متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – گرایش علوم و صنایع غذایی

با عنوان : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

عنوان
مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی با روش های مورد استفاده ی حال حاضر در تاسیسات ذخیره سازی غلات و سیلوها

استاد راهنما
دکتر اورنگ عیوض زاده

استاد مشاور
دکتر محمدکاظم کوهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————1
فصل اول: مطالعات مقدماتی2
1-1 مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————3
1-2 بیان مسئلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-4
1-3 اهمیت، ضرورت واهدافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————4
1-4 پیشینه تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–5
1-5 تعاریف واژه های تخصصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–6
فصل دوم: شرح اجمالی تحقیق8
2-1 غلات و اهمیت آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-9
2-2 نگهداری غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——10
2-3 آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——10
2-4 ذخيره سازي و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———–11
2-4-1 برنامه‌هاي HACCP در خصوص سـيلوهاي گندم ———–12
2-5 تجهیزات ذخیره سازی غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————13
2-5-1 انواع سیستم های انباری و سیلوها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-15
2-5-1-1 انبارهاي سادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-15
2-5-1-2 انبارهاي مكانيزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–15
2-5-1-3 انبارهاي بتني كروي مكانيزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-15
2-5-1-4 نگهداري و ذخيره سازي غلات در كيسه هاي پلي اتيلن——-16
2-5-1-5 نگهداري غلات در فضاي بازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———16
2-5-1-6 سيلوهاي بتني غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————16
2-5-1-7 سيلوهاي فلزيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—17
2-6 مديريت و بهداشت انبارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————18
2-6-1 شرايط ساختمان انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-19
2-6-2 بهداشت انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——20
2-6-3 پذیرش محصول در انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–20
2-6-4 بازرسي و کنترل انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد20
2-6-4-1 نمونه برداريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-21
2-6-4-2 غربال کردنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–22
2-6-4-3 تهويه دانه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-22
2-6-4-4 بررسي منظم و تخصصی انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———22
2-6-5 تخلیه انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–23
2-7 انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————–23
2-7-1 حشرات انباريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–24
2-7-1-1 شپشه سرخرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-24
2-7-1-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-25
2-7-1-1 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد25
2-7-1-1 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-26
2-7-1-1 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–26
2-7-1-2 شپشه (سرخرطومی) برنج بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–26
2-7-1-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-26
2-7-1-2 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد27
2-7-1-2 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-27
2-7-1-2 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–27
2-7-1-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–27
2-7-1-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-27
2-7-1-3 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد28
2-7-1-3 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-28
2-7-1-3 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29
2-7-1-4 شپشه ذرت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–29
2-7-1-4 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-29
2-7-1-4 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد29
2-7-1-4 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-29
2-7-1-4 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29
2-7-1-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————30
2-7-1-5 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-30
2-7-1-5 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد30
2-7-1-5 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-30
2-7-1-6 شپشه آرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–31
2-7-1-6 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-31
2-7-1-6 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد32
2-7-1-6 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-33
2-7-1-6 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–33
2-7-1-7 لمبه گندم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——34
2-7-1-7 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-34
2-7-1-7 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد34
2-7-1-7 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-35
2-7-1-8 بيد غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——36
2-7-1-8 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-36
2-7-1-8 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد36
2-7-1-8 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-36
2-7-1-9 شب پره هندی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–36
2-7-1-9 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-37
2-7-1-9 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد37
2-7-1-9 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-37
2-7-1-10 سوسك عنكبوتي زرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-37
2-7-1-10 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-37
2-7-1-10 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————38
2-7-1-11 سوسك آرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—38
2-7-1-11 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-38
2-7-1-11 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————38
2-7-1-11 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد38
2-7-1-12 سوسك نان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-38
2-7-1-12 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-38
2-7-1-12-2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد38
2-7-1-12-3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد39
2-7-2 کنه ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-39
2-7-1-1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-39
2-7-1-2 بیولوژی کنهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–39
2-7-1-3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—40
2-7-1-4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-40
2-7-2-1 کنه آردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–41
2-7-2-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-41
2-7-2-1 -2 بیولوژی کنهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–41
2-7-2-1 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-41
2-7-3 موش های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—42
2-7-3-1 موش سیاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——42
2-7-3-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-42
2-7-3-1 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد42
2-7-3-2 موش نروژیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-43
2-7-3-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-43
2-7-3-2 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد43
2-7-3-3 موش خانگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-43
2-7-3-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-43
2-7-3-3 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد43
2-7-3-4 کنترل و مبارزه با موش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–44
2-7-4 نحوه خسارت و زیان های آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-44
2-7-4-1 زیان های کمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—44
2-7-4-2 زیان های کیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—45
2-7-4-3 زیان های بهداشتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد45
فصل سوم: روش آماری مورد استفاده47
3-1روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———48
3-1-1 ساخت درخت سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–48
3-1-2 محاسبه وزن در فرآیندتحلیل سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-48
3-1-2-1 روش های محاسبه وزن نسبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–49
3-1-2-2 محاسبه وزن نهایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد49
3-1-3 محاسبه نرخ ناسازگاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–49
3-1-3-1 ماتریس سازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——49
3-1-3-2 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–50
3-1-4 AHP گروهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها53
4-1 روش های پاکسازی و مبارزه با آفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-54
4-1-1 بکارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد54
4-1-1-1 سموم گردی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-55
4-1-1-2 سموم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–55
4-1-1-2-1 سموم مایع به فرم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56
4-1-1-2-2 سموم با پایه جامد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–56
4-1-1-2-2-1 سولفور دوکربن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–56
4-1-1-2-2-2 آکریلونیتریلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-57
4-1-1-2-2-3 دی کلرواتانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-57
4-1-1-2-2-4 کلروپیکرین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد58
4-1-1-2-2-5 اکسید اتیلنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-58
4-1-1-3 سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-60
4-1-1-3-1 ارزش های اصلی سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——60
4-1-1-3-1-1 سرعت انتشار گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-60
4-1-1-3-1-2 جذب سطحی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————60
4-1-1-3-1-3 جذب و ترکیب با مواد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———60
4-1-1-3-1-4 تهویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–61
4-1-1-3-1-5 واکنش شیمیایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–61
4-1-1-3-1 متیل بروماید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–61
4-1-1-3-2 فسفین(هیدروژن فسفره) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-63
4-1-1-3-3 دی برمواتانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—64
4-1-1-4 فشنگ و بمب گاز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد66
4-1-1-5 سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————–66
4-1-1-6 بکارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————–66
4-1-1-6-1 بررسی آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————–66
4-1-1-6-2 موش کش های تدخینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-66
4-1-1-6-3 موش کش های معدنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————67
4-1-1-6-3-1 فسفودوزنگ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد67
4-1-1-6-4 موش کش های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————67
4-1-1-6-5 جونده کش آنتی کواگولانتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–68
4-1-2 روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد68
4-1-2-1 روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–68
4-1-2-1-1روش های مکانیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–68
4-1-2-1-2 تغییر در دما و رطوبت محیطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-69
4-1-2-1-3 استفاده از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————-71
4-1-2-1-4 روش های پرتودهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-73
4-1-2-1-5 اثر اسانس های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————75
4-1-2-1-6 بکارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——-76
4-1-2-1-6-1 گاز فسفین با غلظت ppm100-65 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد76
4-1-2-1-6-2 گاز دی اکسید کربن با غلظت 5-3 درصد ————76
4-1-2-1-6-3 دمای 37-32 درجه سانتیگرادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–76
4-1-2-1-6-4 زمان ضدعفونی سازی به مدت 36-24 ساعت———-76
4-1-2-1-7 استفاده از دی اکسید کربن در فشار بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-77
4-1-2-1-8 استفاده از گاز ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————77
4-1-2-1-8-1 شماتیک دستگاه تولید ازن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-81
4-1-2-2 کنترل بیولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–85
4-1-2-3 کنترل بیولوژیکی-فیزیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————86
4-1-2-3-1 استفاده از امواج فراصوتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-86
4-2 مدیریت تلفیقی آفاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–87
4-2-1 سطوح اکولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—87
4-2-2 سطوح اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-88
4-2-2-1 آستانه سودآوری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-88
4-2-2-2 مرز خسارت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-88
4-2-2-3 سطح زیان اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————88
4-2-2-4 آستانه اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–88
4-2-3 تلفیق روش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–88
4-2-4 اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–89
4-3 بررسی و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——-89
4-3-1 مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–89
4-3-2 انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی–90
4-3-2-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-90
4-3-2-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد90
4-3-3 انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————–95
4-3-3-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-93
4-3-3-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد93
4-3-4 انتخاب بهترین روش از روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—97
4-3-4-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-97
4-3-4-2 تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-97
فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی108
5-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-109
5-2 تفسیر کلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-109
2-6 پیشنهادات حاصل از پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-110
منابع و مآخذبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————111
چکیده لاتین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–113
فهرست جداول
عنوانصفحه  
2-1 ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو —————14
2-2 مهمترین گونه های کنه های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——41
3-1 مقیاس های انجام مقایسات زوجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——51
4-1 مقدار مصرف سم کارتکسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–59
4-2 خواص فیزیکی فستوکسینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–64
4-3 مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——–64
4-4 اثر ارتفاع بر درجه حرارت برخی از محصولات انباری———69
4-5 برخی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——–80
4-6 مشخصات دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–82
4-7 شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن———85
4-8 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–91
4-9 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-94
4-10 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—98

 

فهرست نمودارها
عنوانصفحه  
4-1 مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——-89
4-2 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی—————90
4-3 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————-93
4-4 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–97
  
  

 فهرست اشکال

 
عنوانصفحه  
2-1 ساختار دانه گندم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-9
2-2 شپشه خرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-24
2-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—28
2-4 شپشه ذرتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–29
2-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–30
2-6 شپشه آردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————31
2-7 لمبه گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————34
2-8 بید غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————36
2-9 شب پره هندیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———36
2-10 سوسک عنکبوتی زردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—37
2-11 چرخه زندگی کنه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-40
4-1 شماتیک دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

4-2 طرح شماتيك قرارگيري ازن ژنراتور در سيستم ضدعفوني سيلوي ذخيره سازي غلات-

83

84

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری از جمله عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می شود در این پژوهش سعی شده است که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا طی مطالعات به عمل آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش استفاده از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به منظور تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان است.

فصل اول :

مطالعات مقدماتی

1-1 مقدمه

غلات بخش مهمی از هرم غدایی انسان را شامل می شود. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می شود. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده است. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول شد و به مرور زمان تکامل یافت. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[14]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود 10 درصد در هر سال و در ایران حدود 10 تا 30 درصد غلات اعلام شده است که این امر بیان گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات است[5]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای انسان و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری اشاره نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند كه طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه مي‌زنند[3].

کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات نقش دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات مي‌شوند كه از مهمترین آن ها می توان به كنه آرد اشاره کرد. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا است که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[3]

موش های انباری و خانگی از جمله ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.

حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف برخی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[1] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترين راه پیشـگیرانه براي مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان هاي كاملاً ايزوله با رعايت موازين بهداشتي است. لیکن علاوه بر پیشگیری، بکارگیری روشی مناسب جهت مبارزه با آفات انباری و پاکسازی انبار های دخیره ای امری اجتناب ناپذیر است[15].

-2 بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد.

لذا با بهره گرفتن از روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی می توان به کاهش خسارات کمک نمود.

استفاده از روش های شیمیایی به ویژه سموم شیمیایی در سالیان اخیر به عنوان یک روش رایج برای از بین بردن آفات انباری مطرح گردیده است.

متاسفانه سموم شیمیایی اثرات تخریبی بسیاری بر منابع انسانی و زیست محیطی دارند. سموم شیمیایی نه تنها بروی سطح باقیمانده، بلکه با نفوذ به داخل غله دیگر نمی توان آن را حذف کرد که این عامل باعث بروز بیماری ها و مشکلات مختلف می گردد

امروزه مصرف کنندگان برای مسائلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بیشتری قائل  می شوند. تضمین کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مسئله ی کلیدی برای رقابت در عرصه ی صنایع غذایی حائز اهمیت است. به این ترتیب، اهمیت رعایت استانداردهای بین الملللی(شاخصه ها ومعیارهای بین المللی مورد تایید سازمان جهانی استاندارد) با در نظر گرفتن پدیده ی جهانی شدن، حذف مرزهای تجاری و همچنین پیشرفت چشمگیر روش های نوین تولید و نگهداری محصولات غذایی، بیش از پیش مشخص می شود. ضمن آنکه عدم توجه به این مهم، بقایای صنعت غذا را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.

1-3 اهمیت، ضرورت و اهداف

با وجود شناخت تاثیرات تخریبی سموم شیمیایی متاسفانه این روش ها همچنان متداول می باشند.

امروزه تلاش بر این است که با پیاده کردن روش های پاکسازی شیمیایی مناسب تر و همچنین روش های پاکسازی غیر شیمیایی و یا تلفیقی از این دو، استفاده سموم شیمیایی و خطرات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند. دست یافتن به این مهم مستلزم پیاده کردن سیستم مدیریت جامعه ی آفات خواهد بود. کنترل مؤثر آفات با بهره گرفتن از حداقل آفت کش در غلات ذخیره شده، نیازمند استفاده همزمان از یک برنامه صحیح همراه با بهداشت و سالم سازی محیط نگهداری است که بدین ترتیب می توان بهترین و مناسبترین روش را انتخاب نمود.

محققین همچنین در تلاشند در آینده ی نزدیک با برقراري سيستم هاي GSP[2] و GMP[3] به عنوان الزامات رعايت استانداردهاي ISO[4] در خصوص استفاده از سموم با پايه طبيعي و يا استفاده از گازهاي بي خطر گامی بزرگ در زمینه ی روش های پاکسازی و نگهداری غلات بگذارند.

اطلاعات ودستاوردهای پژوهشی موجود در زمینه روش های پاکسازی به صورت جامع و سیستماتیک نبوده و معمولا در سطح کتابخانه ای باقیمانده است.

در این پژوهش سعی بر این است با یک روش کاربردی، شناسایی کامل آفات انباری(حشرات،کنه ها،جوندگان) که سبب خسارات بسیار به غلات دخیره ای می شوند، صورت پذیرد. در واقع با بررسی منابع مورد تایید و همچنین بررسی آنالیزهای موجود در مطالعات انجام شده پژوهشکده های غلات و آزمایشگاه های کنترل و کیفیت و پایلوت تحقیقات مراکز آموزش غلات و مینو، روش های مرسوم مورد استفاده در پاکسازی غلات ذخیره ای شناسایی و برمبنای شاخص های تعیین شده مورد مقایسه قرار گرفته و نهایتا یک روش به عنوان بهترین روش تعیین خواهد شد به منظور افزایش اطمینان نتایج حاصل شده، این مطالعات به روش AHP نیز مورد بررسی قرار گرفته و نرخ ناسازگاری محاسبه شده است. بنابراین در مرحله اول مناسبترین روش برای پاکسازی سیستم های ذخیره سازی غلات تعیین شده، سپس در مرحله بعد صحت و سقم مطالعات انجام شده به روش AHP صحه گذاری خواهد شد.

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :