متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
عنوان :
استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
با گسترش شبکه هاي کامپیوتري و پیچیده شدن ارتباطات، مسئله مسیریابی اطلاعات برحسب تغییـرات
توپولوژیکی و عموماً ترافیک لحظه اي حائز اهمیت است. وظیفه هر الگوریتم مسـیریابی هـدایت بسـته هـاي
اطلاعاتی از مبدأ به سمت مقصد با هدف بهینه کردن میانگین زمان تأخیر بسته هـا، بهـره بـرداري ازمنـابع و
کارایی شبکه مانند توان عملیاتی می باشد. در سالهاي اخیر مسئله مسیریابی وفقی در شـبکه هـاي دیتـاگرام
باساختارها و توپولوژیهاي متفاوت بسیار مورد توجه قرار گرفته است و الگوریتمهـاي مختلفـی در ایـن زمینـه
پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان الگوریتم مسیریابی کلونی مورچـه را نـام بـرد . الگـوریتم کلـونی
مورچه الهام گرفته شده از مطالعات ومشاهدات بر روي کلونی مورچه هاست. این الگوریتم بر پایه ایـن منطـق
بنا نهاده شده که مورچه ها در مسیرخود براي یافتن غذا از خود ماده اي به نام فرومون بر جـاي مـی گذارنـد
که بستگی به طول مسیر و کیفیت غذاي یافته شده دارد بر اثر استشمام بوي فرومون توسط دیگر مورچه هـا
آنها نیز جذب مسیر شده و مقدار فرومون را در آن مسیر تقویت می کنند، مسیرهاي کوتاهتر از لانـه تـا غـذا
فرومون بیشتري گرفته وبدین ترتیب کوتاهترین مسیر توسط مورچه ها انتخاب می شود، از این رفتار توصیف
شده مورچه ها براي بهینه سازي جداول مسیریاب ها استفاده شده و به این ترتیـب کوتـاهترین مسـیر بـراي
هدایت بسته ها در نظر گرفته می شود.
در سمینار حاضر به بررسی الگوریتم ها ي پیشنهاد شده براساس ایده کلونی کورچه هـا بـراي مسـیریابی
بسته هاي اطلاعاتی در شبکه دیتا گرام پرداخته می شود.

مقدمه
در طی سالهاي اخیر، شبکه هاي ارتباطی بسیار مورد توجه بوده اند و این بدلیل رشد بی سابقه شـبکه
اینترنت در دهه هاي اخیر است که در واقع آنرا تبدیل به زیربناي ارتباطات کـرده اسـت و مـی تـوان گفـت
دلیل اصلی موفقیت اینترنت فن آوري راهگزینی بسته اي بدون اتصالش است. این خاصیت سادگی، انعطـاف
پذیري، پایداري و درستی ساختار لایه شبکه را بهمراه دارد.این دقیقا ًبر خلاف شبکه هاي ارتباطی مبتنی بر
اتصال است که نیاز دارند تابراي برقراري ارتباط یک اتصال(مداري)از پیش رزرو شده بین فرستنده و گیرنـده
درنظر گرفته شود. موفقیت اینترنت محقق هـا را ترغیـب کـرد تـا رویـاي محاسـبات جهـانی Ubiquitous
Computingرا درك کنند. در واقع محاسبات جهانی جامعه اي از کاربران را ایجاد کرده است که توان خـود
، تجارت الکترونیکی 1 را در کاربردهایی مانند وب جهان گستر  آمـوزش از راه دور
و…. بکـار مـی
برند. مشخصه مشترکی که تمام این کاربردها دارند توانایی ارسال صدا و تصویر به دیگـران تحـت الزامهـاي
4 کیفیت خدمات )
(QoS است. کاربران تمام این خدمات را همانگونه که در سایر وسایل سیار وجـود دارد بـر
روي کامپیوترشان نیز می خواهند، و این نیازها برآورده نمی شود مگر اینکه منابع شبکه بطور مناسبی بکـار
برده شوند. بهره برداري مناسب از منابع محدود شبکه بوسیله بهینه کردن عملکرد شبکه هاي مبتنی بـر IP
میسر می شود که آن نیز مستلزم ایجاد استراتژي هاي مسیریابی کارآمد و قابل اعتمـاد اسـت . یکـی از چـا
لش هاي موجود در این زمینه طراحی پروتکل هاي مسیر یابی است که بتوانند چندین مسـیر مناسـب بـین
فرستنده و گیرنده را کشف کنند .در حال حاضـر الگوریتمهـاي مسـیریابی پویـا و وفقـی گونـاگونی توسـط
محققان سراسر جهان با الهام از طبیعت طراحی شده اند. از آنجمله می توان به الگوریتم هاي کلونی مورچه
اشاره کرد.
5 ایده ي اصلی این مجموعه از الگوریتم ها، بر جا ماندن مـاده ي فر ومـون بـه عنـوان ردپـا در دنیـاي
مورچه هاي واقعی می باشند. مورچه ها از ماده ي فرومون به عنوان یـک وسـیله ي ارتبـاطی اسـتفاده مـی
کنند. در واقع الگوریتم هاي بهینه یابی مورچگان بر مبناي ارتباط غیـر مسـتقیم مجموعـه اي از مورچگـان

مصنوعی به وسیله ي فرومون مصنوعی بنا نهاده شده اند که در این میان ماده ي فرومون وظیفـه ي انتقـال
تجربه ي مورجه ها به یکدیگر بدون ارتباط مستقیم مورجه ها با هم را به عهده دارد.
الگوریتم هاي مورچه نمونه هاي موفقی از سیستم هاي هوش جمعی هستند و از TSP سنتی تا
مسیریابی در شبکه هاي ارتباطی راه دور را دربرمی گیرند. الگوریتم هاي مورچه، سیستم هاي چندعامله اي
هستند که هر عامل، یک مورچه مصنوعی است. در واقع دانشمندان با الهام گرفتن از مورچه ها عمل
پیچیده مسیریابی را با عاملهاي ساده اي که با پیمایش شبکه، اطلاعات مسیر یابی را جمع آوري می کنند،
انجام می دهند. هر گره در شبکه براساس اطلاعات محدودي که از وضعیت شبکه دارد بسته هاي داده را به
سمت مقصدشان هدایت می کند.الگوریتمهاي مسیر یابی مبتنی بر عامل در مقابل تغییرات شبکه بهره
برداري تطبیقی و کارآمد منابع شبکه را جهت ارضا کردن نیازهاي توازن بار و مدیریت خطا در شبکه فراهم
می کنند.
در این سمینار ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده سپس به مقدمه اي بر بهینه سازي کلونی مورچگان
می پردازیم و بعد از آن مروري بر نحوه مسیر یابی در شبکه هاي کامپیوتري خواهیم داشت و در ادامه نیز
به بررسی روش والگوریتم هاي بهینه سازي کلونی مورچگان در مسیریابی شبکه هاي دیتاگرام پرداخته می
شود و در آخر نتیجه گیري آورده شده است.

تعداد صفحه :77

قیمت : پنج هزار تومان

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :