متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با عنوان : ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده کشاورزي

پايان نامه کارشناسي ارشد

ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه

استاد راهنما :

سيد عليرضا دليلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumيكي از بيماري هاي مهم اين گياه محسوب كه سبب كاهش كيفيت و كميت محصول مي گردد. اين بيماري طي سال هاي اخير يكي از مهم ترين بيماري هاي كلزا در مازندران بوده و از اهميت زيادي برخوردار است. به منظور كاهش خسارت ناشي از بيماري، روش هاي متفاوتي ارائه شده است. استفاده از ارقام متحمل روشي مناسب جهت كاهش خسارت ناشي از بيماري محسوب مي گردد. در اين بررسي عكس العمل 11 لاين و رقم كلزا نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه در شرايط گلخانه در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار و در شرايط مزرعه در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات قراخيل مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان داد كه ژنوتيپ هاي RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتيب با شاخص بيماري (Disease Index) 77/52، 86/54، 55/55، 11/56 و 11/56 از تحمل بيشتر و ارقام و لاين هاي 19SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بيماري 44/69، 66/66، 97/65 و 88/63 از تحمل كمتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند در صورتي كه در آزمايشات مزرعه اي ژنوتيپ هاي RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتيب با مقادير5، 8، 11، 5/11 و 5/11 درصد آلودگي در زمره ژنوتيپ هاي متحمل نسبت به بيماري قرار گرفتند و ارقام و لاين هاي RASRG3، RW19، RG3401 و 19SAR3به ترتيب با 25، 20، 19 و 5/17 از حساسيت بيشتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند

 

       فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده فارسيد
فصل اول1
مقدمه2
فرضيه6
اهداف6
ضرورت7
فصل دوم8
2-1- تاريخچه و پراکنش بيماري9
2-2- عامل بيماري11
2-3- طيف ميزباني16
2-4- مکانيزم ايجاد بيماري17
2-5- چرخه زندگي18
2-6- نحوه انتقال آلودگي20
2-6-1- باد20
2-6-2- اسکلروت ها20
2-6-3- تماس گياه آلوده با گياه سالم20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل20
2-6-5- بذر20
2-7- روش هاي کنترل پوسيدگي ساقه کلزا20
2-7-1- کنترل زراعي20
2-7-1-1- انتخاب تاريخ کاشت20
2-7-1-2- استفاده از بذر عاري از اسکلروت21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت21
2-7-1-4- شخم عميق21
2-7-1-5- جمع آوري و سوزاندن بقاياي گياهي بعد از برداشت21
2-7-1-6- تناوب با گياهان غير ميزبان21
2-7-1-7- فاصله بيشتر رديف ها وکاهش ميزان22
2-7-1-8- کوددهي متعادل22
2-7-2- کنترل شيميايي22
 فهرست مطالب
 
عنوانصفحه
2-7-3- کنترل بيولوژيک23
2-7-4- به کارگيري ارقام مقاوم24
2-8- انواع مقاومت24
2-8-1- مقاومت حقيقي24
2-8-2- مقاومت ظاهري25
2-8-3- مقاومت غير ميزباني25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بيماري26
فصل سوم31
3-1- محيط کشت ها32
3-1-2- محيط کشت سيب زميني، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)32
3-2- جداسازي وخالص سازي قارچ S. sclerotiorum32
3-2-1- جداسازي وخالص سازي قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده32
3-2-2- جداسازي قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت32
3 -3- تهيه مايه تلقيح (دانه گندم پوشيده با قارچ عامل بيماري )33
3-4-          ارقام مورد آزمايش34
3-5- بررسي عکس العمل ارقام و لاين هاي کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرايط گلخانه34
3-6-          آزمايش مزرعه اي36
3-6-1- موقعيت جغرافيايي و زمان اجراي طرح36
3-6-2- ويژگي هاي آب و هوايي منطقه36
3-7- بررسي عکس العمل ارقام ولاين هاي کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرايط مزرعه36
2-8- ثاتير بيماري روي اجزاي عملکرد37
2-9- تجزيه و تحليل داده ها38
فصل چهارم39
4-1- علائم بيماري40
4-2- ويژگي هاي قارچ جداسازي شده42
4-3- ارزيابي ارقام و لاين ها در شرايط گلخانه45
4-4- ارزيابي ارقام و لاين ها در شرايط مزرعه46
4-5- بررسي تاثير بيماري بر اجزاي عملکرد در شرايط مزرعه48
4-5-1- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف48
ث
       فهرست مطالب
عنوانصفحه
4-5-2- تاثير بيماري بر درصد کاهش طول غلاف49
4-5-3- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلي50
4-5-4- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته52
4-5-5- تاثير بيماري بر درصد کاهش ارتفاع بوته53
4-5-6- تاثير بيماري بر درصد کاهش وزن هزار دانه54
4-5-7- عملکرد56
4-6- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگي57
4-6-1- بررسي تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف57
4-6-2- بررسي تحمل از نظر طول غلاف57
4-6-3- بررسي تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلي58
4-6-4- بررسي تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته59
4-6-5- بررسي تحمل از نظر ارتفاع بوته60
4-6-6- بررسي تحمل از نظر وزن هزاردانه60
4-6-7- بررسي تحمل از نظر عملکرد61
4-7- بحث62
منابع64
چکيده انگيسي78

کلزا گياهي يک ساله متعلق به خانواده چليپائيان است که پنچ گونه ي Brassica napus (کلزاي آرژانتيني) B. juncea (خردل هندي ) B. rapa (کلزاي لهستاني يا شلغم روغني) و B. carinata (خردل حبشي) و B. hirta (خردل سفيد يا خردل زرد ) در سطح جهاني به عنوان دانه روغني کشت مي شود. از گونه هاي جنس براسيکا مهمترين دانه روغني، کلزا با نام علمي B. napus است که ارقام پاييزه آن در شرايط آب وهوايي معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را توليد مي کند. در ايران 100 درصد کشت کلزا بصورت پاييزه است (آلياري و شکاري، 1379).

کلزا در زبان انگليسي تحت عنوان، Rapeseed به آلماني Raps در فرانسه Colza و درفارسي نيز به همين عنوان فرانسوي ناميده مي شود. کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن گيري غرب کانادا به ثبت رسيده و امروزه نيز براي توصيف کلزايي که مقدار اسيد اروسيک آن کمتر از2 درصد و گلوکوزينولات آن کمتر از3 ميکرو مول است، استفاده مي شود ((Yilan, 2004.

جايگاه کلزا

جايگاه کلزا در جهان

           بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهاني در سال 1385 چين، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوري چک و ايالات متحده امريکا جزو 9 کشور اول دنيا از نظر سطح زير کشت کلزا بوده اند. اين 9 کشور در مجموع بيش از 70 درصد توليد اين دانه روغني را با حدود 44 ميليون تن در اختيار دارند. در اين بين کشور چين با توليد 12649010 تن کلزا مقام اول را داراست(28)

جايگاه کلزادر ايران

         طرح جديد وزارت کشاورزي در تامين 50% از نيازهاي واقعي روغن خوراکي از محل دانه هاي توليدي داخل عمدتاً با توجه به خصوصيات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئين بالا در کنجاله به ترتيب حدود 40 و20 درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدي آن با بسياري از مناطق کشور بر توليد کلزا استوار است که در مناطق مختلف ايران همچون استان هاي گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، خراسان شمالي، همدان و … کشت مي گردد. سطح زير کشت، توليد و ميزان عملکرد کلزا در کشور از سال 1380 تا 1385 در جدول زير بيان شده است.

 

سالسطح زير کشت

(هکتار)

توليد

(تن)

عملکرد

(کيلوگرم در هکتار)

13852300003570001552
13863800006300001658
138757000010500001842
138875500015810002094

موقعيت استان مازندران در توليد کلزا

کشت کلزا در استان مازندارن براي اولين بار سال (1372) در سطحي به مساحت 1 هکتار و با عملکرد 1500 کيلوگرم در هکتار شروع گرديد.

مزيت هاي زراعي کلزا:

           کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعي نظير مقاومت به سرما و کم آبي، تحمل شوري، ارزش تناوبي بالا، بي تفاوتي نسبي به بافت خاك، دارا بودن ژنوتيپ هاي بهاره و پائيزه، استفاده بهينه از رطوبت و بارندگي، سهولت عمليات کاشت، داشت و برداشت، هزينه کمتر توليد وسرانجام عملکرد بالاي روغن آن در واحد سطح نسبت به ديگر دانه هاي روغني مورد کشت در کشور برتري داشته و مي تواند جهت کاشت براي اکثر استان هاي کشور پيشنهاد گردد. اين گياه با آستانه حرارتي پايين در تناوب گندم نقش حمايتي وسيع دارد ، آب کمتري نياز داشته و باعث کاهش جمعيت علف هاي هرز مي شود همچنين امکان توليد کاملا مکانيزه آن با هزينه پايين وجود دارد (احمدي و جاويدفر، 1377).

موارد مصرف کلزا:

           کلزا طي قرن سيزدهم يا پانزدهم در اروپا کشت مي شد، اما احتمالاً کشت آن در آسيا به هزاران سال قبل بر مي گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقياس زراعي مربوط به قرن سيزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بيشتر مناطق اروپا گسترش يافت.در حال حاضر در 53 کشور جهان کلزا کشت   مي شود که مهمترين توليدکنندگان آن به ترتيب کشورهاي چين، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهيه و استفاده روغن کلزا براي مصرف بشر اولين بار در سال 1956 در کانادا آغاز گرديد. در انگلستان کشت کلزا در مقياس زراعي مربوط به قرن 13 بوده و اگر چه قبل از اين، روغن از بذور وحشي جمع آوري شده اين گياه براي ساخت صابون و صنعت روشنايي استفاده مي گرديد.

در سال 1971 رقم Span اولين واريته با اسيد اروسيک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندك اسيد اروسيک و گلوکوزينولات به عنوان اولين واريته هاي کانولا معرفي شدند (رودي و همکاران، 1382).

اولين هيبريدهاي با عملکرد بالا و مقاوم به بيماري ساق سياه کلزا تحت عنوان هيولا 30و هيولا 42 به ترتيب در سالهاي 1988 و 1991 مورد استفاده قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .

ارزش تغذيه اي کلزا:

           دانه کلزا داراي 39 تا 42 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئين در کنجاله است ارزش تغذيه اي روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسيدهاي چرب اشباع شده )کمتر از 4 درصد) اسيد پالمتيک و مقدار نسبتاً زياد اسيد هاي چرب غير اشباع نظير اسيد اولئيک (60 درصد(  و اسيد آلفالينولنيک (10درصد) است. بعد از روغن زيتون از نظر ميزان اسيد اولئيک در مقام دوم قرار دارد. به جز روغن سويا، کلزا تنها روغن خوراکي است که مقدار قابل توجهي اسيد لينولئيک دارد. به علاوه تعادل خوبي بين مقدار اسيد لينولئيک و اولئيک به نسبت) 1به2) وجود دارد.

روغن کلزا نظير روغن ذرت، سويا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و ليپوپروتئين هاي داراي چگالي کم يا کلسترول بد خون موثر است. همچنين روغن کانولا در ترکيب فسفوليپيدهاي موجود در پلاکت هاي خون تاثير داشته و در فعاليت پلاکت و جلوگيري ازلخته شدن خون در عروق موثر است. در حال حاضر کلزا براي مصرف روغن خوراکي انسان و همچنين به عنوان يک منبع پروتئيني مناسب براي حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد(شهبازي، 1385).

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :