دانلود رساله ی دکتری در رشته  علوم باغبانی-گرایش میوه کاری

با عنوان:پاسخ¬های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشکده­ی کشاورزی

رساله­ی دکتری در رشته­ی

علوم باغبانی-گرایش میوه کاری

پاسخ­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری

 

به کوشش

 

جعفر اميري

شوری خاک یکی از جدی­ترین تهدید­های محیطی برای بقاء گیاهان محسوب می­گردد. پژوهش­ها نشان داده است که برخی از تنظیم کننده­های رشد مانند اسید سالیسیلیک و نیتریک ­اکسید، باعث ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش­های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی و شوری می شود. به منظور بررسی تاثیر نیتریک اکسید و اسید سالیسیلیک بر­کاهش اثر منفی تنش شوری در دو رقم انگور (قره شانی و تامپسون سیدلس)، پژوهشی در قالب دو آزمایش جداگانه انجام گرفت. در آزمایش اول، قلمه­های ریشه­دار شده هر دو رقم با 5 سطح شوری (شوری در محلول غذایی) 0 (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میلی­مولار کلرید سدیم و چهار سطح سدیم ­نیترو­پروسید (محلول­پاشی برگساره­ای)، 0 (شاهد)، 5/0 ،1و 5/1 میلی­مولار تیمار شدند. در آزمایش دوم، قلمه­های ریشه­دار شده هر دو رقم با همان سطوح شوری مشابه آزمایش اول و 4 سطح اسید سالیسیلیک (محلول­پاشی برگساره­ای) 0(شاهد)، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر تیمار گردیدند. در هر دو آزمایش، برخی ویژگی­های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیو­شیمیایی در شرایط تنش شوری، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید سدیم در محلول غذایی، باعث کاهش شاخص­های رشدی، فتوسنتز و محتوای نسبی آب برگ شد. ميزان پرولین، گلیسین بتائین و قندهای محلول با افزایش شوری، افزایش یافتند. ميزان آنزيم­های آنتی اکسیدانی تا سطح شوري 75 ميلي‌مولار، افزايش و از آن به بعد کاهش یافتند. همچنین در اثر شوری، غلظت یون­های نیترات، پتاسیم،کلسیم، منیزیم، آهن و روی، در برگ و ریشه کاهش و میزان یون­های سدیم و کلر افزايش یافتند. همچنین میزان نشت یونی غشاء یاخته­ای برگ و میزان مالون دی آلدئید به­طور چشم­گیری با افزایش شوری افزایش و محتوای نسبی آب برگ کاهش یافت. یافته­های این پژوهش، نشان داد که در شرایط تنش شوری، کاربرد سدیم ­نیترو­پروسید (در غلظت­های 1 و 5/1 میلی­مولار)، باعث افزایش کارایی رشد، بهبود فتوسنتز، افزایش فعالیت آنزيم­های آنتی اکسیدانی و اسمولیت­های سازگار،کاهش نشت یونی و نیز کاهش جذب یون­های سدیم و کلر درهر دو رقم شد.کاربرد اسید سالیسیلیک (درغلظت­های200 و 300 میلی­گرم در لیتر) باعث کاهش تاثیر منفی شوری بر بیشتر شاخص­های گفته شده در هر دو رقم شد. به­طور کلی در هر دو آزمایش، رقم قره شانی در مقایسه با رقم تامپسون سیدلس در بیشتر شاخص­ها، نسبت به شوری متحمل­تر بوده و استفاده از سدیم­ نیترو­پروسید (غلظت 5/1 میلی مولار) و اسید سالیسیلیک (300-200 میلی گرم در لیتر) می­تواند بعضی از اثرات منفی ناشی از تنش شوری (به­­ویژه در غلظت­های کمتر از 50 میلی مولار) را در هر دو رقم انگور تعدیل نماید.

کلمات کلیدی: انگور، تنش شوری، شاخص­های رشدی، فتوسنتز، کلروفیل، آنزيم­های آنتی اکسیدانی­، گلیسین بتائین، سدیم­نیترو­پروسید و اسید سالیسیلیک

 

 

فهرست مطالب

 

  
صفحه عنوان
  
1فصل اول مقدمه
21-1- تنش شوری
31-2- تعریف شوری
31-3- اثرات شوری بر گیاهان
41-4- اسید سالیسیلیک
41-4-1- ویژگی­های شیمیایی و بیو­شیمیایی اسید سالیسیلیک
51-4-2- بیوسنتز اسید سالیسیلیک
61-5- نیتریک اکسید
71-5-1- ویژگی­های شیمیایی نیتریک اکسید
71-5-2- بیوسنتز نیتریک اکسید
71-5-2-1- مسیرهای آنزیمی تولید نیتریک اکسید
71-5-2-2- مسیر نیتریک اکسید سنتتاز
81-5-2-3- مسیر نیترات ردوکتاز
91-6- منشاء و تاریخچه کشت انگور
91-6-1- ارقام انگور
101-6-1-1- رقم تامپسون سیدلس
111-6-1-2- رقم قره شانی (شاهانی سیاه)
111-7- اهداف پژوهش
13فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین
142-1- اثرات شوری بر مورفولوژی گیاه
162-2- تاثیر شوری بر فتوسنتز
182-3- تاثیر شوری روی محتوای نسبی آب برگ
192-4- تاثیر شوری بر جذب عناصر غذایی
232-5- تاثیر شوری بر پراکسیداسیون لیپیدی غشاء
242-6- تاثیر شوری بر اسمولیت ها و محافظت کننده اسمزی
252-7- تنش شوری و انگور
272-8- نقش اسید سالیسیلیک در پاسخ به تنش شوری در گیاهان
292-9- نقش نیتریک اکسید در پاسخ به تنش شوری در گیاهان
32فصل سوم- مواد و روش ها
333-1- مکان و زمان انجام پژوهش
333-2- روش انجام پژوهش
343-3- مواد گیاهی و شرایط رشد
353-4- ترکیب محلول غذایی
353-5- نحوه اعمال تنش شوری
363-6- کاربرد سدیم نیتروپروسید
363-7- کاربرد اسید سالیسیلیک
373-8- صفات مورد بررسی و روش­های اندازه­گیری آن­ها
373-8-1- ویژگی­های رشدی گیاه
383-8-2- اندازه گیری نشت یونی غشاء برگ
383-8-3- محتوای نسبی آب برگ
393-8-4- میزان پرولین آزاد
403-8-5- میزان قندهای محلول کل
403-8-6- اندازه­گیری محتوای مالون دی آلدئید
413-8-7- اندازه­گیری رنگیزه­های کلروفیل و کاروتنوئید
413-8-8- اندازه­گیری گلایسین بتائین
423-8-9- اندازه­گیری پروتئین کل
433-9- اندازه­گیری فعالیت آنزیم ها
433-9-1- استخراج عصاره گیاهی برای سنجش فعالیت آنزیم ها
433-9-2- اندازه­گیری فعالیت کاتالاز
443-9-3- اندازه­گیری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز
443-9-4- اندازه­گیری فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز
453-10- اندازه­گیری عناصر برگ و ریشه
453-10-1- استخراج عصاره گیاهی جهت اندازه­گیری کلر، سدیم، پتاسیم و نیترات
453-10-2- اندازه­گیری میزان یون کلر
463-10-3- اندازه­گیری میزان یون نیترات
463-10-4- اندازه­گیری میزان یون­های سدیم و پتاسیم
473-10-5- استخراج عصاره گیاهی جهت اندازه­گیری کلسیم، منیزیم، آهن و روی
473-11- اندازه­گیری میزان فتوسنتز
483-12- تجزیه آماری داده­ها و نرم افزارهای مورد استفاده
49فصل چهارم- نتایج
504-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ویژگی­های مورفولوژیک
584-2- تاثیر شوری و سديم نيترو­پروسيد و برهمکنش آن­ها بر ویژگی­های مورفولوژیک
644-3- ويژگي‌هاي فيزيولوژيک
644-3-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها برمیزان کلروفیل a
664-3-2- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها برمیزان کلروفیل a
684-3-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان کلروفيل b
684-3-4- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان کلروفيل b
694-3-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر کلروفيل
694-3-6- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر کلروفيل
704-3-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان کلروفيل کل
714-3-8- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان کلروفيل کل
714-3-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان کاروتنوئيدها
724-3-10- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان کاروتنوئيدها
734-3-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها برمیزان
734-3-12- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر
734-3-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان فتوسنتز خالص
754-3-14- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان فتوسنتز خالص
774-3-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان هدايت روزنه‌اي
784-3-16- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان هدايت روزنه‌اي
794-3-17- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان تعرق
814-3-18- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان تعرق
824-3-19- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر میزان نشت يوني
844-3-20- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها برمیزان نشت يوني
854-3-21- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر محتواي نسبي آب برگ
874-3-22- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر محتواي نسبي آب برگ
884-4- ويژگي‌هاي بیوشیمیایی
884-4-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان مالون­دي آلدئيد
894-4-2- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان مالون­دي آلدئيد
904-4-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان پروتئين کل
914-4-4- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان پروتئين کل
924-4-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان قندهاي محلول
934-4-6- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان قندهاي محلول
944-4-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان گليسين بتائين
954-4-8- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان گليسين بتائين
964-4-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان پرولين
974-4-10- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان پرولين
984-4-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم گاياکول پراکسيداز
1004-4-12- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم گاياکول پراکسيداز
1014-4-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم کاتالاز
1034-4-14- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم کاتالاز
1044-4-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم آسکوربات پراکسيداز
1054-4-16- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان آنزيم آسکوربات پراکسيداز
1074-5- ارزیابی میزان غلظت عناصر غذايي
1074-5-1- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان یون­های سديم برگ و ریشه
1104-5-2- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان یون­های سديم برگ و ریشه
1124-5-3- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان یون­های كلر برگ و ریشه
1164-5-4- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان یون­های كلر برگ و ریشه
1184-5-5- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان نيترات برگ و ریشه
1214-5-6- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان نيترات برگ و ریشه
1234-5-7- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان پتاسيم برگ و ریشه
1254-5-8- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان پتاسيم برگ و ریشه
1284-5-9- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه
1314-5-10- تاثیر شوری و سدیم نیترو پروسید و برهمکنش آن­ها بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه
1334-5-11- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان كلسيم برگ و ریشه
1364-5-12- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان كلسيم برگ و ریشه
1384-5-13- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان منيزيم برگ و ریشه
1394-5-14- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان منيزيم برگ و ریشه
1404-5-15- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان آهن برگ و ریشه
1424-5-16- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان آهن برگ و ریشه
1434-5-17- تاثیر شوری و اسید سالیسیلیک و برهمکنش آن­ها بر ميزان روي در برگ و ریشه
1444-5-18- تاثیر شوری و سديم نيتروپروسيد و برهمکنش آن­ها بر ميزان روي در برگ و ریشه
146فصل پنجم ـ بحث
1475-1- ويژگي‌هاي مورفولوژيک
1475-1-1- تأثير تيمارهاي مختلف شوري، اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ويژگي‌هاي مورفولوژيک
1535-2- ويژگي‌هاي فيزيولوژيکی
1535-2-1- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان کلروفيل
1565-2-2- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد برميزان فتوسنتز
1635-2-3- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان نشت يوني
1655-2-4- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان مالون­دي­آلدئيد
1685-2-5- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان محتواي نسبي آب برگ
1715-3- ويژگي‌هاي بیوشیمیایی
1715-3-1- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان پرولين
1735-3-2- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان گليسين بتائين
1745-3-3- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان قندهاي محلول
1775-3-4- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان پروتئين کل
1795-3-5- تأثير تيمارهاي شوري و اسيد ساليسيليک و سديم نيتروپروسيد بر ميزان فعالیت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان
1835-4- بررسی میزان جذب عناصر غذايي
1835-4-1- تأثير تیمارهای شوري و اسيد ساليسيليک در ميزان جذب عناصر غذايي
1885-4-2- تأثير تیمارهای شوري و سديم نيتروپروسيد بر ميزان جذب عناصر غذايي
1945-4-3- نتیجه­گیری کلی
1945-4-4- پیشنهادات
195منابع

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوانصفحه
  
جدول 4- 1- نتایج مقایسه میانگین برخی از شاخص­های رشدی مورد ارزیابی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت اسید سالیسیلیک57
جدول 4-2- نتایج مقایسه میانگین برخی از شاخص­های رشدی مورد ارزیابی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت های متفاوت سدیم نیترو­پروسید63
جدول 4-3- نتایج مقایسه میانگین رنگیزه­های فتوسنتزی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت اسید سالیسیلیک65
جدول 4-4- نتایج مقایسه میانگین رنگیزه­های فتوسنتزی در دو رقم انگور در سطوح مختلف شوری با غلظت­های متفاوت سدیم نیتروپروسید67
جدول4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر ميزان کلسيم، منيزيم، آهن و روی برگ و ريشه در دو رقم انگور135
جدول4-6- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر ميزان کلسيم، منيزيم، آهن و روی برگ و ريشه در دو رقم انگور137

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوانصفحه
  
شکل 4-1- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان فتوسنتز خالص در دو رقم انگور75
شکل 4-2- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان فتوسنتز خالص در دو رقم انگور76
شکل4-3- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر هدایت روزنه­ای در دو رقم انگور78
شکل4-4- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو پروسید بر هدایت روزنه­ای در دو رقم انگور79
شکل4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان تعرق در دو رقم انگور80
شکل4-6- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان تعرق در دو رقم انگور82
شکل 4-7- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان نشت­یونی یاخته­های   برگ در دو رقم انگور84
شکل 4-8- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان نشت یونی در دو رقم انگور85
شکل 4-9- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر محتوای نسبی آب برگ در دو رقم انگور86
شکل4-10- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر محتوای نسبی آب برگ در دو رقم انگور87
شکل4-11- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان مالون­دی­آلدئید در دو رقم انگور89
شکل4-12- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان مالون­دی آلدئید در دو رقم انگور90
شکل4-13- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان پروتئین کل در دو رقم انگور91
شکل 4-14- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان پروتئین کل در دو رقم انگور92
شکل4-15- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان قند­های محلول در دو رقم انگور93
شکل4-16- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان قند­های محلول در دو رقم انگور94
شکل4-17- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان گلیسین بتائین در دو رقم انگور95
شکل4-18- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان گلیسین بتائین در دو رقم انگور96
شکل4-19- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان پرولین در دو رقم انگور97
شکل4-20- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان پرولین در دو رقم انگور98
شکل4-21- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز در دو رقم انگور99
شکل 4-22- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو پروسید بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز در دو رقم انگور101
شکل4-23- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان آنزیم کاتالاز در دو رقم انگور102
شکل4-24- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان آنزیم کاتالاز در دو رقم انگور104
شکل4-25- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز در دو رقم انگور105
شکل4-26- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو پروسید بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز در دو رقم انگور107
شکل4-27- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان سدیم برگ و ریشه در دو رقم انگور109
شکل4-28- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو پروسید بر میزان سدیم برگ و ریشه در دو رقم انگور112
شکل4-29- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان کلر برگ و ریشه در دو رقم انگور115
شکل 4-30- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان کلر برگ و ریشه در دو رقم انگور118
شکل 4-31- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان نیترات برگ و ریشه در دو رقم انگور120
شکل 4-32- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان نیترات برگ و ریشه در دو رقم انگور122
شکل 4-33- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر میزان پتاسیم برگ و ریشه در دو رقم انگور125
شکل4 -34- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر میزان پتاسیم برگ و ریشه در دو رقم انگور128
شکل4-35- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با اسید سالیسیلیک بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه در دو رقم انگور130
شکل4-36- مقایسه میانگین اثر متقابل شوری با سدیم نیترو­پروسید بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ و ریشه در دو رقم انگور132

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

 

 

  • تنش شوری

گیاهان در اغلب موارد، در معرض تنش­های غیر زنده مانند خشکی، شوری، دمای کم و زیاد، غرقابی، فلزات سنگین، ازن، اشعه UV، علف­کش­ها و غیره بوده که تهدید جدی برای تولید محصول می باشند (Parvaiz et al., 2013).

شوری به­عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی مخرب محدود کننده تولید محصول در گیاهان به­ویژه در دوره باردهی محسوب می شود، زیرا بیشتر گیاهان، به شوری حساس بوده و در غلظت­های بالای نمک خاک، آسیب می بینند (Munns and Tester, 2008). هر ساله بیش از 45 میلیون هکتار از زمین­های آبی در دنیا که در حدود 20 درصد کل زمین­های کشاورزی را شامل می شوند، توسط شوری آسیب دیده و میزان 5/1 میلیون هکتار از این زمین­ها به­دلیل شوری، هر ساله قابلیت کشت خود را از دست می دهند (Munns and Tester, 2008). از طرف دیگر، افزایش شوری زمین­های کشاورزی، اثرات مخرب روی کره زمین داشته در نتیجه بیش از 50 درصد زمین­های تحت کشت تا اواسط قرن بیست و یک از بین خواهند رفت (Mahajan and Tuteja, 2005).

کشور ایران با وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع، در جنوب غربی آسیا قرار دارد (مومنی، 1389). اطلاعات کمی درباره پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری خاک­های شور ایران در مقیاس سرزمین و در مقیاس اراضی کشاورزی ارائه گردیده است. از مجموع 8/6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران که دارای خاک­های با درجات شوری مختلف هستند، حدود 3/4 میلیون هکتار جزء آن دسته از اراضی هستند که به غیر از شوری محدودیت دیگری ندارند و حدود 5/2 میلیون هکتار افزون­ بر شوری، دارای محدودیت های مربوط به جنس خاک، پستی و بلندی، فرسایش و آب زیر­زمینی نیز هستند. در ایران، شوری یک مسئله فراگیر و محدودکننده تولید پایدار کشاورزی است، به­طوری که قسمت­های زیادی از مناطق خشک و نیمه خشک کشور، به­ویژه فلات مرکزی ایران، دشت­های ساحلی جنوب و دشت خوزستان مبتلا به سطوح مختلف شوری هستند (مومنی، 1389).

 

1-2-تعریف شوری

    چنانچه مقدار هدایت الکتریکی عصاره اشباع محلول خاک از چهار دسی زیمنس بر متر بیشتر باشد، آن خاک را خاک شور می­نامند که این مقدار معادل تقریبا 40 میلی­مولار NaCl بوده و فشار اسمزی معادل 2/0 مگا پاسکال تولید می­کند (Munns and Tester, 2008).

 

13اثرات شوری بر گیاهان

شوری آب و خاک به­وسیله میزان­های بالایی از نمک­ها به وجود می­آید. بیشتر این نمک ها را سدیم، کلسیم و منیزیم همراه با کلرید، سولفات و بیکربنات تشکیل می دهند (ملکوتی و همکاران، 1381). شوری خاک دارای سه اثر ویژه است: کاهش پتانسیل آب، عدم تعادل یونی در جذب مواد غذایی، بر هم زدن هم­ایستایی یونی و سمیت یونی در گیاه.

شوری خاک باعث کاهش جذب آب، کاهش رشد اولیه و محدودیت در محصول­دهی گیاهان می­شود. در این راستا، تنش شوری شامل دو تنش اسمزی و یونی می­شود                 (Hayashi and Murata, 1998). توقف رشد ناشی از نمک در همه گیاهان اتفاق می افتد، اما سطح مقاومت آن­ها به نمک و میزان کاهش رشد در غلظت­های کشنده نمک در بین گونه­های گیاهی، بسیار متفاوت است، اگر چه تغییر در وضعیت آبی گیاهان، علت اصلی توقف رشد ناشی از نمک­ها می باشد، اما مراحل بعدی شامل جلوگیری از تقسیم یاخته­ای، بزرگ شدن یاخته­ای و تسریع در مرگ یاخته­ای به­خوبی مشخص نشده است (Hasegawa et al., 2000).

 

1-4- اسید سالیسیلیک (Salicylic Acid)

    واژه اسید سالیسیلیک از کلمه لاتین سالیکس[1] (درخت بید) مشتق شده است       (Hayat and Ahmad, 2007). امروزه این ترکیب به­عنوان یک هورمون گیاهی طبقه­بندی می شود (Raskin, 1992).

 

1-4-1- ویژگی­های شیمیایی و بیو­شیمیایی اسید سالیسیلیک

اسید سالیسیلیک، از نظر شیمیایی به گروه فنول­های گیاهی تعلق دارد که دارای یک حلقه آروماتیک با یک گروه جانبی هیدروکسیل و یک گروه کربوکسیل بوده که تعیین­کننده ویژگی­های آن می باشد (شکل 1-1). اسید سالیسیلیک آزاد یک پودر کریستالی است که در دمای 159-157 درجه سلسیوس ذوب شده و در 211 درجه سلسیوس می­جوشد. pH محلول اشباع آن در آب، برابر 4/2 است. ویژگی­های اسید سالیسیلیک بیانگر این واقعییت است که این ترکیب می­تواند در گیاه انتقال، متابولیزه و یا با سایر ترکیبات پیوند یابد (Raskin, 1992).

شکل 1-1- ساختمان شیمیائی اسيد ساليسيليك (Hayat et al., 2010b).

 

1-4-2- بیوسنتز اسید سالیسیلیک

بیوسنتز اسید سالیسیلیک از دو مسیر مختلف صورت می گیرد (شکل 1-2):

  • مسیر فنیل پروپانوئید[2]:

در مسیر فنیل پروپانوئید، ابتدا ال- فنیل آلانین[3] توسط آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز[4] به ترانس سینامیک اسید[5] تبدیل شده و ترانس سینامیک اسید نیز به اسید سالیسیلیک تبدیل می­گردد (Lee et al., 1995).

شکل 1-2- مسير بيوسنتز اسيد ساليسيليك در گياهان و باكتري‌ها                   (Hayat and Ahmad, 2007)

  • مسیر ایزوکوریسمات[6]:

این مسیر برای بیوسنتز اسید­سالیسیلیک در باکتری­ها به کار می رود           (Peter and Stephen, 2007).

 

1-5- نیتریک اکسید (Nitric Oxide)

    نیتریک اکسید (NO)به­عنوان مولکول پیام­دهنده زیست فعال برای اولین بار در پستانداران کشف گردید (Schmid and Walter, 1994). این ماده در سال 1992 به­عنوان مولکول سال نامگذاری شد (Koshland, 1992).

[1] . Salix

[2] .Phenylpropanoid Pathway

[3] . L-Phenylalanine

[4] .Phenylalanine-Ammonia lyase

[5] . Trans-Cinamic acid

[6] . IsoChorismate Pathway

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :268

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :