متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان : الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با بهره گرفتن از رویکرد اسکینر

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي

وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): بررسی آسیب شناسانه متون موجود با بهره گرفتن از رویکرد اسکینر

 

استاد راهنما:

دکتر منصور انصاری

 

استاد مشاور:

دکتر نوراله قیصری

زمستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: روش شناسی اندیشه سیاسی؛رهیافت زمینه–متن گرای اسکینر…………………………………………………..6

 • هرمنوتیک وهرمنوتیک روششناختی…………………………………………………………………………………………..8

هرمنوتیک روشی مولف محور…………………………………………………………………………………………..12

 • نقدهای متدولوژیک اسکینر…………………………………………………………………………………………………….13
 • الف: نقد متدولوژی قرائت متنی………………………………………………………………………………………………14

اسطوره دکترین………………………………………………………………………………………………………….16

اسطوره انسجام………………………………………………………………………………………………………….19

اسطوره کوته نظری (محدودیت فکری)……………………………………………………………………….22

ب: نقد متدولوژی قرائت زمینه ای……………………………………………………………………………………..24

 • متدولوژی اسکینر………………………………………………………………………………………………………………….28

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….38

فصل دوم: بررسی رویکرد روششناختی چند متن درسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………………….42

 • اصول روش شناختی حاکم برمتون مورد بررسی………………………………………………………………………..43

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..44

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر یحیی فوزی…………………………………………………………..45

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………46

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….47

 • کاربرد روش در متن………………………………………………………………………………………………………………47

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..48

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..50

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی…………………………………………………………..53

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی…………………………………………………………54

فصل سوم: بررسی لغزشهای روش شناختی در متون مورد بررسی…………………………………………………………..57

 • اسطوره دکترین……………………………………………………………………………………………………………………..58

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..59

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..60

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………60

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی……………………………………………………………61

 • اسطوره انسجام……………………………………………………………………………………………………………………..61

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..62

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………….64

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………….65

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….66

پیامدهای ناگوار تحمیل اسطوره انسجام برای قرائت متون اندیشه ای……………………………….67

بررسي متون………………………………………………………………………………………………………………68

 • اسطوره محدودیت فکری یا کوته نظری…………………………………………………………………………………..70

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه……………………………………………………………………………..70

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….71

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………..73

 • امام خمینی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………….75

الف: امام خمینی رسمی……………………………………………………………………………………………………76

ب: دوره اول ( از 1300_1281ش)……………………………………………………………………………………78

تحصیلات روح ا… …………………………………………………………………………………………………..79

اولین خطابه روح ا… ………………………………………………………………………………………………..79

ج: دوره دوم زندگی روح ا… ( از 1320-1300ش)……………………………………………………………..79

د: دوره سوم زندگی روح ا… ( از 1340-1320ش)………………………………………………………………80

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از 1368-1340ش)…………………………………………………………………80

 • کیستی درونی امام خمینی……………………………………………………………………………………………………….81

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟……………………………………………82

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟…………………………………………………………….84

 • رابطه متن و زمینه………………………………………………………………………………………………………………….86

جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………….88

جمهوریت………………………………………………………………………………………………………………..89

اسلامی بودن حکومت………………………………………………………………………………………………..91

 • تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….116

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….119

 

چكيده:در سالهاي اخير انديشه سياسي امام خميني(ره) به يكي از مهمترين حوزه هاي پژوهشي تبديل شده است و چند كتاب به عنوان متن درسي انتشار يافته است. در اين پايان نامه با نگرش آسيب شناختي و روش شناختي تلاش شده است تا نخست به بررسي روش شناختي اين كتب بپردازيم و سپس با بهره گرفتن از متدولوژي اسكينر به برخي از مهمترين الزامات روش شناختي بپردازيم كه در تاريخ انديشه سياسي نويسي از اهميت زيادي برخوردارند. با بهره گرفتن از اسكينر به بررسي برخي از مهمترين اين كتابهاي درسي پرداختيم و داده ها نشان مي داد كه اين كتابها عمدتا از روش خاصي پيروي نمي كنند و بيش از اين كه منجر به انديشه ورزي شوند، به مطالعه اي اجمالي انديشه سياسي امام خميني منجر شده اند. از ميان روشهاي متن گرا و زمينه گرا نويسندگان اين كتابها عمدتا بحث خود را با زمينه گرايي شروع كرده اند ليكن در عمل به سمت متن گرايي سوق يافته اند. بعد از بررسي كتابهاي برگزيده در فصل اخر تلاش كرده ايم تا با بهره گرفتن از رويكرد روش شناختي به برخي از مهمترين الزامات تاريخ انديشه سياسي نويسي بپردازيم. از مهمترين اين الزامات مي توان به درك همزمان متن و شرايط زمينه اي اشاره كرد كه اسكينر از آن با عنوان گفتمان حاكم بر دوره انديشه ورزي مولف نام برده است. در فصل اخر با عطف توجه به اين مورد تلاش شده است تا به برخي از مهمترين اين الزامات پرداخته شود. درك همزمان متن و زمينه در انديشه سياسي امام خميني و درك شرايط گفتماني حاكم به نظر مي رسد كه مي تواند راهي براي پاسخگويي به مهمترين منازعاتي باشد كه در حول انديشه سياسي امام خميني(ره) شكل گرفته باشد. كتابهاي درسي انديشه سياسي نويسي امام از اين حيث داراي نقصان ها و كمبوديهاي اساسي مي باشند.

کلمات کلیدی:اسکینر، هرمنوتیک، امام خمینی، اندیشه سیاسی، زمینه گرایی، متن گرایی.

مقدمه

انديشه سياسي امام خميني(ره)‌به مثابه مهمترين منبع فكري نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين گفتمان اسلام سياسي به طور كلي موضوع تحقيقات دانشگاهي و غير دانشگاهي متعددي بوده است و نويسندگان ايراني نيز سعي كرده اند تا با توجه به شرايط متحول سياسي برخي از زواياي ناديده آن را روشن كنند. علاوه بر اينها، انديشه سياسي امام از حيث منازعات گفتماني نيز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در ميانه منازعه بر سر اين يا آن تفسير، گفتمانهاي سياسي، تفسيرهاي بعضآً دلبخواهانه اي را عرضه كرده اند. در اين تحقيق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما اين است كه نشان دهيم كه از حيث روش شناختي انديشه امام خميني را بايد به چه ترتيبي مطالعه كرد. براي عيني كردن تحقيق، ما نخست به بررسي برخي از متون درسي انديشه سياسي امام مي پردازيم و به بررسي اين نكته خواهيم پرداخت كه در اين متون با چه روشي انديشه سياسي ايشان مورد تفسير قرار گرفته است. مطالعه اوليه ما نشان مي دهد كه اين متون اساسا چندان دلبستگي به روش پژوهشي نداشته اند و عمدتا نگرشي متن گرا- به شكل نهفته- داشته اند و در نتيجه نتوانسته اند تفسير دقيق و موسعي ارائه دهند. بعد از اين آسيب شناسي با عطف توجه به روش هاي مطالعاتي كه اكنون در ادبيات تاويلي و تفسيري رواج يافته تلاش مي كنيم تا با بهره گرفتن از روش متن گرا- زمينه گراي اسكينر مدل خاصي را براي مطالعه انديشه سياسي امام ارائه كنيم كه نه تنها نقصان هاي فوق الذكر را نخواهد داشت بلكه روشي را در اختيار ما مي نهد كه اتفاقا باعث مي شود تا برخي از زوايايناديده تر انديشه امام روشن گردند كه در هيچ دستگاه روش شناختي ديگري نمي توان آن وجوه را مشاهده كرد. بنابراين در اين تحقيق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختي و محتوايي را در بر مي گيرد. اما چنانكه اشاره كرديم براي انضمامي كردن اين بحث مورد مطالعاتي خود را چند كتاب و متن درسي در خصوص انديشه سياسي امام قرار داده ايم و بعد از اين مرحله آسيب شناسي، مدل روش شناختي خود را ارائه خواهيم كرد.

ضرورت و اهميت موضوع

همچنانكه در طرح مساله اشاره كرديم، موضوع اين تحقيق از دو منظر عملي و نظري حائز اهميت است. از حيث نظري با توجه به منازعاتي كه بين گفتمانهاي سياسي راست و چپ در خصوص محتواي انديشه سياسي امام در گرفته است اين تحقيق به ما كمك مي كند تا نشان دهيم كه چنانكه تعهد روش شناختي به تفسير انديشه سياسي امام وجود داشته باشد، انديشه امام قطعا از مرزهاي تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حيث نظري نيز روش خاصي را براي مطالعه انديشه امام در اختيار ما قرار مي دهد كه مي تواند از حيث نظري مهم باشد و پرتو جديدي بر انديشه هاي امام بيندازد.

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :