دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد جامعه شناختی داستانهای محمود طیاری

دانشگاه گیلان

دانشكدة ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

نقد جامعه شناختی داستانهای محمود طیاری

استاد راهنما:

دكتر فیروز فاضلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیدة فارسی .................................................................................................................. د

چكیدة انگلیسی ................................................................................................................. ذ

كلیات ..................................................................................................................................................... ر

مقدمه  .................................................................................................................................................... 1

فصل اول: شرح احوال محمود طیاری ................................................................................................. 4

1-1 ) زندگی .................................................................................................................................................................. 5

1-2 ) آثار ........................................................................................................................................................................ 5

1-3 ) ویژگی های هنری ............................................................................................................................................... 7

فصل دوم: جامعه شناسی ادبیات ....................................................................................................... 10

2-1 ) بخش اول: درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات .................................................................................................... 11

2-1-1 ) درآمد ........................................................................................................................................................... 11

2-1-2) رابطة جامعه و ادبیات ..................................................................................................................................... 12

2-1-3 ) جامعه شناسی تولید اثر ادبی ......................................................................................................................... 15

2-1-4 ) جامعه شناسی محتوای اثر ادبی ..................................................................................................................... 16

2-1-5 ) هدف جامعه شناسی ادبیات ........................................................................................................................... 17

2-2 )بخش دوم: نقد جامعه شناختی رمان ..................................................................................................................... 19

2-2-1)درآمد ................................................................................................................................................................. 19

ت

2-2-2) زمینه های اجتماعی داستان و رمان .................................................................................................................. 19

2-2-2-1) صنعت چاپ ................................................................................................................................................ 21

2-2-2-2) پیدایش و گسترش مطبوعات ..................................................................................................................... 21

2-2-2-3) تأسیس دارالفنون ......................................................................................................................................... 22

2-2-2-4) ترجمه ........................................................................................................................................................ 22

2-2-3) لوكاچ و نقد جامعه شناختی رمان ................................................................................................................... 23

2-2-4) گلدمن و نقد جامعه شناختی رمان ................................................................................................................... 25

2-2-5) نظریة بازتاب واقعیت ...................................................................................................................................... 29

2-2-6) جایگاه تیپ و شخصیت در رمان ..................................................................................................................... 30

2-3) جمع بندی .......................................................................................................................................................... 34

فصل سوم: تلخیص داستان ها ........................................................................................................... 36

3-1) بخش اول: مجموعة خانة فلزی .......................................................................................................................... 37

3-1-1) دفتر اول ........................................................................................................................................................... 37

3-1-1-1) در پای درخت نارنج .................................................................................................................................... 37

3-1-1-2) چل منبر ........................................................................................................................................................ 39

3-1-1-3) نقش ............................................................................................................................................................. 40

3-1-1-4) شمع های مومی .......................................................................................................................................... 41

3-1-1-5) از هیچ شروع شد ......................................................................................................................................... 42

3-1-2) دفتر دوم ........................................................................................................................................................... 43

3-1-2-1) نیاز ................................................................................................................................................................ 43

3-1-2-2) آدم زیادی .................................................................................................................................................... 44

3-1-2-3) تصویر .......................................................................................................................................................... 45

3-1-2-4) خانة فلزی .................................................................................................................................................... 45

3-1-2-5) شاخه های كور ............................................................................................................................................ 47

3-1-2-6) تهوع ............................................................................................................................................................. 47

3-1-2-7) ف نفی می كند ............................................................................................................................................ 48

3-1-2-8) چپاول ........................................................................................................................................................... 49

3-1-2-9) سقوط ........................................................................................................................................................... 49

3-1-2-10) شبانه .......................................................................................................................................................... 51

3-2) بخش دوم: مجموعة طرح ها و كلاغ ها ................................................................................................................ 51

3-3) بخش سوم: مجموعة كاكا ..................................................................................................................................... 53

3-3-1) كاسبكار ............................................................................................................................................................ 54

3-3-2) كاكا .................................................................................................................................................................... 54

3-3-3) كار به خانة ما آمد ............................................................................................................................................ 55

3-3-4) نگاه به خوشحالی بود ....................................................................................................................................... 56

3-3-5) شب برفی زمستان چهل و دو ........................................................................................................................... 57

3-3-6) یك جیپ دولتی در كوه های الموت ............................................................................................................... 58

3-3-7) اقرار .................................................................................................................................................................. 59

3-4) بخش چهارم: مجموعة صدای شیر ....................................................................................................................... 60

3-5) بخش پنجم:  مجموعة آن سال برفی ...................................................................................................................... 62

3-5-1) زغال پزان .......................................................................................................................................................... 64

3-4-2) هشت و نیم ....................................................................................................................................................... 65

3-5-3) پروانه ................................................................................................................................................................. 66

3-5-5) مینا ..................................................................................................................................................................... 67

3-5-6) آن سال برفی ................................................................................................................................................... 67

3-5-7) پالتو .................................................................................................................................................................. 67

3-5-8) كج كلاه خان ..................................................................................................................................................... 68

3-5-9) رزماری .............................................................................................................................................................. 69

3-5-10) باقالی به چند من ............................................................................................................................................ 69

3-5-11) تخت روان ..................................................................................................................................................... 70

3-5-12) شمعدانی ها .................................................................................................................................................... 70

3-5-13) درختزاران برگ خاطره ریخته ........................................................................................................................ 72

3-5-14) باد با ما نیست ................................................................................................................................................ 72

3-5-15) كلت ............................................................................................................................................................... 73

3-5-16) شیروانی در باد ................................................................................................................................................ 73

3-5-17) پنگوئن ها ....................................................................................................................................................... 74

3-6) بخش ششم: رمان سینما ......................................................................................................................................... 76

3-7) جمع بندی ............................................................................................................................................................. 82

فصل چهارم: نقد جامعه شناختی داستان ها ...................................................................................... 84

4-1) مروری بر نظریات مهم در نقد جتمعه شناختی ادبیات .......................................................................................... 85

4-1-1 )بخش اول:  نقد مجموعة خانة فلزی ............................................................................................................... .88

4-1-1-1) نقد داستان چل منبر ...................................................................................................................................... 89

4-1-1-2) نقد داستان شمع های مومی .......................................................................................................................... 91

4-1-1-3) نقد داستان نیاز .............................................................................................................................................. 93

4-1-1-4) نقد داستان آدم زیادی ................................................................................................................................... 93

4-1-1-5) نقد داستان خانة فلزی ................................................................................................................................... 95

4-1-1-6) نقد داستان تهوع .......................................................................................................................................... 95

4-1-1-7) نقد داستان سقوط ..........................................................................................................................................96

4-1-2) بخش دوم: نقد مجموعة طرح ها و كلاغ ها ...................................................................................................... 97

4-1-3) بخش سوم: نقد مجموعة كاكا ......................................................................................................................... 104

4-1-3-1) نقد داستان كاسبكار ....................................................................................................................................105

4-1-3-2) نقد داستان كاكا ........................................................................................................................................... 106

4-1-3-3) نقد داستان كار به خانة ما آمد .................................................................................................................... 107

4-1-3-4) نقد داستان نگاه به خوشحالی بود ............................................................................................................... 109

4-1-3-5) نقد داستان یك جیپ دولتی در كوه های الموت ....................................................................................... 110

4-1-4) بخش چهارم: نقد مجموعة آن سال برفی ........................................................................................................ 111

4-1-4-1) نقد داستان زغال پزان ................................................................................................................................. 111

4-1-4-2) نقد داستان آن سال برفی ........................................................................................................................... 113

4-1-4-3) نقد داستان كج كلاه خان ............................................................................................................................ 114

4-1-4-4) نقد داستان رزماری ..................................................................................................................................... 116

4-1-4-5) نقد داستان باد با ما نیست ........................................................................................................................... 117

4-1-4-6) نقد داستان كلت ......................................................................................................................................... 118

4-1-4-7) نقد داستان پنگوئن ها ................................................................................................................................. 119

4-1-5) بخش پنجم: نقد رمانِ رمان سینما ................................................................................................................... 120

4-1-6) جمع بندی ...................................................................................................................................................... 139

فصل پنجم: نتیجه گیری .................................................................................................................... 140

فهرستمنابع....................................................................................................................................................................145

جدول............................................................................................................................................................................147

نمودارها .........................................................................................................................................................................149

 

چكیده

هنر و جامعه همواره بر یكدیگر تأثیرات متقابل داشته اند. آثار ادبی (داستان و رمان) از این جهت كه ریشه در اجتماع دارند، پدیده ای اجتماعی محسوب می شوند و بیانگر مسائل اجتماع خود هستند. از سوی دیگر، جنبة واقع گرایانة داستان و رمان در اغلب موارد، سبب شده، این نوع ادبی، آینة اجتماع و بازتاب دهندة مسائل و واقعیت های اجتماع خود باشند.

توصیف پیوندهای جامعه و ادبیات و تبیین نحوة انعكاس واقعیت های اجتماعی در آثار ادبی، هدف جامعه شناسی ادبیات است. لوكاچ و گلدمن، به عنوان بزرگ ترین صاحب نظران عرصة جامعه شناختی ادبیات، رمان را برگردان زندگی اجتماعی و زاییدة جهان نگری نویسنده می داانند. آنها در نظریات خود به بازتاب واقعیت های اجتماعی می پردازند.

این رساله سعی نموده تا با بررسی تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی عصر نویسنده و جهان نگری او، بیان كند كه ساخت های جامعه و اثر، همواره در پیوند با یكدیگر شكل گرفته اند. از همین رو آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابی از واقعیات اجتماعی و آگاهی های جمعی و طبقاتی است. مطالعة هر یك از داستان های طیاری نشان می دهد كه او كم و بیش، مصالح و درونمایة آثار خویش را از بطن اجتماع، تحوّلات اجتماعی و تجربیات زندگی خویش گرفته و با بیان تضادهای جوامع شهری و روستایی، به نقش و تأثیر ساختارها و ریخت های این جوامع پرداخته است.

هدف

مطالعه و تبیین یک اثر ادبی از دیدگاه علم جامعه شناسی با بهره گرفتن از مبانی، اصول و روش های تحقیق،  مسألة اساسی پژوهش انتقادی در این حوزه است. در این تحلیل و بررسی، پژوهشگر به ادبیات به عنوان نهاد و پدیده ای اجتماعی می نگرد. در نقد جامعه شناختی ادبیات، توجه به خاستگاه فکریِ پدید آورندة اثر حائز اهمیّت است. توجه و دقّت نویسنده به بازتاب عینی واقعیات اجتماعی در اثر ادبی از یک طرف و تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه و تحوّلات سیاسی بر      شکل گیری انگیزه و خواست نویسنده از سوی دیگر، اصلی مهم در تحلیل و نقد جامعه شناختی ادبیات به شمار می رود.

از آن جایی که داستان و رمان بستر مناسبی برای طرح و بیان اندیشه ها و مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتّی عقاید و اندیشه های نویسنده به شمار می آید و مخاطبان و خوانندگان بیشتری را به خود جذب می کند، بدیهی است که توجه و دقت بیشتری را از سوی نویسندگان می طلبد تا بر اساس شناخت دغدغه های جامعه و خواست مخاطب، با ژرف نگری و دقّت بیشتری به تولید یک اثر ادبی بپردازند.

در این پژوهش که به صورت نقد جامعه شناختی صورت می گیرد، سعی می شود به نقد و بررسی داستان های محمود طیاری، از طریق تحلیل ساختار و محتوا و بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی بپردازد. مسألة اساسی دیگری که در این پژوهش، درصدد بررسی و پاسخ گویی به آن هستیم، میزان تأثیر پذیری نویسنده از رویدادها و واقعیت های اجتماعی و نحوة انعکاس آن در آثار داستانی اش است.

به طور کلّی، هدف اصلی این پژوهش این است که در جهت اثبات تعامل و پیوند میان آثار ادبی و جامعه ای که پدید آورندة اثر (نویسنده) را در خود پرورانده است، مطابق رهیافت های اساسی مبتنی بر آراء و نظریات صاحب نظران این عرصه و با رویکردی جامعه شناسانه نتایجی دقیق را حاصل کند.

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *


1 Comment

Comments are closed.