متن کامل پایان نامه

عنوان : بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان داراب

عنوان:

بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان داراب 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

 

 

1-1مقدمه

1-2  بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

1-4-2 هدف جزئی

1-5 فرضیات تحقیق

1-5-1 فرضیه اهم

1-5-2 فرضیات اخص

1-6 قلمرو تحقیق

1-6-1 قلمرو موضوعی

1-6-2 قلمرو زمانی

1-6-3 قلمرو مکانی

1- 7 مدل مفهومی تحقیق

1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

بخش اول: آموزش های ضمن خدمت

2-1 آموزش

2-2 آموزش مدیران آموزشی

2-3 آموزش از دیدگاه اسلام

2-4 مفهوم آموزش ضمن خدمت

2-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان

2-6 تاریخچه آموزش ضمن خدمت

2-7 سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی

2-8 اهداف آموزش ضمن خدمت

2-9 دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت

2-10 اصول آموزش ضمن خدمت

2-11 فرایند آموزش کارکنان

2-11-1 تعیین نیازهای آموزشی

2-11-2  تعیین اهداف آموزشی

2-12 مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش

2-13 انتخاب روش های آموزشی    

2-14 شیوه های آموزش ضمن خدمت

2-15  یادگیری

2-16  اصول یادگیری

2-16-1 راهنمایی

2-16-2 بازخورد

2-16-3 پاداش

2-16-4 انگیزش

2-16-5 انتقال

2-17  تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در آموزش و پرورش

بخش دوم: بهره وری نیروی انسانی

2-18 مقدمه      

2-19 تعاریف مختلف بهره وری

2-19-1 دائره المعارف بریتانیا

2-19-2  فرهنگ آکسفورد

2-19-3 فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ

2-19-4 سازمان بین امللی کار

2-14-5 OECD

2-14-6 EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست)  

2-14-7 JPC (خدمات كاهش هزینه)

2-15 موسس مرکز بهره وری ژاپن

2-16 بهره وری به یكی از طرق زیر تجلی می یابد

2-17 تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف

2-18 اثر بخشی چیست و به چه كار آید ؟

2-19 مفاهیم مرتبط با بهره وری

2-19-1  كارآیی

2-19-2 اثربخشی

2-19-3 بهره وری

2-19-4  سودآوری

2-20 چرا باید بحث بهره‌وری را جدی تلقی كرد؟

2-21 انواع بهره وری

2-21-1  بهره وری جزیی

2-21-2 بهره وری كلی

2-21 سطوح بهره وری

2-22 عوامل مؤثر بر بهره وری ملی

2-22-1 نیروی انسانی

2-22-2  تكنولوژی و سرمایه گذاری مالی

2-22-3 قوانین و مقررات دولت

2-23 بهره وری ، رضایتمندی و وفاداری مشتری

2-24 ارتباط بین بهره وری و كاهش قیمت

2-25 ارتباط بین بهره وری و كیفیت محصول

2-26 ارتباط بین بهره وری و احساس تعلق نسبت به سازمان

بخش سوم: پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

 
   

 

 

 

3-1 روش پژوهش

3-2 جامعه پژوهش

3-2-1 محیط پژوهش

3-2-2 نمونه پژوهش

3-3-3 حجم نمونه و روش محاسبه آن

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات

3-5 روایی و پایایی ابزار

3-6 روش گردآوری اطلاعات

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها

3-9 محدودیت­های پژوهش

 

 

4-1 مقدمه

4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی

4-2-1 توصیف ویژگی های فردی

4-2-1-1 جنسیت

4-4-1-2 سن افراد

4-2-1-3 سطح تحصیلات

4-3 تجزیه و تحلیل آماری

 

 

5-1مقدمه

5-2 نتایج تحقیق

5-3 پیشنهادات

5-4 محدودیتها

5-4-1محدودیت تحقیق

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم

5-6 نتایج

تعداد صفحات:100

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com