متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

رساله جهت اخذ درجه دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

استاد راهنمای اول:

دکتر محمد حسنی

استاد راهنمای دوم:

دکتر میر محمد سید عباس زاده

استاد مشاور:

دکتر میرنجف موسوی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي با بهره گرفتن از 8 دسته شاخص از عناصر زمینه، درونداد، برونداد و فرایند سیستم های آموزشی انجام گرفته است. در این پژوهش نابرابری آموزشی به عنوان نابرابری در  برخورداری از شاخص های زمینه٬ درونداد٬ فرایند و برونداد سیستم های آموزشی با توجه به منطقه محل سکونت دانش آموزان٬جنسیت٬ مذهب، قومیت و نژاد و وضعیت اجتماعی- اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مناطق آموزشی و دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی می باشد که با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی تعداد 815 نفر دانش آموز (پسر و دختر) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از دو شیوه اسنادی و پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی پرسشنامه ها تائید شده است. اعداد و ارقام موجود در اسناد و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه­ها با بهره گرفتن از فرمول­های برنامه­ریزی آموزشی به شاخصهای آموزشی تبدیل شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS , EXEL  و با روشهای آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمونهای تی مستقل، تحلیل واریانس، تحلیل خوشه ای، تصمیم گیری چند معیاره تاپسيس، آنتروپي ، ضريب پراکندگي ، تحليل رگرسيون، تحليل مسير و شبکه‌های عصبي استفاده شده است. بررسي رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي نشان مي‌دهد که منطقه آموزشی بوکان و منطقه آموزشیصومای برادوست به ترتيب با ميزان تاپسيس 0.690  و 0.116 به عنوان برخوردارترين و محروم‌ترين مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از لحاظ شاخص‌هاي تلفيقي مي‌باشند. استفاده از مدل ضريب پراکندگي برای اندازه گیری نابرابری نیز نشان می دهد که در مناطق استان بيشترين ميزان نابرابري با 91/0 در شاخص بروندادهای غیرشناختی و کمترين ميزان نابرابري با 307/0 در شاخص‌ پيشرفت تحصيلي بوده است.  براساس نتايج تحليل مسير ، شاخص های امکانات علمی آموزشی دانش آموزی  با ميزان 864/0 داراي بيشترين و متغير شاخص های نیروی انسانی  با ميزان 118/0 داراي کمترين تأثيرات کلی بر برخورداری و توسعه‌ی مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بوده‌اند.  نتايج شبکه عصبي نيز نشان می‌دهد که بخش فرایند مدرسه بيشترين تأثير و بخش امکانات فیزیکی کمترين تأثير را در پيشگويي برخورداری و توسعه مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي داشته‌اند.  بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین مناطق از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی تفاوت وجود دارد. همچنین بین دختران و پسران نابرابری وجود دارد. بین دانش آموزان متعلق به وضعیت اجتماعی – اقتصادی مختلف نابرابری وجود دارد اما بین دانش آموزان متعلق به قومیت و زبان و مذاهب مختلف نابرابری دیده نشد.

متناسب با یافته های پژوهش توجه جدی برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بر متغیرهای تاثیرگذار لازم و ضروری می باشد. در این راستا با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک به منظور تحقق توسعه آموزشی پایدار با بهره گرفتن از تکنیک تجزیه و تحلیل  SWOTبرای هر منطقه استراتژی مناسب ارائه شده است.

 

واژگان کليدي: نابرابری آموزشی،  شاخص های آموزشی،  مناطق آموزش و پرورش،  استان آذربايجان غربي.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول : کلیات پژوهش1
1-1.          مقدمه2
1-2.          بیان مساله3
1-3.          ضرورت و اهمیت پژوهش19
1-4.          اهداف پژوهش23
1-5.          فرضیه ها و سوالات پژوهش24
1-6.          متغیرهای پژوهش24
1-6-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

35
فصل دوم: ادبیات نظری و پژوهشی36
2-1. مقدمه36
2-2 . توسعه پایدار38
2-2-1. آموزش و توسعه39
2-2-2.نابرابری  آموزشی و توسعه42
2-2-3.آموزش  و  توسعه پایدار43
2-3. نابرابری آموزشی43
2-3-1. آموزش و پرورش43
2-3-2. مفهوم نابرابری آموزشی44
2-3-3. پیشینة تاریخی نابرابری آموزشی49
2-3-4. عدالت و برابری50
2-3-5. نظریه های نابرابری آموزشی51
2-3-5-1. کارکردگرایی و برابری فرصت­های آموزشی51
2-3-5-2. تضادگرایان و نابرابری آموزشی52
2-3-5-3. مارکسیسم و نابرابری آموزشی54
2-3-5-4 . سرمایه داری و نابرابری آموزشی55
2-3-5-5.سوسیالیسم و نابرابری آموزشی56
2-3-5-6.کمونیسم و نابرابری آموزشی56
2-3-5-7.آنارشیسم و نابرابری آموزشی57
2-3-5-8.رادیکالیسم و نابرابری آموزشی57
2-3-5-9.لیبرالیسم و نابرابری آموزشی58
2-3-5-10.محافظه­کاری و نابرابری آموزشی59
2-3-5-11. عدالت و برابری در قرآن کریم57
2-3-5-12. برابری و عدالت از دیدگاه نهج­البلاغه60
2-3-5-13. عدالت و برابری از دیدگاه امام خمینی (ره)63
2-3-5-14. جمع بندی نظریه های نابرابری آموزشی65
2-3-6. ابعاد نابرابری های آموزشی66
2-3-7- عوامل موثر بر نابرابری های آموزشی67
 2-3-7-1. عوامل مربوط به دانش آموز71
2-3-7-1-1 .وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی (SES)71
2-3-7-1- 2- اندازه­گيري وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي77
2-3-7-1-3 – سرمایة فرهنگی و نظریة بازتولید فرهنگی بوردیو79
2-3-7-1-4. جنسیت85
 2-3-7-1-5. نابرابری، قومیت و نژاد86
2-3-7-1-6. زبان و نابرابری آموزشی87
2-3-7-1-7. آرزوهای تحصیلی و نابرابری90
2-3-7-2. عوامل مربوط به معلم91
 2-2-7-3. عوامل سطح نظام آموزشي94
2-3-7-4. عوامل مدرسه اي94
2-3-7-5-  فرایندهای آموزشی96
2-3-7-5-1. جو مدرسه100
2-3-7-6.  نابرابري بروندادهای آموزشی102
2-3-7-6-1. پیشرفت تحصیلی ( برونداد شناختی)102
2-3-7-6-2. بروندادهای غیرشناختی105
2-4-  شاخص های آموزشی110
2-4-1. تعریف شاخص110
2-4-2. سیستم شاخص ها(نشانگرها)114
2-5. برنامه­ریزی و مدیریت  آموزش و پرورش118
2-5-1-برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش120
5-2-2.  اصول برنامه‌ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش122
2-5-4-فرایند برنامه ریزی استراتژیک123
2-5-5. سطوح برنامه ریزی استراتژیک در نواحی آموزش و پرورش124
2- 6 . سابقه عملی و پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور124
2-6-1 – پيشينه تحقيق در ایران :124
2-6-2. تحقیقات خارجی129
2-7. جمع بندی

 

137
فصل سوم: روش پژوهش145
3-1. مقدمه146
3-2. نوع پژوهش146
3-3. جامعه٬ نمونه و روش نمونه گیری147
3-3-1.روش نمونه گیری و حجم نمونه149
3-3-2.تعیین حجم نمونه149
3-4. شاخص ها و معرف های تحقیق150
3-5. ابزارهای اندازه گیری153
3-5-1. روایی پرسشنامه ها151
3-5-2. پایایی پرسشنامه ها161
3-6. روش اجرا و جمع آوری داده ها162
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها163
3-7-1. مدل سوات163
3-7-2.تکنیک تاپسیس168
3-7-3. شبکه های عصبی169
3-7-4. تحلیل مسیر172
3-8. آزمون پیش فرضها

 

174
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها175
4-1. مقدمه176
4-2. یافته های توصیفی176
4-2-1. توصیف داده های جمعیت شناختی176
4-2-2. توصیف داده ها187
4-3. تحلیل فرضیه ها و سوالات202
4-4. برنامه ریزی استراتژیک

 

219
فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری و ارائه استراتژی230
5-1. مقدمه231
5-2. بحث و نتیجه گیری235
5-3. محدودیت های پژوهش239
5-4. پیشنهادات240
منابع و ماخذ244

فهرست شکل ها

صفحهعنوان
18شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق
144شکل 2-1. مدل مفهومی تحقیق
158شکل 3-1. نمودار اسکری داده های تحقیق
165شکل 3-2. عوامل موثر در تحلیل محیطی
167شکل 3-3 ماتریس سوات
171شکل 3-4. لایه های یک شبکه عصبی مصنوعی
213شکل 4-1. نمودار تحليل مسير عوامل مؤثر بر برخورداری مناطق آموزش و پرورش آذربايجان غربي
215شکل 4-2. ارتباط گرافيکي ورودي و خروجي داده‌ها و ارتباط آن‌ها از طريق لايه‌هاي پنهان
217شکل 4-3. نمودار مقادير واقعي و پيش‌بيني شده برخورداری مناطق آموزش و پرورش آذربايجان غربي
217 شکل 4-4. ضريب رگرسيون خطي بين مقادير واقعي و پيش‌بيني شده برخورداری مناطق آموزش و پرورش

فهرست جداول

 

عنوانصفحه
جدول 2-1. نمونه آیاتی از قرآن کریم درباره عدالت و برابری62
جدول 2-2. نمونه نامه ها و خطابه های حضرت علی (ع) در نهج البلاغه64
جدول 2-3. نمونه ای از سخنان امام خمینی درباره عدالت66
جدول 2-4. سطح عینیت شاخص های آموزش و پرورش133
جدول 2-5. سیستم شاخص های برابری آموزشی136
جدول 3-1. توزیع جامعه و نمونه آماری تحقیق148
جدول 3-2. پارامترهای موجود در فرمول کوکران149
جدول 3-3. سیستم شاخص های نابرابری در آموزش و پرورش151
جدول 3-4. شاخص های آماری پرسشنامه های تحقیق157
جدول 3-5. ارزش و درصد واریانس عوامل پژوهش159
جدول 3-6. بارهای عاملی سوالات پرسشنامه160
جدول 3-7. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه های تحقیق162
جدول 4-1. داده هاي توصيفي به تفكيك جنسيت176
جدول 4-2. داده هاي توصيفي به تفكيك سن177
جدول 4-3 توزیع جامعه آماری بر اساس رشته تحصیلی178
جدول 4-4. توزیع نمونه آماری بر اساس پایه تحصیلی179
جدول 4-5. توزیع نمونه آماری بر اساس زبان180
جدول 4-6.  توزیع نمونه آماری بر اساس مذهب181
جدول 4-7. داده هاي توصيفي به تفكيك محل سکونت182
جدول 4-8. داده های توصیفی مربوط به ساختار خانواده183
جدول 4-9. داده هاي توصيفي به تفكيك تحصیلات مادر183
جدول 4-10. داده هاي توصيفي به تفكيك تحصیلات پدر184
جدول 4-11. داده هاي توصيفي به تفكيك شغل مادر185
جدول 4-12. داده هاي توصيفي به تفكيك شغل پدر185
جدول 4-13. داده هاي توصيفي به تفكيك درآمد ماهیانه والدین186
جدول 4-14 . داده های توصیفی مربوط به تعدا اعضای خانواده دانش آموزان186
جدول 4-15. داده های توصیفی مربوط به توزیع وضعیت اجتماعی – اقتصدی دانش آموزان187
جدول 4- 16. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق187
جدول 4-17. آماره های توصیفی شاخص های مورد استفاده در پژوهش188
جدول 4-18. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي زمینه190
جدول 4- 19. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي امکانات191
جدول 4-20. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي امکانات علمی آموزشی دانش آموزی193
جدول 4-21. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي نیروی انسانی194
جدول 4-22.  رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي اقتصادی195
جدول 4-23. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي فرایندی197
جدول 4-24. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي بروندادهای غیرشناختی198
جدول 4-25.  رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي پیشرفت199
جدول 4-26. رتبه‌بندي مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي از نظر شاخص‌هاي تلفیقی200
جدول 4-27. میزان نابرابری(ضریب پراکندگی) شاخص های تحقیق در مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی201
جدول4-28. سطح بندی مناطق آموزشی از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی201
جدول 4-29. سیستم شاخص های نابرابری در آموزش و پرورش205
جدول 4-30. آزمونt  مستقل برای مقایسه نابرابری بر اساس جنسیت205
جدول -31 : نتایج آزمونt  مستقل برای مقایسه میانگین شاخصهای برابری آموزشی بین دختران و پسران206
جدول 4- 32. شاخص های فضا و  منابع انسانی207
جدول 4-33 : نتایج آزمونt  مستقل برای مقایسه میانگین شاخصهای برابری فرایند آموزشی بین دختران و پسران208
جدول  4-34. درصد قبولی در کنکور به تفکیک رشته و جنسیت209
جدول شماره4-35 . نتایج آزمونt  مستقل برای مقایسه میانگین شاخصهای برابری آموزشی بین دختران و  پسران210
جدول4-36.  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نابرابری با زبان پاسخگویان210
جدول4-37 . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نابرابری با مذهب پاسخگویان210
جدول4-38 . ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق211
جدول 4-39. آماره‌هاي تحليل رگرسيون چندگانه نابرابری مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي212
جدول 4-40. تحليل واريانس رگرسيون چندگانه‌ي نابرابری آموزشی مناطق آموزش و پرورش آذربايجان غربي212
جدول 4-41.  اثرات مستقيم و غيرمستقيم همبستگي بخش‌هاي مختلف برخورداری مناطق آموزش و پرورش آذربايجان غربي216
جدول 4-42. اهميت متغيرهاي مستقل219
جدول 4-43.   قوت و ضعف و تهدید و فرصت مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی219
جدول 4-44. میانگین ضرایب و استانداردسازي ضرايب متغيرها (از 10-1) در مدل سوات در مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي221

فهرست نمودارها

 

صفحهعنوان
177نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت
178نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب سن
179نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی
180نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب پایه تحصیلی
181نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب زبان
182نمودار4-6. نمودار ستونی توزیع جامعه آماری بر حسب مذهب
223نمودار 7-7.  ماتریس تحلیلی سوات

مقدمه

در سه دهه گذشته، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با فراز و نشیب فراوانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و آموزشی مواجه بوده اند. در رویارویی با بسیاری از چالش های بالقوه آینده، سیستم آموزشی به عنوان سرمایه ای ضروری در تلاش برای تحقق اهداف مربوط به توسعه، تلقی شده و مهم ترین ابزار موجود برای پیشبرد برنامه ها و واقعیت بخشیدن به آرمان های هر ملت محسوب گردیده است. در آغازین سالهای قرن جدید ، ضروری است که همه انسان ها مسوولانه به اهداف و ابزار تعلیم و تربیت توجه کنند. چالش های بزرگ در تمامی ابعاد وسیع جامعه، چشم اندازی از ضرورت مدیریت و برنامه ریزی را به ما نشان می دهد. چگونه ممکن است این چالش های بزرگ، توجه سیاستگذاران آموزشی را جلب نکند؟ برای رسیدن به این هدف، باید مسائل و چالش های پیش روی آموزش و  پرورش را بشناسیم  و بر آنان فائق آییم،  یکی از این مسائل، برابری آموزشی می باشد.  رسالت اصلی آموزش و پرورش، توان بخشیدن به فرد فرد انسان ها در جهت توسعه کامل استعدادها و نیز شناخت توانمندی های خلاق خویش است و این هدف بر سایر اهداف آن، ارجحیت دارد. حصول این هدف هر چند دشوار و طولانی است، اما در جهت جستجوی جهانی عادلانه تر و بهتر برای زیستن ، ضروری محسوب می شود(پورپاکی، 1393: 1).

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سازد. آموزش و پرورش در تولید سرمایه انسانی نقش اساسی ایفا می­کند و با ایجاد مهارت­های مختلف در افراد در تولید نیروی کار مولد و به تبع آن رشد اقتصادی تاثیرگذار است. همچنین آموزش و پرورش با تعلیم دادن افراد موجب ایجاد تحرک اجتماعی و سیاسی در آنها می­شود. در سطح کلان آموزش و پرورش منجر به تامین رفاه افراد و برقراری عدالت اجتماعی می­شود و در نهایت آموزش ابزار توسعه است Frankema  and Bolt,2006:1)).

به خاطر اهمیت آموزش و پرورش در رشد و توسعه جوامع، بررسی چگونگی توزیع آموزش و پرورش در جوامع مختلف در سال­های اخیر  اهمیت پیدا کرده و توجه زیادی به بحث برابری در آموزش و پرورش و بهره­مندی کودکان به آموزش با کیفیت معطوف شده است. دسترسی برابر به آموزش از حقوق اساسی هر فرد به شمار می­رود(Qian and Smyth,2005:2). همه دولت­ها در دنیا درصدد ایجاد فرصت­های برابر برای همگان به منظور دسترسی یکسان به آموزش هستند و آن را در سرلوحه برنامه­های آموزشی خود قرار می­دهند(چابکی، 1382: 71).

برابری آموزشییا به عبارتی دیگر برخورداری یکسان همگان از آموزش و پرورش برابر به این معنی است که هرکس در داخل نظام آموزشی فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشدفراهم کردن شرایط مساوی برای دست‏یابی به فرصت‏های آموزشی ازجهات عدیده به‏ویژه ازنظرسیاسی،اجتماعی واقتصادی حائزاهمیت است. بررسی مسأله دست‏یابی به فرصت‏های برابرآموزشی بادرنظرگرفتن‏سرمایه‏گذاری‏های دولت وخانواده‏هادراین زمینه،می‏تواندازجمله نگرانی‏های اساسی‏مدیران ارشدنظام آموزشی باشد (داش خانه، 1380: 45).

امروزه تمام محققان و انديشمندان بر اين اعتقادند که ازمیان تمام نهادهای موجود درجامعه، تنها از طریق سیستم آموزشی است که می توان برابری را در جامعه ایجاد کرد(Horn,2010:10؛PISA,2003: 3). در صورتی که شواهد نشان می دهد، در برخی جوامع نظام آموزشی به جای گسترش برابری به تداوم نابرابری های موجود در میان نژادها، طبقات و جنسیتها و سایر گروههای اجتماعی منجر می شود. در حال حاضر آموزش همگانی رایگان تا ده سال و بیشتر برای کودکان الزامی شده است ولی با وجود افزایش جهش در فرصتهای آموزشی ، نابرابری در بهره گیری از آنها هنوز پا برجاست و گروهی از جوانان بسیار زود از نظام آموزشی کناره می گیرند .در نتیجه این کناره­گیری نابرابری آموزشی بین افراد جامعه بیشتر می شود و در نتیجه تأثیر ژرفی بر دستاوردهای شغلی افراد می گذارد وبه دنبال آن فاصله طبقاتی در جامعه عمیق تر می گردد. به نظر می رسد نظام حاکم در جامعه موظف است نظام آموزشی مناسبی را ارائه دهدبه طوری که همه افراد جامعه بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند.

 

1-2. بیان مسئله

آموزش مبناي توسعه است و سرمايه هاي انساني[1] در دنياي امروز ارزشي گرانبهاتر از ثروتهاي طبيعي و زير زميني پيدا كرده اند، اين از آن روست كه انسانهاي دانا و توانا سرمايه هاي حقيقي و واقعي هر كشور را تشكيل مي دهند، چرا كه منبع پايدار هر جامعه، نيروي انساني آن است كه از لحاظ فكري، عاطفي و اجتماعي تربيت شده باشد(فلاحی، 1388: 6).پايهتربيتوآموزشوبهفعلدرآوردناستعدادهايجوانانازطريقآموزشوپرورشباکيفيتوبرخوردارصورتمي‌پذيرد. بنابراينمي‌بايستقسمتعمده‌ای ازسرمايه‌گذاريكشورهامعطوفآموزشنيرويانسانيشودزيراكهبابالارفتنتواننيرويانسانيازطريقآموزشيشاهدرشد و توسعه چشمگيركشوردرهمهزمينه‌هاخواهيمبود .بنابراین چگونگی توزیع آموزش و پرورش اهمیت دارد. شناختفرايندتوسعهتنهاازراهبررسيمتغيرهاييحاصلمي‌شودکهعلتتفاوتونابرابري‌اند.هرجاكهنابرابري‌هايآموزشيبهحداعلايخودبرسدآهنگتوسعهنيزكاهشپيداخواهدكرد. اماگسترشهمگنوبرابرمراكزآموزشيبزرگ‌ترينعاملمهمدرجهتتوسعهمناطقخواهدگرديد(موسوی و حسنی، 1390: 2).

از طرف دیگر، هدف نهایی توسعه، بهبود سطح زندگی افراد جامعه از طریق کاهش فقر، بیکاری و نابرابری است. تا اوایل دهة هشتاد میلادی با حاکم بودن الگووارة رشد، تصور بر این بود که تنها راه رسیدن به توسعه، افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن، افزایش تولید و مصرف و استفادة بیش از پیش از منابع طبیعی و در نتیجه شکل گرفتن چرخة معیوب رشد اقتصادی، افزایش جمعیت، تخریب منابع و … بود. به منظور رفع مشکلات پیش آمده، سازمان ملل متحد در سال 1983 رویکرد جدید توسعة پایدار را مطرح ساخت. توسعه­ای که نیازهای نسل کنونی را برآورده سازد، بدون اینکه نسل­های آینده در رفع نیازهایشان با خطر مواجه شوند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1997، با تاکیدی دوباره بر دستور کار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ریو، با تصویب قطعنامه ای «نظام تعلیم و تربیت موثر و تخصیص منابع مالی متناسب برای همه سطوح تحصیلی به ویژه ابتدایی و متوسطه» را پس زمینه و اساس ضروری برای نیل به توسعه پایدار تعریف کرد و لزوم بازنگری و تصحیح جهت گیریهای تعلیم و تربیت درهمه کشورها را مورد تاکید قرار داد در این راستا دهه 1990 دهه آموزش برای توسعه پایدار نامگذاری شده است.دهه توسعه پایدار عرصه ای است که هرکس این فرصت را دارد که از آموزش منفعت ببرد و ارزشها٬ رفتارها و سبک های زندگی را که برای یک آینده پایدار لازم است یاد بگیرد(یونسکو، 1997).آرمان­ها و اصول توسعة پایدار، مفاهیم گسترده­ای از جمله برابری بین نسلی، برابری جنسیتی، تعادل اجتماعی، کاهش فقر، عدالت اجتماعی، حفاظت و احیای محیط­زیست و منابع طبیعی و ایجاد جوامعی که صلح برآنها حاکم است را دربر می­گیرد (آراسته و امیری، 1390: 30). فعالان عرصه های مختلف توسعه پایدار برآنند که بازدودن محرومیت از چهره جهان، دنیای آینده به محیطی با آزادی وصلح و برابری تبدیل شود.  آموزش، ابزاری است که با بهره گرفتن از آن می­توان ابعاد گوناگون توسعة پایدار را تحقق بخشید.

تمام جوامع در سراسر دنیا توجه ویژه ای به آموزش و پرورش و مدارس دارند  و یکی از نگرانی های اولیه و مهم دولتها افزایش میزان دسترسی به تعلیم و تربیت مناسب و برابر می باشد. زیرا مدارس مکانهایی هستند که کودکانشان در آنجا حضور دارند، فارغ التحصیلان مدارس در ادارات کشور استخدام می شوند و در کل آینده جامعه و فرزندانشان بستگی به مدارس دارد(Reagel,2006:24). با این حال از نظر بین المللی تقریبا یک سوم دانش آموزان مدارس متوسطه به موقع فارغ التحصیل نمی شوند. این میزان به طور معنی داری در مورد دانش آموزان مربوط به اقلیتهای قومی و مذهبی و نژادی بیشتر است ( هال، 2005 :1 ،به نقل از Reagel,2006)و هنوز هم شكاف جنسيتي و طبقاتي در بي سوادي زنان و دختران و طبقات اجتماعي مختلف در اكثر كشورها و به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته به چشم مي خورد(Samons,2010: 5). مساله اي كه در اين ميان مطرح است اين است كه علاوه بر بحث كميت و افزايش نرخ برخورداري از آموزش و پرورش لازم است به بحث افزايش كيفيت و استانداردهاي آموزشي نيز توجهات ويژه اي صورت گيرد.

در دهه های 1960 و 1970 موضوع نابرابری عنوان اغلب مباحث مربوط به تعلیم و تربیت را در کشورهای صنعتی به خود اختصاص داده بود . امید زیادی می رفت که آموزش و پرورش منجر به رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی شود. اما مطالعات مهمی مانند مطالعات کلمن (1966) در ایالات متحده و تحقیقات انجام یافته توسط بوردیو در فرانسه(1970)زمانی که تاثیر مهم پایگاه اجتماعی – اقتصادی در مدرسه و در بازتولید نابرابری های اجتماعی را نشان دادند تا حدودی این عقیده و امید را زیر سوال بردند(Duru –b ellat, 2004: 9).

واژه نابرابري آموزشي اين روزها در اكثر اسناد مربوط به سياستگذاري ها، گزارشات و مباحث رسانه اي مورد استفاده فراوان واقع شده است. بخشي از اين مباحث مربوط به تعاريف نابرابري و بخشي ديگر مربوط به شاخصهاي سنجش آن است(Vibeke Opheim,2004:5).

کودکانبهدلیلتعلقبهطبقاتمختلفاقتصادي،اجتماعیوفرهنگیومیزاندانشوتحصیلاتخانوادهوفرصتهاییکهآنهابرایشانایجادمیکنندازموقعیتهايیکسانیبرخوردارنیستندومفهومنابرابريازهمانزماندرآنانشکلمیگیرد. باشروعتحصیلوبرخورداريهايمتفاوتازامکاناتآموزشیاینمسئلهخودراآشکارترنشانمیدهد Sabbagh, Resh, Mor, & Vanhuysse, 2006: 100)).

نابرابری فرصتهای آموزشی به عنوان تاثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان بر عملکرد تحصیلی آنان تعریف می شود. یکی از ویژگی های مهم سیستم های آموزشی درجه ای است که سیستم برخورداری و موفقیت دانش آموزان متعلق به طبقات بالای اجتماع را افزایش می دهد(Horn,2010:4) . این تعریف از نابرابری مطابق با تعریف مطالعات پیزا(2004) و نویسندگانی مانند آمرمولر[2](2004) ٬ بیشاپ و مین[3](2004) و مارکس[4](2005) و برونلا و چکچی[5](2006) می باشد. در این رویکرد فرض می شود که موفقیت تحصیلی و عملکرد آموزشی دانش آموز به ویژگی های وضعیت و استانداردهای  زندگی او وابسته است( همان: 5)..

ازديدگاهیديگر،تلاش­هابرايتعريفبرابريوعدالتآموزشيبراساسنظريه­هايعدالتاجتماعيوشمولاجتماعياست. دراينراستا، چهارجنبهبهصورتزيرشناساييشدهاست:

  1. برابري دستيابي رسمي؛
  2. برابري شرايط؛
  3. برابري شركت؛
  4. برابري نتايج(Samons, 2010: 6).

بر این اساس محققان معتقدند که سیاستهای آموزشی تنها نباید بر بروندادها تمرکز نمایند بلکه بر دروندادها و شرایط نیز باید توجه شود (Horn,2010).

در تعلیم و تربیتتعاریفی از برابری شامل برابری در رفتار( طرز برخود)،برابری پیشرفت یا موفقیت علمی و برابری شکوفایی اجتماعی مطرح می باشد.  در برابری رفتار فرض می شود که هر کسی مستعد بدست آوردن آموزش اصلی و اساسی است و بنابراین از آموزش اساسی بهره می گیرد. این اصل با این فرض که هر دانش آموزی قادر است از شرایط یادگیری برابری سود ببرد، نتایج نابرابر را می پذیرد. برابری پیشرفت یا موفقیت علمی٬ برونداد محور است. فرض می شود که آموزش و پرورش می تواند ویژگی های یادگیری فرد ( ویژگیهای شناختی یا حسی) را تغییر دهد و اینکه تفاوتها تنها در سبک های یادگیری است و بنابراین آموزش و پرورش می تواند نتایج را یکسان کند. برابری شکوفایی نیز برونداد محور است. اما فرض می کند که ویژگی های فردی،فرهنگی و انگیزشی بین افراد وجود دارد. یعنی هر کس  هدفهای مختلفی را در زندگی جستجو می کند و آموزش و پرورش باید به افراد در تحقق هدفهای مختلف یاری رساند. این رویکرد می پذیرد که تفاوتهایی بین این هدفها وجود دارد. به عنوان مثال فرهنگ یا خرده فرهنگهای منتخبی وجود دارد و آموزش فردی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند(Horn,2010: 11).

در گزارش OECD[6]  بیان شده است که” برابری آموزشی به یک محیط آموزشی و یادگیری اشاره می کند که در آن افراد گزینه های مختلفی را در اختیار دارند و می توانند در طی زندگی بر اساس استعدادها و توانائی هایشان و نه بر اساس کلیشه ها،  انتظارات سوگیرانه و تبعیض آمیز، از بین آن گزینه ها انتخاب کنند.  تحقق برابری آموزشی مردان و زنان و اقوام و نژادهای مختلف را  قادر می سازد تا  مهارتهای موردنیاز برای یک شهروند مولد و توانمند بودن را در خود ایجاد کنند. عدالت آموزشی بدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت و پایگاه اجتماعی فرصتهای اجتماعی – اقتصادی برابري را براي تمام افراد فراهم می کند (Vellacott &Wolter,2004:5).

نظریهبرابری آموزشی ریشهدرنظراتراولز[7](1971) دارد. طبقنظرراولزسهاصلبرابری درفرصتهادرزمینهسیستمهای آموزشی عبارتنداز: 1) فراهمکردنتسهیلاتآموزشی برابربرای افرادواجدشرایط 2) فراهمآوردنحداقلمیزانآموزشبرای هرفردو 3) ایجادامکاناتوتدارکاتویژهبرای گروههای محروم( راولز، 1971) .

“از نظر فارل[8](1982)و لوین(1976) نابرابریآموزشی را بر اساس چهار رویکرد می توانمشخصنمود: 1) برابری دردستیابی 2) برابری مشارکت  3) برابری نتایج آموزشی و 4) برابری تاثیرات آموزشی بر مراحل زندگی.همچنانکهفارلودانشمنداندیگرخاطرنشانکردهاندنابرابری های آموشی ابعادمختلفی داردکهعبارتندازنژاد،قومیت،جنسیت،مذهب،زبان،پایگاهاجتماعی اقتصادی ،موقعیتجغرافیایی و … ” Chenge,2009: 83)).

برابری آموزشی، اساساً به این معناست که تمام کودکان، صرف­نظر از پایگاه اجتماعی و اقتصادی­شان، دارای برنامة آموزشی یکسانی باشند٬ همة کودکان در هر ناحیه به مدرسه بروند و همة مدارس در هر ناحیه، از بودجه و امکانات یکسانی برخوردار باشند(گیدنز، 290:1381).

لازم به ذکر است که برابری کامل (یعنی  حالتی که در آن پیشینه اجتماعی دانش آموز تاثیری بر عملکرد او نداشته باشد) نمی تواند وجود داشته باشد چون لازمه این حالت ٬ اعمال درجه ای از مداخله در زندگی بچه ها و خانواده های آنها می باشد که در اکثر جوامع توجیه ناپذیر است(Corak,2006: 14). از طرف دیگر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به سبب عامل هایی فراتر از مسئولیت پذیری فردی ایجاد می شوند و سیاست گذاران هدفشان کاهش آنهاست اما نابرابری هایی نیز وجود دارند که ناشی از عوامل شخصی مانند تلاش بیشتر یک فرد نسبت به فرد دیگر و یا تفاوت های فردی می باشند. این نوع از نابرابری ها قابل پذیرش هستند و نباید از بین بروند چون یکسان کردن در این شرایط ظلم است نه عدالت. با توجه به این مساله سیاستها و برنامه ریزی ها درصدد کاهش نابرابری فرصت های عمومی می باشد نه حذف کامل نابرابری ها(Horn,2010: 3).

دیدگاههای موجوددربارهنقشمدرسهدراجتماعدرکلبهدودستهتقسیممی شوند: دستهاولبازتولیدگرایان هستند. بازتولیدگرایان فرض می کنند که مدارس در طی زمان نابرابری را از طریق مکانیسم های مختلفی بازتولید می کنند. آنان مدعی هستند که تفاوتهای سرمایه گذاری در مدارس به نفع کودکان دارای پایگاه اجتماعی – اقتصادی بالا می باشد. درجامعهای کهخانوادههاازلحاظشرایطرفاهی –اقتصادی ،فرهنگی وپایگاهاجتماعی نابرابرهستندمدارسدرعملقادربهپیشگامی درایجادنابرابری نخواهندبود. نابرابری های سرمایه ای منجر به ایجاد محیط های یادگیری متفاوتی برای دانش آموزان می شود. دراغلبسيستمهايآموزشيدانشآموزانازطبقاتمحروموبهويژهاقليتها،طبقاتاجتماعيپايينازخانوادههابادرامدكم،والدينبيسواد،بيكاروفاقدمسكنياطبقاتشغليپايينشكستتحصيليرابهاحتمالزيادتجربهميكنند. از دیدگاه این دسته، نظام آموزشی به جای گسترش برابری در جامعه به تداوم نابرابری های موجود در میان نژادها، طبقات، جنسیتها و سایر گروههای اجتماعی منجر می شود (آهنچیان، 1386: 30-31) .دانش آموزان متعلق به خانواده های دارای وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالاتر مدارس بهتر را برای تحصیل انتخاب می کنند. در این مدارس صرف پول برای تسهیلات، شرایط فیزیکی مدارس را تحت تاثیر قررار می دهد که به طور مستقیم با حضور دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنها در ارتباط است. مدارس دارای منابع مالی بیشتر، دارای معلمان تحصیل کرده و مجرب نیز هستند که با بروندادهای بهتر آموزشی مرتبط است.در نهایت مدارسی که منابع محدودتری در اختیار دارند قادر به تامین اندازه کلاسی کوچکتر، معلمان متخصص و محیط یادگیری منعطف نیستند(Bowles and Gintis, 1976). در نتیجه دانش آموزان متعلق به پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر در مدارسی حضور می یابند که به آنها فرصتهای بیشتری برای کسب مهارتها ارائه می دهد و در نتیجه آنها را قادر می سازد تا از طریق سیستم آموزشی موفقیت کسب کنند و پیشرفت نمایند. علاوه بر این تفاوتهای بین مدارس٬  بازتولیدگرایان  بحث می کنند که برخورد تبعیض آمیز با دانش آموزان متعلق به طبقات پایین تر اجتماع در مدارس منجر به نابرابری مهارتهای شناختی می شود. معلمان از دانش آموزان فقیر انتظار موفقیت کمتری دارند و این انتظار پایین منجر به کسب نمرات پایین در درسها می شود. همچنین دانش آموزانی که لباسهای کهنه می پوشند و یا به الگوهای زبانی هنرمندانه مسلط نیستند از نظر معلمان در گروههای با توانایی پایین جای می گیرند. بنابراین دانش آموزانی که از نظر اجتماعی فقیر به نظر می رسند یا به این صورت رفتار می کنند در واقع محتواهای کمتر چالش برانگیز می گیرند و از حمایت کم معلم ٬ تشویق کمتر و نیز روابط عاطفی کمتر برخوردار می شوند(Bourdiue and Passeron,1977; DiMaggio, 1982). به عبارت دیگر بازتولیدگرایان ادعا می کنند که دانش آموزان دارای زمینه خانوادگی مسلط از فرصتهای بیشتری برای موفقیت در مدارس برخوردارند(Brooks,2011:11).

کلمن و همکاران(1966) بحث می کنند که  تفاوتهای بین مدارس پیش بینی کننده قوی تری از پیشرفت دانش آموزان نیستند. انها دریافته اند که ویزگی های مدارس شامل تسهیلات و معلمان تنها 8 درصد از تغییرات توانایی کلامی دانش آموزان پایه 9 را توضیح می دهند  در حالی که مدلهایی که شامل ویژگی های زمینه ای  دانش آموزان را نیز شامل می شوند بیششتر از 38 درصد تغییرات را پیش بینی می کنند. جنکس و همکاران (1972) داده های کلمن را مجددا تحلیل کرده و مشابها نتیجه می گیرند که ” ویژگی های برونداد یک مدرسه عمدتا بستگی به یک درونداد منحصر یعنی ویزگی های دانش آموزان ورودی دارد … هر چیز دیگر غیر مرتبط است(ص6 25) . هر دوی تحقیقات این شک را به وجود می آورند که مدارس اصلی ترین متهم نابرابری های آموزشی هستند. در واقع آنان کشف کرده اند که عامل های غیر مدرسه ای نقش اساسی ایفا می کنند(Brooks,2011:5).

تعداد صفحه : 272

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :