متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :زلزله

عنوان : ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ارشد

در رشته مهندسی عمران زلزله

 

عنوان:

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

  

استاد راهنما :

دکتر بابک علی نژاد

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1    فصل اول : کلیات 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 فرضیه ها و سوالات تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 6

2    فصل دوم : ادبیات موضوعی 7

2-1 مقدمه 8

2-2 تاریخچه موضوع 8

3    فصل سوم : مشخصات زلزله نزدیک گسل 16

3-1 مقدمه 17

3-2 اثر جهت داری 18

3-3 اثر جابجایی ماندگار 22

4    فصل چهارم : روش های تولید زلزله 26

4-1 مقدمه 27

4-2 روش شبیه سازی تابع تجربی گرین 31

4-3 روش شبیه سازی گسل محدود 32

4-4 تکنیک کارآمد شبیه سازی شتاب نگاشت در حوزه نزدیک گسل 34

4-5 عدم قطعیت در پارامترهای تولید زمین لرزه محتمل آینده 37

4-6 شبیه سازی زمین لرزه آینده با در نظر گرفتن عدم قطعیت چشمه 41

5    فصل پنجم : مطالعه موردی 45

5-1 مقدمه 46

5-2 معرفی سازه ها 47

5-3 روش تحلیل سازه ها 54

5-3-1  روش تحلیل استاتیکی 54

5-3-2  روش تحلیل دینامیکی 55

5-4 ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های مورد مطالعه تحت زمین لرزه نزدیک گسل 58

6    فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65

7    منابع 68

 

 

فهرت شکل ها

شکل ‏3‑1: امواج حاصل از گسلش و تولید جهت داری 20

شکل ‏3‑2 :  ضربه جهت داری در گسل های امتداد لغز و نرمال – معکوس 20

شکل ‏3‑3 :  پالس موجود در رکورد سرعت در زلزله بم 21

شکل ‏3‑4: اثر جهت داری در تاریخچه زمانی سرعت در زلزله 1989 لوماپریتا [28] 22

شکل ‏3‑5 : نمودار شتاب، سرعت و جابه جایی مولفه نمادین زلزله نزدیک گسل 23

شکل ‏3‑6 : اثر جابجایی ماندگار در تاریخچه زمانی سرعت مولفه موازی با گسل زمین لرزه[7] 24

شکل ‏4‑1 : نمای شماتیک از فرآیند برهم نهی امواج منتشر شده از ریز گسل ها در مدل گسل محدود چشمه زمین لرزه[53] 33

شکل ‏4‑2 : نمای کلی از مدل سازی گسل و پارامترهای گسلش 36

شکل ‏4‑3 : نمونه ای از مدل های چشمه تولید شده برای زلزله سناریو 42

شکل ‏4‑4 : مقایسه طیف پاسخ زمین لرزه های شبیه سازی شده با زمین لرزه های ثبت شده در 3 ایستگاه نزدیک گسل زمین لرزه نورثریج 1994. خط مشکی نقطه چین نشان دهنده طیف رکورد ثبت شده، خطوط خاکستری نشان دهنده طیف های شبیه سازی شده و خظ مشکی توپر نشان دهنده میانگین طیف های شبیه سازی شده می باشد 43

شکل ‏5‑1: مشخصات سازه  3 طبقه SAC 49

شکل ‏5‑2: مشخصات سازه 9 طبقه SAC 50

شکل ‏5‑3: