دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

عنوان 

ارتباط بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی

استاد راهنما

 دکتر مختار عارفی  

استاد مشاور

دکتر کریم افشاری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 4

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه تحقیق ، تعاریف مفهومی، تعاریف   عملیاتی…………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………….. 9

تعریف رضایتمندی ازدواج………………………………………………………………………………………… 10

رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………… 11

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی…………………………………………………………………………….. 13

ارتباط موثر در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………. 14

تعارض در ارتباط زناشویی…………………………………………………………………………………………. 15

اختلاف و دلزدگی در ارتباط زناشویی…………………………………………………………………………… 15

رضایت از ارتباط جنسی…………………………………………………………………………………………….. 17

رضایت از زندگی و ارتباط زناشویی…………………………………………………………………………….. 17

تمایلات جنسی انسان………………………………………………………………………………………………… 19

صمیمیت جنسی……………………………………………………………………………………………………….. 20

صمیمیت در ازدواج…………………………………………………………………………………………………. 21

صمیمیت واقعی……………………………………………………………………………………………………….. 22

عملکرد جنسی، خودافشاسازی……………………………………………………………………………………. 24

مشکلات صمیمیت در مردان………………………………………………………………………………………. 24

مشکلات صمیمیت در زنان………………………………………………………………………………………… 25

مشکلات جنسی……………………………………………………………………………………………………….. 26

عوامل موثر بر صمیمیت جنسی…………………………………………………………………………………… 27

سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………… 28

نظریه بالبی………………………………………………………………………………………………………………. 29

نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………………….. 30

موضوع اصلی نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………….. 31

تعریف دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….. 31

الگوهای دلبستگی اینثورث…………………………………………………………………………………………. 32

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 43

فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………… 46

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 70

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 76


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی طرح ریزی و در سال 1392 انجام گرفته. جامعه آماری پژوهش تمام زوج های جوان بین 30 تا40 سال شهر کرمانشاه بود که حداقل 2سال از ازدواج آنها گذشته است،نمونه مورد پژوهش 160نفر (80 زن و 80 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون، صمیمیت جنسی باگاروزی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد.روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نتایج تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد: بین سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت زناشویی ارتباط معنادار منفی(r=-0/347)وجود دارد، بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی ارتباط معنادار منفی(r= -0/630)وجود دارد، بین صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی ارتباط معنادار (r=0/739)وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی هستند و می توانند روی هم 3/60 درصداز تغییرات رضایت زناشویی را پیش بینی کنند.

واژه های کلیدی: سبک دلبستگی، صمیمیت جنسی، رضایت زناشویی

 

مقدمه

مطالعه علمی رضایت زناشویی، از دهه 1990 تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است. رضایت زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تبیین  و نشان دادن  میزان شادی  و پایداری روابط می باشد. رضایت زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید. زیرا  لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت ویژگی ها ی شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است. زوجینی که از نوع و سطح ارتباط شان راضی اند، توافق زیادی با یکدیگر دارند و زمان و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی می کنند(گریف[1]، 2000، به نقل از آسفیچی و همکاران،1391). یکی از عوامل  مهم که  در سال های اخیر به آن  توجه شده است و بر روی  رضایت  زناشویی تاثیر دارد  تجارب اولیه  فرد با والدین و یا نوع ارتباط عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است. برخی از مطالعات تلاش کرده اند به این  سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد با والدین   خود در دوران کودکی  می تواند وی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد(سیمپسون و  رولز[2] 1998). همچنین یکی دیگر از مهمترین عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی، روابط لذت بخش جنسی است و رضایت بخش نبودن آن منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می شود. این محرومیت جنسی در بسیاری از مواقع در نهایت منجر به طلاق  و از هم گسستگی زندگی زناشویی می گردد. نارضایتمندی جنسی یکی از عوامل موثر در بسیاری از طلاق ها به شمار می آید(مک کارتی، 2002). از آنجا که نظریه دلبستگی رضایت و صمیمیت جنسی زوجین را افزایش می دهد وبا توجه به اینکه سبک های دلبستگی ناایمن می توانند بر ارتباط زوجین و همچنین ارتباط جنسی آنها تأثیر منفی بگذارند و با از هم پاشیدن روابط عاشقانه وازدواج ارتباط دارد،این پژوهش بر آن است تا ارتباط بین سبک های دلبستگی و صمیمیت جنسی را با رضایت زناشویی بررسی نماید.

 

بیان مسئله

در سال هاي اخير كمك به زوج ها براي بهبود روابط زناشويي خود با بهره گرفتن از روش هاي مختلف درمان مورد توجه قرار گرفته است سوال اصلي اين تحقيق اين است كه آيا سبك هاي دلبستگي و صميميت جنسي با رضايت زناشويي ارتباط معناداري دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا به تشريح هر يك از مفاهيم سبك هاي دلبستگي ، صميميت جنسی و رضايت زناشويي مي پردازيم:

داشتن ارتباط‫ي صميمانه و دلبستگي عاطفي با افراد نزديك زندگي چون والدين، همسر و فرزندان يكي از مهمترين نيازهاي بشري است. تلاش در جهت جستجو و حفظ ارتباط با افراد مهم زندگي يك اصل انگيزشي بوده و در تمام طول زندگي با فرد همراه است. دلبستگي و داشتن ارتباط براي رشد رواني، تكوين شخصيت و سلامت هيجاني ضروري است و بر سلامت هيجاني، احساس امنيت و بهداشت روان انسان ها تاثير مي گذارد. بررسی های قبلی رضایتمندی زناشویی به طور کل نشان مید هند که وضعیت جنس افراد، پیش بینی کننده رضایتمندی نمی باشد ( اسمیت[3] ، 1985؛ به نقل از تابع بردبار، 1383). در پژوهش دیگری با عنوان ارتباط بین دلبتسگی و روشهای حل تعارض و رضایت زناشویی (فینی[4]، 1999) ایمنی دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشت.

نظريه ي دلبستگي، انسان را به عنوان موجودي اجتماعي مي نگرد كه ظرفيت برقراري ارتباط با ساير انسا ن ها را دارد. يك ارتباط ي امن با فردي صورت مي پذيرد كه نسبت به او احساس دلبستگي بشود. اين ارتباط امن بيشتر با همسر شكل مي گيرد و همسر شكل اوليه‫ي دلبستگي و منبع عمده‫ي امنيت و احساس آرامش است. افرادي كه احساس ايمني مي‫كنند به همسر خود دلبستگي روشن تر، منسجم تر و پيوسته تري داشته و احساس مثبتي نسبت به خود دارند. زوجيني كه دلبستگي ايمن دارند نسبت به يكديگر متعهدتر هستند. آن ها از ارتباط ي بين فردي خود بيشتر احساس رضايت مي كنند و اين امر سبب تداوم ارتباط بين آنها مي گردد (بالبي[5] ، 1982).

دلبستگی فهم ما را وقایع ارتباطی روانه مثل ارتباط ی جنسی، دلبستگی بین زوجین را نسبت به هم زیاد می کند.برای بسیاری از زوج ها ارتباط جنسی زمانی اتفاق می افتد که قادر باشند ارتباط لطیف تری را با یکدیگر برقرار کنند و نیازهای ذلبستگیشان را پاسخ گویند. روابط جنسی جزیی از ارتباطهای عاشقانه ی زوجین است و پیوندهای  عاشقانه و صمیمیت و رضایت از ارتباط ی جنسی عوامل کلیدی در دلبستگی زوجین هستند(هازان و همکاران، 1982).

در اين ميان صميميت جنسي موضوعي پيچيده است كه نياز به توجه ويژه اي دارد؛ زيرا رضايتمندي در اين زمينه بر جنبه‫هاي ديگر روابط زوجين اثر مي‫گذارد. صميميت جنسي شامل در ميان گذاشتن تجارب عاشقانه با يكديگر، نياز به تماس بدني، آميزش جنسي و روابطي مي‫شود كه براي برانگيختن، تحريك  و رضايت جنسي طرح ريزي مي شود. مشاوران در طول سال‫ها كار با مراجعان متوجه گرديده اند كه صميميت جنسي بيشترين حساسيت و در عين حال بيشترين مشكلات را براي  زو ج ها به ارمغان مي آورد. اگر زوجين نسبت به تفاوت هاي خود در تقاضاهاي جنسي و تمايلات  مختلفشان در آميزش جنسي آگاهي داشته  باشند  مي توانند قبل از آن كه ارتباطشان دچار مشكل گردد آن را مورد درمان قرار دهند. برعكس اگر زوجين به صميميت جنسي خود آگاه نباشند بايد شاهد برون ريزي مشكلات باشند(باگارزي[6]، 2001) و اين مسئله در واقع مي تواند رضايت زناشويي را بالا برد. اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين سبك هاي دلبستگي و صميميت جنسي با رضايت زناشويي صورت خواهد گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

روابط جنسی بخشی ضروری از بیشتر روابط صمیمی زن و مرد است تا جایی که در غالب جوامع ، ازدواج با روابط جنسی آغاز می شود.(اسپریچر[7] و همکاران، 2006؛ اپت[8] و همکاران، 1994، به نقل از عارفی و همکاران،1391)اشاره می کنند که ارتباط ی جنسی  موضوعی است که در ادبیات پژوهشی مورد غفلت واقع شده است. در ایران مولفه های دیگر زناشویی به وفور مورد بررسی قرار گرفته اند، اما روابط جنسی به ندرت مورد توجه پژوهشگران بوده است.

با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه ی استحکام بخش زندگی  خانوادگی  است، ضروری به نظر می رسد. بنابر این در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی می توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایتمندی زناشویی بسیاری از مشکلات روانی،  عاطفی و اجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش یابد. همچنین با ارتقاء سطح رضايتمندی زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی فرهنگی  و اقتصادی خواهند پرداخت  و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد (ثنايي ، علاقبند و هومن، 1379). بنابراين براي افزايش رضايتمندي زناشويي بايد عوامل مرتبط با آن شناسايي گردد همچنين به نظر مي رسد نظريه ي دلبستگي بر اهميت  صميميت تاكيد مي كند  و بر اين باور است كه صميمي شدن با افراد خاص يكي از نيازهاي انسان است. ميل به صميميت ريشه هاي زيست شناختي دارد و در اكثر افراد از تولد تا مرگ ادامه مي يابد. ميل به صميميت براي دلبستگي مهم است و روابطي كه ميل رسيدن به صميميت را ارضا مي كنند منجر به دلبستگي هاي ايمن تر بين زوجين مي گردند. مطالعات نشان داده اند كه دلبستگي با رضايت زناشويي(رحیمیان و همکاران،2007) و نيز مسايل مختلف جنسي در ارتباط است (دمپستر[9] و همکاران،2007؛ استیون وهمکاران، 2002؛ کوپر وهمکاران ، 2006؛ براسرد و همکاران، 2007) و اين يافته ها باعث شده است كه توجه پژوهشگران به نقش دلبستگي در مسايل جنسي افزايش يابد. بنابراين با توجه به مطالبي كه گفته شد لزوم پرداختن به موضوع ارتباط سبك دلبستگي و صميميت جنسي با رضايت زناشويي محرز مي گردد.

تعداد صفحه :80

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :