متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

گروه تحصيلات تكميلي مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته: مدیریت دولتی

گرايش:منابع انسانی

عنوان: بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

استاد راهنما:

دكتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور:

دكتر مهرداد گودرزوند چگینی

پاييز1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1)مقدمه.. 2

1-2)بیان مسأله.. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-6)سوالات تحقیق.. 13

1-7) فرضیات تحقیق.. 14

1-8) متغیر های تحقیق.. 15

1-8-1)متغیر های مستقل.. 15

1-8-2)متغیر های وابسته.. 15

1-9)تعریف نظری وعملياتي متغیرها.. 16

1-10)قلمرو تحقیق.. 18

1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق.. 18

1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق.. 18

1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق.. 18

فصل دوممروري بر ادبيات تحقیق

2-1) مقدمه.. 20

2-2(مفهوم رضایت.. 21

2-3) عوامل تأثيرگذار بر رضايت شغلي.. 22

2-4) ابعاد رضايت شغلي.. 25

2-5) مزاياي  رضايت  کارکنان (مشتري) و كيفيت خدمات.. 26

2-6) رضايت شغلي.. 31

2-7)بعضی از عوامل که منبع رضایت شغلی هستند… 33

2-7-1)عوامل سازمانی.. 33

2-7-2)عوامل محیطی:.. 33

2-7-4)عوامل فردی:.. 35

2-8)نظریه های رضایت شغلی.. 35

2-8-1)نظریه نقشی.. 35

)نظریه نیازها:  2-8-2. 35

تئوری بهداشت،انگیزش:(3-8-2. 37

نظریه انگیزش پورتر ولاولر(4-8-2. 38

نظریه کینزبرگ(5-8-2. 38

(6-8-2نظریه ارزش.. 38

2-9)كيفيت زندگي كاري.. 39

2-10) تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 39

2-11)اهمیت کیفیت زندگی کاری.. 42

2-12)رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن.. 43

2-12-1) کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی.. 43

2-12-2)سیستم حقوق و مزایا.. 43

2-12-3) طراحی و حفظ روابط کارکنان.. 43

2-12-4) اقدامات مدیریتی.. 44

2-12-5)راهبرد های درونی و بیرونی تغییر.. 44

2-13)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری.. 44

2-15)برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 46

2-16)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری.. 47

2-17)مدل مفهومي تحقيق.. 47

2-18) سابقه تحقیقات انجام شده:.. 49

فصل سوموش اجراي تحقیق

3-1)مقدمه.. 54

3-2) روش  تحقیق:.. 54

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 55

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات.. 57

3-5)روایی پرسشنامه.. 58

3-6)پایایی پرسشنامه.. 58

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات:.. 60

3-8) جمع بندی فصل سوم.. 61

فصل چهارمتجزيه و تحليل اطلاعات

4-1) مقدمه.. 63

4-2) توصيف متغيرهاي تحقيق.. 64

4-2-1) متغير جنسيت.. 64

4-2-2) متغير وضعيت تاهل.. 65

4-2-3) متغير سطح تحصيلات.. 66

4-2-4) متغير سابقه خدمت.. 67

4-2-5) متغير سن.. 68

4-2-6) توصيف متغير پرداخت كافي و مناسب.. 69

فصل پنجمنتيجه گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه.. 89

5-1)نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.. 89

5-1-1) نتایج آمار توصیفی.. 89

5-1-2) نتایج آمار استنباطي.. 91

5-1-2-1) نتیجه فرضيه اول.. 91

5-1-2-2) نتيجه فرضيه دوم.. 92

5-1-2-3) نتيجه فرضيه سوم.. 92

5-1-2-4) نتيجه فرضيه چهارم.. 92

5-1-2-5) نتيجه فرضيه پنجم.. 93

5-1-2-6) نتيجه فرضيه ششم.. 93

5-1-2-7) نتيجه فرضيه هفتم.. 93

5-1-2-8) نتيجه فرضيه هشتم.. 94

5-2) پيشنهادات.. 94

5-2-1) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 97

5-3) محدودیت های تحقیق.. 97

منابع.. 100

پرسشنامه.. 108

 

 

 

فهرست جداول

جدول(3-1) تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی      66

جدول(3-2) پایایی متغیر های تحقیق               71

جدول (4-1) توصيف متغير جنسيت                           75

جدول (4-2) توصيف متغير وضعيت تاهل                      76

جدول (4-3) توصيف متغير ميزان تحصيلات                    77

جدول (4-4) توصيف متغيرسابقه خدمت                       78

جدول (4-5) توصيف متغيرسن                               79

جدول (4-6) توصيف متغير پرداخت كافي و مناسب             80

جدول (4-7) توصيف متغير محيط امن و سالم                 81

جدول (4-8) توصيف متغير گسترش ظرفيت هاي انساني          82

جدول (4-9) توصيف متغير امنيت كاركنان                   83

جدول (4-10) توصيف متغير انسجام اجتماعي در سازمان كار   84

جدول (4-11) توصيف متغير كار و كل فضاي زندگي            85

جدول (4-12) توصيف متغير حقوق فردي در سازمان            86

جدول (4-13) توصيف متغير ارتباط اجتماعي زندگي شغلي      87

جدول (4-14) توصيف متغير رضايت شغلي كاركنان             88

جدول (4-15) ضريب همبستگي بين پرداخت كافي و مناسب و رضايت شغلي كاركنا ن                                               90

جدول (4-16) ضريب همبستگي بين محيط امن وسالم و رضايت شغلي كاركنان                                                       91

جدول (4-17) ضريب همبستگي بين گسترش ظرفيت هاي انساني و رضايت شغلي كاركنان                                                92

جدول (4-18) ضريب همبستگي بين امنيت كاركنان و رضايت شغلي كاركنان                                                         93

جدول (4-19) ضريب همبستگي بين انسجام اجتماعي در سازمان كار و رضايت شغلي كاركنان                                     94

جدول (4-20) ضريب همبستگي بين حقوق فردي در سازمان كار و رضايت شغلي كاركنان                                                95

جدول (4-21) ضريب همبستگي بين كار و كل فضاي زندگي و رضايت شغلي كاركنان                                                96

جدول (4-22) ضريب همبستگي بين ارتباط اجتماعي زندگي شغلي و رضايت شغلي كاركنان                                           97

جدول (4-23) نتايج حاصل از آزمون رتبه بندي فريدمن       99

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(4-1)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرجنسيت           75

نمودار(4-2)نمودار هيستوگرام توصيف متغير وضعيت تاهل     76

نمودار(4-3)نمودار هيستوگرام توصيف متغير سطح تحصيلات     77

نمودار(4-4)نمودار هيستوگرام توصيف متغير سابقه خدمت     78

نمودار(4-5)نمودار هيستوگرام توصيف متغير سن             79

جدول (4-6) توصيف متغير پرداخت كافي و مناسب             80

نمودار(4-7)نمودار هيستوگرام توصيف متغير محيط امن و سالم                                                      81

نمودار(4-8)نمودار هيستوگرام توصيف متغير گسترش ظرفيتهاي انساني                                            82

نمودار(4-9)نمودار هيستوگرام توصيف متغير امنيت كاركنان  83

نمودار(4-10)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرانسجام اجتماعي در سازمان كار                                    84

نمودار(4-11)نمودار هيستوگرام توصيف متغيركار و كل فضاي زندگي                                             85

نمودار(4-12)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرحقوق فردي در سازمان                                             86

نمودار(4-13)نمودار هيستوگرام توصيف متغيرارتباط اجتماعي زندگي شغلي                                      87

نمودار(4-14)نمودار هيستوگرام توصيف متغير رضايت شغلي كاركنان                                              88

فهرست اشکال

شکل 1-1)مدل والتون                                    14

شکل 2-1)مزایای کیفیت خدمات                            31

شکل 2-2)ادراک کیفیت                                    32

شکل 2-3)مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات              34

 

 

 

چكيده

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط کاری چالشی تر، و موًثر تر برایافراد در کلیه سازمان فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاًثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان استان گیلان می باشد. متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: پرداخت منصفانه، قانون گرایی، فرصت رشد مداوم، وابستگی اجتماعی، تاًمین امنیت، توسعه قابلیت های فردی، ایمنی محیط، یکپارچگی اجتماعی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان که شامل 40713 کارمند در 73 دستگاه اجرایی می باشد.  برای تعین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد 380 نمونه از میان کارکنان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه، انتخاب و  پس از اینکه پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و مقدار آن 99% بدست آمدکه بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور بود. سپس طریق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق نشان داد که ارتباط بین متغیر های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان مثبت و معنی دار می باشد.

كلمات كليدي:کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، ابعاد کیفیت، رضایت شغلی،دستگاه های اجرایی

تعداد صفحه : 137

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :