متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مکانیک

گرایش :هوافضا

عنوان :  مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال وبدنه يک هواپيمای جنگنده

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسي مکانیک

پايان­نامه کارشناسي ارشد در

رشته مهندسي هوافضا (آئروديناميک)

مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال وبدنه يک هواپيمای جنگنده

استاد راهنما:

دکتر سید احمد فاضل زاده

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فهرست جدول­ها. ر

فهرست شكل­ها. ش

فهرست نشانه­هاي اختصاري.. ف

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- پيشگفتار 1

1-2-تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و فلاتر. 3

1-3-هدف تحقیق.. 19

فصل دوم: مبانی آیروالاستیسیته. 21

2-1- مقدمه. 21

2-2- آیروالاستيسيته. 22

2-3- مدل تير براي بال يک بعدي.. 26

2-3-1- ديدگاه مقادير ويژه و توابع ويژه 29

2-3-2- روش گالرکين با در نظر گرفتن خواص بال متغير. 31

2-4- آناليز کلاسيک فلاتر. 36

2-4-1- فلاتردر سيستمهاي دو درجه آزادي.. 37

2-4-2- روشهاي مهندسي براي تعيين فلاتر. 40

2-4-2-1- روش فرکانسي.. 41

2-4-2-2- روش v-g(روش k) 42

2-4-2-3- روش مقادير ويژه 44

2-5- آناليز فلاتر در نرم افزار 45

2-5- 1-تکنیکهای حل فلاتر در نرم­افزار 49

2-5-2- روش k- 50

2-5-3- روش p-k. 52

فصل سوم: تعیین فرکانسهای طبیعی و شکل مودها 56

3-1- مقدمه. 56

3-2- روشهای عددی. 57

3-3- روش شکل مودهای فرضی. 61

3-3-1- بدست آوردن معالات حرکت جرمهای متمرکز 61

3-3-2- بدست آوردن شکل مودها و فرکانسهای طبیعی. 66

3-3-3- حل معادله ارتعاشی سیستم با بهره گرفتن از مختصات نرمال. 67

3-2- روش المان محدود 68

3-3- آنالیز مودال در نرمافزار تحلیل المان محدود 70

3-3-1- روشهای محاسبه مودهای نرمال. 72

فصل چهارم: مبانی آیرودینامیک… 75

4-1- مقدمه. 75

4-2- نظریه کلاسیک خط برآزای پرانتل. 76

4-3- محاسبات آیرودینامیکی نرم­افزار تحلیل آیروالاستیک.. 82

4-3-1- معادلات انتگرالی اغتشاشات کوچک خطی شده 82

4-3-2- ضرایب فشار و شرایط مرزی ناپایدار 86

4-3-3-الگوی شبکه بندی پیکره یک هواپیما 89

4-3-4-گسسته سازی انتگرال دابلت و چشمه. 91

4-3-5-معادلات ماتریسی برای حل فشار ناپایدار 93

4-3-6-ماتریس ضرایب موثر آیرودینامیکی. 96

4-3-7-درجه آزادی مرتبه J و مرتبه K برای ماتریس ضرایب موثر آیرودینامیکی. 98

فصل پنجم: شبيه سازي عددي و ارائه نتايج.. 101

5-1- مقدمه. 101

5-2- بالهای دو بعدی. 102

5-2-1- تحليل آیروالاستیک بال با زاویه سوئیپ 15 درجه. 102

5-2-2- تحليل ارتعاشات آزاد بال مثلثی در رژیمهای مختلف جریان. 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول1-1- کمترین فرکانس طبیعی ارتعاشی چند نوع هواپیمای مختلف [3]، [4] 2

جدول 2-1. نوع حرکت و مشخصه‌هاي پايداري براي مقادير مختلف و …. 36

جدول 5-1. مشخصات فیزیکی آلیاژ بال مورد آزمایش… 102

جدول 5-2. مقایسه نتایج نرمافزار و فرکانسهای طبیعی ارائه شده در مرجع[13] 103

جدول 5-3: مقايسه سرعت و فرکانس فلاتر بال با زاویه سوئیپ 15 درجه با تست های تونل باد  105

جدول 5-4. مقایسه نتایج نرمافزار و فرکانسهای طبیعی ارائه شده در مرجع[13] 106

جدول 5-5. مقايسه سرعت و فرکانس فلاتر بال مثلثی در رژیمهای مختلف جریان. 109

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل1-1. سازه پروازی پرفسور لانگلی درست قبل از پرتاب شدن از سامانه رهایش آن. 5

شکل1-2. هواپیمای بمب افکن دوباله Handly page 0/400. 6

شکل1-3. عکس سمت چپ آلباتروس و عکس سمت راست فوکر. 7

شکل1-4. روش های تجربی تست فلاتر قبل از پیدایش تونل های باد گذر صوتی.. 15

شکل1-5. پاکت پروازی یک جنگنده متداول. 19

شکل1-6. 3 نمای یک جنگنده رایج. 20

شکل 2-1. تعاریف آیروالاستیسیته. 22

شکل 2-2. مراحل معمول بررسی فلاتر 26

شکل 2-3. بررسي پايداري سيستم از روي پاسخ هاي آن. 36

شکل 2-4. مدل آئروالاستيک مقطع بال. 38

شکل 2-5. نمودار قسمتهاي حقيقي و موهومي نسبت به سرعت.. 41

شکل 2-6. اثر ميرايي سازه اي در يافتن سرعت فلاتر 44

شکل 2-7. نمودار تابعی نیروهای آیروالاستیک.. 46

شكل 3‑1. جرم کسسته بال هواپیما 62

شكل 3‑2. مدل جرم گسسته نیمی از بال. 63

شكل 3‑3. شکل مودهای یک تیر دو سر مفصل. 71

شکل 3-4. مقایسه هر یک از روشهای فوق. 73

شکل 3-5. تعداد گره های انتخاب شده در هر نیم سیکل. 74

شكل4‑1. بال هایی با نسبت منظری کم. 76

شكل4‑2. خط برآزا قرار گرفته در دهانه بال. 76

شكل4‑3. استفاده از چند خط برآزا بر روی یک بال. 77

شكل4‑4. نمای افقی بال متناهی.. 79

شكل4‑5. بال و نقطه کنترل گردابه نعل اسبی روی آن. 81

شكل4‑6. بال پوشانده شده با تعداد متناهی گردابه نعل اسبی.. 82

شكل4‑7. تعریف سطح بال و دنباله های پشت آن. 86

شكل4‑8. مولفه های آیرودینامیکی بال و بدنه هواپیما 90

شكل4‑9. فلوچارت محاسبه ضرایب فشار ناپایدار 97

شکل5-1. شکل سطح مقطع بال مورد آزمایش… 102

شکل5-2. شکل چهار مود اولیه ارائه شده در نرم افزار مدلسازی المان محدود. 103

شکل5-3. تغییرات میرایی نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 104

شکل5-4. تغییرات فرکانس نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 104

شکل 5-5: الف)شکل هندسی و ب)سطح مقطع بال مثلثی مورد آزمایش در رژیمهای مختلف جریان   105

شکل5-6. شکل چهار مود اولیه ارائه شده در نرم افزار مدلسازی المان محدود. 106

شکل5-7. تغییرات میرایی نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 107

شکل5-8. تغییرات فرکانس نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 107

شکل5-9. تغییرات میرایی نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 107

شکل5-10. تغییرات فرکانس نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه  108

شکل5-11. تغییرات میرایی نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه 108

شکل5-12. تغییرات فرکانس نسبت به تغییرات سرعت در پنج مود اولیه فرکانس طبیعی سازه  108

فهرست علائم

 

 

سطح مقطع بال
نسبت منظري بال
فاصله بي بعد محور الاستيک از محور مرجع
بردار شتاب هر نقطه بر روي بال
بردار شتاب اجرام متمرکز
اندازه وتر بال ) (
تابع تئودرسون
فاصله بين مرکز آئروديناميک و محور الاستيک
مدول يانگ
فاصله مرکز جرم اجرام متمرکز تا محور الاستيک
سختي خمشي بال
مؤلفه هاي جابجايي
سختي پيچشي بال
مدول برشي عرضي
مدول برشي صفحه‌اي
شتاب گرانش
مولفه‌هاي نيروهاي حجمي
جابجايي خمشي بال
سيستم مختصات مطلق( سيستم مختصات متصل شده به هواپيما)
سيستم مختصات محلي( سيستم مختصات بال)
ممان اينرسي جرمي حول محور الاستيک
فرکانس کاهش يافته( )
شعاع ژيراسيون اجرام متمرکز
نيروي برا
اندازه طول بال
گشتاور پيچشي
جام بال در واحد طول
سرعت زاويه‌اي مانور غلتش
سرعت زاويه‌اي بي بعد مانور غلتش( )
مولفه عمودي فشار ديناميکي وارد بر لبه بال
فشار واگرايي عمودي
پارامترِ ويژگي ارتجاعي برش عرضي
بردار موقعيت هر نقطه بر روي بال
بردار موقعيت اجرام متمرکز
انرژي جنبشي بال
انرژي جنبشي اجرام متمرکز
زمان
انرژي پتانسيل بال
انرژي پتانسيل اجرام متمرکز
مؤلفه هاي بردار جابجايي
مولفه هاي جابجايي در صفحه مرجع
بردار سرعت هر نقطه بر روي بال
بردار سرعت اجرام متمرکز
سرعت جريان سيال و مؤلفه عمود آن بر محور مرجع
سرعت فلاتر
سرعت واگرايي
کار نيروهاي ناپايستار
فاصله بين محور الاستيک تا محور مرجع
فاصله محور الاستيک از مرکز جرم
سيستم مختصات بال
سيستم مختصات ثابت شده بر روي هواپيما
فاصله اجرام متمرکز از مبداء مختصات
  
فهرست علائم يوناني 
  
عملگر تغييراتي
دلتاي ديراک
زاويه عقب‌گرد بال
چگالي بال
چگالي اجرام متمرکز
چگال سيال
زاويه پيچش
زاويه حمله ساختاري بال
زاويه حمله موثر
فرکانس
فرکانس فلاتر
فرکانس دوراني
فرکانس دوراني فلاتر
فرکانس ساختاري مود اول خمش( )
فرکانس بي‌بعد( )
فرکانس بي‌بعد فلاتر( )
پارامتر بي‌بعد سرعت
پارامتر بي‌بعد سرعت فلاتر( )
ضريب پواسون
مؤلفه هاي تنش و کرنشو
فاصله بي‌بعد اجرام متمرکز از مبدأ مختصات( )
فاصله بي‌بعد اجرام متمرکز از محور الاستيک( )
نسبت جرم اجرام متمرکز به جرم بال( )

 

فصل اول- مقدمه

 

 

1-1- پيشگفتار

 

از پرواز ناموفق هواپيماي ساموئل لانگلي در سال 1903 تا سانحه فضاپيماي شاتل در سال 2003 سوانح بیشماری به نحوي متاثر از ناپايداري­هاي آیروالاستيک استاتيکي و ديناميکي و شاخه هاي مرتبط با آن بوده­اند.

معادلات حرکت هواپیما عموما با فرض صلبیت سازه هواپیما بدست می­آیند و از اثرات انعطاف­پذیری سازه صرف نظر می­گردد. در مواردی که فرکانس­های طبیعی دینامیک هواپیما با فرض صلبیت، اختلاف زیادی با فرکانس­های طبیعی ارتعاشی سازه داشته باشند فرض صلبیت جهت تحلیل دینامیکی هواپیما تا حد قابل قبولی با واقعیت سازگار خواهد بود. اما با افزایش انعطاف پذیری سازه و کاهش فرکانس­های طبیعی ارتعاشی سازه این اختلاف کاهش یافته و فرض صلبیت سازه دیگر قابل قبول نخواهد بود. این امر متخصصین این رشته را بر آن داشته است که در بدست آوردن معادلات حرکت هواپیما، انعطاف پذیری سازه را نیز مد نظر قرار دهند.

با ساخت هواپیماهای بزرگتر با بدنه طویل و دهانه بال بسیار بیشتر در دهه پنجاه میلادی و نیز بکارگیری موتور جت و افزایش سرعت هواپیماها مشکلات متعددی که بعضا منجر به سوانح مرگباری گردید، پدیدار گشت. همچنین بکارگیری آلیاژهای جدید و مواد مرکب نوظهور در سالهای بعد باعث افزایش چشمگیر انعطاف پذیری سازه گردید، به گونه ای که عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه در هواپیماهای با سرعت زیر صوت و گذر صوت بزرگ و نیز جنگنده­های مافوق صوت نه تنها باعث کاهش دقت و صحت تحلیل­ها می­گردید، بلکه نتایجی کاملا نادرست را در اختیار تحلیل گران قرار می­داد.

در حقیقت مودهای دینامیک پرواز و مودهای ارتعاشی سازه با یکدیگر کوپل[1] می­باشند[1]، [2]. اما این وابستگی به طور معمول در هواپیماهای کوچک و کم سرعت در مقایسه با هواپیماهای بزرگ و پرسرعت بسیار کمتر می­باشد. زیرا در هواپیماهای کوچک و کم سرعت فرکانس طبیعی مودهای پروازی طولی و عرضی شامل دوره کوتاه[2] و فوگوید[3] ، رول[4]، داچرول[5] و اسپیرال[6] بسیار کمتر از فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه می باشند. به گونه­ای که وابستگی مودهای پروازی و ارتعاشی سازه قابل صرفنظر کردن بوده و عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه باعث بروز خطای قابل ملاحظه ای نمی گردد.

جدول1-1- کمترین فرکانس طبیعی ارتعاشی چند نوع هواپیمای مختلف [3]، [4].

نام هواپیمانوع هواپیمافرکانس طبیعی
B-1بمب افکن مافوق صوت13
کنکوردمسافربری مافوق صوت13
C-5ترابری سنگین11
ارباس 380مسافربری سنگین6.25

 

در جدول 1-1 کمترین فرکانس طبیعی تعدادی از هواپیماها مورد مقایسه قرار گرفته است[3]. مشاهده می­گردد که در هواپیماهایی مانند کنکورد، B-1 و C-5 کمترین فرکانس طبیعی در محدوده 11 الی13 رادیان بر ثانیه می باشد.

تداخل اثرات نيروهاي آيروديناميکي، اينرسي و الاستيک در سازه‌هاي هوافضايي با نام آيروالاستيسيته مورد پژوهش قرار مي‌گيرد. چنانچه در مدلسازي، اثرات بارگذاري حرارت آيروديناميكي اعمال شود عملا با مسئله آيروترموالاستيسيته مواجه خواهيم بود. همچنين اگر در مدلسازي مسئله، سيستم هاي كنترلي و تداخلشان با پارامترهاي آئروالاستيك مورد بررسي قرار گيرد، با مسئله آیروسروالاستيسيته روبرو خواهيم شد.

پديده­هاي ناپايداري استاتيكي و ديناميكي، واگرائي و فلاتر، مي توانند باعث از هم گسيختگي سازه هاي هوایي شوند، بطوريكه اين مشكل از زمان پرواز هواپيماي ساموئل لانگلي رقيب برادران رايت، تاكنون كه در ساخت وسايل پرنده و موشك ها از سازه ها و مواد پيشرفته استفاده مي­گردد فراروي طراحان مي­باشد. بر اساس آناليز پايداري خطي، نوسانات بالاي آنچه که سرعت فلاتر ناميده مي­شود، ميرا نمي­شوند و دامنه آنها به صورت نامحدود افزايش مي يابد و به فروپاشي بال منتهي مي شود.

در اين فصل پس از مرور تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه بالهاي آئروالاستيك، هدف اين پژوهش ارائه گرديده است.

[1] Coupled

[2] Short Period

[3] Long Period

[4] Roll

[5] Duch-roll

[6] Spiral

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :