متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی

دانشگاه پیام نور

واحد گرمسار

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد«M.A»

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان:

بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه­ های بازاریابی اجتماعی

(مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری مهر)

استاد راهنما:

جناب دکتر علی اکبر جوکار

استاد مشاور:

جناب دکتر حبیب الله دانایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 16

1-2- بيان مسأله ……………………………………………………………………………………. 16

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………… 19

1-4- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………. 21

1-5- اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………. 21

1-6- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. 21

1-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………. 22

1-8- قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………….. 23

1-9- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………….. 24

1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………. 31

1-11- جامعه آماری و بیان حجم نمونه …………………………………………………………….. 32

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………. 32

1-13- محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………….. 33

1-14- تعاريف مفهومی واژگان………………………………………………………………… 33

1-15- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………. 35

فصل دوم: پيشينه تحقيق و مباني نظري

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 38

بخش اول: جذب سرمایه مشتری …………………………………………………………. 38

مشتری­شناسی و مشتری­گرایی …………………………………………………………….. 38

شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………….. 39

اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………. 40

بخش دوم: بازاریابی

مقدمه ………………………………………………………………………………………… 43

تعریف بازاریابی ……………………………………………………………………………. 43

اهمیت بازاریابی …………………………………………………………………………… 45

مؤلفه­هاي فرآيند بازاريابي ……………………………………………………………. 47

الف) محيط بازار …………………………………………………………………….. 47

1- محيط كلان …………………………………………………………………………. 48

2- محيط خرد …………………………………………………………………………. 48

ب) سيستم­هاي اطلاعات بازاريابي …………………………………………………. 49

ج) برنامه ­ريزي بازاريابي …………………………………………………………. 50

د) فرآيند اجراي بازاريابي …………………………………………………………….. 50

ه) سيستم كنترل و نظارت ………………………………………………………… 51

اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………… 52

الف) تبليغ با هدف اطلاع رساني……………………………………………….. 53

ب) تبليغ با هدف ترغيب ……………………………………………………………….. 53

ج) تبليغ با هدف يادآوري ………………………………………………………… 53

بخش سوم: بازاریابی اجتماعی

مقدمه …………………………………………………………………………….. 54

مبناي اجتماعي بازاريابي: تأمين نيازهاي انساني…………………………….. 55

تفاوت بازاريابي تجاري و بازاريابي اجتماعي …………………………………… 56

مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………… 59

تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ……………………………………………… 62

تعریف بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………… 63

ديدگاه بازاريابي اجتماعي ………………………………………………………… 65

ابعاد بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………. 66

مراحل انجام يك برنامه بازاريابي اجتماعي ………………………………….. 67

مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی …………………………………….. 68

جنبه­های بازاريابي اجتماعي در صنعت بانكداري ……………………………….. 71

آمیخته بازاريابي …………………………………………………………… 72

بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده در ايران …………………………………………………. 74

مطالعات انجام شده در سایر کشورها ……………………………………….. 80

بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق …………………………………….. 82

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………….. 84

3-2- روش تحقيق ……………………………………………………………….. 84

3-3- فرايند تحقيق ……………………………………………………………….. 84

3-4- جامعه آماري …………………………………………………………………. 85

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري …………………………………………….. 86

3-5- ابزار جمع­ آوري داده ها ……………………………………………………………. 86

3-6- روايي و پایایی پرسش‌نامه …………………………………………………… 86

3-6-1- روايي ………………………………………………………………………….. 87

3-6-2- پايايي ………………………………………………………………………… 87

3-7- روش جمع ­آوري داده ­ها ………………………………………………………. 87

3-8- روش­هاي تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………….. 87

پرسش‌نامه ………………………………………………………………………….. 89

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4-1-مقدمه …………………………………………………………………………….. 95

4-2-آمار توصيفي …………………………………………………………………….. 95

4-2-1- ويژگي‌هاي فردي پاسخگويان ……………………………………………….. 95

4-2-2- وضعیت سپرده در موسسه مهر ……………………………………………. 97

4-2-3- میزان فعالیت بازاریابی اجتماعی ……………………………………………….. 99

4-2-4- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی …………………………….. 100

4-2-5- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر …………………………………..

4-2-6- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر ………………………………. 104

4-2-7- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………….. 106

4-2-8- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی ………………………………………. 108

4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………….. 110

4-4- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­ گذاری در موسسه مالی مهر…… 115

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………… 119

5-2- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………. 119

5-3- نتیجه­گیری ……………………………………………………………….. 124

5-4- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………. 127

5-4-1- پیشنهادها براساس نتایج تحقیق ……………………………………… 127

5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ……………………………………………. 128

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه­های بازاریابی اجتماعی در سپرده­گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقيق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده كه به­لحاظ هدف، كاربردي است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع­آوری داده­ها پرداخته است. جامعه آماري تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این­که تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به­وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به­وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می­تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبيين نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت­هاي مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره­گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب­بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب­بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می­دهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده­گذاری کاهش می­یابد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در این فصل از تحقیق كليات تحقيق مطرح میشود. در این فصل در ابتدا مساله تحقیق بیان می­شود که شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به كمك تحقیق است. در گام بعدی ضرورت و اهميت تحقيق بیان می­شود، که چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق است. اهداف تحقيق، که روند و نتایج تحقیق را مشخص می­کند در گام بعدی تدوین می­شود و آنچه تحقیق به­دنبال انجام آن است، مشخص می­شود و باتوجه به اهداف فرضيه­ها يا سؤال­هاي تحقيق مطرح می­شود که مسیری برای اجرای تحقیق است. همچنین در این فصل محدودهای تحقیق، پیشینه تحقیق و تعريف عملياتي واژه­ هاي برای برداشت مشترک از مفاهیم طرح می­شود.

2-1- بیان مسأله

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می­نمایند (توكل،1383). معمولاً در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گرچه عواملی چون صنعتی­شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدارشدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند، ولی توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به­شمار می­روند(رازاني،1382)، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت­های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند و لذا می­توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به­کارگیری روش­های نوین، با درجه توسعه­یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(حق­شناس كاشاني،1382). در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه­های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک­های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض­الحسنه نیز مزید برعلت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته­اند (فروزنده،1379).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385).

در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهري بروجني، 1379).

امروز شیوه­های نوآورانه، مشتری­مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های کارآمد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­کند که هر بانکی در این امور موفق­ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره­وری بالاتر خواهد بود(مغویی­نژاد،1378). سازمان­هاي جديد براي پاسخگويي به وظايف و رسيدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آورده­اند. به­وضوح می­توان تاکید قابل توجه تعدادی از بانک­های کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در این خصوص می­توان اظهار داشت، توجه به ابعاد تبلیغاتی و اطلاع­رسانی این فعالیت­ها است(اداره روابط عمومي،1378).

فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک­ها این است که مدیران بانک­ها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک­ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت­های اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوري و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.

در بازاريابي اجتماعي تلاش در جهت تاثيرگذاري روي عقايد و رفتار جامعه است، و از اين ديدگاه به­عنوان فرآيندي برنامه­ريزي شده براي تاثيرگذاري روي رفتار اختياري گروه مخاطب جهت نيل به يک هدف اجتماعي ياد مي­شود(انیو و ویت،1389). در بازاريابي اجتماعي مخاطبين متفاوتي مدنظر هستند و توجه به آنها براي کسب موفقيت ضروري است، شناسايي و توجه به گروه­هاي داخلي و گروه­هاي خارجي(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاريابي اهميت بسياري دارد. تداوم تغيير رفتار اجتماعي تنها با تغيير در سياست­هاي جامعه امكان­پذير است و در اين عرصه حمايت رسانه­اي مكملي موثر براي بازاريابي اجتماعي محسوب مي­گردد. توجه به اين عناصر تشکيل­دهنده آميزه بازاريابي، كه امروزه از شكل سنتي پيشين خود خارج شده و گسترش پيدا كرده است، موفقيت يک برنامه بازاريابي اجتماعي را تضمين خواهد کرد(سلیمانی بشلی و باروتیان،1388).

براي موفقيت در بازاريابي اجتماعي بايد پيام­ها را در جايي ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه­هاي محلي، فروشگاه­هاي بزرگ، گروه­هاي موسيقي و… از این جمله به­شمار مي­روند و از این رو بازاريابي اجتماعي بسيار وسيع­تر از تبليغات تلويزيوني است. استفاده از تركيب رسانه­هاي همگاني، اجتماعات، گروه­هاي كوچك و فعاليت­هاي فردي مي­تواند موثرتر باشد. وقتي يك پيام ساده و روشن در مكان­هاي متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال ديده­شدن و به­خاطر سپرده­شدن آن بيشتر است. گستردگي مسيرهاي مورد استفاده بستگي به ميزان بودجه برنامه و نتايج پژوهش بر روي كانال­هاي تاثيرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ[1]، 2007).

بازاريابان اجتماعي برنامه­هايي را طراحي مي­كنند كه بيشترين فايده و اثربخشي را داشته باشد. يکي از مدل­هاي معروف که مراحل تغيير رفتار رادر يک گروه مخاطب بيان مي­کند و از اصول آن در بازاريابي اجتماعي استفاده زيادي مي­شود، مدل مراحل تغيير پروچاسکا است. اين مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه[2]، دانش[3]، علاقمندشده[4]، انگيزه[5]، آماده براي امتحان کردن[6]، انجام رفتار[7] و عدم انجام رفتار[8] را دربرمی­گیرد(هاستینگ، 2007 ).

با كمك تكنيك­هاي بازاريابي مانند پژوهش بر روي مخاطب، تحليل محصول، طراحي پيام، ترويج پيام تهيه شده، تبليغات و در نهايت ارزيابي و پس­خوراند و گذاشتن اين مفاهيم و اصول در كنار مدل­هاي توجيه­كننده تغيير رفتار مي­توان به كار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعي اميدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، 1388).

در این میان پنج مرحله در اجراي يك برنامه بازاريابي اجتماعي شامل برنامه­ريزي، توليد مواد و پيام­ها، پيش آزمون، مداخله و ارزشيابي و بازخورد می­باشد، که در این تحقیق هدف بررسی مداخله با شناسايي كانال­هاي رسانه­اي و توليد پيام­هاي استاندارد شده، برنامه بازاريابي اجتماعي را آماده اجرا می­کند. يك پوشش رسانه­اي مناسب و مطلوب مي­تواند پيام­هاي مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نمايد(اوامله و همکاران[9]، 2004).

آنچه که در تحقیق حاضر مدنظر است، تحليل كانال­های ارتباطی(رسانه­های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسايي كانال­هاي ارتباطي مناسب، تعيين چگونگي استفاده از اين كانال­ها، ارزيابي انتخاب­هاي توزيع و تعريف قوانين ارتباطي براي شركاي برنامه می­باشد. همچنین در مرحله بعد توليد مداخلات، مواد و پيش­آزمون­ها با تاکید بر توليد مداخلات و مواد با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوري شده از تحليل مشتري، ادغام آميزه بازاريابي در يك استراتژي كه بتواند ارائه دهنده يك محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پيش­آزمون و بازبيني برنامه­ها و همچنین مداخله با تاکید بر ايجاد ارتباط با شركا و شفاف كردن تضادها، فعال­كردن استراتژي ارتباطي و توزيع آن، مستند كردن روش­ها و پيشرفت­ها در يك چارچوب سازماني و بازبيني برنامه است.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه­های رایج در بازاریابی از جهت این­که نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالت­دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می­باشد(خضرا،1385). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطی­مشی­های بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته­های مصرف­کنندگان و منافع جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علی­رغم این­که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حيدرپور و طهماسبي گتابي،1388). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به­شمار نمی­رود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته­اند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمی­تواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیت­های رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمان­ها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان است. به­کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی می­تواند جایگاه سازمان­های خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانک­هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می­کنند، نیازمند مولفه­ای است که می­توان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حق­شناس كاشاني،1382).

مشتریان باید این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز باید به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه­مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخه­های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمان­های مختلف قرار می­دهد که در کنار پذیرش نقش­های اجتماعی بیشتر و موثرتر، به­طور غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازاني،1382). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم است به­عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاه­های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق ارتباط برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان برقرار گردد. جابجايي و تغييرات صنعت رسانه باعث شده است تا رسانه­ های بازاريابي اجتماعی براي بازاريابان به­صورت يك استراتژي بنيادي توسعه يابد(وینریچ،1380). دلايل اهميت رسانه­های بازاريابي اجتماعی عبارتند از:

– تغيير از تبليغات رسانه‌اي تا ارتباطات چندگانه؛

– تغيير از رسانه عمومي به رسانه‌هاي تخصصي براي گوشه‌بازارها؛

– تغيير از بازارهاي فروش عمده به خرده‌فروشي(بازارهاي تحت كنترل مشتري)؛

– تغيير از تبليغات با تمركز بر عموم مردم به سمت بازاريابي براساس پايگاه اطلاعاتي از مشتريان؛

– تغيير از سطح پايين پاسخگويي آژانس­هاي تبليغاتي و بازاريابي به سمت سطوح بالاتر پاسخگويي؛

– تغيير از پرداخت‌هاي سنتي به پرداخت براساس عملكرد(نانتان و همکاران، 2004).

[1] Hastings

[2] Unaware to aware

[3] Knowledge

[4] Interested

[5] Motivated

[6] Ready to try

[7] User

[8] Non-user

[9] Awamleh et al

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :