متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی  مشهد )

 

 واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: ” بازرگانی بین الملل “

 

عنوان:

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی : مشهد )

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهروز قاسمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سهیل سرمد سعیدی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول (1 – 1)ميزان صادرات ايران8
جدول (1 – 2)سطح زير كشت و ميزان توليد زعفران در سالهاي مختلف كشور10
جدول (1 – 3)بازارهاي هدف صادرات زعفران در يك دوره ده ساله11
جدول (2 – 1)اشتراك ديدگاه نارور اسلتد و كالي جاويسكي38
جدول (2 – 2)جدول بررسي زعفران از ديدگاه S.W.O.T43
جدول (4 – 1)فراواني نمونه مورد مطالعه در گروه‌هاي سابقه فعاليت64
جدول (4 – 2)ميزان تحصيلات پاسخگويان در نمونه مورد مطالعه65
جدول (4 – 3)توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان66
جدول (4 – 4)تجربه در زمينه صادرات نمونه مورد مطالعه67
جدول (4 – 5)جدول توزيع فراواني تسلط به زبان خارجي68
جدول (4 – 6)آزمون نرمال بودن متغير تحقيق (كولموگوف اسميرنوف)69
جدول (4 – 7)آزمون KMO و isor Hett’s71
جدول (4 – 8)جدول اشتراكات72
جدول (4 – 9)جدول مجموع واريانس تبيين شده توسط سازه‌هاي تحقيق73
جدول (4 – 10)جدول ماتريس چرخش يافته سازه‌هاي تحقيق74
جدول (4 – 11)ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه75
جدول (4 – 12)خلاصه مدل فرضيه الف (آماده مربوط به آزمون رگرسيون رابطه متغير تحقيقا بازاريابي و ميزان صادرات)76
جدول (4 – 13)تحليل واريانس مدل رگرسيون Anova فرضيه الف76
جدول (4 – 14)ضرايب مدل رگرسيون فرضيه الف77
جدول (4 – 15)خلاصه مدل رگرسيون فرضيه ب79
جدول (4 – 16)تحليل واريانس در مدل رگرسيون Anova فرضيه ب80
جدول (4 – 17)ضرايب جدول رگرسيون فرضيه ب80
جدول (4 – 18)خلاصه مدل فرضيه ج82
جدول (4 – 19)تحليل واريانس در مدل رگرسيون Anova فرضيه ج82
جدول (4 – 20)ضرايب مدل رگرسيون فرضيه ج82
جدول (4 – 21)خلاصه مدل سوال83
جدول (4 – 22)تحليل واريانس مدل رگرسيون ANOVA سوال د83
جدول (4 – 23)ضرايب مدل رگرسيون سوال د83
جدول (4 – 24)خلاصه مدل سوال ذ85
جدول (4 – 25)تحليل واريانس مدل رگرسيون ANOVA سوال ذ86
جدول (4 – 26)ضرايب مدل رگرسيون سوال ذ86
جدول (4 – 27)خلاصه وضعيت رگرسيون چند متغيره88
جدول (4 – 28)خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره89
جدول (4 – 29)تحليل واريانس مدل رگرسيون چند متغيره ANOVA89
جدول (4 – 30)ضرايب مدل رگرسيون89
جدول (4 – 31)آزمون فرض آمار، ميانگين وضعيت تحقيقات بازاريابي91
جدول (4 – 32)آزمون فرض آماري ميانگين وضعيت تحقيقات بازاريابي91

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

شكل (2 – 1)طبقه‌بندي تحقيقات بازاريابي مالهاترا، 200426
شكل (2 – 2)فرآيند تحقيقات بازاريابي، مالهاترا، 200429
شكل (2 – 3)مشتري گرايي مطابق شكل دسپاندر، 1993، يلهام و همكاران 199735
شكل (2 – 4)رتيب‌گرايي مطابق نظر ديويس36
شكل (2 – 5)مدل مضرور تحقيق52
نمودار (4 – 1)نمودار ميله‌اي مربوط به توزيع سني پاسخگويان64
نمودار (4 – 2)ميزان تحصيلات پاسخگويان65
نمودار (4 – 3)نمودار ميله‌اي توزيع جنسيتي پاسخگويان66
نمودار (4 – 4)تجربه صادرات نمونه مورد مطالعه67
نمودار (4 – 5)نمودار ميله‌اي ميزان تسلط به زبان خارجي68
نمودار (4 – 6)اسكوي متغيرهاي تحقيق71
نمودار (4 – 7)هيستوگرام توزيع باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل كرسيون فرضيه الف78
نمودار (4 – 8)نمودار P-Plot باقيمانده‌هاي استاندارد شده ملول رگرسيون فرضيه الف79
نمودار (4 – 9)هيستوگرام توزيع باقيمانده‌هاي استاندارد شده مول ركسيون فرضيه ب80
نمودار (4- 10)نمودار P-Plot باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل گرسيون فرضيه ب81
نمودار (4- 11)هيستوگرام توزيع باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل رگرسيون فرضيه د84
نمودار (4- 12)نمودار P-Plot باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل رگرسيون فرضيه د85
نمودار (4- 13)هيستوگرام توزيع باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل رگرسيون فرضيه ذ86
نمودار (4- 14)نمودار P-Plot باقيمانده‌هاي استاندارد شده مدل رگرسيون فرضيه ذ87

 

 

چکیده:

 

زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

 

  

 

فصل اول

 

 

بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سياستگذاري هاي اقتصادي ايران به دنبال رهايي از وابستگي بالا به صادرات نفت كه همواره داراي نوسان زيادي نيز بوده است سعي شده است تا با گسترش صادرات غيرنفتي و بويژه صادرات محصولات كشاورزي به مقابله با اين شرايط پرنوسان پرداخته شود. اين در حالي است كه شرايط متنوع و مناسب اقليمي ايران موجب شده است تا ايران در توليد برخي از محصولات كشاورزي از مزيت نسبي برخوردار باشد.

همچنين کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد قيمت آن طی سال های اخير و مهمتر از همه پايان پذير بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به اين باورمی رساند که توسعه صادرات غير نفتی و رهايی يافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذير است)اکبری وکريمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخير، حداکثر کاهش قيمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پيشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد ترديد جدی قرارداده است)خداورديزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غير نفتی يک ضرورت است زيرا درآمدهای ارزی را افزايش می دهد و در نتيجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزينه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ايران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غير نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ايران در زمينه نوسان درآمدهای ارزی ايجاب می کند که سياستگذاری هايی در زمينه افزايش صادرات غير نفتی انجام پذيرد)بی ريا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گيرد. باتوجه به اين نکته که وسعت و شرايط خاص اقليمی و جغرافيايی کشور قابليت های بالايی را در توليد برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا اين محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غير نفتی را تشکيل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جايگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران از جمله محصولاتی است كه ايران همواره در دهه هاي اخير بيش از نيمي از بازار جهاني اين محصولات را در اختيار داشته است ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ايران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گيري برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسيده است . به عبارت ديگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره ياد شده داراي نوسانات زياد نيز بوده است . اين رقم در مورد ارزش صادرات حتي فراتر بوده است و بيش از  19 درصد رشد نشان مي دهد ) پايگاه اطلاعاتي سازمان ملل، 2010) .

بطور تلويحي مي توان گفت حدود 1 درصد قيمت صادراتي رشد داشته است . البته اگر رشد جهاني قيمت ها در نظر گرفته شود رشد قيمت صادراتي چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشي از صادرات نفت ممكن است ارزآوري محصولاتي مانند زعفران به ظاهر حايز اهميت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قيمت نفت و فرآورده هاي آن و همچنين تداوم ارزآوري محصولات كشاورزي، ارز حاصل از آنها بسيار حايز اهميت خواهد بود. به ويژه به منظور رهايي از پديده بيماري هلندي دامنگير اقتصاد ايران، تمركز بر روي صادرات غيرنفتي و به ويژه محصولات كشاورزي يك ضرورت به حساب می آید.

با جود اينکه عمده زعفران جهان در ايران توليد می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده اين است که کشورهايی نظير اسپانيا وامارات با واردات فله ای اين محصول و صادرات مجدد اصولی و مديريت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طريق تحقيقات بازاريابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهايی جهان تثبيت نمايند.

نام ايران در بازارهای بين المللی اين محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصيل می گردد.

از سويی ديگر شناخت مسيرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقيقات بازاريابی را التزام  می بخشد. اين التزام اگر چه تا چندی پيش در مکتوبات مديريتی صرفاً جنبه تئوريکی داشت اما امروزه اين مسئله در حيات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذير و غيرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جايگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جديد و همچنين دستيابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. اين موضوع بررسی تاثير تحقيقات بازاريابی و تامل در اين خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ايران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.

تعداد صفحه : 115

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :