دانلود متن کامل پایان نامه تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت است . این قاعده از قواعد مشهور فقهى است كه حكم به طهارت همه اشیا مى كند تا زمانى كه ناپاكى و نجاست آن ها ثابت نگردد. بنابراین ، هرگاه در طهارت و نجاست چیزى شك شود ، به كمك این قاعده ، به طهارت آن حكم مى شود.

در این رساله به دنبال بیان مفاد این قاعده و مستندات و حدود دلالت آن هستیم . ضمن اینکه قاعده مزبور را با صول عملیه مقایسه نموده و ارجحیت آن را در موقع تعارض اثبات می نماییم و نیز رابطه آن را با دیگر قواعد فقهی که مناسب بحث هستند بیان می نماییم . در پایان نیز مصادیقی از این قاعده را مورد ملاحظه و کنکاش قرار می دهیم .

واژگان کلیدی : طهارت ـ نجاست ـ قاعده ـ احتیاط ـ پاک ـ طاهر ـ نجس

طرح مساله

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

2 ـ مسائل تحقیق

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

3 ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

4 ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات

– استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

5 ـ سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

6 ـ ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

7 ـ شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

8 ـ روش نگارش تحقیق

با بهره گرفتن از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………2

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم قاعده ………………………………………………………………………………11

گفتار اول : معنای لغوی قاعده………………………………………………………………………..11

گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده …………………………………………………..13

مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی نشاپیدایش……………………………………………….14

مبحث سوم : تفاوتها و جایگاه ها……………………………………………………………………..18

گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل………………………………………………………………18

گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول……………………………………………….22

 

 

فصل دوم : قاعده طهارت

مبحث اول : مدارک قاعده ……………………………………………………………………………..25

گفتار اول : آیات شریفه  رآن…………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : روایات و سیره معصومین……………………………………………………………….28

گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت…………………………………………………………….32

مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه………………………….33

گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها……………………………………………..33

گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات ذکوره…………………………….35

مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت………………………………………………………..37

گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط……………………………………………………………………….37

گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت………………………………………..42

گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )………………………………………45

مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت……………………………………46

گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت…………………………………………………………….46

گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت…………………………………………………………………..46

گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت…………………………………………………………………..50

 

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست…………………………………………………….54

مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست………………………………………………………..55

مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست ……………………………………………………..55

 

فصل چهارم : رابطه قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی

مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست…………………………………………….65

مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه……………………………………………………………67

مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب …………………………………………………………71

 

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت

مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار…………………………………………………..75

مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب………………………………………………………84

مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران……………………………………………………….92

مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف………………………………..99

مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران…………………………………………105

مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها…………………………………………………………..122

مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان ………………………………………………………………….130

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..143

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………145

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

دسته‌ها: الهیات -فقه و فلسفه