دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسي آثار و احوال احمدزكي ابوشادي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

دانشكده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه

براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد

در رشته ي زبان و ادبيات عرب

موضوع :

بررسي آثار و احوال احمدزكي ابوشادي

استاد راهنما :

دكتر محمود شكيب

استاد مشاور:

دكتر كتايون فلاحي

سال تحصيلي

89-88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چكيده…………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي و ديني وفرهنگي در عصر معاصر)

اوضاع سياسي، اجتماعي، ديني، فرهنگي…………………………………………………… 5

آغاز ادبيات معاصر عرب……………………………………………………………………. 7

بررسي اوضاع اجتماعي در مصر…………………………………………………………… 9

اوضاع و شرايط مصر بعد از حمله فرانسه………………………………………………….. 12

اوضاع مصر بعد از اشغال انگليس………………………………………………………….. 15

دعوت به سوي آزادي و مساوات…………………………………………………………….. 18

پيدايش و ظهور مطبوعات در مصر…………………………………………………………. 20

فصل دوم (عصر نهضت ادبي)

عصر نهضت………………………………………………………………………………… 23

مهمترين عوامل در ظهور نهضت ادبي معاصر مصر………………………………………. 25

چاپ و روزنامه و جنبش انتقال و ترجمه در دوره نهضت………………………………….. 30

شعر در دوره ي نهضت……………………………………………………………………… 32

نثر در دوره ي نهضت……………………………………………………………………….. 33

قصه………………………………………………………………………………………….. 34

انواع قصه……………………………………………………………………………………. 35

نمايشنامه……………………………………………………………………………………… 36

انواع مكاتب در عصر نهضت……………………………………………………………….. 37

حركت يا جناح رومانتيسم……………………………………………………………………. 41

جناح رمزگرا…………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم (بررسي زندگي نامه وآثار دكتر ابوشادي)

زندگي نامه (تولد ابوشادي و خانواده‌اش)…………………………………………………….. 44

تولد و رشد شاعر…………………………………………………………………………….. 45

مذهب ابوشادي……………………………………………………………………………….. 48

اساتيد و شاگردان ابو شادي…………………………………………………………………… 49

شعر ابو شادي………………………………………………………………………………… 51

نمونه هايي از اشعار رومانتيك ابوشادي……………………………………………………… 54

گزيده اي از قصيده ي «الحنان النارنج»…………………………………………………….. 56

عوامل موثر در شعر ابوشادي……………………………………………………………….. 58

گرايشهاي ادبي اجتماعي ابوشادي……………………………………………………………. 59

آثار ابوشادي………………………………………………………………………………….. 61

تاليفات دكتر ابوشادي در نقد و ادب و اجتماع……………………………………………….. 62

مجله‌هايي كه ابوشادي به چاپ رسانده است…………………………………………………. 63

كتابهاي علمي و غيره ……………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم (جمعيت آپولو)

چگونگي تأسيس گروه آپولو…………………………………………………………………. 66

اهداف جمعيت آپولو………………………………………………………………………….. 70

ويژگي شعر مدرسه آپولو…………………………………………………………………….. 72

آپولو جمعيت ادبي يا مدرسه ادبي……………………………………………………………. 73

وحدت عضوي قصيده………………………………………………………………………… 78

حملات بر ضد آپولو…………………………………………………………………………. 79

اوضاع ادبي در زمان تكوين آپولو…………………………………………………………… 80

طبيعت در نزد شاعران آپولو………………………………………………………………… 81

انجمن منيرفا………………………………………………………………………………….. 82

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم (ابوشادي و ادبيات ملي – انساني)

نهضت ملي عربي و اثر ادبي آن…………………………………………………………….. 86

درگيري ميان قيموميت و استقلال……………………………………………………………. 89

ادبيات ملّي……………………………………………………………………………………. 91

شعر ملي ابوشادي……………………………………………………………………………. 92

طبيعت و زن در شعر ابوشادي………………………………………………………………. 103

شعر انساني ابوشادي…………………………………………………………………………. 104

شعر غنايي در نزد ابوشادي………………………………………………………………….. 110

شعر داستاني و دراماتيك دكتر ابوشادي………………………………………………………. 112

ابوشادي درنقش پدر و اشعار او در مورد كودكي……………………………………………. 113

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………… 117

الملخَّص………………………………………………………………………………………. 118

Abstrac……………………………………………………………………………………. 120

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………….. 121

 


 مقدمه :

شعر و شاعري پديده‌اي است كه محدوده خاصي ندارد و ويژه افراد خاصي نيست، در هر مقام و منزلتي كه باشي، مي‌تواند حلول كند و در هر حال و محلّي كه باشي مي‌تواند تأثيرگذار باشد. دايره حكمفرمايي شعر بس پر دامنه و وسيع است، چرا كه شعر از دل بر مي‌خيزد و بر دل مي‌نشيند، با عاطفه و احساس آدمي سر و كار دارد و هر چه كه باشي، با عاطفه سروكار داري.

شعر از جمله موضوعات ادبي است كه ريشه در قرون دارد. آن‌گاه كه هنوز از تمدن و فرهنگ خبري نبود شعر بود و شاعر اهميّت داشت . زبانش حامي قبيله بود و دشمنان از بيم تيغ زبانش در تشويش و اضطراب .

مقام شاعر گاهي اوقات از مقام رئيس قبيله تجاوز مي‌كرد. در جنگ و صلح چه بسا زبان شاعر كاري را مي‌كرد كه از عهده شمشير خارج بود. شعر عربي و لطافت و طراوتي خاص دارد،‌ بطوريكه هر انساني را كه سري در ادبيات دارد بر مي‌انگيزد تا به بررسي اين اشعار بپردازد. من نيز به همين دليل از ميان موضوعات ارائه شده، موضوع شعر آن هم شعر شعراي معاصر را برگزيدم. شعر معاصر به دليل رواني كلام، استعمال كلمات ساده و موضوعات متداول و روزمره جاذبه فراواني دارد، خصوصاً در شعر شعراي رمانتيك زيبايي هايي خاصي ديده مي شود..

از ميان شعراي معاصر احمد زكي ابوشادي را برگزيدم. ابوشادي مانند ديگر شعراي عصر خويش است، با اين تفاوت كه نوع زندگي و محيط اجتماعي و حوادث زندگي و روزگار چنان تأثيري در شعر او گذاشته كه در زمان حياتش حماسه هاي جاويد از خود به جاگذاشته است.

براي شناخت هر چه بيشتر اين نويسنده شاعر خط به خط و صحفه به صحفه به مطالعه كتب پرداختم. ولي مطالب مهمي كه بتواند مرا كمك كند چندان نيافتم.

در هر كتاب و هر كتابخانه‌اي كه در دسترس بود  و كتب ادبي داشت به جستجو پرداختم. اما متأسفانه در آنها كمتر كتابي را يافتم كه راجع به اين شاعر نوشته باشند. در برخي كتابخانه‌ها به مراجع و منابعي اشاره شده بود كه به صورت مستقل راجع به ابوشادي نوشته شده است، ولي آن نوشته‌هاي مستقل را در كتابخانه‌ها نيافتم . نبايد سهم برخي از كتابها را كه با كمك آن از عهده انجام اين تكليف بر آمدم نايده گرفت. كتابهايي را كه نويسندگان آنها كم و بيش به شرح و حال او پرداخته اند، كتابهائي است چون الشعر العربي المعاصر تأليف ايليا الحاوي و مذاهب الأدب تأليف محمد عبدالمنعم خفاجي و كتاب تاريخ الادب العربي نوشته حنّا الفاخوري كه از آنها به فراخور اين رساله بهره گرفتم.

بار ديگر جا دارد و از استاداني كه با ياري آنان و نصائح و راهنمائيهاي آنان كه چه بسا سودمندتر از كتابها بوده است جرأت نگارش اين تحقيق را يافتم تشكر نمايم .

اگر چه در مورد موضوع اين رساله جستجو و تحقيق فراوان كرده‌ام، ولكن شايد آنچه مورد مطالعه خوانندگان عزيز در اين مقوله قرار مي‌گيرد، نا چيز و كم اهميت جلوه كند، اميد اغماض دارد.

 

فصل اول

(بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، ديني، فرهنگي در عصر معاصر)

 

– اوضاع سياسي- اجتماعي- ديني- فرهنگي

– آغاز ادبيات معاصر

– بررسي اوضاع اجتماعي در مصر

– اوضاع و شرايط مصر بعد از حمله فرانسه

– اوضاع مصربعد از اشغال انگليس

– دعوت به مساوات

– پيدايش و ظهور مطبوعات در مصر


 اوضاع سياسي، اجتماعي، ديني، فرهنگي :

«پس از حوادث غمبار و فجايع غيرقابل تحملّي ك بعد از عصر مغول بر ادبيات و پيكر شعر و نثر وارد شد، اين گمان بود عاقبت سرنوشت ادبيات عرب چه خواهد شد. شعر و نثر نيز همچون ديگر علوم پويا است و به يك حال باقي نمي ماند. در اثر تأثيراتي كه مدارس، چاپخانه، كتابخانه ها و مجامع و تأثير و نقش متشرقين و غيره… شعر از حالت رخوت و ركودي كه برابر عارض شده بود بيرون آمد و شروع به طي كردن مسير جديدي كرد. نوآوري جاي تقليد و ابداع جاي صنايع لفظي را گرفت در ادبيات دوره ي نهضت، دو مرحله مشهور است:

مرحله ي اول: سنّت گرايي.

مرحله ي دوم: نوآوري.

مرحله ي اول كه مرحله ي رستاخيز و بيداري و حركت بسوي افكار و موضوعات، تخيّلات و اساليب قديم شعر عربي است، خود به دو بخش تقسيم مي شود:

الف: سنّت گرايي آميخته به انحطاط.

ب: بازگشت به سبك عباسي.

در سنّت گرايي آميخته به انحطاط، شعراي اين دوره مي خواستند به سنن شعري پيش از انحطاط برگردند ولي آثار انحطاط در كارهايشان نمايان بود.

بازگشت به سبك عباسي چون ادباء در اثر تحوّل اوضاع و احوال اجتماعي و استفاده از وسايل آموزشي، زبان عربي را به خوبي ياد گرفتند و علل ضعف آن را شناختند. با بهره گرفتن از صنعت چاپ دواوين شعراي پيش منتشر شد. شعراي جديد با اطلاع از شعر دوره ي عباسي تصمیم گرفتند از آن شعر تقليد كرده و در تعابير خود دقت بكار برند. كار شعراي قرين را سرمشق قرار دادند، بنابراين شعرشان از زمانشان فاصله گرفت، و شعر اين گروه دور از نيازها و مشكلات مردم بود.

در مرحله ي دوم، كه مرحله ي نوآوري است در اثر ارتباط ميان شرق و غرب و استفاده ي شرقيها از ادبيات غرب، شعر به مرحله ي جديدي گام گذاشت و سه مكتب پديدار شد كه عباتند از:

1- مكتب مخضرمين

2- مكتب افراط كاران

3- مكتب اهل ابداع

مكتب مخضرمين يعني كسانيكه ضمن گرايش به نوآوري، كارشان بر مبناي ادبيات قديم بود.

مكتب افراط كاران گروهي بودند كه افكار غربي بر احساس و خيال آنها تأثير گذاشت. اينها بودند كه با ادبيات عرب اُلفتي نداشتند. اين گروه در اثر شكست قانون اساسي در سال 1908م و حوادث جنگ جهاني اول بر ملت لبنان و سوريه رنگ رمانتيك به خود گرفت و از رمانتيسم فرانسوي رنگ تقليد گرفت. ويژگي سبك كار آنها دوري گزيدن از اسلوب قديم بود و پذيرفتن سبك ادبيات غربي.

اين ادبيات در اماكني پا گرفت كه مهاجران عرب مي زيستند.

از ويژگيهاي سبك رمانتيك درخشندگي اسلوب، موسيقي لفظ، و كوشش براي پديدآوردن شعر آزاد و دعوت به آزادي بود. در اين دوره گرايش به سبك سمبوليسم يا رمزگرايي نيز به وجود آمد. پيروان اين مكتب به تعبيرات پيچيده پناه بردند و شعر را وسيله ي براي تعبير از زندگي جديد بكار گرفتند.

مكتب اهل ابداع- كه در كنار اين گرايشات بوجود آمد. هدف از آن، اين بود كه شعر را به راه صحيح خود سوق دهد و آن را از فساد غزل و تملّق و چاپلوسي متن و تقليد از قدماء نجات بخشد و به جنبه هاي اجتماعي شعر اهميّت دادند كه ابوشادي از اين مكتب پيروي مي كرد.»[1]


آغاز ادبيات معاصر عرب

«اگر نهضت ادبي قديم عرب بر پايه اصول دين اسلام استوار شده بود بيداري جديد عرب بعد از خواب طولاني دوره ي انحطاط، وامدار تماس و ارتباط شرق با غرب است.

تقريباً بيشتر محققان عرب بر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه نهضت ادبي جديد عرب با حمله‌ي ناپلئون بنا پارت به مصر در سال 1798م آغاز شد.

برخي نيز آغاز نهضت ادبي را همزمان با انقلاب عرابي پاشا در سال 1881 مي دانند به هر حال خواستگاه نهضت ادبيات معاصر عرب كشور مصر است»[2]

«كشور مصر در اواخر قرن هجدهم و به هنگام حمله ي ناپلئون، توسط ماليك از يك طرف و از طرف ديگر عثمانيها اداره مي شد.

مماليك بر سر بدست گيري حكومت به نزاعي مستمر با يكديگر مشغول بودند و اين سرزمين را دستخوش آشوب و هرج و مرج ساخته بودند، اختلافات و درگيرهاي داخلي مجالي براي رونق فرهنگي و اجتماعي باقي نگذاشته بود، بیماری و جهل و فقر در اين سرزمين بيداد مي كرد، تقريباً ركودي فراگير در زمينه هاي علمي و ادبي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي بر سراسر كشور سايه افكنده بود در واقع مي توان گفت اين صداي غرش توپهاي فرانسه در دروازهاي قاهره بود كه آنان را از خواب غفلت بيدار كرد.

مصريهاي دور مانده ازقافله ي علم و دانش و تمدن جديد ناگهان متوجه شدند كه در جهان خارج تحولاتي شگرف رخ داده است و دنيا منتظر آغاز حركت و تلاش آنان نمی ماند.

حمله ناپلئون به مصر در اثر مبارزه و رقابتی بود كه ميان فرانسه و بريتانياي كبير در  پايان قرن هجدهم به وجود آمده بود.

هدف اصلي ناپلئون از حمله به مصر دستيابي به پايگاهي مطمئن در قلب جهان عرب بود تا از اين طريق راه بريتانها را براي رسيدن به هند سد نمايد. حمله ناپلئون گذشته از نابسامانيها و مواردي كه هر تجاوزي در پس دارد، براي مصريها منشأ امور بسيار مفيد مي گرديد. اين حمله صرفاً يك حمله نظامي نبود بلكه جنبه ي فرهنگي و علمي نيز داشت. ناپلئون در اولين قدم مصر و سپس سوريه را تصرف كرد وي مي دانست كه به اشغال نظامي نمي تواند اكتفاء كند. همچنين به دليل اينكه مصر از فرانسه دور است به هر حال روزي ارتش فرانسه از مصر خارج مي شود، از اين رو هدف ناپلئون اين بود كه ملت مصر را با تمدن غرب و به ويژه فرانسه آشنا سازد و از لحاظ فرهنگي مصر را تحت سيطره ي خود در آورد، تا سنگر و دژي براي فرانسه در شرق باشد»[3]

«ناپلئون همزمان با اشغال مصر، دانشمندان، تجهيزات وامكانات علمي و فرهنگي را نيز با خود به ارمغان آورد و كوشيد تا نوعي دوستي و همكاري ميان ارتش اشغالگر و جامعه مصر ايجاد كند.

علاوه بر اين فرانسوي ها براي تعليم كودكان خود در مصر مدارسي احداث كردند و از همه مهمتر مصريان را با صنعت چاپ آشنا كردند، آنان براي چاپ فرمانها و اعلاميه هاي حكومتي چاپخانه اي تأسيس كردند كه بعدها تأثير فرهنگي شگرفي را در مصر به جاي گذاشت.

فرانسوي ها به تأسيس يك مجمع علمي و تئاتر نيز همت گماشتند و دو روزنامه فرانسوي را در مصر منتشر كردند آنها سه سال مصر را اشغال كردند كه تمام اين مدت با مصريها و عثماني ها درگيربودند و سرانجام مجبور شدند كه اين ديار را ترك كنند.»[4]

«ولي فعاليتهاي علمي و عمراني آنها اعجاب مصريها را برانگيخت و آنها را از خواب غفلت و جهل بيداركرد و به حقوق از دست رفته شان آشنا ساخت و ديدگانشان را به فرهنگ و تمدن جديد برگشود.

حس قوميت در آنها نشو و نما يافت، مخصوصاً امكان يافتند كه در كارهاي كشورشان شركت کنند و نمايندگاني براي خود برگزينند.

البته ناگفته نماند كه يورش ناپلئون نتايج مثبت و منفی به دنبال داشت.

جامعه مصري در ابعاد علمي، هنري و ادبي و سياسي و اجتماعي به شدت تحت تأثير فرانسه و اروپا قرار گرفت و ديدگان خود را بر دستاوردهاي نوين علمي باز كرد. اين تهاجم پيامدهاي منفی نيز داشت كه مي توان از ورود فرهنگ غربي در فضاي فرهنگ عربي و اسلامي نام برد.»[5]


بررسي اوضاع اجتماعي در مصر

«دولت عثماني، دولت اسلامي بود كه حاكمي مسلمان بر آن حكومت مي‌كرد و نتيجه فتوحات گسترده‌اش آسيا و اروپا و افريقا را شامل مي‌شد. مردم و ملت‌ها در حوزه سلطه آنان با دين‌ها و مذهب‌هاي مختلف داخل شدند، پس ساكنان آن‌جا به دوگروه تقسيم شدند، مسلمانان و اهل ذمه، و هنگامي كه مسلمانان گروه سياسي مسلط و حاكم بودند از حقوق شهروندي و وظايف كامل در حكومت برخوردار بودند مانند مقام‌هاي مختلف سياسي و اداري و قضايي و نظامي كه در اختيار داشتند و در مقابل اين مناصب وظايف چهار و جنگ و خدمات نظامي برعهده آنان بود. اما اهل ذمه حق را در تطبيق قوانين دينشان در امور خاص و اموال شخصيتشان مي‌دانستند و جزيه بر آنها واجب بود مانند ماليات شخصي بود كه هر ساله پرداخت مي‌كردند.

از ناحيه اقتصادي، جامعه عربي به كشاورزان. تاجران، و صنعت‌گران و غيره تقسيم مي‌شود.

همه اين مسائل در جامعه عربي تأثير مي‌گذاشت به همين خاطر در پي تماسك و انسجام و متحد شدن برآمدند.[6]»

«عثمانياني كه در ابتدا قبايلي وحشي و تجاوزگري بودند و با تركيبي از عادات و تقاليد عربي و اخلاقي اسلامي را گرفتند و صورت‌هاي مطلق زندگي را رها كردند و آن را به اعراب بياباني بازگرداندند و خرافاتي با دين در آميخته شد و كودكان از آغاز كودكيشان كار مي‌كردند و خانواده‌هايشان با رنج و سختي تلاش مي‌كردند و هيچ راهي براي تغذيه آنان نمي‌يافتند و همه جامعه از فقر و گرسنگي و بيكاري و مريضي رنج مي‌برد. كه اسباب و دلايل آن اوضاع به اوضاع و شرايط سياسي مرتبط بود.

پس جز اندكي از آنها جمع زيادي از مردم آن زمان در شرايط سخت و طاقت‌فرسا زندگي ميكردند. »[7]

«اوضاع كشورهاي عربي در قرن 13 همراه با فساد و نابودي اخلاقي و زبان و ادبيات بود. و اروپا با شناخت و آگاهي نسبت به اين اوضاع سريعاً بر آنجا هجوم برد ولي نه به شكل جنگ‌هاي صليبي بلكه با دعوت و تبليغات و با افزايش تاجران و انتشار علوم و ادبيات به جنگ با كساني كه در راهش ايستادند و مقاومت كردند، پرداخت.» [8]

«خلاصه مطلب اينكه جامعه عربي در دوره عثماني انسجام و اتحادش را از دست داد و اين بخصوص در زماني كه فرانسه و بريتانيا در مصر ساكن شدند، بيشتر شد. و اوضاع طبقات فقير جامعه تغيير چنداني نكرد. و به خصوص در روستاها فقرا همچنان فقير و گرسنه‌ها گرسنه ماندند و تعداد بيكاران از قبل بيشتر شد.

و استعمارگران به شهرهايي خاص توجه و اعتنا كردند جايي كه كارشناسان و نخبگان و سربازانش و كارمندانشان بيشتر بود بيشتر بهداشت كامل و نظافت شهرها و ايجاد باغ در اين مكان ها را مورد توجه قرار مي‌دادند.»[9]

«با پايان يافتن قرن 19 ارزش‌ها و سنت‌‌هاي اجتماعي قديم رو به زوال و انحطاط رفت و جايش را به ارزش‌هاي جديد وارد شده از غرب داد. و درگيري و نزاع شديد بين علاقه‌مندان به غرب و تفكر غربي و مقلدان از سنت اعراب قديم در مسكن، لباس، غذا، نوشيدني، و وسايل رفاهي و تجملي رخ داد. در اين ميان ياران تقليد از قدماء، هر چه را كه در توان داشتند براي مقاومت در مقابل جريان غرب مبذول داشتند. و در اين هنگام، گروهي شاهد تبعيض موجود در جامعه و فرق بزرگ و فاحش بين حاكم و محكوم شدند. گروهي آگاه با مبادي و اصول و افكار جديد از آزادي و مساوات و عدالت اجتماعي به دور از ذلت و نفاق و رشوه و ربا و با اعتماد به كتاب خدا و سنت نبوي و براساس آراء مصلحان و احياناً مفكران غربي بر پا شدند. اين گروه از مفكران مختلف غرب مشكلات و مسائل اجتماعي را با گرايش‌هاي متعدد اداره مي‌كردند.»[10]

اما فسادهاي اجتماعي كه ادبيات توسط آن رو به نابودي و اضمحلال رفت دو نوع بود، اول محرماتي چون قمار و مست كننده‌ها (چون شراب) و مواد مخدر و تجاوز به عنف را شامل مي‌شود. و نوع دوم تشكيلات و اسباب و آلات مستهجن و زشت چون رقص‌هاي دونفره و مختلط را شامل مي‌شود. اما مست كننده‌ها و مخدرات كه سخنان زيادي در مورد آنها و در گوشه و كنار شعر و نثر است و بر ما واجب است كه بگوييم كه حجم زيادي از شعر عربي دائماً همراه شراب بوده است. و ادبيات دائماً در نزاع و درگيري با فساد بوده است و ادبيات به بيان بعضي از خوش‌گذراني‌ها و ارتباط با زنان و به نوعي خاص از رقص فرنگي مي پرداختند.

هر يك از اين موضوعات در اوايل، هدف نقد گزنده و تند مخالفان قرار گرفت، اما اين نقدها با گذشت زمان كاهش يافت تا اينكه در مناطقي خاص، محدود شد و ما اين نوع از سرگرمي‌ها و خوش‌گذراني‌ها از آن جمله رقص‌هاي گروهي را در كانون جامعه و بين طبقات جديد جامعه را به وضوح مي‌بينيم.[11]


[1] – تاريخ الآداب اللغة العربية- جرجي زيدان- ص 11.

[2] –  دراسات في تاريخ الادب العربي الحديث و مدارسه؛ عبدالمنعم الخفاجی ج-الاول: ص 22

[3] – جنبش هاي ملي مصر، غلامرضا نجاتي ص 3

[4] – الأدب المقارن. الخطيب حسام، ج 2 ص 8

[5] – تاريخ الآداب العربیة، جرجی زيدان، ج 2 ص 372

[6] . الإتجاهات الفكرية عندالغرب، علي‌المحافظة،ص  159

[7] . الرائد في‌الادب العربي، انعام، الجندی. ص 233

[8] . تاريخ ادبيات عرب، احمد اسكندري و استاد مصطفي عناني، ص 314

[9] . الرائد في‌الادب العربي، انعام الجندی، ص 102

[10] . الإتجاهات الفكريه عند العرب، علي‌المحافظه، ص 161

[11] – الإتجاهات الادبية في‌العالم العربي الحديث، انيس مقدسي ص 12

تعداد صفحه :129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :