دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشكده آموزشهای الکترونیکی

 پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

عنوان:

بررسی پذیرش دوركاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما :

دكتر امیر مانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه…………………. 2

عنوان تحقیق…………………. 3

طرح مسئله و بیان موضوع………………… 3

اهداف تحقیق…………………. 4

سوالات تحقیق…………………. 5

فرضیه ها ………………..5

روش تحقیق…………………. 6

ابزار گردآوری داده ها……………….. 6

اعتبار درونی پژوهش…………………… 6

طراحی طرح تحقیق…………………. 7

اجرای طرح تحقیق…………………. 8

انتقال…………………. 8

محدوده تحقیق…………………. 8

محدودیت های تحقیق…………………. 9

محدودیت موضوعی…………………. 9

محدودیت زمانی…………………. 9

فصل دوم

مقدمه………………..11

مفاهیم…………………. 11

تعریف دورکاری…………………. 11

دورکاری در مقابل Telecommuting…………………

حضور از راه دور……………….. 14

همكاری از راه دور ………………..14

انواع دورکاری…………………. 14

مزایای دورکاری…………………. 17

مشکلات پیاده سازی دورکاری…………………. 20

دورکاری چالش عصر حاضر………………… 21

مدل های پذیرش فناوری…………………. 22

مدل رفتار منطقی…………………. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده……………….. 24

مدل پذیرش فناوری…………………. 24

مدل تركیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده……. 26

مدل انگیزشی…………………. 27

خلاصه و نتیجه گیری…………………. 28

فصل سوم

مقدمه………………… 30

وضعیت دورکاری…………………. 30

دورکاری در ایران…………………. 30

دورکاری در خارج از ایران…………………. 31

مطالعات پیشین…………………. 34

تحقیقات داخلی…………………. 34

تحقیقات خارجی :……………….. 36

تاریخچه پذیرش دورکاری…………………. 57

خلاصه و نتیجه گیری :……………….. 61

فصل چهارم

مقدمه………………… 63

روش تحقیق…………………. 63

متغیرهای تحقیق…………………. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی)……………….. 64

متغیر وابسته نهایی…………………. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده……. 65

متغیر مشاهده گر (آشکار) ………………..65

متغیر مکنون یا پنهان………………… 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش………………….. 65

تعریف متغیرها……………….. 65

تعریف مفهومی…………………. 66

  1. درک از راحتی استفاده……………….. 66
  2. درک از مفید بودن………………… 66
  3. درک از منافع شخصی…………………. 66
  4. سازگاری…………………. 66
  5. درک از درستی…………………. 66
  6. ساختار فرهنگ…………………. 66
  7. درجه کارایی…………………. 67
  8. میزان در دسترس بودن منابع………………… 67

تعریف عملیاتی متغیر ها ………………..67

جامعه و نمونۀ آماری…………………. 69

جامعۀ آماری…………………. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………. 69

واحد نمونۀ مورد مشاهده……………….. 69

برآورد حجم نمونه………………… 69

روشهای گرد آوری داده ها……………….. 70

مطالعات كتابخانه ای…………………. 70

مطالعات میدانی…………………. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه………………… 71

روش توزیع پرسش نامه……………….. 72

روائی و پایائی ابزار………………… 72

روایی…………………. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه………………… 72

اعتبار عاملی پرسشنامه………………… 73

مراحل اجرای تحلیل عاملی…………………. 73

پایایی پرسشنامه………………… 74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات…………………. 76

مدل معادلات ساختاری…………………. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری…………………. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر………………… 77

خلاصه و نتیجه گیری…………………. 77

فصل پنجم

مقدّمه………………… 80

آمار توصیفی…………………. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت………………….. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی…………………. 83

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری…….. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون…… 84

آزمون كولموگروف – اسمیرنوف…………………. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت………………….. 85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار………………… 86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار………………… 90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری…………………. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…………………… 95

نیکویی برازش مدل…………………. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار………………… 97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار………………… 100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری…………………. 101

آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق…… 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟………………… 104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟………………… 106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟………………… 107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟…… 108

آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم………………… 110

فصل ششم

مقدمه………………… 117

‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق…………………. 117

وضعیت متغیرها……………….. 118

نتایج مربوط به برازش مدل…………………. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق…………………. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری….. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………. 125

کتاب شناسی (منابع)……………….. 126

چکیده:

در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد. برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با بهره گرفتن از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشكیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعة آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است كه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با بهره گرفتن از نرم افزار spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد كه ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری، با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب ادراك از مفید بودن و ادراك ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری بیشترین تأثیر را در پذیرش دورکاری دارند.

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

مقدمه:

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در كمتر حیطه ای از كسب و كار است كه در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می كنند برای ارتقائ سطح كیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الكترونیكی بپردازندو مهمتر اینكه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الكترونیكی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه كاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر كار از راه دور یا دوركاری مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بكارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا كیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از كشورهای دنیا در حال انتقال از یك جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مكان، و چگونگی انجام كار پدید آورده است و شرایط كاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراكز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود كه كارمندان به صورت فیزیكی در محل كار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمركز در كارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیكی در محل كار برای كارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الكترونیكی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور كامپیوترهای ارزان قیمت، شبكه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیكی در محل كار كم شده است. در این دوره كه با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت كار دیگر نیازمند حضور فیزیكی كاركنان در زمانی معین سر كار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است.

عنوان تحقیق:

این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است.

طرح مسئله و بیان موضوع:

در چند سال اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [42]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی است که باید مورد پذیرش قرار بگیرد.[33]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که باید فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع شود .

شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده است .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و اثر بخشی مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات مشاهده شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی است ؟” به پرسشی جدید تبدیل شد “چرا و در چه هنگام ممکن است سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”

از سوی دیگر تقاضای مشتری نقش مهمی در تصمیم شرکت ها به استفاده از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) است بنگاه ها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[6]

طرح دورکاری از جمله پروژه های فناوری اطلاعات است که از این قائده مستثنی نیست .با توجه به این امر که هزینه های زیادی برای توسعه طرح دورکاری صرف می شود ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده است از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای طرح های فناوری اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[5] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اشاره می کنند مثل تخمین 60 درصد کاهش در هزینه اداره IBM و 20 درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در آنالیز آنها در نظر گرفته نمی شود .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می شود یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .

باتوجه به این كه بخش عمده‌ای از افراد دوركار، نیروهای دانش بنیان شركت‌ها هستند، این نیروها عاملی اساسی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شركت‌ها به حساب می‌آیند.[10] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) یكی از ریسك های اجرای دوركاری می باشد.

بر این اساس بررسی دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد بررسی قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر است تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com