دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با بهره گرفتن از روند آئین نامه FEMA P695

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فني و مهندسي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي عمران- زلزله

عنوان :

ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با بهره گرفتن از روند آئین نامه FEMA P695

 

استاد راهنما :

دکتر حسین تاجمیر ریاحی

 

 

استاد مشاور :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

بهمن    1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 1

فصل اول « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

1-1 مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 3

1-2 روشهای محاسبه ضریب رفتاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 5

1-3 تشریح اجزای ضریب رفتاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 6

1-3-1 شکل پذيريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 6

1-3-1-1 ضريب شکل پذيري کلي سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 6

1-3-1-2  ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 7

1-3-2 مقاومت افزونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 9

1-3-3 درجه نامعينيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 10

1-4  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 11

1-4-1  معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 11

1-4-1-1 معیار تغییر مکان نسبی بین طبقاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 12

1-4-1-1-1  معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 12

1-4-1-1-2  آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 12

1-4-1-2  معیار پایداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 14

1- 5 بررسی ضریب رفتار با روند آئین نامهFEMA P695  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 14

1-6  نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 23

فصل دوم « بررسي آناليز استاتيکي غير خطي »

2-1  مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 25

2-2   مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 27

2-2-1  تحلیل استاتیکی معادلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 27

2-2-2  تحلیل دینامیکی خطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 28

2-2-2-1  تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 28

2-2-2-1-1  تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 29

2-2-2-2  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 29

2-2-2-2-1  خصوصیات شتابنگاشت­های انتخاب شده جهت تحلیل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 29

2-2-3  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 30

2-3  تحليل پوش آور مرسومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

2-3-1 مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی——– 31

2-3-2  اساس تحليل استاتيکي فزاينده غير خطيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 32

2-3-3  مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش آوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 33

2-3-4  روش انجام تحليل پوش آور مرسوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 35

2-3-5  ارکان اصلي در انجام آناليز استاتيکي غير خطيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 36

2-3-5-1  تعيين مشخصات غير خطي اجزاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 36

2-3-5-2   الگوي بارگذاري جانبي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

2-3-5-2-1  الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه 2800 ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 37

2-3-5-3  منحنی رفتاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 39

فصل سوم « اثر دیوار برشی در سازه های بتن آرمه »

3-1 مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 43

3-2  ویژگی کاربرد دیوار برشی در سازه‌های بتنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 44

3-2-1  بررسي رفتار سيستم تركيبي قاب خمشي و ديوار برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 45

3-2-2  بررسي اندركنش افقي در سيستم دوگانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 45

3-2-3  دياگرام ونمودارهاي شماتيك جابجايي،لنگر وبرش درسيستمهاي دوگانه———– 46

3-3  اثر ديوار برشي بر اجزاء سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 47

3-3-1  ستونهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 47

3-3-2  تیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 49

3-4  رفتار ديوارهاي برشي و عوامل مؤثر بر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49

3-4-1  ابعاد ديوارهاي برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 49

3-4-2  تعداد ديوارهاي برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 49

3-4-3  ابعاد تيرها و ستون هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 50

3-4-4  نسبت مجموع ممان اينرسي ديوارهاي برشي به ستونهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 50

3-5  رفتار غيرالاستيك ديوارهای برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 51

3-6  بررسي ضرايب رفتار سازه‌هاي بتن مسلح داراي ارتفاعهاي مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 52

6-3-1  بررسي ارتفاع اپتيمم ديوارهاي برشي در سيستمهاي دوگانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53

6-3-2  عوامل مؤثر در ارتفاع اپتيمم ديواربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 53

فصل چهارم « مدلسازی مسئله »

4-1  فرضیات مدلسازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56

4-2  تحلیل استاتیکی خطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 59

4-3  تحلیل استاتیکی غیر خطی ( پوش آور بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 61

4-3-1  انواع کنترل آنالیز پوش آوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 64

4-4  تحلیل دینامیکی غیر خطی  (Incremental Dynamic Analysisبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 67

 

فصل پنجم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها و بحث و نتیجه گیری »

5-1 مشخصات دینامیکی مدل هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 72

5-2  ضریب بیش مقاومتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 72

5-3  محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز  IDAبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 73

5-4  بررسی خرابی هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

5-5  بررسی جابجایی نسبی طبقاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 85

5-6 بررسی وضعیت مدل چهار طبقه پنج دهانه پس از بالا بردن سختی دیوار طبقه اول آن- 86

5-7 نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 89

منابع و مآخذبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 91

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 1-1 نسبت دقت  طراحیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 16

جدول 1-2  نسبت دقت به کارگیری و کیفیت مصالحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 16

جدول 1-3  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dminبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 20

جدول 1-4  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dmaxبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 20

جدول 1-5 سطح نیاز طراحیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 21

جدول 1-6 مقادیر قابل قبول CMRبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 22

جدول 3-1 مقادير درصد برش جذب شده توسط ديوارها به كل برش پايه سازه به مجموع ستونهاي قاب ٨ طبقه با نسبت تغيير ممان اينرسيهاي ديوارهاي برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 51

جدول 4-1 مشخصات مصالحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 56

جدول 4-2  انواع قاب هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 59

جدول 4-3 جزئیات مقاطع ستون و دیوارهای برشی قاب مدل 3 x 8بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 60

جدول 4-4 جزئیات مقاطع تیر قاب مدل 3 x 8بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 60

جدول 4-5 محدوده مطلوب مصالحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 63

جدول 4-6 مقایسه ماکزیمم برش و جابجایی گسیختگی در مدل های مختلف————- 65

جدول 4-7 انواع شتاب نگاشت و ضریب نرمال سازی شتاب نگاشت هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 68

جدول 5-1 دوره تناوب سازه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 72

جدول 5-2 مقادیر برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی خطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 73

جدول 5-3  مقادیر برش پایه حاصل از آنالیز پوش آوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 73

جدول 5-4 مقادیرضریب بیش مقاومتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 73

جدول 5-5 میانه نمودار IDA قاب هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 75

جدول 5-6  مقدار S475بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 76

جدول 5-7 خلاصه نتایج خرابی مدل هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 76

جدول 5-8  خلاصه خروجی آنالیز  IDAبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 77

جدول 5-9 میزان جابجایی بام در مدل های مختلف بر اساس آنالیز پوش آور————– 79

جدول 5-10 جابجایی موثر بامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 79

جدول 5-11 مقادیر  مدل هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 80

جدول 5-12 مقادیر SSFS بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 80

جدول 5-13 نتایج نهاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

جدول 5-14 نتایج آنالیز برای مدل 5×4 برای مدل با دیوار صلب تربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 87

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شکل 1-1 نمودار منحني ظرفيت يک سازه متعارفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 7

شکل 1-2 طيف ارتجاعي و غير ارتجاعي با شکل پذيري ثابتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 8

شکل 1-3 حالت های کلی ناپایداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 14

شکل 1-4 نمودار پوش آوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 18

شکل 1-5 نمودار IDAبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 19

شکل 1-6 نمودار شتاب طیفی بر اساس پریود سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 19

شکل 2-1 مراحل اعمال بار جانبي به سازه، از ايجاد تغييرشکلهاي ارتجاعي تا آستانه فرو ريزش در آناليز پوش آور     32

شکل 2-2 منحني پوش آوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 35

شکل 2-3 دسته بندی رفتار خطی و غیرخطی اجزا، (الف): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط نیرو، (ب): رفتار خطی، (ج): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط تغییر شکلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 40

شکل 3-1 رفتار ديوار و قاب به شکل منفرد و اندر کنش سيستم دوگانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 46

شكل 3-2 نمودارهاي لنگر خمشي و برش خارجي سازه، همچنين لنگر و برش قاب و ديوار در سيستم دو گانه   47

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 48

شكل 3-4 انواع متداول تخريب در ديوارهاي برشيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 52

شکل 4-1  نمایش شماتیک پلان مدل های سه دهانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 57

شکل 4-2 نمایش شماتیک مقاطع طراحی شده برای قاب مدل 3 x 8بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 61

شکل 4-3 منحنی رفتار فولاد مورد استفادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 63

شکل 4-4 نمودار پوش آور مدل 8 x 3بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 66

شکل 4-5 نمودار پوش آور مدل 8 x 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 66

شکل 4-6 نمودار IDA برای  مدل 3  x8بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

شکل 5-1 نمودار IDA مدل هشت طبقه سه دهانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 74

شکل 5-2 نمودار IDA مدل چهار طبقه سه دهانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 74

شکل 5-3 نمودار IDA مدل چهار طبقه پنج دهانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 75

شکل 5-4 نمودار پوش آور مدل 3×8بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 78

شکل 5-5 نمودار پوش آور مدل 5×4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 78

شکل 5-6  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×8——- 82

شکل 5-7  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×8—— 82

شکل 5-8  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×6——- 83

شکل 5-9  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×6——- 83

شکل 5-10  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×4—– 84

شکل 5-11  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×4—– 84

شکل 5-12: جابجایی نسبی طبقات سازه مدل 5×8 برای چهار شتابنگاشت تصادفی——– 85

شکل 5-13: جابجایی نسبی طبقات سازه مدل 5×4 برای چهار شتابنگاشت تصادفی——– 86

شکل 5-14  : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×4 برای مدل با دیوار صلب تر    87

شکل 5-15: جابجایی نسبی طبقات سازه مدل 5×4 برای مدل با دیوار صلب تر برای چهار شتابنگاشت تصادفی        88

 

 

 

فصل اول

« بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

 آیین نامه های طراحی لرزه ای، نیروهای لرزه ای برای طراحی ارتجاعی سازه را از یک طیف خطی که وابسته به زمان تناوب طبیعی سازه و شرایط خاک محل احداث سازه می باشد، به دست می آورند و جهت در نظر گرفتن اثر رفتار غیر ارتجاعی و اتلاف انرژی بر اثر رفتار هیسترتیک ، میرائی و اثر مقاومت افزون سازه، این نیروی ارتجاعی را به وسیله ضریب کاهش مقاومت یا به عبارت دیگر ضریب رفتار سازه به نیروی طراحی مبدل می نماید. در حال حاضر به نظر می رسد که در اغلب آيين نامه هاي طراحي لرزه اي مقادير ضريب رفتار ارائه شده بر مبناء قضاوت مهندسي، تجربه و مشاهده عملکرد سازه در زلزله هاي گذشته و چشم پوشي از تراز مقاومت افزون استوار مي باشد، به همین دلیل محققین روش های تئوریکی جهت محاسبه ضریب رفنار ارائه نموده اند که در این فصل به طور کامل تشریح گردیده است.

 

1-1  مقدمه

به طور کلي مي توان گفت طراحي سازه ها بر اساس آناليز هاي لرزه اي بر اين مبنا است که رفتار ساختمان در مقابل نيرو هاي ناشي از زلزله هاي کوچک، بدون خسارت در محدوده ارتجاعي باقي بماند و در هنگام وقوع زلزله هاي شديد که رفتار سازه وارد ناحيه غير خطي مي شود ضمن حفظ پايداري کلي خود، خسارتهاي سازه اي و غير سازه اي را تحمل کند، به همين منظور طراحي لرزه اي سازه در هنگام ورود به ناحيه غير خطي مستلزم آناليز هاي غير خطي مي باشد.

مي توان گفت يک تحليل ديناميکي غير خطي بيانگر رفتار صحيح و واقعي سازه به هنگام وقوع زلزله مي باشد امّا با توجه به پيچيده بودن و پر هزينه بودن آناليز هاي غير خطي و زمان بر بودن اين نوع تحليل ها، روشهاي تحليلي بر مبنا آناليز در محدوده رفتار خطي سازه با نيروي کاهش يافته زلزله صورت مي گيرد.

از طرفي تحليل و طراحي سازه ها صرفا بر اساس رفتار ارتجاعي اعضاء و عدم توجه به رفتار غير خطي در هنگام وقوع زلزله باعث ايجاد شدن طرحي غير اقتصادي که شامل مقاطع سنگين براي طرح خواهد بود مي شود.

از اينرو آيين نامه هاي لرزه اي، نيروهاي براي طراحي ارتجاعي سازه را از يک طيف خطي که وابسته به زمان تناوب طبيعي سازه و شرایط خاک محل احداث سازه مي باشد، به دست مي آورند و جهت در نظر گرفتن اثر رفتار غير ازتجاعي و اتلاف انرژي بر اثر رفتار هيسترتيک، ميرايي و اثر مقاومت افزون سازه اين نيروي ارتجاعي را به وسيله ضريب کاهش مقاومت يا به عبارت ديگر ضريب رفتار سازه به نيروي طراحي مبدل مي نمايند.

با توجه به اينکه ضرایب رفتار تعیين شده توسط آيين نامه هاي لرزه اي بر پايه مشاهدات عملکردي سيستم هاي سازه اي مختلف در زلزله هاي اتفاق افتاده و بر اساس قضاوت مهندسي استوار است در جهت رفع نگراني پژوهشگران بابت فقدان ضرایب رفتار معقول و مبتني بر مطالعات تحقيقاتي و پشتوانه محاسباتي در سالهاي اخير آيين نامه ها لرزه اي بر اين اساس مدون گرديده اند که رفتار هاي هيسترتيک، شکل پذيري، مقاومت افزون، ميرايي و ظرفيت سازه در هنگام استهلاک انرژي را جهت محاسبه ضريب رفتار در نظر بگيرند.

در اغلب آيين نامه هاي طراحي لرزه اي مقادير ضريب رفتار ارائه شده بر مبنا قضاوت مهندسي، تجربه و مشاهده عملکرد سازه در زلزله هاي گذشته و چشم پوشي از تراز مقاومت افزون استوار مي باشد. به همين دليل مقادير عددي ضرایب رفتار به کار برده در آيين نامه ها مختلف متفاوت مي باشد به طوري که مي توان گفت محدوده عددي ضريب رفتار براي سازه هاي بتن مسلح با سيستم قاب خمشي در آيين نامه هاي اروپايي مانند EC8 در محدوده ی 5/1 تا 5 است در صورتيکه براي همين نوع سيستم سازه اي در آيين نامه هاي آمريکايي مقادير ضريب رفتار تا عدد 8 هم بيان گرديده است، از اينرو مي توان گفت سازه هايي که مطابق آيين نامه هاي EC8 طراحي شده اند داراي طراحي هاي سنگين تري نسبت به طراحي هاي که مطابق آيين نامه هاي آمريکايي انجام گرفته است مي باشند.

اگر به طور خاص آيين نامه طراحي لرزه اي ايران را مورد مطالعه قرار دهيم، مي توان گفت به دليل آنکه ضرایب رفتار تعين شده بر مبنا قضاوت مهندسي است داراي کاستي هايي به شرح زير مي باشد:

1- براي سيستم هاي سازه اي، از يک نوع با ارتفاع ها و زمان تناوب ارتعاش متفاوت از ضرایب رفتار يکساني استفاده ميشود.

2- در R تاثير شکل پذيري و مقاومت افزون و درجه نامعيني به صراحت نيامده است.

3- اثر لرزه خيزي منطقه در  Rلحاظ نشده است.

4- اثر شرایط خاک در R لحاظ نشده است.

 

1-2  روشهاي محاسبه ضريب رفتار

همانطور که از پيش ذکر شد روشهاي سنتي چگونگي محاسبه ضريب رفتار براي سيستم هاي سازه اي بر اساس قضاوت مهندسي انجام مي شده است، در طي سالهاي اخير روشهاي علمي قابل اعتماد و جديدي توسط تحقيقات نيومارک ارائه گرديده است.

مي توان گفت جديد ترين ارتباط هاي ارائه شده براي ضريب رفتار ارتباط اي است که سه عامل شکل پذيري، مقاومت افزون و در جه نامعيني را در بر دارد. دو عامل شکل پذيري و مقاومت افزون براي کشور هاي مختلف مي تواند متفاوت مي باشد، زيرا به متغير هاي کيفي و کمي متعددي مانند فرهنگ ساخت و ساز و روشهاي اجرائي، ناحيه لرزه خيزي و آيين نامه بارگذاري و طراحي بستگي دارد.

از اوایل دهه 1980 در انجمن فن آوري کاربردي (ATC) در طي پژوهشهاي فريمن و يوانگ تلاش محققين به سمت تجزيه ضريب رفتار به عوامل تشکيل دهنده آن سوق پيدا نمود.

قابل توجه است که عامل نامعيني ابتدا در آيين نامه هاي ATC-19 و ATC-40 و سپس در آيين نامه UBC-1997 مطرح گرديد.

در سال 1995 محققين براي محاسبه ضريب رفتار ارتباط (1-1) را پيشنهاد نمودند.

(1-1)

که در ارتباط فوق  ضريب کاهش نیرو ناشي از مقاومت افزون و  ضريب کاهش نيرو ناشي از شکل پذيري و  کاهش نيرو ناشي از نامعيني يا به عبارت ديگر ضريب درجه نامعيني سازه مي باشد. که به علت گسترده شدن مطلب و گسسته شدن موضوع اصلی از تشریح بیشتر آن  در این مطالعه اجتناب شده است .

 

1-3  تشريح اجزاي ضريب رفتار

1-3-1  شکل پذيري

1-3-1-1  ضريب شکل پذيري کلي سازه

در صورتيکه منحني رفتار کلي سازه را اصطلاحا” به صورت منحني الاستيک – پلاستيک (دو خطي) ايده آل نمائيم، طبق ارتباط (1-2) ضريب شکل پذيري کلي سازه که با  نمايش داده مي شود محاسبه مي شود:

(1-2)

بهتر است مقدار ضريب شکل پذيري کلي سازه ، که نماينگر ظرفيت استهلاک انرژي اجزا يا کل سازه است، از روشهاي آزمايشگاهي تعيين نمود. رفتار کلي سازه که در شکل (2-1) نشان داده شده است، تنها مربوط به سيستم هايي است که مي توانند انرژي را با يک رفتار پايدار مستهلک کنند، مانند قابهاي مقاوم خمشي شکل پذير ويژه، و براي سيستم هاي ديگر که کاهش شديد سختي و مقاومت دارند، تعريف تغيير مکان تسليم و تغيير مکان حداکثر در ارتباط (1-2) مي تواند نادرست باشد. مي توان گفت تعيين ضريب  به خصوص براي سازه هاي بلندتر از يک طبقه کار پيچيده اي است. براي محاسبه اين ضريب غالباً از تغيير مکان نسبي طبقه به عنوان معيار تغيير مکان استفاده مي‎شود (شکل1-1).

شکل (1-1): نمودار منحني ظرفيت يک سازه متعارف

 

1-3-1-2  ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيري

سازه ها توسط رفتار شکل پذير مقدار قابل توجهي از انرژي زلزله را با رفتار هيسترتيک مستهلک مي‎کنند، که مقدار اين استهلاک انرژي، بستگي به مقدار شکل پذيري کلي سازه دارد. مقدار شکل پذيري کلي سازه نبايد از شکل پذيري المانهاي سازه فراتر رود. بدين منظور، هنگام طراحي لازم است حداقل مقاومت لازم سازه که شکل پذيري کلي آن را به حد شکل پذيري مشخص شده از قبل، محدود مي‎کند، مشخص شود .

همان گونه که در قسمتهاي قبل، توضيح داده شد، ضريب کاهش بر اثر شکل پذيري (  ) طبق ارتباط

(1-3)، با نسبت مقاومت ارتجاعي مورد نياز به مقاومت غير ارتجاعي مورد نياز تعريف مي شود.

(1-3)

که در اين ارتباط  مقاومت جانبي مورد نياز، براي جلوگيري از تسليم سيستم بر اثر يک زلزله مشخص و   مقاومت جانبي تسليم مورد نياز براي محدود کردن ضريب شکل پذيري کلي سازه  به مقداري کمتر و يا برابر با ضريب شکل پذيري کلي از پيش تعيين شده (هدف يا  ) وقتي که سيستم در معرض همان زلزله قرار گيرد، مي باشد. به طور کلي، در سازه هایي که در هنگام وقوع زلزله رفتار غير ارتجاعي دارند، تغيير شکلهاي غير ارتجاعي با کاهش مقاومت جانبي تسليم سازه (يا با افزايش ضريب )، افزايش ميیابند.

براي يک زلزله مشخص و يک ضريب  معين، مشکل اساسي محاسبه حداقل ظرفيت مقاومت جانبي  است که بايد در سازه به منظور جلوگيري از به وجود آمدن نيازهاي شکل پذيري بزرگتر از ، تأمين گردد. در نتيجه محاسبه  براي هر زمان تناوب و هر شکل پذيري هدف، شامل عملياتي تکراري است. بدين صورت که، مقاومت جانبي تسليم ( ) براي سيستم در نظرگرفته و سيستم تحليل مي‎شود، این ‎کار، تا زمانی ادامه می یابد که ضریب شکل پذیری کلی محاسبه شده ( ) با يک تولرانس مشخص، برابر ضريب شکل پذيري کلي هدف ( ) گردد و آنگاه مقاومت جانبي متناظر با اين ضريب شکل پذيري،  ناميده مي‎شود.

براي تعيين ضريب کاهش بر اثر شکل پذيري، روش کار بدين صورت است که مقاومت جانبي ارتجاعي  و غير ارتجاعي  که براي يک سيستم با زمان تناوب مشخص به دست آمده، اين مقادير به وزن سيستم، نرمال مي‎شوند. این نیرو ها براي زمانهاي تناوب مختلف سازه به دست می آید و با توجه به آن، طيف خطي و طيف غير خطي با ضريب شکل پذيري  محاسبه مي‎شود. از از تقسیم طیف خطی به طیف غیر خطی، مقدار ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری براي آن زلزله بخصوص و ضریب شکل پذیری هدف، به دست می آید  (شکل1-2 ).

شکل (1-2): طيف ارتجاعي و غير ارتجاعي با شکل پذيري ثابت

 

 

1-3-2  مقاومت افزون[1]

هنگامي که يکي از اعضاي سازه به حد تسليم رسيده و اصطلاحاً در آن لولاي خميري تشکيل شود، مقاومت سازه از ديدگاه طراحي در حالت بهره برداري به پايان مي رسد، ولي در حالت طراحي انهدام، پديده فوق به عنوان پايان مقاومت سازه به حساب نمي آيد، زيرا عضو مورد نظر همچنان مي تواند با تغيير شکل غير ارتجاعي، انرژي ورودي را جذب کند تا به مرحله گسيختگي و انهدام برسد. با تشکيل لولاهاي خميري، به تدريج سختي سازه با کاهش درجه نامعيني استاتيکي کاهش مي يابد، و لي سازه همچنان پايدار است و قادر خواهد بود در مقابل نيروهاي خارجي از خود مقاومت نشان دهد. وقتي که نيروي خارجي باز هم افزايش يابد، روند تشکيل لولاهاي خميري نيز ادامه يافته و لولاهاي بيشتري در سازه پديد مي آيد تا جايي که سازه از نظر استاتيکي ناپايدار شده و ديگر توان تحمل بار جانبي اضافي را نداشته باشد.

مقاومتي که سازه بعد از تشکيل اولين لولاي خميري تا مرحله مکانيزم (ناپايداري) از خود بروز مي دهد، مقاوت افزون ناميده می شود، در طراحی لرزه ای سازه ها مقاومت ارتجاعی مورد نیاز سازه را متناسب با مقاومت افزون آنها کاهش مي دهند. براي اين منظور، مقدار ضريب رفتار سازه ها متناسب با مقاومت افزون افزايش داده مي شود تا مقاومت مورد نياز کاهش يافته، محاسبه گردد.

سالهاست که پژوهشگران اهميت مقاومت افزون را در جلوگيري از خراب شدن برخي سازه ها به هنگام رخداد زلزله هاي شديد شناخته اند. براي مثال، در زلزله سال 1985 مکزيک، وجود مقاومت افزون عامل بسيار مؤثري در جلوگيري از خرابي برخي ساختمانها بوده است. همچنين زلزله سال 1369 (ه.ش) رودبار و منجيل بسياري از ساختمانهاي 7-8 طبقه در شهر رشت که داراي اتصالات خُرجيني و شکل پذيري ناچيز بودند، بر اثر وجود مقاومت افزون (که عمدتاً به دليل وجود عناصر غير سازه اي، پارتيشن ها و نما ايجاد شده بود) از فرو ريختن کامل جان سالم به در بردند .

در مطالعات انجام شده بر روي ميز لرزان براي ساختمانهاي چند طبقه بتن مسلح و فولادي به وسيله پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا در برکلي در سالهاي 1984 تا 1989 نيز بر اهميت ضريب مقاومت افزون تأکيد شده است.

 

1-3-3  درجه نامعيني

نامعيني سيستم هاي سازه اي مفهوم مهمي است که از ديرباز مورد توجه مهندسان بوده است. پس از مشاهده تخريب تعداد زيادي از سيستم هاي سازه اي با درجات نامعيني کم، در زلزله هاي 1994 نورتريج و 1995 کوبه، موضوع نامعيني سازه اي، به شکل جدي تري مطرح شد. تاکنون تعريفها و تفسيرهاي متفاوتي از نامعيني سازه اي، که وابسته به عدم قطعيت نيز و ظرفيت سازه هاست، ارائه شده است. از اين رو، استفاده از مفاهيم عدم قطعيت، مبناي يکي از روشهاي مطالعه نا معيني سيستم هاي سازه اي تحت بارهاي لرزه اي است.

در سال 1978، کرنل براي در نظرگرفتن عدم قطعيت در سيستم هاي سازه اي، ضريبي بنام ضريب نامعيني پيشنهاد کرد. اين ضريب به عنوان احتمال شرطي گسيختگي سيستم معرفي و اولين گسيختگي را که ممکن بود در هر يک از اعضاي سازه هاي سکوي دريايي رخ دهد، مشخص ميکرد.

هنداوي و فرانگوپل در سال 1994، يک ضريب نامعيني احتمالاتي را پيشنهاد کردند. ضريب پيشنهادي اين پژوهشگران به صورت نسبت احتمال تسليم اولين عضو منهاي احتمال انهدام، به احتمال انهدام سيستم تعريف مي‎شد.

برترو پدر و پسر در سال 1999 براي اندازه اندگيزي نامعيني سازه‎هاي قابی تحت اثر حرکتهاي زمین ناشی از زلزله، از مهفوم «درجه نامعيني» استفاده کردند. درجه نامعيني که این پژوهشگران مورد استفاده قرار دادند به عنوان تعداد نواحي بحراني يا لولاهاي خميري در سيستم سازه‎اي تعریف می ‎شود که مقدار قابل توجهي از انرژي هيسترتيک خميري را قبل از انهدام سازه مستهلک مي‎نمایند. در پژوهش های شده، اثرهاي مقاومت افزون، ضرائب تغییرات نیاز و ظرفیت و دیگر عوامل، بررسی شده و چنین نتیجه گیری شده است، که جدا کردن نامعيني از عوامل ديگر دشوار است.

در ATC-19  و  ATC-34 به منظورکمّي کردن قابليت اعتماد سيستم هاي قاب لرزه اي، ضرایبي به عنوان ضرايب نامعيني پيشنهاد شده است.

آيين نامه ساختماني متحدالشکل (UBC)و مقررات NEHRP، از سال 1997 يک ضريب  با عنوان ضريب قابليت اعتماد / نامعيني معرفي کرده اند که در نيروي جانبي زلزله براي طراحي ضرب مي شود. در آيين نامه ساختماني بين المللي (IBC) سال 2000 نيز چنين ضريبي آورده شده است. در پي اين بررسي ها گفته شده است که براي رسيدن به ضريب نامعيني کمي و قابل قبول که بتواند در ارزيابي سازه ها و نيز طراحي مورد استفاده قرار گيرد، به تحقيقات و تجربيات گسترده اي نياز است.

 

1-4  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی

در سالهای اخیر یوانگ برای به دست آوردن ضریب رفتار توسط آنالیز های دینامیکی روابطی را به صورت زیر پیش نهاد نموده است.

(1-4)

که در ارتباط فوق  حداکثر برش پایه در سازه بر اساس تحلیل دینامیکی خطی ناشی از شتابنگاشتی که باعث مکانیزم شدن سازه بر اساس معیار خرابی می شود و Vy برش پایه حداکثر بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی در نگاشتی که باعث مکانیزم شدن سازه بر اساس معیار خرابی تعریف شده می شود و Vs برش پایه در نگاشتی که باعث ایجاد اولین مفصل پلاستیک در یکی از المانهای سازه شده است می باشد.

ضریب  برابر 4/1 در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است که در این پایان نامه از روش فوق جهت محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده شده است.

 

تعداد صفحه :120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: عمران