متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن و حديث

عنوان : نقش و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي انسان از منظر قرآن کريم

گروه علوم قرآن و حديث

پژوهش نامه

کارشناسي ارشد

 

موضوع

نقش و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي انسان از منظر قرآن کريم

 

استادراهنما

دکترمحمدحسين خليلي

شهريور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

 

پايان نامه پيش رو با موضوع «نقش و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي انسان از منظر قرآن کريم» در چهار فصل؛ کليات، انسان و نياز به حجت خدا، جايگاه حجت خدا در شئون زندگي انسان و خلاصه و نتيجه گيري تنظيم شده است.

شايان ذکر است که منظور ما، حجت هاي مطلق و عصمت پيشه هستند که هدايت تشريعي انسان ها را عهده دار بوده و قرآن کريم از نقش و جايگاه ويژه و تأثيرگذار آنان در ساحت هاي گوناگون تربيت انسان گوي سخن رانده است.

انسان موجودي است خدايي و خداوند سرشت الهي را در خلقت انسان بکار برده است و ابزارهايي از قبيل حس و عقل و فطرت را در وجود او براي شناخت راه درست از نادرست به وديعه نهاده است. خداوند متعال موجودات جهان را بيهوده نيافريده بلکه هدفي متعالي از آفرينش آنها داشته است. بنابراين انسان موجودي هدفمند است و هدف او براساس آيات الهي قرارگرفتن در جهت کمال و سعادت پايدار مي باشد. بنابراين انسان نيازمند راهنماياني از طرف خداست که بتوانند زندگي وي را در مسير صحيح مديريت کنند.

هدف اين پژوهش روشن نمودن کارکرد حجت الهي، تأثير آن بر زندگي انسان و هم چنين تعيين وظايف مقطعي و دائمي اوست.

در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که حجت هاي الهي در سه فضاي عقايد و معارف،فقه و رفتار،تزکيه و اخلاق فعاليت کرده و دائما نقشي تأثير گذار در زندگي انسان به عهده دارند. بنابراين بايستي او وجود داشته باشد و انسان او را بشناسد و با او رابطه روحي و معنوي برقرار کند. بدين ترتيب در هر زمان حضور حجت الهي الزامي است.در اين تحقيق نوعاً از منابع و متون تفسيري و روايي و کلامي استفاده شده است.

واژگان کليدي: کارکرد، حجت الهي، هدايت، انسان، قرآن

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: کليات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1.بيان مسأله تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بيان اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3.پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4.سؤال هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-1. سؤال اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4-2. سؤالات فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5. فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6. روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7. تعريف مصطلحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-1. حجت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-2. رسول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-7-3. نبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-4. امام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-4-1. امامت در لغت……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-4-2. امامت در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-4-2-1. امامت در اصطلاح اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-4-2-2. امامت در اصطلاح شيعه……………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-5. هدايت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-6. انذار و تبشير…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7-7. تزکيه و تربيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-8. تذکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: انسان و نياز به حجت الهي…………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1. بخش اول: انسان شناسي……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-1. اهميت انسان شناسي………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1-2. دانش محدود بشري…………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3. ابزارهاي شناخت انسان…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1. احساس و تجربه………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-2. عقل و خرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-1-3-3. تاريخ و آثار تاريخي…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-3-4. فطرت و وجدان و شعور باطن………………………………………………………………………………………………………………27

2-1-3-5. وحي آسماني………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-4. انسان و آموزه هاي وحياني……………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2. بخش دوم: غايت شناسي………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-1. اهداف آفرينش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-2-1-1.اظهار صفات الهي…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-2. آزمودن انسان………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-3. پرستش و بندگي خدا…………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1-4. دستيابي به رحمت بي پايان الهي……………………………………………………………………………………………………………38

2-3. بخش سوم: نياز به حجت خدا……………………………………………………………………………………………………………………….42

3-1-1-3-2. فلسفه تعليم و تربيت انسان ها توسط حجت هاي الهي………………………………………………………………………101

3-1-1-3-3. تأثير حجت هاي الهي  در تعليم و پرورش رهبران……………………………………………………………………………..106

3-1-2. وظايف حجت هاي الهي در حوزه فقه و رفتار…………………………………………………………………………………………..109

3-1-2-1. اجراء عدالت اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………..110

3-1-2-1-1. اهميت و جايگاه عدالت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………….110

3-1-2-1-2. عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي………………………………………………………………………………………………….113

3-1-2-1-3. تفاوت قسط و عدل……………………………………………………………………………………………………………………….116

3-1-2-1-4. آثار و نتايج عدالت اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………118

3-1-2-2. تشکيل حکومت………………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-1-2-2-1. نظام حکومت انبيا………………………………………………………………………………………………………………………….120

3-1-2-2-2. زعامت و رهبري سياسي و حکومتي پيامبر در جامعه………………………………………………………………………….122

3-1-2-2-3. فلسفه امامت از نظر اماميه……………………………………………………………………………………………………………….126

3-1-2-3. قضاوت و دادگری……………………………………………………………………………………………………………………………..128

3-1-2-3-1. منصب داران قضاوت……………………………………………………………………………………………………………………..130

3-1-3. وظايف حجت هاي الهي در حوزه تزکيه و اخلاق……………………………………………………………………………………..134

3-1-3-1. تزکيه و تربيت…………………………………………………………………………………………………………………………………..135

3-1-3-1-1. تربيت از ديدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………………………………136

3-1-3-1-2. کرامت انسان ها، تنها هدف پيامبران…………………………………………………………………………………………………136

3-1-3-1-4. تزکيه در استعمالات قرآني………………………………………………………………………………………………………………140

3-1-3-2. تذکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-3-2-1. تذکر در قرآن………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-3-3. آزادسازي انسان ها از غل و زنجير……………………………………………………………………………………………………….145

3-1-3-3-1. معناي إصر و أغلال……………………………………………………………………………………………………………………….145

3-1-3-3-2. خرافه ها و بدعت ها……………………………………………………………………………………………………………………..146

3-2. بخش دوم: تقسيم بندي وظايف به مقطعي و دائمي………………………………………………………………………………………..149

3-3. بخش سوم: آثار کارکردهاي حجت هاي الهي در زندگي انسان………………………………………………………………………..154

فصل چهارم: خلاصه و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………..160

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164

 

 

فصل اول:

کليات

 

 

  

 

 

 

 

مقدمه

در اين فصل در صدد آن هستيم با بيان مسأله تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، پيشينه تحقيق، سؤال هاي تحقيق، فرضيه تحقيق، روش تحقيق و تعريف مصطلحات، کلياتي را در مورد تحقيق و پژوهش پيرامون «نقش و کارکرد حجت الهي در زندگي انسان» فراروي خوانندگان محترم قرار دهيم.

  • بيان مسأله

با تأمل در زندگي انسان درمي يابيم که زندگي انسان فرادنيايي است. بدين معنا که بر انسان ها مقدّر شده که به اين دنيا آمده و توشه اي براي عالم آخرت برگيرند. طبيعتا انسان نيازمند راهنماياني از جانب خداوند است تا بوسيله مديريت مناسب آنها در ابعاد زندگي انسان، بتواند در مسير صحيح که همان قرب به خداست قرار گيرد. و ما در اين پژوهش، به نقش و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي انسان از ديدگاه قرآن کريم مي پردازيم.

چراکه قرآن کريم بعنوان منبع اصلي دين مقدس اسلام از زواياي مختلف به نقش و تأثير گذاري انبيا و اوصيا در زندگي انسان پرداخته است.

مقصود ما از حجت هاي الهي، حجت هاي معصوم و مطلق که شامل پيامبران و ائمه اهل بيت (عليهم السلام) هستند، مي باشد. و ديگر آنکه حجت هايي که نقش تشريعي ايفا مي کنند؛ نه نقش تکويني. بعنوان مثال؛ ائمه مي توانند هدايت تکويني داشته باشند و با يک نگاه انسان ها را متحول کنند، اما اينگونه هدايت مراد ما نيست.بنابراين ما در اين پژوهش به بررسي نقش و کارکردهاي تشريعي حجت هاي مطلق و معصوم مي پردازيم.

منبع اصلي ما در اين پژوهش، قرآن است و قرآن هدايت تشريعي را در سه فضاي عقايد و معارف، فقه و رفتار و تزکيه و اخلاق بيان کرده است.

رويکرد ما در اين پژوهش بصورت کلي و مفهومي است و بحث جزئي و مصداقي نداريم و لزومي ندارد در طول رساله از تمامي پيامبران و ائمه (عليهم السلام) نام برده شود. به همين منظور در اين رساله از اين بزرگواران بصورت اتفاقي و نمونه نام مي بريم.

تعداد صفحه : 195

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :