متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان : بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 91-1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

  گروه : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

رشته: تعلیم و تربیت اسلامی

 

عنوان:

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 91-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول – کلیات پژوهش

1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3. اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8

1-4. سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6. حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش …………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم- پیشینه پژوهش و تدوین چارچوب نظری

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-2. مبانی نظری دینداری ……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-1. تبیین فلسفی دین……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-2. تبیین جامعه شناختی دین ………………………………………………………………………………………………………………20

1-2-3. کنش اجتماعی دین…………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-4. حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-5. نظریه دینی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-6. نظریه تفاهمی وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-2-7. دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..27

1-2-8. تبیین روانشناختی دین ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-2-9. نظریه های تحول روانشناختی دین ………………………………………………………………………………………………….28

1-2-10. نظریه های تحول دینی ………………………………………………………………………………………………………………….30

1-2-11. رویکرد انگیزشی به دین …………………………………………………………………………………………………………………32

1-2-12. دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..34

1-2-13. کنش انگیزشی دین ……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1. بخش دوم : جنگ نرم از نظر قرآن …………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2. مفهوم جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-3. تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-4. چیستی و اهداف جنگ نرم ………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-5. ابزارهای جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3. تحقیقات انجام شده قبلی ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-1. تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-3-2.تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-4. نقدی بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-5. چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-6. فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-7. متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..56

متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-8. تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقی …………………………………………………………………………………………56

فصل سوم روش پژوهش

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-3. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4. حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-5. شیوه های نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-6. ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………69

3-7. واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-8. پایایی یا قابلیت اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-9. اعتبار یا روایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-10. آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………72

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

1-4. بخش اول : توصیف جمعیت نمونه ……………………………………………………………………………………………………….75

2-4. بررسی فرضیه های تحقیق (آمار استنباطی ) ………………………………………………………………………………………85

تحلیل های دو متغیره …………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-3. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..107

5-5. پیشنهادات برای محققان آینده ………………………………………………………………………………………………………….107

5-6. محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………121

طرح روی جلد انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول 1-2 ، تعریف عملیاتی باور دینی …………………………………………………………………………………………………………60

جدول 2-2، تعریف عملیاتی وظایف دینی………………………………………………………………………………………………………62

جدول 3-2، تعریف عملیاتی تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ……………………………………………………………………..63

جدول 4-2تعریف عملیاتی اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم………………………………………………………………………….64

جدول1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

جدول2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن ………………………………………………………………………76

جدول3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

جدول4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

جدول 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

جدول 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

جدول 7-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………………….81

جدول 8-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….82

جدول 9-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

جدول 10-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

جدول  11-4 همبستگی بین میزان محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..85

جدول 12-4 همبستگی بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی ……………………………….86

جدول 13-3 همبستگی بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 14-4 همبستگی بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان..88

جدول 15-5 همبستگی بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……………89

جدول16-4 رابطه بین شخصیت استادان کتب دینی و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 17- 4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد……….92

جدول 18-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول 19-4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد…………95

جدول 20-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان تاثیر گذاری جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست نمودار

نمودار1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

نمودار2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن ………………………………………………………………………76

نمودار3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

نمودار4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

نمودار 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

نمودار 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

نمودار 7-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………………….81

نمودار 8-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….82

نمودار 9-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

نمودار 10-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

نمودار  11-4 همبستگی بین میزان محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..85

 

 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی1390-1391بوده است، مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي؛ به لحاظ معيار كاربرد، كاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است، جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان می باشد که تعداد آنها 14700نفر می­باشد، حجم نمونه این پژوهش با استفاده فرمول حجم کوکران به تعداد 222 نفر تعیین شده است، روش نمونه­گیری در این پژوهش خوشه­ای دو مرحله­ای و تصادفی ساده می­باشد. ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است، که اعتماد آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 0.745 بدست آمد . براي سنجش اعتبار پرسشنامه طراحي شده، از اعتبار صوری استفاده شده است. مهمترین نظریه­های مورد بررسی نظریه دینی دورکیم، نظریه تفهمی وبر، دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی، تبیین روان شناختی دین(نظریه­های تحول روان شناختی دین)، نظریه­های تحول دینی(نظریه آلپورت پیاژه، الکید، گلدمن) بوده است،

نتایج تحقیق نشان داد که بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد،

بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بررسی و نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از 43 درصد تغییرات متغیر وابسته(میزان اعتقاد دینی دانشجویان) از طریق محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی تبیین شده است. در بین مولفه­های مورد بررسی، متغیر محتوای کتب دینی دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبین متغیر وابسته دارد و پس از آن شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی، و نحوه تدریس آنها به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین متغیر میزان اعتقادات دینی دانشجویان داشته­اند.

بررسی تاثیر متغیر اعتقادات دینی دانشجویان بر تاثیر گذاری جنگ نرم با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون تک متغیره انجام شد، نتایج این بررسی نشان داد 37 درصد تغییرات متغیر وابسته(تاثیر گذاری جنگ نرم) از طریق متغیر وضعیت اعتقاد دینی دانشجویان تبیین شده است.

 کلید واژه­ها: جنگ نرم، اعتقادات دینی،محتوای کتب دینی دانشگاهی، دانشجویان.

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش 

1-1.­ مقدمه

دین و مذهب یکی از اساسی­ترین و مهمترین نهادهایی است که جامعه بشري به خود دیده است، به طوري که هیچ گاه بشر خارج از این پدیده زیست نکرده و دامن از آن بر نکشیده است  به نظر یونگ ریشه کلمه دین در زبان لاتین معلوم می­شود. معنی آن عبارتست از «تفکر از روي وجدان ویا توجه کمال» دربارة آن چیزي است که رودلف اتو آنرا شیئی قدسی و نورانی دانسته کیفیت قدسی و نورانی علتش هر چه باشد، حالتی است که به انسان دست می­دهد، بی­آنکه اراده او در آن دخیل باشد. کیفیت قدسی و نورانی عبارت است از خاصیت چیزي که به چشم دیده می­شود یا اثر یک وجود حاضر ولی نادیدنی بزعم یونگ «دین حالتی خاص از روح انسان است که بر طبق معنی اصلی کلمه دین در زبان لاتین می­توان آن را به این عبارت تعریف کرد. دین عبارتست از حالت مراقبت و تذکر و توجه دقیق به بعضی از عوامل موثر که بشر عنوان «قدرت قاهره» را به آن اطلاق می کند و آنها را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، قوانین، صور مثالی، کمال مطلوب و غیره تجسم می کند(یونگ، 1382: 5).

همه انسان ها، حتی در دوران کودکی و تا آخرین لحظات زندگی خود، در پی شناخت خدا، دنیا، قیامت و مسایل دینی دیگر است. برخی سوالات، همیشه فکر و ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است اینکه از کجا آمده است؟ به کجا می رود؟ خدا کیست؟ دنیا چگونه به وجود آمده است و….

گرایش به دین و دینداري در بین نوجوانان و جوانان عمیق می­شود. افراد پس از طی دوره­ی کودکی و رسیدن به مرحله­اي که در آن از لحاظ فکري عمیق تر می­شوند و مسایل مختلف معنوي گستره ذهن آنان را در بر می­گیرد و در پی یافتن پاسخ براي سوالات گسترده خود هستند.

توجه به سوالات مختلف نوجوانان و یافتن پاسخی مناسب براي آنها از این جهت داراي اهمیت است که اگر نوجوانان جوابی مناسب براي سوالات خود نیابند، از دین زده شده و شاید به کجروي­هاي دینی گرایش یابند. اما اگر به سوالات دینی نوجوانان پاسخ صحیحی و مناسبی داده شود، دین در پیکره زندگی افراد جاي مناسبی می­یابد.

از سوی دیگر در ساليان اخير چهره ی جديدي از قدرت در عرصه تعامل ميان كشورها پديدار شده كه انديشه و تفكر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اينكه جبهة اصلي جنگ نرم در داخل كشور، فضاي دانشگاه مي­باشد، نقش اساتيد و دانشجويان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حايز اهميت مي­باشد. جنگ نوعي منازعه خشونت آميز سياسي است كه بين گروه­هاي انساني رخ مي­دهد. اين منازعه سياسي اجتماعي با توجه به ماهيت، اهداف و ابزارهاي آن، به انواع مختلفي تقسيم مي­شود. يكي از اشكال جنگ كه بر مبناي ابزار و ماهيت قدرت در آن از ديگر انواع متمايز مي­شود، جنگ نرم است. با وجود اين، همه اشكال جنگ، مصداق و تجلي روابط قدرت و متضمن اعمال قدرت مي­باشند. از اين رو، مهمترين وجه تمايز انواع مختلف جنگ، ماهيت قدرت و چگونگي اعمال آن است، به طوري كه دو نوع جنگ سخت و نرم قابل تصور و تحقق مي­باشد. در جنگ سخت، قدرت ماهيتي سخت افزاري دارد كه به صورت قهرآميز، مستقيم و آشكار اعمال مي­گردد، در حالي كه در جنگ نرم، ماهيت قدرت، نرم افزاري است كه به شيوه غير قهرآميز، غيرمستقيم و نهان اعمال مي­شود. بنابراين، شيوه­ها، سازو كارها و ابزار اعمال قدرت در جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت است. به سخن ديگر، فناوري­هاي قدرت در جنگ نرم، ماهيتي نرم افزاري دارد كه بسيار خفي و پيچيده مي­باشد، به گونه­اي كه مهمترين وجه مميزه جنگ نرم، فناوري­هاي قدرت در آن است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و تبيين مي­گردد. محقق در این تحقیق بر آن است تا نقش کتب دینی دانشگاهی را در رابطه با تقویت اعتقادات دینی جوانان مورد بررسی قرار دهد، اين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است در فصل اول به بيان كليات تحقيق پرداخته مي­شود كه شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف پژوهش، حدود پژوهش و  تعريف مفاهيم و اصطلاحات است.

در فصل دوم پژوهش به نظريه هاي مطرح، تحقيقات انجام شده قبلي(تحقيقات داخلي، خارجي و نقدي بر اين تحقيقات)، تاريخچه موضوع، چارچوب نظري تحقيق، مدل نظری تحقيق، فرضيات، متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش و سپس به تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مطرح در تحقيق پرداخته مي­شود.

فصل سوم اين پژوهش شامل روش تحقيق، طرح تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه، روش هاي نمونه­گيري، ابزارگردآوري اطلاعات، اعتبار و اعتماد پرسشنامه و آماره هاي لازم جهت تجزيه وتحليل اطلاعات است.

در فصل چهارم اين پژوهش به سيماي پاسخگويان، يافته های توصيفي، يافته­هاي استنباطي پرداخته مي­شود. فصل پنجم اين پژوهش شامل يافته­هاي پژوهش، نتيجه­گيري، پيشنهادات(پيشنهادات حاصل از اين تحقيق و پيشنهاداتي براي محققين بعدي) و محدوديت­هاي پژوهش است.

 

1-2. بیان مسئله

جامعه­ی ایران از دیرباز با مذهب انس و الفت داشته و باورهای دینی، نقطه عطفی در بپاخیزی و شکل بندی­های جدید اجتماعی گذشته و حال بوده­اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، انقلاب اسلامی ایران بر پایه مذهب شناخته می­شود؛ اما آیا پس از انقلاب اسلامی، دین و مذهب در نسل­های بعدی این مرز و بوم نهادینه و درونی شده است؟ و آیا ارزش ها، اعتقادات و عمل به شعائر دینی جایگاه ممتاز خود را در زندگی  نسل جدید حفظ کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهکارهایی برای تداوم این وضع مطلوب وجود دارد و اگر نه، چه باید کرد؟ برخی از مطالعات پیشین نتایجی به دست داده­اند که تا اندازه­ای به نظر بدبینانه می­رسند و محقق را به کنجکاوی بیشتر تشویق می­نماید؛ برای مثال طالبان می­نویسد:«بعد از گذشت 20 سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری از مردم با مشاهده برخی شیوه­های رفتاری جوانان به این نتیجه رسیده­اند که اعتقادها و رفتارهای این دسته از افراد که تمامی سال­ها زندگیشان را در ظل این نظام دینی سپری نموده­اند، چندان مطلوب و خرسند کننده نیست و جامعه در انتقال ارزش­ها و موازین دینی به نسل جدید خود کاملاً با شکست روبه رو شده است(طالبان، 1377: 123). همچنین برخی بررسی­ها نشان می­دهد در مقایسه با کشورهای کانادا، امریکا و ترکیه، اگر چه جوانان ایرانی خود را مذهبی­تر می­دانند اما نسبت به انجام دادن مناسک مذهبی رغبت کمتری دارند(کاظمی­پور، 1386: 54-57). به ویژه در دوران حاضر با گسترش علم و فناوری، سریع شدن تغییرات اجتماعی و فرهنگی نسبت به گذشته و شکاف­های بین نسلی که یکی از پیامدهای آن است، این نگرانی بیشتر شده است.  از سوی دیگر جنگ نرم که همان جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی، تبلیغاتی و سایبری می­باشد در واقع اقداماتی است که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می­گردد.

در جنگ­های دنیا از زمانی که تمدن شکل گرفت تا به امروز، در کنار درگیری­های نظامی و استفاده از سلاح­های نظامی همیشه بحث عملیات روانی و تاثیر گذاری روانی بر یک کشور یا دولت مدنظر بوده است. امروزه در جریان تعریف از جنگ نرم آن را نوع جدیدی از نبرد می­شناسند که در حوزه رسانه اتفاق می­افتد زیرا با گسترده شدن رسانه­­ها، ابزار و پیچیدگی و سرعت فضای تبادل اطلاعات، جنگ نرم به پدیده­ای اطلاق می­شود که یک کشور بدون این که به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد می­تواند آن را دچار فروپاشی کند و بر آن کشور تاثیر  بگذارد و ذهن مردم آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملیات روانی دشمن در کنار جنگ نظامی بر امت اسلامی تحمیل شد و با پایان یافتن جنگ تحمیلی، جنگ نرم و عملیات روانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. با توجه به اینکه در جنگ سخت هشت ساله دفاع مقدس دشمن سنگرهای مرزی را نابود می­کرد، اما در جنگ نرم به سراغ سنگرهای معنوی می­آید که آنها را منهدم سازد. در جنگ سخت و نظامی دشمن نفوذ در مرزها را هدف گرفت، اما در جنگ نرم به سراغ ایمان­ها، معرفت­ها، عزم­ها، پایه و ارکان اساسی نظام و کشور آمده و می­خواهد در نهایت دین را نابود سازد.

از آنجا که دانشگاهيان از جمله دانشجويان به دليل احراز موقعيت­هاي خاص اجتماعي، از مقبوليت خوبي برخوردارند و مي­توانند نقش الگويي(گروه مرجع) را ايفا كنند؛ بنابراين، تربيت آنان به معناي صحيح كلمه براي جامعه، حائز اهميت است، آن هم تربيت نيروهاي انساني متعهد كه از تفكر مذهبي و ايمان ديني برخوردار باشند. اين مطلب از جمله هدف­هايي است كه در چارچوب برنامه­هاي نهادهاي آموزش عالي پيش بيني شده است. به همين منظور کتب تدوین شده، در دانشگاه ها طرح ريزي و ساماندهي شده­اند؛ به گونه­اي كه در مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هدف از اراية اين دروس، افزايش شناخت و سطح آگاهي دانشجويان نسبت به مسائل ديني، اطلاع از ارز ش­هاي اسلامي و در نهايت ايجاد تغييرات مطلوب در الگوهاي رفتاري ذكر شده است. در این تحقیق سعی بر این است که با توجه به ورود اکثریت جوانان به دانشگاه، در اوایل سن جوانانی، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کتب دانشگاهی به عنوان منابع مورد مطالعه و استفاده دانشجویان در طی دوران تحصیل، در مقابله با تهدیدات جنگ نرم و وضعیت اعتقادی جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان پرداخته شود. این پژوهش درصدد پاسخگویی با این سوال اصلی است:

کتب دینی دانشگاهی چه نقشی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی1391-1390 دارد؟

 

تعداد صفحه :   130

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :