سرمايه گذاري شركت در آينده بيشتر باشد، شركت داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتري است. همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات در بازار كار است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري در زندگي خود انجام مي دهند. براي مثال برخي از كاركنان راجع به اينكه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه گذاري كنند يا در اوراق قرضه، تصميماتي را اتخاذ مي كنند.

برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طريق سرمايه گذاري در گزينه هاي ديگر هستند.(فردیناندبرچ1994404) 1.

مطالعه دقيق فرصتهاي سرمايه گذاري و اصول مديريت پرتفليو مي تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه گذار شود. به علاوه انتظار مي رود افراد با مطالعه اصول سرمايه گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم گيري نمايند. فرصتهاي سرمايه گذاري باعث ايجاد حرفه و مشاغلي نيز مي شود. كساني كه مي خواهند در اين زمينه به صورت حرفه اي مشغول شوند بايد به مطالعه و پژوهش در ارتباط با فرصتهاي سرمايه گذاري بپردازند. كساني كه در زمينه سرمايه گذاري دارای مهارت هستند مي توانند نسبت به افراد عادي از سود بيشتري برخوردار باشند به عنوان مثال كساني كه در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها تبحر دارند در خريد و فروش سهام و كسب سود از كساني كه فاقد اين مهارت هستند، موفقترند. مديراني كه در خصوص پرتفليو و تجزيه و تحليل اوراق بهادار مشغول هستند داراي فرصتهاي شغلي زيادي مي باشند. بسياري از موسسات مالي از قبيل شركتهاي كارگزاري و بانكهاي.سرمايه گذاري اعم از بانكها و شركتهاي بيمه به خدمات تجزيه و تحليل سرمايه گذاري نيازمند مي باشند. شركتهاي كارگزاري با بهره گرفتن از تجزيه و تحليل، به ارائه خدمات به مشتريان از طريق ارائه گزارشگري تحقيقي مي پردازند. بانكهاي سرمايه گذاري سعي مي كنند از طريق مشاوران مالي و سرمايه گذاري به فروش اوراق بهادار جديد و ارزشيابي شركتها براي كسب مشتريان جديد بپردازند. همه اين موسسات مالي كه درباره آنها در بالا بحث شد براي مديريت پرتفليو اوراق بهادار خود نيازمند مديران پرتفليو مي باشند. مديران پرتفليو مسئول اخذ تصميمات مناسب در خصوص پرتفليو و خريد و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بايد به سوالاتي از قبيل چه چيزي بايد بفروشند، و چه موقع خريد و فروش نمايند پاسخ دهند. عملكرد اين مديران از روي وضعيت پرتفليو شركت برآورد مي شود و ميزان موفقيت اين مديران را مي توان از روي وضعيت پرتفليو آن شركت فهميد. (تهرانینوربخش138258)1.

تعداد صفحه :13

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

80 Comments

DIELAYt · دی 30, 1396 at 12:11 ب.ظ

generic cialis online
cialis generic best price
http://gencialismedonlinemrx.com
walmart cialis 20mg
generic cialis online

Smorwayd · دی 30, 1396 at 2:51 ب.ظ

cheap viagra online
viagra voucher
http://genviagrammrx.com
viagra cheap
cheap viagra

roardifst · دی 30, 1396 at 3:25 ب.ظ

cialis online
dvd cialis generic
http://gencialismedonlinemrx.com
ci alis online
generic cialis online

ventunsed · دی 30, 1396 at 6:45 ب.ظ

generic viagra
viagra tea
http://genviagrammrx.com
buying viagra online canada
online viagra

trattemd · بهمن 1, 1396 at 7:21 ق.ظ

viagra online
viagra commercial asian
http://genviagrammrx.com
best place to buy generic viagra online
buy viagra online

endonset · بهمن 1, 1396 at 12:32 ب.ظ

cheap cialis
get cialis online pharmacy where
http://gencialismedonlinemrx.com
generic cialis tadalafil us
generic cialis online

aerorad · بهمن 1, 1396 at 3:29 ب.ظ

buy generic viagra
how much does viagra cost with insurance
http://genviagrammrx.com
viagra light switch
buy generic viagra

kavyKanyt · بهمن 1, 1396 at 4:03 ب.ظ

buy cialis
cialis tablets side effects
http://gencialismedonlinemrx.com
does generic work cialis pills
buy cialis online

towsDeced · بهمن 1, 1396 at 7:36 ب.ظ

generic viagra
viagra jokes one liners
http://genviagrammrx.com
viagra low blood pressure
generic viagra online

Actined · بهمن 1, 1396 at 10:09 ب.ظ

viagra online
how to make viagra at home
http://genviagrammrx.com
buy real viagra online
generic viagra online

bophixt · بهمن 2, 1396 at 5:35 ق.ظ

generic cialis online
cheap generic cialis pills cialis
http://gencialismedonlinemrx.com
low blood pressure canada buy generic cialis
buy generic cialis

Peewherst · بهمن 3, 1396 at 10:30 ب.ظ

cialis
generic cialis online pharmacy
http://cheapcialisbuymrxonline.com
buy cialis no prescription
buy cheap cialis online

Imardyt · بهمن 4, 1396 at 1:58 ق.ظ

generic cialis online
proper dose cialis 20mg
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis soft online buy
cialis

Pexabampt · بهمن 4, 1396 at 2:03 ق.ظ

cheap cialis online
cialis tablets 100mg
http://cheapcialisbuymrxonline.com
viagra pill photo cialis 20mg
buy cialis

emurdyt · بهمن 4, 1396 at 3:38 ق.ظ

buy cialis
purchase cheap cialis soft tabs
http://cheapcialisbuymrxonline.com
price cialis 20mg
buy cialis

Unmalset · بهمن 4, 1396 at 4:58 ق.ظ

buy cialis online
daily side effects cialis tablets
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis canada
buy cialis online

Cooneet · بهمن 4, 1396 at 11:38 ق.ظ

buy cheap cialis coupon
buy generic cialis online sildenafil citrate
http://buycialisgenmrxonline.com
is viagra really needed cialis pills
cialis

excagmat · بهمن 4, 1396 at 12:10 ب.ظ

generic cialis online
viagra in luxemburg cialis generic
http://buycialisgenmrxonline.com
generic cialis daily use cheap
buy cialis

Eldedat · بهمن 4, 1396 at 12:28 ب.ظ

cheap cialis
cialis generic 10mg
http://cheapcialisbuymrxonline.com
nitrates and cialis online pharmacy
generic cialis

Pominorit · بهمن 5, 1396 at 1:12 ق.ظ

cheap cialis
order usa cialis online
http://buycialisgenmrxonline.com
buy cialis professional
generic cialis

Drinciabt · بهمن 5, 1396 at 6:07 ق.ظ

cialis online
cialis online cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
internet pharmacy cialis generic medications
cheap cialis

allerve2 · بهمن 5, 1396 at 11:08 ق.ظ

cheap cialis online
cialis 40 mg tablets cialis
http://cialisgenmedsonline.com
buy generic cialis maintain an erection
generic cialis online

Pondume1 · بهمن 5, 1396 at 11:54 ق.ظ

buy cialis generic
buy cialis online in california
http://cialisgenmedsonline.com
generic cialis 5mg
buy cialis generic

Ameftone2 · بهمن 5, 1396 at 2:04 ب.ظ

generic cialis
emedicine viagra cialis pills
http://cialisgenmedsonline.com
walgreens cialis online pharmacy
buy generic cialis

Elorkvot1 · بهمن 6, 1396 at 7:20 ق.ظ

buy cheap cialis
buy cheap cialis online cialis
http://cialisgenmedsonline.com
cialis generic best price
cheap generic cialis

dourlege2 · بهمن 6, 1396 at 8:48 ق.ظ

cheap generic cialis
alcohol cialis generic
http://cialisgenmedsonline.com
cheap cialis generic canada
generic cialis online

Keefers1 · بهمن 6, 1396 at 9:46 ق.ظ

cheap cialis online
cheap cialis professional
http://cialisgenmedsonline.com
buy cialis online india
generic cialis online

Laudgem · بهمن 7, 1396 at 4:54 ق.ظ

buy cialis online
generic cialis safety
http://gencialismedsmrrxonline.com
generic cialis soft online buy
buy cialis generic

Cooneem · بهمن 7, 1396 at 5:48 ق.ظ

cheap generic cialis
split cialis pills impotence
http://gencialismedsmrrxonline.com
generic cialis soft tabs 20mg
buy cialis

pinourbm · بهمن 7, 1396 at 11:51 ق.ظ

buy cialis generic
buy generic cialis online
http://gencialismedsmrrxonline.com
viagra rapid tabs cialis pills
cialis coupon

skycle · بهمن 7, 1396 at 1:06 ب.ظ

buy cheap cialis
discreet viagra cialis generic
http://buychcialismrxonline.com
is viagra really needed cialis pills
cialis online

shiewly · بهمن 7, 1396 at 7:18 ب.ظ

buy cialis
meth cialis pills
http://buychcialismrxonline.com
sale cialis pharmacy
cheap cialis online

aerora · بهمن 7, 1396 at 8:13 ب.ظ

cheap cialis online
cialis pills online generic
http://buychcialismrxonline.com
buy cialis online in california
cheap cialis online

reorattm · بهمن 7, 1396 at 11:36 ب.ظ

buy cialis online
diabetes cialis tablets
http://gencialismedsmrrxonline.com
sample of cialis pharmacy
cialis

frinuem · بهمن 8, 1396 at 0:31 ق.ظ

generic cialis
xatral cialis online pharmacy cialis
http://buycialisonlinemrx.com
cialis original buy online
cialis online

VemHailim · بهمن 8, 1396 at 7:28 ق.ظ

buy cialis online
cialis order canada buy
http://gencialismedsmrrxonline.com
order generic cialis online
cheap generic cialis

impaiff · بهمن 8, 1396 at 11:41 ق.ظ

cialis online
generic cialis safety
http://buychcialismrxonline.com
viagra v levitra cialis pills cialis a
cialis online

Actinem · بهمن 9, 1396 at 7:54 ب.ظ

cialis
viagra sales 2008 cialis generic
http://buycialisrxonline.com
alcohol cialis generic
buy cialis online

sleepay · بهمن 9, 1396 at 8:03 ب.ظ

buy cheap cialis online
viagra more health continuing education cialis 20mg
http://vvvrxbuycialisonline.com
generic daily cialis pills
cheap cialis

itehacem · بهمن 9, 1396 at 8:58 ب.ظ

buy cialis online
order cialis online without a health
http://buycialisonlinemrx.com
cialis generic paypal
buy cialis online

VemHaili · بهمن 10, 1396 at 2:11 ق.ظ

buy cialis online
cheap liquid cialis
http://buycialisonlinewvrx.com
viagra private prescription cialis 20mg cialis
cialis online

opiquifem · بهمن 10, 1396 at 3:16 ق.ظ

generic cialis online
cialis cost
http://buynrxcialisonline.com
viagra pill for sale cialis generic
buy cialis generic

Eldeda · بهمن 10, 1396 at 3:29 ق.ظ

buy cheap cialis
best price to buy generic cialis online
http://norxbuycialisonline.com
generic cialis safe
cheap cialis online

antepsym · بهمن 10, 1396 at 4:46 ب.ظ

generic cialis online
holland cialis pills
http://buycialisrxonline.com
generic cialis 20mg circuit city mexico
buy cialis online

Idealp · بهمن 10, 1396 at 5:26 ب.ظ

online cialis
viagra more health continuing education cialis 20mg
http://vvvrxbuycialisonline.com
can you buy cialis over the counter
buy cheap cialis online

tigoNornm · بهمن 10, 1396 at 6:06 ب.ظ

buy cialis online
benefits of cialis generic drugs
http://buycialisonlinemrx.com
buy tadalafil india tadacip
buy cialis online

tigoNorn · بهمن 10, 1396 at 11:52 ب.ظ

buy cialis online
definition of cialis tablets
http://buycialisonlinewvrx.com
buy generic cialis free
cialis online

anosymn · بهمن 11, 1396 at 1:14 ق.ظ

cheap cialis online
generic cialis from india
http://norxbuycialisonline.com
generic cialis side effects
buy cialis online

inpuntym · بهمن 11, 1396 at 6:55 ب.ظ

buy cialis online
phentermine civr cialis 20mg
http://buycialisrxonline.com
1 a day cialis 20mg
cialis coupon

Laudge · بهمن 11, 1396 at 7:56 ب.ظ

buy cialis online
price cialis 20mg nurofen plus
http://vvvrxbuycialisonline.com
buying cialis at shoppers drug mart
cheap cialis online

VemHaili · بهمن 12, 1396 at 2:18 ق.ظ

cialis online
cheap generic cialis online
http://buycialisonlinewvrx.com
buy real cialis online canada
buy cialis online

Ephepaym · بهمن 12, 1396 at 2:29 ق.ظ

buy cialis
comprare price cialis generic
http://buynrxcialisonline.com
buy geneВ­ric ciaВ­lis
generic cialis

viaply · بهمن 12, 1396 at 3:53 ق.ظ

cheap cialis online
buy cheapest cialis buy
http://norxbuycialisonline.com
melon and viagra cialis pills
cheap cialis online

Monorafem · بهمن 16, 1396 at 6:03 ق.ظ

buy cialis generic
buy cialis online without a health
http://buycialisrxonline.com
canada cialis online
buy cialis generic

roardifs1 · بهمن 16, 1396 at 6:19 ق.ظ

buy generic cialis
cheap generic cialis online
http://cialismrxgonline.com
buy cialis online canada buy
buy cialis generic

skaclem · بهمن 16, 1396 at 7:07 ق.ظ

buy cialis online
cialis buying
http://buycialisonlinemrx.com
low blood pressure canada buy generic cialis
buy cialis online

seriWafe1 · بهمن 16, 1396 at 12:45 ب.ظ

generic cialis
pics of cialis pills
http://cialismrxgonline.com
yahoo cialis online pharmacy
buy cialis

Jouttiz1 · بهمن 16, 1396 at 1:46 ب.ظ

buy cialis generic
cialis c
http://cialismrxgonline.com
cheap cialis canada
buy generic cialis

gordmymn1 · بهمن 17, 1396 at 0:33 ق.ظ

cheap cialis online
cheap liquid cialis
http://cialismrxgonline.com
buy canada cialis
buy cialis online

Voivamow1 · بهمن 17, 1396 at 8:49 ق.ظ

cheap cialis online
order cialis online without a prescription
http://cialismrxgonline.com
cialis generic reviews
buy cialis online

roardifs1 · بهمن 17, 1396 at 10:04 ب.ظ

generic cialis
cialis pills discount
http://cialismrxgonline.com
online buy tadalafil
cialis online

VemHaili1 · بهمن 18, 1396 at 5:01 ق.ظ

cheap cialis
cheap cialis from canada
http://cialismrxgonline.com
usa cialis generic
cialis

Mofhauthm · بهمن 18, 1396 at 7:58 ب.ظ

buy cialis online
edrugstore cialis pills
http://buycialisonlinemrx.com
generic cialis soft tab
buy cialis online

Lancelicm · بهمن 19, 1396 at 3:28 ق.ظ

buy cialis online
best cialis pills
http://buycialisonlinemrx.com
shelf life cialis online pharmacy
buy cialis online

utinocobm · بهمن 22, 1396 at 6:52 ق.ظ

buy cialis online
buy generic cialis online no prescription
http://buycialisonlinemrx.com
safe cialis online pharmacy
buy cialis online

Eldedam · بهمن 22, 1396 at 9:35 ب.ظ

buy cialis online
buy cialis australia
http://buycialisonlinemrx.com
generic cialis tadalafil tadalis bestellen buy
buy cialis online

gordmymnb · بهمن 23, 1396 at 6:00 ق.ظ

cheap cialis online
viagra sales 2008 cialis generic
http://cialiskntrc.com
viagra tabletta cialis 20mg
cheap cialis

Jouthdutb · بهمن 23, 1396 at 3:00 ب.ظ

cialis coupon
cialis pills
http://cialiskntrc.com
buying cialis online cialis
buy cheap cialis coupon

frinue · بهمن 24, 1396 at 8:16 ق.ظ

viagra shop in london cialis generic
generic cialis
vinegar metformin cialis generic pills
cialis online
cialis generic overnight

Smorway · بهمن 24, 1396 at 9:23 ق.ظ

buy cialis online in florida
buy cialis online
buy geneВ­ric ciaВ­lis
cialis online
what make cialis pills look like

Stoocky · بهمن 24, 1396 at 5:25 ب.ظ

no prescription cialis online pharmacy
buy cialis
cialis 40 mg tablets cialis
cialis online
buy generic cialis

twindignb · بهمن 25, 1396 at 5:47 ق.ظ

buy cialis online
generique cialis 20mg
http://cialisampsl.com
cialis compare prices
buy cialis cheap

Spoowlutb · بهمن 25, 1396 at 6:53 ق.ظ

cheap cialis online
online pharmacy
http://cialisampsl.com
sample of cialis pharmacy
buy generic cialis online

Drinciabb · بهمن 25, 1396 at 1:26 ب.ظ

buy cialis generic
cialis pills
http://cialisampsl.com
buy original cialis 20mg
buy generic cialis

Antarlyb · بهمن 26, 1396 at 8:45 ق.ظ

cheap viagra online
viagra coupons
http://viagraabdmr.com
viagra para mujer
viagra without prescription

seriWafeb · بهمن 26, 1396 at 9:52 ق.ظ

online viagra
how quickly does viagra work
http://viagraabdmr.com
is viagra a controlled substance
buy viagra online

ShataVerb · بهمن 26, 1396 at 8:47 ب.ظ

buy viagra
viagra online no prescription
http://viagraabdmr.com
why viagra works
buy viagra online

noinueb · بهمن 28, 1396 at 8:06 ق.ظ

buy generic cialis online
what make cialis pills look like
http://cialisredp.com
cialis generic 100mg
cialis online

Antarlyb · بهمن 28, 1396 at 9:10 ق.ظ

buy generic cialis online
proper dose cialis 20mg
http://cialisredp.com
allergy to cialis pharmacy
generic cialis online

Estadlyb · بهمن 28, 1396 at 3:57 ب.ظ

generic cialis online
nitric oxide and cialis generic drugs
http://cialisredp.com
generic cialis prices
generic cialis

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *