متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :توربازآرا  “RM-Reconfigurable Mesh”در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي

سمينار براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “MS”
 مهندسي کامپيوتر – نرم افزار

عنوان:
توربازآرا
“RM-Reconfigurable Mesh”

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده
اجراي پرسرعت برنامه نياز به طرّاحي بر روي الگوهايي غير از Von-Newman دارد. از اين رو
استفاده از چينشهاي دوبعدي الزامي است. در هر يک از الگوهاي محاسباتي موازي علاوه بر وجود
چينشهاي متفاوت ، خصوصيّات معماريهاي سازگار با آنها نيز ديده ميشود. بازآرائي يکي از اين
خصوصيّات است که به تغيير پيکربندي در زمان اجرا گفته ميشود. با اين قابليت بين استفادهي
عمومي از سختافزار و طرّاحي سازگار با برنامه ، توازن ايجاد ميشود. هزينهي سنگين عوض کردن
پيکربندي ، يکي از موانع اجرايي شدن اين خصوصيّت است. علاوه بر همگامسازي و انجام محاسبات
بايد هزينهي پيکربندي نيز در طرّاحي الگوريتم سنجيده و کمينه شود. تأثير در مقياسپذيري الگوريتم
، يکي از اثرات جانبي استفاده از بازآرائي است که با کمّي کردن و اندازهگيري آن در انواع الگوهاي
محاسباتي به کارايي بهتري در زمان اجرا خواهيم رسيد.
 مقدمه
همهکاره  الگوي von-newman اساس کار رايانهي
است. هدف اين الگو تبديل دستورات پيچيده به ساده است . گاهگان
نتيجه که بعد از اجراي هر دستور موجود در حافظه با گذر از چرخهي الزامي
fetch-decode-execute حاصل ميشود در حافظه ذخيره خواهد شد. گذر از مراحل -fetch
decode موجب افزايش زمان اجراي دستورات ميشود. در اين نوع رايانهها قابليّت اجراي انواع
متنوّعي از برنامهها در ازاي هزينه در زمان اجرا به دست ميآيد. با پذيرش اين رويّه اجراي ترتيبي
دستورات که ذاتاً موازيپذير نيست اجتنابناپذير است . زمان اجرا با موازيسازي دستورات کاهش
مييابد. در اين الگو موازيسازي ، شبيهسازي ميشود.  مدار سازگار با برنامه
يکي از روشهاي موازيسازي دستورات است . هدف ، طرّاحي مدار مجتمع بر
اساس ماهيّت برنامه است. اين پيشنهاد باعث بالا رفتن کارايي ميشود اما قابليّت استفاده ، تنها در
مجموعهاي خاص از برنامهها محدود ميشود. عدم انعطاف در اجراي متنوّع برنامهها مشکل اين روش
بين انعطافپذيري  است. تلاش محقّقين براي ايجاد توازن و کارايي  باعث پيشنهاد تغيير آرايش مدار
مجتمع در حين اجرا شد. اين معماري قابليّت بازآرايي دارد. از اين جهت ميتوان اين الگو را معماري
ناميد. در اين الگو ، پيکربندي بدون هزينه زياد در زمان اجرا براي بالا بردن کارايي يک بازآراپذير
برنامه خاص تغيير ميکند. حاصل شد. به آرايهاي با واحدهاي منطق اين نوع معماري با تکامل تدريجي آرايهي منطقي برنامهپذير
و شبکه ارتباطي که تغيير بيتهاي پيکربندي سبب تغيير پيوندهاي شبکه و در نتيجه تغيير پردازش
خواهد شد آرايهي منطقي برنامهپذير گفته ميشود. انتقال بيتهاي پيکربندي و تغيير آن فرايندي
پرهزينه است. در تراشههاي پيوندي حاصل از آرايه منطقي برنامه پذير و ريز پردازندهيکمکي
هزينهي دسترسي به حافظه و بازآرايي شبکه کم شد. گاشت درست محاسبات بر روي سخت افزار بازآراپذير و استفاده از ريزپردازندهي کمکي سبب کارايي
بهتر در اجراي برنامه ميشود. تقسيم محاسبات بين ريزپردازنده و بقيه اجزا به صورت دستي يا به
پيچيده و ساختار کمک ابزارهاي خودکار و نيمهخودکار امکانپذير است. محاسباتي که داراي نظارت
 قابل اجرا توسط گاهگان ويژه باشند توسط ريزپردازنده انجام ميشود. تبديل محاسبات به رمزعدد
ريزپردازنده و تغيير پيکربندي براي بقيّه اجزا ، نگاشت گفته ميشود. پيکربندي اوليّه با توجّه به
اطّلاعاتي خواهد بود که قبل از اجراي محاسبات از روي برنامه حاصل ميشود . پيکربندي در زمان اجرا
براي مجموعهاي متفاوت از محاسبات تغيير مييابد.
معماري von-newman نيازمنديهاي اين الگو را برآورده نميکند ، از اين جهت براي بهبود
و روشهاي نگاشت احتياج به يک سلسله مفاهيم بلندديد زمانبندي است. الگوي محاسباتي بازآرا
يکي از اين مفاهيم است که با استفاه از آن ميتوان به بهينهسازي نگاشت با روشهاي الگوريتمي دست
زد. کارايي اين گونه محاسبه در زمينه رمزنگاري
، معنافهمي ،پردازش شکل ،الگوريتمهاي وراثتي پيام و شبکه عصبي …. اثبات شده.
اين نوشتار در سه بخش کليّات ، نگاه سختافزاري و نگاه نرمافزاري تهيه شده است. در قسمت کليّات
به پيشزمينههاي مورد نياز ميپردازيم و در بخشهاي ديگر تنها ارجاعي به آن ميشود. در نگاه
سختافزاري به شرح الگو و انواع موجود تور بازآرا ميپردازيم و در آخر نيز با چگونگي نگاشت و
ملاکهاي طرّاحي بهينه آشنا ميشويم.
بعضي از مطالعات نيز به عهدهي خواننده گذاشته شده است. اميد است مورد قبول مخاطب قرار بگيرد.

تعداد صفحه :218

قیمت : 8000 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :