دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات عربي

عنوان : بررسي اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري

دانشگاه قم

دانشكده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي

عنوان:

بررسي اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري

استاد راهنما:

دكتر عزت الله مولايي نيا

استاد مشاور:

دكتر زين العابدين فرامرزي

مهر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اسلوب بلاغي قرآن كريم از همان آغازين روزهاي نزول آيه‌هاي شريف آن بر پيامبراكرم، قوم عرب را – كه به بلاغت و فصاحتِ خود مي‌نازيدند – انگشت به دهان ساخت، بعد از نزول قرآن كريم، مسلمانان جهت پاسداري از اين معجزة جاويدان، از هيچ كوششي فروگذار ننمودند و در كنار علوم مختلفي كه در همين راستا شكل گرفت، بسياري از شعرا و ادباي مسلمان نيز، قرآن را سرلوحة آثار ادبي خود قرار داده و مستقيم و غير مستقيم – به صورت اقتباس يا بهره‌گيري از مضامين قرآن يا … – از آن بهره‌ها بردند.

محمد مهدي جواهري – شاعر معاصر عراقي – نيز از جمله شاعراني است كه در اين زمينه، از قرآن مجيد بهره‌ها برده و در آثار شعري وي، شاهد وجود اقتباس‌هايي از آيات قرآن كريم هستيم.

پژوهش حاضر در صدد است با كنكاشي در ديوان اين شاعر بزرگ، و با روش كتابخانه‌اي و توصيفي – تحليلي، به بررسي اقتباس‌هاي قرآني در ديوان وي پرداخته و اثرگذاري اين امر را در اساليب بياني مورد استفادة وي در اشعار خود را، مورد بررسي قرار دهد. استفادة فراوان از آيات قرآن كريم و اقتباس‌هاي لفظي و معنايي جواهري، از جمله مهمترين نتايجي است كه در اين زمينه بدست آمده است.

 

کلمات کلیدی: قرآن کریم، اقتباس، محمد مهدی جواهری، اقتباس‌های قرآنی جواهری

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه: 7

1ـ بيان مسأله ي تحقيق.. 7

2ـ پرسش‌هاي اصلي تحقيق.. 7

3ـ پيشينه‌ي تحقيق.. 7

4ـ ضرورت انجام تحقيق.. 7

5ـ فرضيه‌هاي تحقيق.. 8

6ـ هدف‌ها و كاربردهاي انجام تحقيق.. 8

7ـ روش كار و مراحل انجام تحقيق.. 8

فصل اول: بررسي زندگی، شعر و اغراض شعري محمد مهدی جواهری.. 9

1ـ1ـ زندگی نامه محمد مهدی جواهری.. 10

1ـ2ـ شعر جواهری.. 20

1ـ3ـ اغراض شعری جواهری: 21

1ـ3ـ1ـ مدح: 21

1ـ3ـ2ـ رثاء: 22

1ـ3ـ3ـ وصف: 23

1ـ3ـ4ـ شعر سیاسی: 24

1ـ3ـ5ـ غزل: 24

1ـ4ـ تحول فنی شعر جواهری: 24

1ـ4ـ1ـ مرحلۀ تقلید از گذشتگان.. 25

1ـ4ـ2ـ مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حال.. 26

1ـ4ـ3ـ مرحلۀ نهضت و تحوّل.. 27

1ـ5ـ بلندپروازي جواهري.. 28

1ـ6ـ محبّت و زيبايي پرستي جواهري.. 30

1ـ7ـ مردمداري و احساس مسئوليت در برابر جامعه. 31

فصل دوم: تأثيرپذيري شعر عربي از قرآن كريم.. 34

2ـ1ـ اثر قرآن بر زندگی قوم عرب: 35

2ـ2ـ تأثير پذيري زبان عربي از قرآن كريم: 35

2ـ3ـ ظهور اسلام و پیشرفت شعر. 38

2ـ3ـ شعر در قرآن.. 39

2ـ5ـ دیدگاه قرآن درباره شاعران.. 40

2ـ5ـ1ـ بیان اوصاف شاعران اسلامی: 40

2ـ5ـ2ـ منزلت شعر و شاعر نزد ائمه (ع) 41

2ـ6ـ انواع تأثير پذيري شعر عربي از قرآن كريم.. 43

2ـ6ـ1 تأثير لفظی: 43

2ـ6ـ2 تأثیر معنايی: 44

2ـ7ـ اثر قصه‌های قرآن در شعر عربی.. 44

2ـ8ـ نقش آفرینی قرآن در علوم ادبیات عربي.. 46

2ـ9ـ چگونگی زبان و ادبیات در عصر قرآنی.. 47

2ـ10ـ نقش‌آفريني قرآن در علوم ادبي.. 48

2ـ10ـ1ـ لغت… 48

2ـ10ـ2ـ نحو. 49

2ـ10ـ3ـ علوم بلاغي.. 49

فصل سوم: بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری.. 52

3ـ1ـ تاریخچه اقتباس: 53

3ـ2ـ انواع اقتباس: 53

3ـ3ـ اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري.. 54

3ـ4ـ نتيجه. 105

فهرست منابع.. 106

 

مقدمه:

1ـ بيان مسأله ي تحقيق

پس ازنزول قرآن کریم عرصه ادب ومتون نظم ونثرعرب به شدت وسرعت فراوان به طورکلی منقلب شد، ارزشهای پست جاهلی جای خودرابه ارزش‌های والای انسانی، قرآن، سنت نبوی وفرهنگ اسلام داده وآیه‌های قرآن درهمه‌ی عرصه‌های زندگی مردم تجلی یافت ودرگفتمان رسمی وروزمره و در بیداری شب‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی، وردزبان خاص وعام شد.

در دوران‌هاي بعد نيز، شاعران وکاتبان درپیشاپیش این تطور حرکت کرده و آنان بااستفاده ازاسالیب تضمین، اقتباس ودیگراصول بلاغی اشعار و نوشته‌هاي خودرابه عرصه ظهور رسانیدند، ازجمله آقای محمدمهدی جواهری که ازخاندان علم، فرهنگ وتمدن و فقاهت جواهری برخواسته دراشعارخود ازقرآن وسنت استفاده‌های فراوانی کرده وارزشهای اسلامی را درآن گنجانیده است.

2ـ پرسش‌هاي اصلي تحقيق

اساس اين تحقيق بر مبناي طرح پرسش‌هاي ذيل بوده است كه پاسخ به آنها، زير بناي اصلي اين پژوهش را تشكيل مي دهد:

1ـ اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري در ديوان شعري او به چه صورت بوده است؟

2ـ محمد مهدي جواهري در كداميك از اغراض شعري تحت تأثير قرآن بوده است؟

3ـ محمد مهدي جواهري از اسلوب اقتباس در قرآن چه تأثيري پذيرفته است؟

4ـ محمد مهدي جواهري از اقتباس لفظي بيشتر استفاده كرده است يا معنايي؟

3ـ پيشينه‌ي تحقيق

درمورد زندگی محمدمهدی جواهری، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ امادرمورد اقتباس‌های قرآنی اشعار وی، هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.

4ـ ضرورت انجام تحقيق

تعیین حدومرز ارتباط میان قرآن کریم و ادبیات، تنهابابررسی پیوند شاعران و ادباء بامفاهیم قرآن ممکن است، دراین راستا قرآن کریم به عنوان اثری الهام بخش برای آثارادبی درطول قرنها نقش بسیارموثری راایفا نموده است.

بررسی وتحقیق پیرامون میزان وچگونگی تاثیرپذیری شاعران ازقرآن کریم ایجاب می‌کند که نگارش‌هایی درزمینه‌ی بررسی تاثیرات قرآن برشعرشاعران صورت پذیرد. بنابراین ضرورت انجام این تحقیق دربرجسته سازی کم وکیف اقتباس‌های محمد مهدی جواهری ازقرآن کریم نهفته است.

5ـ فرضيه‌هاي تحقيق

با نگاهي به ديوان محمد مهدي جواهري و بررسي اشعار وي، فرضيه‌هاي زير در پژوهش مورد نظر قابل بررسي هستند:

1ـ محمد مهدي جواهري، در ديوان خود از مفاهيم قرآن كريم اقتباس كرده است.

2ـ اقتباس‌هاس قرآني جواهري به دو صورت اقتباس لفظي و معنايي بوده است.

6ـ هدف‌ها و كاربردهاي انجام تحقيق

با توجه به رشد فزاینده پژوهش‌های قرآنی و ادبی، مشخص نمودن میزان تاثیر پذیری و اقتباس  شاعران از مفاهیم و الفاظ قرآن کریم، جهت دهی و سمت و سوی آثار شاعران را مشخص می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قرآن کریم و اقتباس‌های  قرآنی   در دیوان محمدمهدی  الجواهری صورت می‌گیرد.

بدیهی است که علاقمندان به ادبیات و پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با مطالعه این اثر به جایگاه قرآن در اشعار شاعر مذکور و نیز اقتباس‌های او از واژه‌های قرآنی  آگاهی می‌یابند.

7ـ روش كار و مراحل انجام تحقيق

مطالب مورد نياز اين پژوهش با روش كتابخانه اي تهيه و تنظيم گرديده است.
این پایان نامه در سه فصل اصلی سامان یافته است: فصل اوّل آن دربارۀ زندگی نامۀ محمد مهدی جواهری است، که در آن شرح حال، آثار، اشعار، اغراض شعری و تحوّل فنّی شعری او بررسی شده، فصل دوّم، اثر قرآن کریم را بر زندگی أعراب و بر شعر آنان بحث و بررسی می‌نماید.

موضوع اصلی پایان نامه در فصل سوّم آن گنجانده شده است، که در آن، انواع اقتباس‌های لفظی و معنايي محمد مهدی جواهری از قرآن كريم  مورد بررسی قرار گرفته است، امید است مورد رضایت همگان قرار گیرد.

الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمينَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَيرِ خَلقِهِ مُحمَّدِ وَ عَلی آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهرينَ ، إلی أبَدِ الآبِدينَ.

 

تعداد صفحه : 103

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :