متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان :  بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدعلوم و تحقیقات گیلان

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

موضوع:

 بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علي كريميان صيقلاني

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول:   كليات تحقيق

1-1- بيان مسئله………………………………………………………………………………………… 5

1-2- پرسش هاي تحقيق……………………………………………………………………………. 6

1-3- فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف و ضروريات تحقيق………………………………………………………………… 7

1-5-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقيق……………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- جرم……………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- انواع جرايم…………………………………………………………………………………….. 11

2-3- هرزه نگاري…………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1- مفهوم پورنوگرافي(pornography)……………………………………………. 15

2-3-2- پیشینه پورنوگرافي (هرزه نگاري)……………………………………………………. 18

2-4-  اينترنت………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1-  اينترنت بي سيم…………………………………………………………………………… 21

2-4-2- اينترانت……………………………………………………………………………………… 22

2-4-3-  اكسترانت………………………………………………………………………………….. 23

2-5- جرم سايبري…………………………………………………………………………………….. 24

2-6- اهداف مجرمان سايبري……………………………………………………………………… 26

2-6-1- تفريح و سرگرمي…………………………………………………………………………. 26

2-6-2- كسب منفعت مالي……………………………………………………………………….. 27

2-6-3- رفع نيازهاي جنسي……………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: مباني فقهي فحشا در فضای مجازی

3-1- جرايم اینترنتی قوادي و پورنوگرافي (هرزه نگاري)………………………………… 31

3-1-1- قوادي………………………………………………………………………………………… 31

3-1-2- پورنوگرافي………………………………………………………………………………… 37

3-2- تعزير مرتكب محرمات در فقه…………………………………………………………….. 38

3-2-1- اشاعه فحشا………………………………………………………………………………..39

3-2-2- اعانه بر اثم…………………………………………………………………………………40

3-2-3- افشاي سر…………………………………………………………………………………..41

3-3- جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور………………………………………………. 43

3-4- مباني فقهي پيشگيري از جرم و فحشا……………………………………………………. 44

3-4-1- پيشگيري فراگير…………………………………………………………………………… 44

3-4-2- پيشگيري اصلاحي……………………………………………………………………….. 47

3-4-2-1- دين باوري و پرورش روحية دينداري………………………………………….. 48

3-4-2-2-ترويج اخلاق و ارزش هاي انساني……………………………………………….. 60

3-4-2-3- احكام و مقررات پيشگيرانه……………………………………………………….. 63

3-5- پيشگيري وضعي……………………………………………………………………………….. 65

3-5-1- محافظت از آماج جرم………………………………………………………………….. 67

3-5-2- ايجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان……………………………………………. 70

3-6- پيشگيري كيفري………………………………………………………………………………. 72

فصل چهارم: مصاديق قانوني مجازات فحشا در فضای مجازی

4-1- جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي………………………………………………………. 78

4-2- هرزه نگاري در فضاي غيرمجازي………………………………………………………… 79

4-2-1- عنصر قانوني……………………………………………………………………………….. 79

4-2-2- عنصر مادي…………………………………………………………………………………. 80

4-2-2-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-1-1- توليد آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………. 81

4-2-2-1-2- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………. 82

4-2-2-2- مرتكب………………………………………………………………………………….. 87

4-2-2-3- بزه ديده…………………………………………………………………………………. 89

4-2-2-4- دريافت كننده…………………………………………………………………………. 90

4-2-2-5- موضوع جرم…………………………………………………………………………… 91

4-2-2-6- وسيلة ارتكاب…………………………………………………………………………. 92

4-2-2-7- نتيجة مجرمانه………………………………………………………………………….. 93

4-2-3- عنصر رواني………………………………………………………………………………… 94

4-2-3-1- هرزه نگاري هاي عمدي…………………………………………………………… 95

4-2-3-2- هرزه نگاري هاي غيرعمدي………………………………………………………. 102

4-3- مجازات………………………………………………………………………………………….. 105

4-4- هرزه نگاري در فضاي مجازي…………………………………………………………….. 107

4-4-1- عنصر مادي…………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 107

4-4-1-1-1- توليد…………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-1-2- انتشار………………………………………………………………………………… 108

4-4-1-1-3- توزيع………………………………………………………………………………… 108

4-4-1-1-4- مورد معامله قرار دادن………………………………………………………….. 109

4-4-1-1-5- ذخيره……………………………………………………………………………….. 109

4-4-1-1-6- نگهداري…………………………………………………………………………… 110

4-4-2- موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 110

4-4-2-1- وسيلة ارتكاب جرم………………………………………………………………….. 111

4-4-2-2- نتيجة مجرمانه………………………………………………………………………….. 113

4-4-3- عنصر رواني………………………………………………………………………………… 113

4-5- مجازات پورنوگرافي رايانه اي……………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………….. 118

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 124

چكيده:

بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم مانند آيه 19 سوره نور و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد و حرام بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در حقوق ايران نيز قانون مجازات اسلامي مواد 639 و 640 بدان اشاره داشته و ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايد. و ماده 14 قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

واژگان كليدي: فضاي مجازي،  مصاديق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .

مقدمه:

اخلاق جایگاه ویژه ای در زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارد و دلیل بعثت انبیاء و پیشوایان دینی نیز مبتنی بر این نهاد فطری و ذاتی است “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”اعمال عبادی واجب در دین نیز تاکیدی بر حفظ ارزشهای اخلاقی و دوری از فحشا و بی بندو باری است” ان صلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر” اما از آنجاییکه  انسان موجودی ممکن الخطاست و بروز گناه و اشتباه امری محتمل برایش است لذا در برابر گناه عقابی نیز متوجه او خواهد بود و عقاب ممکن است دنیوی و یا اخروی باشد و بسته به میزان وقوع جرم و گناه مجازات مشخصی را متحمل می گردد. یکی از این مجازاتها انجام اعمال مفسده اخلاقی و فحشاء است. فحشا ممکن است در فضای حقیقی واقع شود و یا اینکه در فضای مجازی تحقق یابد. امروزه، ماهواره ها و تلفن هاي همراه و اينترنت فضاي جديد و وسيعي را پيش روي انسان ها قرار داده اند كه در آن همه عرصه هاي مراودات زندگي بشر مانند تجارت و معاملات اقتصادي تبادل اطلاعات علمي و آموزش در فضاي مجازي، تفريح و سرگرمي و … براحتي و در كمترين زمان در دسترس قرار مي گيرد. حتي خريد منزل و كلاس درس نيز پشت دستگاههاي رايانه مشاهده مي شود. اما اين فرزند ميمون بشر يعني اينترنت نگراني هايي را نيز متوجه خانواده ها ساخته است چرا كه بستري آماده و دامي گسترده شده براي سوءاستفاده هاي غيراخلاقي نيز در آن نهفته است. ديگر مانند گذشته والدين قادر به كنترل فرزندان خود نبوده و گوشي هاي تلفن كه از ملزومات وسايل روزمره فرزندان است به راحتي به فضاي مجازي دسترسي داشته و امكان شكار شدن جوانان توسط سايت هاي غيراخلاقي امري محتمل و نگران كننده است چرا كه در كنار مواهب دنياي مجازي سايت هاي غيراخلاقي با اغراض شيطاني كانون خانواده ها را نشانه رفته و دغدغه اي نوين در جامعه و خانواده بشمار مي آيد. در اين سايت ها انواع اعمال غيراخلاقي اعم از فيلم و عكس و … وجود داشته كه گرايش به سمت آنها اخلاق و ارزش هاي اخلاقي را معدوم مي سازد و پدران و مادران و همسران دلهره وقوع هر حادثه اي را براي عزيزان خود در دل داشته و رفع اين نگراني از وظايف دستگاههاي نظارتي و انتظامي حاكميت است. پديده هرزه نگاري يا پورنوگرافي (Pornography) از جمله جرايم غيراخلاقي و عفت عمومي است كه به معني تصاوير و محتوياتي است كه عمدتاً به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. اين موارد در قالب نمايش، ارائه، توليد و تجارت محتويات مستهجن است و بيشترين قربانيان آن كودكان و نوجوانان هستند.

امروزه نهادهاي بين المللي پيشگيري از جرايم سايبري (cyber Crime) تلاش نموده تا با مصداق فحشاي اينترنتي مقابله نمايد و در ايران نيز قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 به كمك اين مشكل شتافته است. يكي از طرق مقابله با هرزه نگاري و فحشا در محيط مجازي فيلترينگ (philtering) يا بستن آن است.این تحقیق برآنست که به مبانی فقهی و حقوقی جرم فحشا در فضای مجازی پرداخته و راهکار مناسب جهت پیشگیری از آن را نیز ارائه دهد.

فصل اول:

  كليات تحقيق

1-1- بيان مسئله:

انسان خلیفه الله است و رسیدن به قرب الهی بالاترین مرتبه بندگی و بزرگترین پاداش اخروی است و رسیدن به چنین جایگاهی ممکن و میسور نیست مگر با تزکیه اخلاقی و دوری از فحشاء و منکر و عمل به معروف. لذا این مهم در دستورات دینی اعم از کتاب و سنت به کرات وارد شده است . خانواده کوچکترین نهاد اجتماع و معطن ظهور و بروز حسنات اخلاقی است. خانواده مهمترين ركن اجتماع و حفظ سلامت آن از مهمترين هدف حكومت هاست و توصيه هاي ديني فراواني در پاسداشت حريم خانواده و سلامت روحي و رواني آن وارد شده است و دوري از فحشا اصل لازمه حفظ نهاد مقدس خانواده است. قرآن كريم در سوره مباركه نور آيه 19 ضمن اشاره به اين موضوع اشاعه كنندگان فحشا را به عذابي دردناك در دنيا و آخرت نويد داده و در روايت پيامبر افشاء كننده منكر مانند مرتكب آن دانسته شده است بنابراين بر هر فردي لازم است كه از فحشا دوري و عامل به آن را نهي نمايد.عصر حاضر، عصر تكنولوژي و ارتباطات است و روابط انساني در فضاي مجازي بيش از فضاي حقيقي بوده و غالب كارها توسط رايانه ها و شبكه هاي مجازي صورت مي گيرد. لذا ثمرات اينترنت و محاسن فراوان آن بر كسي پوشيده نيست و جوامع مي كوشند با گسترش آن سرعت پيشرفت و مدرنيته را افزايش دهند. اما جداي از ثمرات فضاي مجازي مضراتي نيز وجود دارد كه لازم است مورد توجه قرار گيرد.

از اينترنت دو گونه استفاده را مي توان متصور شد؛ استفاده مشروع و عقلايي و استفاده نامشروع و غيرعقلايي، كه اولي از محاسن و دومي از معايب آن به شمار مي آيد. چنانچه در فضاي مجازي موجب اشاعه فساد و سوءاستفاده اخلاقي قرار گيرد در نگاه فقه و حقوق حرام و جرم بوده خصوصاً اينكه موجب مفسده و سوءاستفاده گردد مانند عرضه و نشان دادن فيلم ها و تصاوير مستهجن و تحريك آميز.

. در مباني فقهي اعمال مفسده آور موجب تعزير و در پاره اي موارد براي آن مجازات افساد في الارض را در نظر گرفته اند (شهيد اول، بي تا، ج 2، ص 143) و نيز (مكارم شيرازي، 1383، ص 61) در حقوق ايران اعلام مفسده آور به هرزه نگاري تعبير شده و ماده 3 قانون نحوه ي مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي كنند را به حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار افساد في الارض محكوم مي نمايد و همچنين قانون مجازات اسلامي نيز مجازات هاي مشابهي را در نظر گرفته و نهايتاً اينكه قانون جرايم رايانه اي در ماده 14 نيز بدان اشاره داشته است. پرسش اصلی مبتنی بر این است که مصادیق فحشا و عناصر مادی و معنوی این جرم در فضای مجازی چیست و فرضیه اصلی مبتنی بر این است که هرگونه عمل غیر اخلاقی مفسده آور که از مصادیق فحشا باشد خارج از عناصر مادی و معنوی آن جرم بوده و مجازات شدیدی را در بر دارد.

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :