متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان :  بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي – رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشكده كشاورزي

 پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد

 عنوان:

بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي – رئولوژيكي و حسي

شكلات پروبيوتيك

 استاد راهنما:

دكتر عزيز همايوني راد

 استاد مشاور:

 دكتر مرضيه بلندي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب 
عنوان  صفحه

  فصل اول : کلیات.. 1

1-1- مقدمه و اهميت موضوع. 2

1-2- اهداف و فرضيات طرح. 4

1-2-1- هدف كلي طرح. 4

1-2-2- اهداف اختصاصي طرح. 4

1-2-3- هدف كاربردي طرح. 4

1-2-4- فرضيات طرح. 4

 فصل دوم : مروري بر منابع 5

2- مروری بر منابع. 5

2-1- تاريخچة پيدايش شكلات.. 5

2-1-1- شكلات نوشيدني. 5

2-1-2- شكلات جامد. 6

2-2- مراكز توليد كاكائو. 7

2-3- مصرف سرانة شكلات در جهان. 8

2-4- تعريف شكلات.. 9

2- 5- انواع شكلات.. 9

2-5-1- انواع شكلات از نظر تركيبات.. 9

2-5-2- انواع شكلات از نظر شكل. 9

2-6- ويژگي‌هاي تغذيه‌اي شكلات.. 10

2-6-1- مواد معدني. 10

2-6-2- فلاوانول‌ها 10

2-6-3- ریز مغذیهای موجود در شکلات.. 11

2-6-3-1- چربي‌ها 11

2-7- تعریف انواع شكلات.. 12

2-7-1- شكلات ساده (شيرين) 12

2-7-2- شكلات پوششي. 12

2-7-3- شكلات شيري.. 12

2-7-4- شكلات سفيد. 12

2-8- تركيبات شكلات.. 13

2-9- درخت و دانه كاكائو. 13

2-9-1- غلاف كاكائو. 14

2-10- عمليات آماده‌سازي دانه كاكائو. 15

2-10-1- تخمير دانة كاكائو. 15

2-10-2- خشك كردن دانه کاکائو. 16

2-10-3- تميز كردن دانه. 16

2-10-4- بودادن يا برشته كردن. 16

2-10-5- پوست‌گيري.. 17

2-10-6-آسياب كردن و تهيه لیکور. 17

2-10-7- فرايند آلكاليزاسيون. 18

2-11- جدا كردن پودر كاكائو از كره كاكائو. 18

2-12- كره كاكائو. 18

2-13- جايگزين‌هاي كره كاكائو. 19

1- معادل كره كاكائو CBE 19

2- جانشين كره كاكائو. 19

3- جايگزين كره كاكائو. 20

2-14- قند و جایگزینهای قند. 20

2-14-1- ساکارز. 20

2-14-2- لاكتوز. 20

2-14-3- گلوكز و فروكتوز. 21

2-14-4- قندهاي الكلي. 21

2-15- مواد فعال سطحي. 21

2-16- فرايند توليد شكلات.. 23

2-16-1- آماده سازي مواد اوليه و مخلوط كردن آنها 24

2-16-2- كاهش اندازه ذرات.. 24

2-16-3- ورز دادن. 26

2-16-4- مشروط كردن شكلات.. 26

2-16-5- قالب‌گيري.. 29

2-16-5-1- قالب‌گيري شكلات معمولي. 29

2-16-5-2- قالب‌گيري شكلات‌هاي مغز‌دار. 29

2-16-5-3- پوشش‌هاي شكلاتي. 30

2-17- ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي شكلات.. 30

2-17-1- گرانروي(ويسكوزيته) 31

2-17-1-1- تأثير اندازة ذرات بر روي ويسكوزيته. 31

2-17-1-2- اثر چربي بر روي ويسكوزيته. 32

2-17-1-3- تأثير افزودن قند بر روي ويسكوزيته. 32

2-17-1-4- تأثير رطوبت بر روي ويسكوزيته. 33

2-17-1-5- نقش امولسيفايرها بر ويسكوزيته. 33

2-18- درجه اختلاط. 33

2-19- توليد فراورده‌های پروبيوتيك‌ و خواص آن. 34

2-19-1- پروبيوتيك‌ها 34

2-19-2- تاريخچة پروبيوتيك‌.. 35

2-20- انواع پروبيوتيك‌.. 36

2-21- اثرات سلامت بخش پروبيوتيك‌ها 36

2-22- كشت‌هاي آغازگر پروبيوتيك‌ها 37

2-23- انتخاب گونة پروبيوتيك مناسب براي كاربرد در شكلات.. 37

2-24- فرايند توليد شكلات پروبيوتيك.. 38

 فصل سوم : مواد و روش ها 39

3-1- محل و زمان اجراي آزمايش… 39

3-2- نوع مطالعه. 39

3-3- مواد و دستگاه‌هاي مورد استفاده در اجراي تحقيق. 39

3-4- گونه‌های پروبیوتیکی مورد استفاده در تحقیق. 40

3-5- روش تولید شکلات در کارخانه. 41

3-6- چگونگي افزودن باكتري پروبيوتيك به نمونه‌ها 41

3-7- آزمايش‌هاي انجام گرفته در اين تحقیق. 43

3-7-1- آزمون تعيين pH. 43

3-7-2- آزمون تعيين اسيديته. 43

3-7-3- اندازه‌گيري فعاليت آبي (aw) 43

3-7-4- اندازه‌گيري محتواي مواد جامد كل. 44

3-7-6- ويژگي‌هاي رئولوژيك.. 44

3-7-7- آزمون حسي. 45

3-7-8- آناليز ميكروبي نمونه‌ها 45

3-7-9- روش‌هاي آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها 45

 فصل چهارم : نتايج و بحث.. 46

4-1- بخش اول: بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، در شكلات پروبيوتيك و معمولي. 46

4-1-1- مقايسه تفاوت در ميزان محتواي مواد جامد كل در شكلات پروبيوتيك و معمولي. 46

4-1-2- بررسي تفاوت در محتوای مواد جامد کل بين دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي. 48

4-1-2-1- بررسي تفاوت كلي ميان دو گروه پروبيوتيك و معمولي در محتواي مواد جامد كل به تفکیک نوع شکلات.. 48

4-1-2-2- بررسي ميزان تفاوت در محتواي مواد جامد كل در شكلات در طي روزهاي مختلف به تفكيك دما(جدول4-3). 49

4-2- بررسي تفاوت در مقدار aw در شكلات پروبيوتيك و معمولي. 49

4-2-1- مقايسه ميزان تغييرات در شاخص aw (فعاليت آبي) در شكلات پروبيوتيك و معمولي (جدول 4-4). 50

4-2-2- بررسي تفاوت در مقدار aw در هر دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-5). 51

4-2-3- مقايسة تفاوت بين دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي دو فاكتور aw به تفكيك روزها. 51

4-2-4- ارزيابي اثر دما بر روي ميزان awدر شکلات. 52

4-2-4-1- ارزيابي اثر دما بر ميزان aw به تفكيك در دماي C˚4 و C˚22. 52

-2-4-3- بررسي اثر دما در ميزان aw ، در طي روزهاي مختلف (جدول 4-2). 53

4-4- اثر سه فاكتور گروه (شکلات پروبیوتیک و معمولی)، دما و زمان در خصوصیات رئولوژیک بافت شكلات. 54

4-4-1- بررسي اثر گروه(شکلات معمولی و پروبیوتیک)، دما و زمان در ميزان سختي بافت شكلات معمولي پروبيوتيك. 54

4-4-2- بررسي تفاوت در سختي بافت در شكلات پروبيوتيك و معمولي. 55

4-4-2-1- بررسي تفاوت كلي در ميزان سختي بافت شكلات در دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-4). 55

4-4-3- بررسي كلي اثر دما بر روي سختي بافت در شكلات معمولي و پروبيوتيك(جدول 4-5). 55

4-4-3-2- بررسي اثر دما بر ميزان سختي بافت در شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-6). 56

4-5- تأثير فاكتورهاي مختلف بر ويسكوزيته‌ شكلات. 56

4-5-1- تأثير اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان بر ميزان ويسكوزيتة شكلات. 57

4-5-2- بررسي ويسكوزيتة شكلات معمولي و پروبيوتيك. 58

4-5-2-1- بررسي كلي ويسكوزيتة شكلات معمولي و پروبيوتيك. 58

4-5-2-2- بررسي اثر دما بر روي ويسكوزيته شكلات معمولي و پروبيوتيك.. 58

4-5-4- بررسي اثر زمان بر روي ويسكوزيته شكلات. 58

4-6- بررسي تأثير عوامل مختلف بر روي اسيديته شكلات.. 59

4-6-1- بررسي اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان در اسيديته شكلات. 59

4-5-3- بررسي اثر دما بر روي اسيديتة شكلات. 60

4-5-3-1- بررسي كلي اثر دما بر روي اسيديته شكلات. 60

4-6- بررسي تأثير عوامل مختلف بر روي pH شكلات. 60

4-6-1- اثر همزمان 3 فاكتور گروه، دما و زمان بر روي pH شكلات.. 61

4-7- ارزيابي ميكروبي شکلات پروبیوتیک.. 61

4-8-ارزیابی حسی. 63

منابع و ماخذ. 68

 چکیده

شكلات به عنوان يك غذاي منحصر به فرد و خوشمزه، يكي از منابع مهم مواد فعال بيولوژيكي است كه اثر آنتي‌اكسيداني ويژه‌اي را در بدن انسان نشان داده و بر سلامت اعضای مختلف بدن به ويژه قلب و عروق تأثير مثبت دارد. مي‌توان با انتخاب رژيم‌غذايي سالم مثل غذاهاي فراسودمند پروبيوتيك، ميكروفلوروده را به نفع باكتري‌هاي سلامت بخش تغيير داد و از اين طريق بتوان برخي از بيماريهاي انسان را درمان و يا پيشگيري كرد. پروبيوتيك‌ها ميكروارگانيسم‌هائي هستند كه اگر به تعداد كافي و به صورت زنده مورد استفاده قرار بگيرند، اثرات سلامت بخش در ميزبان از خود بروز مي‌دهند. مهمترين گونه‌هاي پروبيوتيكي كه اغلب استفاده انساني دارند به دسته باكتري‌هاي اسيدلاكتيك و لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم تعلق دارند. غذاهاي حاوي پروبيوتيك‌ها، غذاهاي فراسودمندي محسوب مي‌شوند كه علاوه بر ارزش تغذيه‌اي داراي يك يا چند اثر سلامت بخش در بدن انسان باشد و يا خطر ابتلا به بيماري را كاهش دهد. در این تحقیق دو نوع شکلات شاهد و شکلات پروبیوتیک تولید شد که نصف مقدار هر دو نوع شکلات در دماهایC ° 4 وC° 22 نگهداری شدند. باکتری به کار برده شده لاکتوباسیلوس کازئی زیر گونه پارا کازئی 431 بود که به قسمت مغزی شکلات­های پروبیوتیک اضافه شد. فاکتورهای محتوای مواد جامد کل، اسیدیته، ویسکوزیته، سختی بافت، aW، pH و آنالیز میکروبی نمونه­ها به مدت یک ماه در طی روزهای 1، 7، 14، 21و 28 بررسی شد. تمامی آزمایشات طی سه تکرار انجام گرفت. برای مقایسه ویژگی­های حسی شکلات شاهد و شکلات پروبیوتیک از دستورالعمل مربوط به آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی­داری در محتوی مواد جامد کل بین نمونه­های شاهد و شکلات پروبیوتیک مشاهده نشد. میزان aw در نمونه­های پروبیوتیک به میزان جزئی افزایش داشت. در نتیجه شکلات پروبیوتیک از مقبولیت بهتری نسبت به شکلات معمولی برخوردار بود. اختلاف معنی­داری بین میزان باکتری شمارش شده در نمونه­های پروبیوتیک مشاهده نشد. نتایج تحقیق حاصل نشان داد که بین خصوصیات کلی شکلات پروبیوتیک و شکلات معمولی تفاوتی وجود ندارد و میزان مقبولیت شکلات پروبیوتیک در بین افراد مختلف بیشتر بود. زنده­مانی باکتری پروبیوتیک نیز در طی یک ماه قابل قبول بود. یعنی میزان حداقل7 10باکتری زنده در هر گرم ماده غذائی دیده شد. این نشانگر این نکته می­باشد که شکلات ماده غذائی خوبی برای نگهداری پروبیوتیک­ها به صورت زنده می­باشد.

کلمات کلیدی: شکلات، پروبیوتیک، غذاهای عملگر.

 فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه و اهميت موضوع

شكلات به عنوان يك غذاي منحصر به فرد و خوشمزه، يكي از منابع مهم مواد فعال بيولوژيكي است كه اثر آنتي‌اكسيداني ويژه‌اي را در بدن انسان نشان داده و بر سلامت اعضای مختلف بدن به ويژه قلب و عروق تأثير مثبت دارد (نبسنی و همکاران، 2005) و آنتي‌اكسيدان‌هاي موجود در غذا بدن را در برابر راديكال‌هاي آزاد محافظت می‌کنند. كاكائو یکی از منابع شناخته شده آنتي‌اكسيدان هاست و كاتچين[1] موجود در شكلات كه از خانواده فلاونوئيدها مي‌باشد، جزء قويترين آنتي‌اكسيدان‌هاست. محققان دريافته‌اند كه در 100 گرم از شكلات تلخ، 5/3 ميلي گرم كاتچين وجود دارد كه اين مقدار چهار برابر مقدار آن در چاي است. دانة كاكائو حاوي تيرآمين و فنيل اتيل آمين مي‌باشد كه هر دو اين مواد باعث افزایش درجه هوشياري مي‌گردند. کره کاکائو چربی عمده موجود در شکلات است (هایلوک،1999). برخي چربي‌های غذائی، كلسترول خون را افزايش مي‌دهند ولي كرة كاكائو به دليل ساختمان تري گليسيريدی فاقد چنین خصوصیتی است (بکت، 2000).

پروبيوتيك‌ها ميكروارگانيسم‌هائي هستند كه اگر به تعداد كافي و به صورت زنده مورد استفاده قرار بگيرند، اثرات سلامت بخش در ميزبان از خود بروز مي‌دهند. امروزه نشان داده شده است كه برخي از بيماريهاي انسان به فعاليت باكتري‌هاي روده مربوط است. رشد بيش از حد باكتري­هاي بيماري‌زا و چسبيدن آنها به ديواره روده بزرگ منجر به اسهال حاد، اختلالات روده‌اي، سرطان روده و كوليت روده مي‌گردد (کونز و رودولف،2002; همایونی،2008).

از آنجا كه رشد ميكروب‌هاي روده به رژيم غذايي انسان وابسته است، مي‌توان با انتخاب رژيم‌ غذايي سالم مثل غذاهاي فراسودمند پروبيوتيك، ميكروفلور روده را به نفع باكتري‌هاي سلامت بخش تغيير داد و از اين طريق برخي از بيماريهاي انسان را درمان و يا پيشگيري كرد (گیبسون و همکاران،2004; گیونچتی و همکاران،2005; همایونی و همکاران،2008; همایونی و همکاران،2006; لی بلای و همکاران،2003; کیرجاوانین و همکاران،2005 ;کیوق،2005).

مهمترين گونه‌هاي پروبيوتيكي كه اغلب استفاده انساني دارند به دسته باكتري‌هاي اسيد لاكتيك به ویژه دو جنس لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم تعلق دارند (گومز،1999; گومز،1998; کیم و همکاران،2003; کلینهامر و کولن،1999). غذاهاي حاوي پروبيوتيك‌ها، غذاهاي فراسودمندي محسوب مي‌شوند كه علاوه بر ارزش تغذيه‌اي داراي يك يا چند اثر سلامت بخش در بدن انسان باشد و يا خطر ابتلا به بيماري را كاهش دهد (همايوني، 1387). تا به حال چندين نوع آزمايش و مطالعه بر روي افراد داراي هايپركلسترول انجام شده و نتايج نشان داده كه سطح كلسترول خون (LDL) در اثر مصرف ماست پروبيوتيك‌ كاهش پيدا می­کند. همچنين مصرف شير تخميري بيفيدوباكتريومي، غلظت كلسترول خون را كاهش مي‌دهد (اگون و الرو،2007; احمد،2006). پروبيوتيك‌ها مي‌توانند دورة بيماري و شدت اسهال را در بيماران كاهش داده و جايگزين روش‌هاي درماني ديگر مانند روش درمان با آب دهي مجدد[2] شوند. به عنوان مثال زمانی که از لاكتوباسيلوس جي جي براي درمان اسهال استفاده مي‌شود، ميزان ايمنوگلوبولين‌ها و تعداد سلولهاي سازندة آنتي‌بادي افزايش مي‌يابد. بنابراين برخي از گونه‌هاي پروبيوتيك سيستم ايمني بدن را در مقابل روتاويروس تقويت مي‌كنند. پروبيوتيك‌ها از تماس عوامل آلرژي‌زا با سلول‌هاي روده و ورود آنها به جريان خون جلوگيري مي‌كنند. در ژاپن براي جلوگيري از حساسيت به شيرگاو در بزرگسالان كاربرد پروبيوتيك‌ها توصيه شده است (کلیر و همکاران،2003 ;همایونی و احسانی،2007; همایونی و همکاران، 2006).

در سال 2005 ، مطالعه‌اي در خصوص شكلات تلخ غني شده با گونه‌هاي لاكتوباسيلوس صورت گرفت. در اين مطالعه، نشان داده شد كه در دماي 4 درجه سانتيگراد زنده ماني لاكتوباسيلوس‌ها بيشتر بوده وبا افزايش دما به 18 و 36 درجه سانتيگراد به ترتيب زنده‌ماني باكتري‌هاي پروبيوتيك‌ و در نتيجه اثرات موثر اين باكتري‌ بر روي بدن نيز كاهش یافته است(نبسنی و همکاران،2005).

بنابراين با توجه به اهميت پروبيوتيك‌ و غذاهاي فراسودمند در بدن انسان و نبود مطالعات گسترده در زمينة شكلات پروبيوتيك‌ و خصوصيات آن، مطالعة حاضر با هدف بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك طراحي شده است. چنانچه نتايج اين مطالعه مثبت باشد مي‌توان از شكلات پروبيوتيك‌ همانند ماست و ساير غذاهاي فراسودمند پروبيوتيكي در جهت افزايش بهداشت تغذيه‌اي و سلامت انسان بهره جست.

1-2- اهداف و فرضيات طرح

1-2-1- هدف كلي طرح

بررسي خصوصيات فيزيكوشيميایي، حسي و رئولوژيكي شکلات پروبيوتيك‌ مي‌باشد.

1-2-2- اهداف اختصاصي طرح

1- بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي شكلات پروبيوتيك‌.

2- بررسي خصوصيات رئولوژيكي شكلات پروبيوتيك.

3- بررسي خصوصيات حسي شكلات پروبيوتيك.

4- بررسي تأثير مدت ماندگاري شكلات پروبيوتيك بر روي زنده ماني باكتري‌هاي پروبيوتيك.

1-2-3- هدف كاربردي طرح

توليد شكلات پروبيوتيك‌ با خواص بهينه حسي و ارگانولپتيكي که هم باعث سلامت افراد و هم باعث افزايش بازار‌پسندي محصول مي‌شود.

1-2-4- فرضيات طرح

     1- افزودن پروبيوتيك بر روي خصوصيات فيزيكوشيميايي شكلات تأثير منفی ندارد.

2- افزودن پروبيوتيك بر روي خصوصيات حسي شكلات تأثير منفی ندارد.

3- شكلات ماده غذايي خوبي براي نگهداري پروبيوتيك‌ها به صورت زنده است.

فصل دوم : مروري بر منابع

2- مروری بر منابع

2-1- تاريخچة پيدايش شكلات

شكلات يكي از خوشمزه‌ترین مواد خوراكي جهان است، زيرا در دماهاي اتاق به حالت جامد مي‌باشد و به محض قرار گرفتن در دهان ذوب مي‌گردد. دليل اين خصوصيت شكلات، وجود نوعي چربي در تركيب شكلات مي‌باشد كه كره كاكائو ناميده مي‌شود. در اروپا سالانه ميلياردها دلار برای خرید شکلات مصرف مي‌گردد. نكته جالب توجه اين است كه در ابتدا شكلات تنها به صورت يك نوشيدني پرچربي و نامطلوب مصرف مي‌شد ولي به مرور زمان تا حد چشمگيري توسعه و گسترش يافته است.

2-1-1- شكلات نوشيدني

براي اولين بار در سال 600 ميلادي، قبيله سرخپوستان مايا در سرزمين‌هاي ياكاتان جنوبي[3]، كشت كاكائو را آغاز كردند. همچنين پس از كشف آمريكاي مركزي توسط اروپائيان كشت و زرع درختان كاكائو در مكزيك توسط آزتك‌ها[4] و در پرو[5] توسط اينكاها[6] شروع شد. رفته رفته‌ دانه‌هاي كاكائو كه بسيار قيمتي بودند و به عنوان پول در داد و ستدها مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، براي تهيه يك نوع نوشيدني موسوم به شكلات نيز به كار برده شدند. گاهي دانه‌ها را داخل ظروف سفالي ريخته، بو داده و سپس با سنگ آنها را خرد مي‌كردند. گاهي نيز از ميزهاي سنگي تزئيني، براي آسياب كردن و گرما دادن استفاده مي‌كردند. يك نمونه از اين ميزها در شكل 2-1 نشان داده شده است. دانه‌هاي پودر شده را يا به حالت خميري شكل درآورده در كيك‌پزي استفاده مي‌كردند و يا با آب سرد مخلوط كرده و به عنوان نوشيدنی استفاده مي‌شد. كريستف كلمب جزء اولين كساني بود كه مقداري دانه كاكائو را به همراه خود به عنوان سوغاتي به اروپا برد. در سال 1520، بعد از فتح مكزيك توسط اسپانيا، دن كورتس[7] نوشيدني شكلات را به مردم اسپانيا معرفي كرد و در آنجا بود كه براي كمتر كردن طعم تلخ و غلظت شكلات به آن شكر اضافه كرد. شكلات در سال 1606 به ايتاليا و سپس در سال 1657 به فرانسه راه يافت (بکت،2000; جکسون،1999).

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :