متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی

با عنوان : شناسايي قارچ‌هاي تيره Erysiphaceae

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

گروه بیماری شناسی گیاهی

پایان نامه

جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد(M. Sc.)

رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان

شناسايي قارچ‌هاي تيره Erysiphaceae‌ عامل سفيدك‌هاي پودري در ورامين

استاد راهنما:

دکتر يونس رضايي دانش

استاد مشاور:

دکتر مهدي پيرنيا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 فصل اول: مقدمه و کلیات

 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………. 6

1-2-1 موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین………………………………………… 7

1-2-2 حاصلخیزی و استعداد اراضی منطقه ……………………………………………………………… 8

1-3 اهمیت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مطالعات انجام شده در سایر کشورها

2-2- مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………. 11

 فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- جمع آوری نمونه…………………………………………………………………………………………….. 13

3-2- آماده سازی نمونه…………………………………………………………………………………………….. 13

3-3- مطالعات ماکرومرفولوژی…………………………………………………………………………………… 13

3-4- تهیه اسلاید، عکس و ترسیم……………………………………………………………………………….. 13

3-5- مطالعات میکرومرفولوژی………………………………………………………………………………….. 14

3-6- شناسایی……………………………………………………………………………………………………….. 14

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1-Blumeria graminis ………………………………………………………………………………………… 18

4-2-Erysiphe alphitoides………………………………………………………………………………………. 21

4-3-Microsphoera berberidis ……………………………………………………………………………….. 23

4-4-Erysiphe beta………………………………………………………………………………………………… 26

4-5-Erysiphe bivonae ………………………………………………………………………………………….. 29

4-6-Erysiphe convolvuli ……………………………………………………………………………………… 31

4-7-Erysiphe cruciferarum……………………………………………………………………………………. 34

4-8-Erysiphe necator……………………………………………………………………………………………. 36

4-9-Erysiphe pisi…………………………………………………………………………………………………. 39

4-10-Erysiphe platani ………………………………………………………………………………………… 42

4-11-Erysiphe polygoni………………………………………………………………………………………… 44

4-12-Erysiphe trifolii …………………………………………………………………………………………… 46

4-13-Erysiphe verbenae ………………………………………………………………………………………. 49

4-14-Golovinomyces cichoracearum……………………………………………………………………… 51

4-15-Golovinomyces depressus ……………………………………………………………………………. 53

4-16-Golovinomyces orontii………………………………………………………………………………….. 56

4-17-Golovinomyces sordidus ……………………………………………………………………………… 58

4-18-Leveillula taurica…………………………………………………………………………………………. 60

4-19-Oidium jasmini …………………………………………………………………………………………… 63

4-20-Podosphaera pannosa …………………………………………………………………………………. 65

4-21-Podosphaera tridactyla ……………………………………………………………………………….. 67

4-22-Podoophaera xanthii……………………………………………………………………………………. 70

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5- منابع …………………………………………………………………………………………………………… 74

مقدمه:

قارچ‌هاي مولد سفيدك پودري گياهان به تيره Erysiphaceae (Ascomycota, Erysiphales) تعلق دارند و از مهم­ترين بيمارگرهاي گياهي هستند كه ضمن داشتن انتشار جهاني، طيف وسيعي از گياهان نهادانه را مورد حمله قرار مي­دهند. (Amano, 1986). این قارچ­ها پارازیت اجباری گیاهان می­باشند زیرا سیکل زندگی آنها به طور کامل به میزبان وابسته است. ميسليوم اين قارچ‌ها به صورت اپي‌فيت و يا گاهي اندوفيت روي برگ‌ها، شاخه‌ها، گلها و حتي ميوه‌ها تشكيل می­شود و ظاهري سفيد تا خاكستري رنگ به سطح قسمت‌هاي آلوده مي‌دهد. اين قارچ‌ها براي ادامه سيكل زندگي پارازيتي خود و همچنين جلوگيري از سيستم‌هاي مقاومتي در ميزبان و بدست آوردن منابع غذايي، از سلول‌هاي ميزبان استفاده مي‌كنند، بدون اينكه خسارت زيادي به سلول‌هاي ميزبان وارد نمایند (Bushnell and Gay, 1978).

در ابتدا شناسايي اين گروه از قارچ‌ها بر پايه خصوصيات تلئومورف از قبیل شکل زواید آسکوکارپ، تعداد آسکها در هر آسکوکارپ و تعداد آسکوسپور در هر آسک استوار بود. به تدریج خصوصیات مربوط به آنامورف از قبیل محل استقرار میسلیوم روی میزبان، مرفولوژی و ابعاد کنیدیوفور و کنیدیوم، شکل سلول پایه کنیدیوفور، منفرد یا زنجیری بودن کنیدیومها و وجود یا عدم وجود اجسام فیبروزین درون کنیدیوم اهمیت خود را در تاکسونومی سفیدکهای سطحی آشکار ساخت، تا آنجا که نتایج مطالعات مولکولی بر مبنای توالی یابی DNA ریبوزومی نیز اهمیت خصوصیات آنامورف در مقایسه با تلومورف در طبقه بندی این گروه از قارچها را تایید کرد و مشخص شد خصوصيات مربوط به آنامورف داراي ارزش بيشتري در تاكسونومي سفیدک­های سطحی هستند. براون (Braun 1987, 1995) در دو منوگراف، سفیدک­های سطحی اروپا و نمونه­های متعددی از قارچ­های متعلق به راسته Erysiphales از سراسر دنیا را مورد مطالعه قرار داد و 18 جنس و 516 گونه از این قارچ­ها را تشریح کرد که 3 جنس در جنس­های دیگر ادغام شدند و تعداد آنها به 15 جنس کاهش یافت. از 15 جنس معرفی شده در این قارچ­ها، 12 جنس اکتوپارازیت و 3 جنس دیگر شامل Leveillula، Pleochaeta، Phyllactina اندوپارازیت هستند. دامنه میزبانی Phyllactinia و Pleochaeta به گیاهان جنگلی و یا چوبی محدود می­شود، در حالی که Leveillula گیاهان علفی را آلوده می­کند (Mori et al, 2000).

میسلیوم­های رویشی سفیدک­های سطحی به صورت فشرده روی سطح برگ، شاخه، میوه و شاخه­های جوان تولید می­شوند، گاهی تولید دیواره­های ضخیم شبیه کلامیدوسپور در گونه­ها دیده می­شود (Zheng, 1985).

شرایط رطوبت برای جوانه زدن کنیدیوم در قارچ­های مولد سفیدک پودری موثر است. این پاتوژن­ها با ایجاد یک پوشش پودری سفیدک رنگ موجب کاهش فتوسنتز و کندی رشد گیاه می­شوند. اسپورهای آنها توسط باد، آب و یا وسایل مکانیکی منتقل می­شود و شرایط نامساعد را روی بخش­های آلوده گیاه و همچنین روی بقایای گیاهی سپری می­کنند. سفیدک­های سطحی به 2 فرم جنسی و غیر جنسی ظاهر می­شوند که فقط در جنس­های معدودی مرحله جنسی دیده نشده است (Braun, 1987). گونه­های هموتالیک (یک پایه) و هتروتالیک (دوپایه) در این راسته گزارش شده است. به نظر می­رسد گونه­های هتروتالیک ميزبان­هاي مخصوص به خود را دارند. به طوریکه تنها يك طيف محدودي از ميزبان­هان گياهي و حتي يك رقم خاص را به عنوان ميزبان خود انتخاب مي­كنند (Takamatsu et al., 2000). يكي از نظريات در طي دوران تكاملي اعضاي Erysiphales، گسترش دامنه ميزباني از درختان به گياهان علفي است كه با مطالعات مولكولي نيز اين نظريه تأييد شده است (Hirata et al., 2000; Mori et al., 2000).

كنيديوم­ها در مرحله غيرجنسي عامل پراكنش و توسعه بيماري هستند و در پايان فصل رشد اين قارچ‌ها اسپور جنسي توليد مي‌كنند كه به آن آسكوسپور مي‌گويند و درون كيسه‌اي به نام آسك قرار مي­گيرند. آسك‌ها نيز درون اندامي به نام آسكوكارپ (کاسموتسیوم) كه فاقد روزنه مي‌باشند جاي دارند.

جنس‌هاي سفيدك پودري هم‌اكنون در 5 زير خانواده قرار گرفته‌اند كه بعضي جنس‌ها اضافه و بعضي ادغام شده‌اند (Braun, et al., 2002). 4 زير خانواده Blumeriae، Ersipheae، Golovinomyceteae و Cystotheceae داراي ميسليوم‌هاي خارجي بوده و مرحله غيرجنسي آنها Oidium مي‌باشد، كنيديوم‌ها روشن و بيضي يا تخم‌مرغي شكل هستند كه به صورت زنجيري و يا منفرد تشكيل مي‌شوند. زيرخانواده ديگر Phyllactinieae نام دارد و شامل جنس­های Phyllactinia (آنامورف Ovulariopsis) و Levaillula (آنامورف Oidiopsis) و Pleocheta (آنامورف Streptopodium) مي‌باشد. كنيديوم‌ها روشن و نوك تيز، چماقي و گاهي سيلندري بوده و معمولاً به صورت منفرد تشكيل مي‌شوند(Boesewinkel, 1980; Braun, 1987).

1-2- موقعيت جغرافيايي:

1-2-1- موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین:

شهر ورامین در 39 درجه و 51 دقیقه شرقی ، و 35 درجه و 19 دقیقه و 30 ثانیه عرض شمالی واقع است وسعت شهرستان حدود 1750 کیلومترمربع می باشد. دشت ورامین عمدتا از رسوبات آبرفتی رودخانه جاجرود تشکیل شده است. این رسوبات علاوه برحاصلخیزی به علت طبیعت آبرفتی وماسه ای خود مخزن مناسبی برای ذخیره آب های زیرزمینی است. کوه قره قاج در شمال و یک رشته کوه که ارتفاع متوسط بلندی آنها به 1300متر ازسطح دریای آزاد می رسد به نام سیاه کوه درجنوب شرقی این منطقه قرار دارد. برابر تقسیم­بندی اقلیمی ورامین سرزمینی خشک و نیمه بیابانی است. تغییرات میزان درجه حرارت، روز و شب و فصول زیاد است. مقدار تبخیر سالانه (حدود 2300 میلیمتر) و به مراتب بیشتر ازمقدار بارندگی (174 میلیمتر) و نزولات آسمانی است. رطوبت متوسط هوا در دماهای 29-7 ، 52% بوده است. حداکثر دمای آن تا 44 و حداقل به 14 درجه سانتیگراد زیرصفر رسیده است. تعداد روزهای یخبندان در سال حدود 73 روز برآورد شده است. ورامین منطقه ای حاصلخیز است که از اعتدال هوا و خاک مناسب برخوردار است، ولی از قدیم ازکمبود آب رنج می­برده است. منابع آب منطقه در گذشته علاوه بر نزولات جوی که حدود 150 تا 200 میلیمتر در سال می­باشد عمدتا سفره­های زیرزمینی و رودخانه جاجرود هستند که از قدیم بوسیله حفر قنوات و جدا کردن نهرها از جاجرود مورد استفاده واقع می­شده است.

1-2-2- حاصلخیزی واستعداد اراضی منطقه

اراضی منطقه از نظر استعداد کشاورزی به انواع ذیل طبقه بندی شده است

1-اراضی درجه یک که شامل اراضی بسیار مناسب با وسعت 32750 هکتار

۲-اراضی درجه 2 شامل اراضی مناسب با وسعت 22650 هکتار

3-اراضی درجه 3 شامل اراضی نسبتا مناسب با وسعت 12600 هکتار

1-2-3- جدول نمایش اراضی قابل کشت:

نوع محصولات مساحت زیر کشتسطح زیر کشت هر محصول
غلات30000
گیاهان علوفه ای8500
پسته1700
زیتون180
صیفی جات7540
مجمع اراضی قابل کشت69500

1-3- اهمیت و اهداف تحقیق

اين تحقيق به منظور شناسايي جنس‌ها و گونه‌های مولد سفیدک سطحی و ميزبان‌هاي آن‌ها در سطح منطقه ورامين و طبقه‌بندي آرايه‌ها با توجه به تغيير و تحولات اخير در طبقه‌بندي اعضاي Erysiphaceae انجام شده است. این قارچ‌هاي به علت پوشش قارچي روي برگ و جلوگيري از عمل فتوسنتز باعث كندي رشد بوته‌ها و كاهش كيفيت محصول مي‌گردند.

2-1- مطالعات انجام شده در سایر کشورها

تاريخچة مطالعة قارچ­هاي راستة Erysiphales به سال 1815 برمي‌گردد كه فردي به نام دكاندول همة عوامل مولد سفيدك پودري را در يك جنس به نام Erysiphe قرار داد (Decandolle, 1815). در بين محققان قديمي اين عقيده وجود داشت كه خصوصيات محدودي در تاكسونومي Erysiphaceae مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. هيراتا (Hirata, 1942) بررسي­هايي روي لوله تندشي كنيديوم­ها انجام داد. بلومر(Blumer, 1967) 5 تيپ براي كنيديوفور تشخيص داد كه عبارت بود از: 1- Oidium 2- Ovulariopsis 3- Oidiopsis كه خود Oidium شامل Euoidium و Pseudoidium مي‌باشد.

گلووين (Golovin, 1956) مطالعه وسيعي روي جنس هاي Leveillula انجام داد و گونه L. taurica را به شش گروه بر حسب شكل و اندازه‌ي كنيديوم­ها تقسيم كرد كه هر كدام از اين گونه­ها معمولا به نام تيره ميزبان نامگذاری شده بود. تاكسونومي جنس Leveillula به علت شباهت مرفولوژيكي در بين گونه­ها بسيار پيچيده است (Braun, 1987). شین در سال 2000 قارچ های تیره Erysiphaceae را در کره مطالعه و مجموعهای از 104 گونه متعلق به 13 جنس را گزارش کرد.(shin, 2000 )

هما (Homma, 1937) قارچ­های Erysiphaceae در ژاپن را مورد بررسی قرار داد و نه گونه جنس Phyllactinia را معرفی کرد.

آنالیز توالی نوکلئوتیدی S rDNA 5.8 توسط سینز و تیلور (Saens and Taylor, 1999) و موری و همکاران (Mory et al., 2000) نشان داد که این توالی بسیار حفاظت شده است، ولی ناحیه ITS rDNA دارای تنوع قابل ملاحظه­ای جهت تفکیک جنس­ها وگونه­ها می­باشد.

خداپرست و همکاران (Khodaparst et al., 2001) فیلوژنی جنس Leveillula را از طریق توالی­یابی نواحی 5.8S rDNA, ITS2, ITS1 مورد بررسی قرار دادند. طی این بررسی 13 گونه جنس Levaillula در شش کلاد جداگانه قرار گرفتند.

اولين كليد شناسايي بر اساس 12 خصوصيت مرفولوژيكي كنيديوم، كنيديوفور، آپرسوريوم، هوستوريوم و اجسام فيبروزين و نيز ميسليوم توسط بوسوينكل (Boesewinkel, 1977) ارایه شد. طبق نظر ژنگ (Zheng, 1985) 6 تا 7 جنس در اين راسته به طور جهاني انتشار دارند. براون (Braun, 1987) تعداد جنس­هاي تيره Erysiphacea را به 16 جنس تقليل داد و 2 جنس Uncinuliella و Setoerysiphe را به ترتيب مترادف جنس­هاي Uncinula و Erysiphe قرار داد. گزارش‌هاي مهمي توسط كوك و همكاران (Cook et al., 1997) مطرح شده زيرا آنها سطح كنيديوم‌ها را توسط ميكروسكوپ الكتروني (SEM) مورد بررسي قرار دادند و جنس Oidium را در ميان 8 زير جنس تفكيك كردند ولي نتوانستند تفاوت برجسته­اي در آنامورف Sphaerotheca و Podosphaera پيدا كنند و تفاوت اين دو جنس را فقط در ميزبان­های آنها مي‌ديدند. تاکاماتسو و همکاران (Takamatsu et al., 1999) با توالي­یابی نوكلئوتيدي ناحیه ITS نشان دادند كه درصد تفاوت نوكلئوتيدي در اين ناحيه بين دو جنس، در حد تفاوت بين دو جنس مجزاي از هم نيست، در نتيجه به پيشنهاد اين محققين اين دو جنس در هم ادغام شده و يك جنس واحد به نام Podosphaera معرفي شد. آنها اعتقاد داشتند كه جنس‌هاي Erysiphe، Microsphaera و Uncinula بر اساس مطالعه فيلوژني مولكولي و مطالعات ميكروسكوپ الكتروني (SEM) سطح كنيديوم­ها، در يك جنس منفرد قرار مي‌گيرند. طبق نظر براون و تاكاماتسو (Braun and Takamatsu, 2000) جنس‌هاي Microsphaera و Erysiphe از لحاظ ژنتیکی شباهت بسیار زیادی با هم دارند و در یک گروه قرار می­گیرند.

تعداد صفحه :89

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :