متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

موضوع:

بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقيق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2-1- بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
3-1- ضرورت واهمیت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4
4-1- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
5-1- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
6-1- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..7

 فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-2- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران …………………………………………………………………………………………………………………..11
3-2- مفاهیم مربوط به خوشه­های نعتی……………………………………………………………………………………………………………………………13
1-3-2- تاريخچه و سير تكاملي خوشه هاي صنعتي………………………………………………………………………………………………………..13
2-3-2- سابقه تئوری خوشه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….16
3-3-2- بنگاه­های کوچک و متوسط ………………………………………………………………………………………………………………………………..21
4-3-2- مفهوم و تعریف خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
5-3-2- خوشه سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
6-3-2- شبكه ها و خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-6-3-2- شبكه هاي عمودي …………………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6-3-2- شبكه هاي افقي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
3-6-3-2-  خوشه هاي رشته­اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………35
7-3-2- اهمیت خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1-7-3-2- اهميت خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7-3-2- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن …………………………………………………………………………………37
8-3-2- کارکرد خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
1-8-3-2- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار …………………………………………………………………………………………..39
4-2- خوشه های صنعتی، تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن ………………………………………………………………………………………..40
1-4-2- تعریف خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-2- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن …………………………………………………………………………………………………41
3-4-2- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟ …………………………………………………………………………………………………………..45
4-4-2- مزایا و فواید حاصل از ایجاد خوشه صنعتی ……………………………………………………………………………………………………….45
5-4-2- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد …………………………………………………………..49
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟ ………………………………………………………………………………………50
7-4-2- خوشه بندی صنعتی و بهره وری نیروی کار ………………………………………………………………………………………………………51
5-2- انواع خوشه از دیدگاه صاحب نظران ……………………………………………………………………………………………………………………….52
6-2- مدلهاي اقتصادي تحليل خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….55
1-6-2- اقتصاد مبتني بر خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….57
7-2- برنامه توسعة خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
1-7-2- پروژه توسعه خوشه­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-7-2- مسئولیت اجرائی یک پروژه توسعة خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………….59
3-7-2- گامهای اصلی پروژه توسعه خوشه­ای ………………………………………………………………………………………………………………….59
4-7-2- زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه­ای …………………………………………………………………………………….60
8-2- بررسی توسعه خوشه های صنعتی در کشور و چالشهای مربوطه ………………………………………………………………………….60
1-8-2- مسایل و معضلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
2-8-2-  الزامات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..66
4-8-2- ترکیب مدیریت زنجیره تأمین و خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………………66
5-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..67
6-8-2- تفاوت توسعه منطقه اي و توسعه خوشه اي………………………………………………………………………………………………………..67
9-2- پروژه توسعه خوشه هاي صنعتي و نقش نهادها در راستاي توسعه ……………………………………………………………………….68
1-9-2- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………68
2-9-2- انواع روش هاي توسعه خوشهاي……………………………………………………………………………………………………………………….68
3-9-2- پروژه توسعه خوشه اي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-9-2- مسئوليت اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي …………………………………………………………………………………………………….69
5-9-2- مشخصات عامل توسعه خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………70
6-9-2- گام هاي اصلي در فرايند توسعه يك خوشه صنعتي ………………………………………………………………………………………….70
7-9-2- ا زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي ………………………………………………………………………………….71
8-9-2- توسعه خوشه صنعتی از دیدگاه صاحب نظران …………………………………………………………………………………………………..71
10-2- توسعه خوشه های صنایع کوچک و متوسط از نگاه یونیدو …………………………………………………………………………………74
1-10-2- ويژگي هاي كليدي و مهم رويكرد يونيدو ……………………………………………………………………………………………………….75
2-10-2- مراحل رویکرد یونیدو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-10-2- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو …………………………………………………………………………80
11-2- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران …………………………………………………………………………………………………84
12-2- تنگناهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور ……………………………………………………………………………………………………..89
13-2- تدابیر و راهبردهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور ……………………………………………………………………………………..92
14-2- توجه به خوشه های صنعتی در برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………..95
15-2- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..97
16-2- پروژه های توسعه خوشه ای در استان گیلان ………………………………………………………………………………………………………105
1-16-2- خوشه فرآوری و بسته بندی زیتون گیلان ………………………………………………………………………………………………………105
2-16-2- خوشه فرآوری چای گیلان ……………………………………………………………………………………………………………………………….106
3-16-2- خوشه ادوات شالیکوبی گیلان ………………………………………………………………………………………………………………………….109
17-2- آشنایی با محصول کشاورزی برنج ………………………………………………………………………………………………………………………..110
18-2- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………..114
1-18-2- الگوی ساختاری خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………..115
19-2- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی ……………………………………………………………………………………..119
1-19-2- مطالعات شناختی خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….119
1-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر ……………………………………………………………………………………………….119
1-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا ……………………………………………………………………………………………………120
2-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند ………………………………………………………………………………………….123
3-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه پلاسیتک لاهور پاکستان ………………………………………………………………………………….124
4-1-1-19-2- امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید با بهره گرفتن از سازمان مجازی در روسیه ……………………………………………125
5-1-1-19-2- انواع خوشه های صنعتی در اتیوپی ………………………………………………………………………………………………………..126
6-1-1-19-2- خوشة صنعتی، نمایندگی دولت و توسعة کارآفرینی- مطالعة موردی در چین …………………………………….127
2-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….128
1-2-1-19-2- شناسایی خوشه­هاي صنعتی استان تهران ……………………………………………………………………………………………..128
2-2-1-19-2- ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي ………………………………………………………128
3-2-1-19-2- ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129
4-2-1-19-2- خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار …………………………………………………………………………………………………..129
5-2-1-19-2- روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور ……………………………….130
2-19-2- مطالعات توسعه­ای خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………131
1-2-19-2- بررسي امكان توسعه صنايع نساجي ايران با بهره گرفتن از مدل توسعه خوشه صنعتي ………………………………….131
2-2-19-2- بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه نساجي يزد) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
3-2-19-2- ارايه مدلي جهت استقرار خوشه صنعتي در پتروشيمي ……………………………………………………………………………..132
4-2-19-2-بررسي نقش توسعه خوشه­هاي صنعتي برفرآيند توسعه محصول جديد درخوشه قطعات خودروي سمنان133
4-2-19-2- تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با بهره گرفتن از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………134
20-2- چهارچوب مطالعه شناختی در این تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..134
1-20-2- تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعیت درونی خوشه) ………………………………………………….134
2-20-2-  تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعیت بیرونی خوشه) ………………………………138
3-20-2- تحلیل نهادی خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………141
4-20-2- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه …………………………………………………………………………………………148
5-20-2- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق …………………………………………………………………………………………………..151

فصل سوم : روش اجرای تحقيق

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………152
2-3- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152
3-3- جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………152
4-3- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….153
5-3- نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
6-3- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154
7-3- شواهد مربوط به روایی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….155
8-3- روش تحلیل داده­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
9-3- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160
2-4- بررسی کمی واحد های شالیکوبی …………………………………………………………………………………………………………………………..160
3-4- آشنایی با برنج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………161
4-4- سطح زیر کشت، تولید و مصرف برنج ……………………………………………………………………………………………………………………..161
5-4- برنامه های راهبردی و توسعه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………162
6-4- نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..163
7-4- بررسی پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………163
1-7-4- آزمون فرضيات با بهره گرفتن از آماره t-test و z ………………………………………………………………………………………………….163
1-8-4- اولویت بندی متغییر های تحقیق با بهره گرفتن از آزمون فریدمن …………………………………………………………………………212

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………217
2-5- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217
1-2-5- پاسخ به سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………217
3-5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………224
4-5- ارائه پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….225
1-4-5- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………225
5-5- پیشنهادات تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..226

چکیده

توسعة صنعتی از طریق توسعة خوشه­های کسب و کار به عنوان یکی از رویکردهای بدیلی است که طی دو سه دهة اخیر در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، سرلوحة کار و خط مشی سیاستگذاران عرصة صنعت و توسعة صنعتی قرار گرفته است. اجرای پروژه های توسعة خوشه­های صنعتی در سطح استانهای مختلف کشور، به عنوان بخشی از اقداماتی است که تاکنون در ایران انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر به مطالعة موردی خوشة برنج در استان گیلان و ارزیابی تأثیرات خوشه­های صنعتی در توسعة منطقه­ای می­پردازد. در این پژوهش ضمن بهره گیری از مطالعات مرتبط در سطح جهان و ایران، با بهره گیری از مفاهیم پایه ای و کلاسیک ادبیات خوشه ای به بررسی و ارزیابی موضوع پرداخته شده است. در ضمن جهت دریافت صحیح اطلاعات مدیران ارشد مجموعه های شالیکوبی از پرسشنامه ای شامل 39 سوال 5 گزینه ای و 2 سوال 2 گزینه ای با عناوین کلی بررسی وضعیت درونی، وضعیت بیرونی، وضعیت نهادی و وضعیت همکاری استفاده گردیده است. تعداد 310 نفر از مدیران مورد سوال قرار گرفته به درستی پاسخگوی سوالات بودند. با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ مورد قبول تایید گردید. آزمون فرض نیز برای تک تک سوالات انجام گرفت. در نهایت تحلیل خروجی آماری سوالات در دنیای واقعی در فصل پنجم به تفصیل آورده شده است. در کل خوشه صنعتی برنج در زمینه وضعیت درونی در شرایط مطلوبتری نسبj به عوامل دیگر قرار دارد. اما در بعد وضعیت بیرونی و همکاری بین اجزای خوشه از نظر مدیران واحد ها دارای معایب اساسی می باشد که لزوم توجه بیشتر به این حوزه ها را تبیین می نماید.

1-  مقدمه

از دهه گذشته، برنامه ریزان توسعه منطقه ای و سرزمینی ، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف جستجوی یک مدل نوین برای توسعه منطقه ای کرده اند (مولثارت،2003). مفاهیم این “مدل نوین” توسعه منطقه ای که به خوشه ای شدن صنعتی معروف است، به یک سری داستان های موفق منطقه ای نظیر دره سیلیکون، مناطقی در ایتالیای سوم نظیر امیلیا رومانا، بادنوورتمبرگ درآلمان و کرویدور در انگلیس ، بر می گردد. این مناطق بعنوان نمونه های برتر در کارکرد ا قتصادی مطرح شده و با به نمایش گذاشتن سطوح بالای نوآوری نقشی قوی از خوشه های صنعتی درونزا، و به یک صورتبندی نهادی شبکه ای شده در سطوح منطقه ای دست یافته اند (لجندیک و کورن فورد،2000؛ کوک و مورگان،1993). با الهام از این داستان های موفق است که پدیده خوشه بندی صنعتی مکرراً از رویکردهای مختلف و تا حدی هم پوش نظیر “نواحی صنعتی” ، “فضاهای صنعتی جدید” ، “محیط های نوآور” ، ” خوشه های صنعتی” ، “محیط نهادی” ،”مناطق یادگیری” ، “یادگیری محلی شده” و “سیستم های نوآوری منطقه ای” تحت پارادایم “منطقه گرایی نوین” مطالعه شده، که در درون خود به دنبال درک نقش خوشه بندی صنعتی و اثرات آن بر یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی است (هنری و پینچ ،2001؛ کامبرز و مک کینن،2004؛ کیبل و ویلکینسن،2000). در این رویکردها به توسعه منطقه ای، شکل گیری ظرفیت های یادگیری یک موضوع بنگاهی نیست بلکه بجای آن به روابط بین بنگاه ها و سایر بازیگران در محیط منطقه ای مربوط می شود. از اینرو، وقتی که دانش وفن آوری در رویکرد درونزا بمثابه موضوع درون منطقه ای تلقی می شود، فرایند های یادگیری و روابط شبکه منطقه ای در پویایی درازمدت و پایداری نوآوری در منطقه نقش برجسته ای را بازی می کند (ارایدین و آرماتلی کوراوغلی،2005).

اهمیت توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه موجب شده بسیاری از این کشور ها شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط در مناطق صنعتی و در قالب خوشه را به عنوان یک استراتژی توسعه صنعتی منطقه ای مورد نظر قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال­زا که در عین حال قادر به بهبود توان رقابتی شرکت­ها و افزایش صادرات آنها می باشد، بهره­برداری نمایند (رابلوتی،1382). تعریف صنایع کوچک و متوسط به طور گسترده ای در میان کشور­ها و مناطق مختلف جهان متفاوت می باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشور ها، معرف صنایع کوچک و متوسط در آنهاست. برخی از شاخص­هایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت های تولیدی، اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، استفاده از تعداد کارکنان است ( شقاقی و شفیعی،1384).

بررسی سهم بنگاه های کوچک و متوسط در میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور ها در جهان حاکی از آن است که بیش از 95 درصد از کل اشتغال ایجاد شده متعلق به این بنگاه ها است (Monash, 1998).

2-1- بیان مسئله پژوهش

امروزه توسعه از طریق مدل خوشه اي نقش محوري و بارزي در سیاستهاي اقتصادي و صنعتی کشورهاي توسعه یافته ایفا می نماید. اگر رویکردهاي گذشته تمرکز بیشتري بر اقتصاد کلان داشته اند، اینک کسب و کار خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت واحدهاي کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه اي، تاکید بر حمایت­هاي غیر مستقیم در مقابل پرداخت یارانه، ترکیب رقابت و همکاري به منظور تقویت یادگیري و نوآوري، ارتقاء سطح همکاري واحدهاي کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاکید و توجه بیشتري قرار می گیرد. هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین المللی، ملی و بخشی به سمت منطقه­اي و محلی، مبتنی بر قابلیت هاي پویاي سیستم هاي اجتماعی شکل یافته بر پایه فرایندهاي طبیعی پیش می­رود، توجه به کسب و کار خرد در قالب شبکه ارتباطی قابل تعریف ذیل بحث توسعه خوشه اي از اهمیت ویژه اي برخوردار می شود ( منصوری، 1384).

  • صنايع کوچک در اغلب کشورهاي جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. صاحب­نظران توسعه اقتصادي با توجه به محدوديت منابع و نيروي انساني و نيز با توجه به ساختار صنعتي جهان امروز و همچنين قابليتها و مزيتهاي که اين قشر از جامعه صنعتي کشور دارند، بهترين الگو را توسعه صنايع کوچک و متوسط اعلام مي کنند. در توسعه صنايع کوچک نيز امروزه در جهان الگوهاي مختلف و متفاوتي مطرح شده است که از مهمترين اين الگوها، مدل توسعه بر مبناي خوشه هاي صنعتي است.
  • حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، بعنوان یک استراتژي نوین مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گزاران در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه می باشد. سازمانهاي بین المللی همچون UNIDO, ILO و بانک جهانی نیز طرح­هاي متعددي را از طریق توسعه خوشه هاي صنعتی در کشورهاي مختلف اجرا و حمایت کرده اند. خوشه صنعتي يكي از الگو هاي موفق سازماندهي صنايع كوچك و متوسط است كه كاستي هاي صنايع كوچك و متوسط را رفع نموده و مزيت هاي مختلف صنايع كوچك نظير انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي بخشد. خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يك رشته صنعتي است كه با تكيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در كنار نهاد هاي پشتيبان و از طريق روابط متراكم ميان بنگاهي شكل مي گيرد.( منصوری، 1384)
  • بزرگترین معضل بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs) ، دست‌یابی به مقیاس‌های مناسب تولید است. بسیاری از این واحدها صرفه به مقیاس نداشته و به‌همین دلیل نمی‌توانند شرایط لازم برای پایداری و رقابت خود را در بازارها به وجود بیاورند. از دیگر مشکلات عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به ویژه در کشور ما از شدت بیشتری برخوردار است، ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای خدمات کسب و کار است. واحدهای کوچک توانایی آن را ندارند که به طور مستقل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، فروش و غیره خود را حل کنند، بلکه لازم است به‌گونه­ای این نوع خدمات حیاتی را از بیرون مجموعه خود دریافت کنند. علت شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط نیز به‌همین مساله باز می‌گردد، چراکه سرمایه‌گذاران در ابتدا به‌علت ناآگاهی از مسائل فنی، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و غیره، هزینه‌های مربوط به این حوزه‌ها را در محاسبات خود نادیده ‌گرفته و به علت پیچیدگی اینگونه خدمات، از توانایی انجام آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار نیستند.( بدری و کیانی، 1385)

تعداد صفحه : 176

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :