متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : ادیان و عرفان

عنوان : معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ادیان و عرفان 

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: ادیان و عرفان        

عنوان :

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: كلیات طرح

معرفی موضوع........................................................................................ 2

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق............................................................. 2

1-2 هدف تحقیق...................................................................................... 3

1-3 روش تحقیق...................................................................................... 3

1-4روش تحقیق در معرفت شناسی................................................................ 3

1-5 قلمرو تحقیق...................................................................................... 4

1-6 سوال مورد تحقیق............................................................................... 4

1-7 تعریف واژگان................................................................................... 5

1-8 پیشینه تحقیق..................................................................................... 5

1-9 هدف تحقیق...................................................................................... 5

1-10 روش تحقیق.................................................................................... 5

1-11 مشكلات و موانع تحقیق...................................................................... 6

 

فصل دوم:معرفی زندگی، احوال، اقوال ابن عربی

2-1 مختصری از زندگی نامه ابن عربی.......................................................... 8

2-2 ویژگی های شخصیتی ابن عربی............................................................. 9

2-3 طریقت و شخصیت ابن عربی................................................................ 9

2-4 روش تفكر و سبك بیان........................................................................ 10

2-5 جایگاه ، ابن عربی در تاریخ تصوف....................................................... 11

2-6 خانواده ابن عربی.............................................................................. 11

2-7 كنی و القاب ابن عربی........................................................................ 12

2-8 چشم اندازی بر آثار و عقاید ابن عربی...................................................... 12

2-9 شرحهای مكتوب بر آثار ابن عربی.......................................................... 14

2-10 طریقت ابن عربی، طریقت اكبریه........................................................ 16

2-11 وفات ابن عربی.............................................................................. 17

 

فصل سوم:پیشینه و تعریف معرفت شناسی

3-1 پیشینه معرفت شناسی.......................................................................... 20

3-2 تعریف واژه  معرفت در لغت واصطلاح................................................... 20

3-3 تحلیل معرفت................................................................................... 23

3-4 واژه ی معرفت در نگاه كلی.................................................................. 23

3-5 معرفت از منظر اندیشمندان مسلمان......................................................... 25

3-6 رای حكمای اسلامی بر معرفت............................................................... 26

3-7 رویكرد متفكران مسلمان در معرفت شناسی................................................ 26

3-8 معرفت دینی..................................................................................... 27

3-9 آغاز معرفت..................................................................................... 28

3-10 جایگاه معرفت در نهاد آدمی................................................................ 28

3-11 محور معرفت شناسی........................................................................ 29

3-12 عقل محور معرفت شناسی.................................................................. 29

3-13 پیوند بین معرفت و تعریف از نظر ارسطو.............................................. 30

3-14 گرایش حسی و تجربی بر فلاسفه بر معرفت............................................. 31

3-15معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی........................................................ 32

3-16 تمایز معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی................................................ 33

3-17 ابزار معرفتهای بشری....................................................................... 33

3-18 اقسام علم حضوری انسان................................................................... 35

3-19 ویژگی های علم حضوری.................................................................. 36

3-20 معرفت حضوری و حصولی از نظر حكمای مسلمان................................... .36

3-21 قلمرو علم حضوری در انسان.............................................................. 37

3-22 بنیانگزاران و متفكران بزرگ معرفت شناسی........................................... 40

3-23 معرفت های یقینی دینی..................................................................... 40

3-24 انواع معرفت های یقینی..................................................................... 40

3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع است................................................... 43

3-26 نظر عقلیون در باب معرفت................................................................ 44

3-27 حقیقت عقل از نظر فلاسفه و متكلمان..................................................... 46

3-28 عقل نظری و عقل عملی.................................................................... 47

3-29 نظر ابن سینا بر معرفت شناسی............................................................ 47

3-30نظر نصیر الدین طوسی بر معرفت شناسی............................................... 49

3-31 نظر فخر الدین رازی........................................................................ 49

3-32تعریف، ابزار و حوزه ی معرفت دینی..................................................... 50

3-33 انواع معرفت از نظر اسپینوزا............................................................. 53

3-34 امكان معرفت.................................................................................. 56

3-35 معرفت شناسی و علم منطق ................................................................ 57

3-36 تمایز معرفت شناسی و منطق............................................................... 58

3-37 معرفت شناسی و علم روان شناسی........................................................ 59

3-38 معرفت شناسی  وروان شناسی ادراك..................................................... 60

3-39 معرفت شناسی و علم فلسفه دین............................................................ 61

3-40 معرفت شناسی، فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی دین.......................................... 63

3-41 توجه به معرفت شناسی در یونان باستان.................................................. 64

3-42 توجه به معرفت شناسی در قرون وسطی................................................. 66

3-43 توجه به معرفت شناسی در فلسفه جدید.................................................... 67

3-44 معرفت شناسی مطلقی و معرفت شناسی مقید............................................. 68

3-45 رویكردهای گوناگون در معرفت شناسی مطلق........................................... 70

3-46 معرفت شناسی مدرن......................................................................... 73

3-47 تفاوت معرفت شناسی قدما با معرفت شناسی معاصر.................................... 76

3-48 دیدگاه های فلاسفه اروپایی در باب شناخت و معرفت................................... 77

3-49 معرفت شناسی و دانش های همگن........................................................ 78

3-50 تمایز معرفت شناسی و علم النفس.......................................................... 79

3-51 تمایز معرفت شناسی با فلسفه ی علوم..................................................... 80

3-52 پیشینه معرفت شناسی با نگاه اجمالی...................................................... 81

3-53 نقش حس و عقل در معارف بشری........................................................ 83

3-54 تعارض معرفت های دینی با دیگر معرفت های بشری................................. 31

3-55 تعریف معرفت دینی......................................................................... 84

 

فصل چهارم: جایگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربی

4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی...................................... 86

4-2 انسان كامل از نظر ابن عربی................................................................ 87

4-3 عوالم انسان كامل از نظر ابن عربی........................................................ 93

4-4 اوصاف انسان كامل............................................................................ 96

4-5 مظهریت اسماء الهی بودن انسان كامل...................................................... 97

4-6 انسان كامل آیینه ی حق است در معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی................... 99

4-7 در صفات انسان به صفات كامله از دیدگاه ابن عربی در معرفت حق................. 100

4-8 جایگاه كشف در معرفت شناسی ابن عربی................................................ 100

4-9 امكان............................................................................................ 102

4-10 امتناع بالذات................................................................................. 102

4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان............................................................ 103

4-12 مراتب تجلی حق و فراگیری رحمت الهی............................................... 105

4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهی است................................................ 107

4-14 ابزار شناخت عرفانی....................................................................... 110

4-15 معنای قلب.................................................................................... 111

4-16 نظر ابن عربی در باب قلب............................................................... 111

4-17 فرق ادراك قلبی با ادراكات عقلی......................................................... 112

4-18 وجوه قلب از نظر عرفا.................................................................... 113

4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربی.............................................................. 113

4-20 قلب از دیدگاه قرآن.......................................................................... 114

4-21 معنای علم و ادراك و انواع و ابزار آن................................................... 117

4-22 معنای ادراك، و انواع آن................................................................... 118

4-23 مفهوم كلی تصور از منظر ابن سینا...................................................... 119

4-24 معنای عقل و انواع عقل و تعقل........................................................... 120

4-25 یقین........................................................................................... 120

4-26 ابزار ادراك.................................................................................. 121

4-27 انواع علوم از منظر ابن عربی............................................................ 122

4-28 معرفت و امور خرق عادت از دیدگاه ابن عربی........................................ 124

4-29 تقابل عقل و عشق .......................................................................... 125

4-30 جامعیت و بطون انسان از نظر ابن عربی............................................... 129

4-31 رابطه معرفت و حیرت از نظر ابن عربی.............................................. 132

4-32 جهان بینی ابن عربی....................................................................... 132

4-33 عقل از نگاه ابن عربی..................................................................... 133

4-34 نظر ابن عربی درباره اشتباه و خطای عقل............................................. 133

4-35 معرفت تقلیدی از دیدگاه ابن عربی........................................................ 135

4-36 تطابق معرفت میان عالم كبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی..................... 137

4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسی ابن عربی........................................... 137

4-38 بیان علم و باطن و نقش، در دل معرفت شناسی ابن عربی............................ 140

4-39 شوایب چهارگانه انسان در معرفت شناسی............................................... 141

4-40 خدا در معرفت شناسی ابن عربی......................................................... 142

4-41 تشبیه و تنزیه................................................................................ 143

4-42 معنای تعالی خدا از نظر ابن عربی....................................................... 144

4-43 ابعاد تعالی از نظر ابن عربی.............................................................. 144

4-44 مشكلاتی كه از قول به تعالی محض بر می خیزد....................................... 146

4-45 دیدگاه ابن عربی در باب تنزیه و تشبیه.................................................. 147

4-46 تعالی وجودی، حلول و اتحاد.............................................................. 147

4-47 رابطه حق و خلق در معرفت شناسی ابن عربی........................................ 148

4-48 دیدگاه ابن عربی در باب خدا.............................................................. 149

4-49 راه كشف و شناخت خداوند و تجلی وجود............................................... 150

4-50 تعالی معرفتی................................................................................ 151

4-51 راه ترفع خداوند............................................................................. 156

4-52 علمی كه به عارفان اختصاص دارد معرفت نامیده میشود............................. 158

4-53 عالم خیال..................................................................................... 160

4-54 وجه تسمیه ی خیال......................................................................... 161

4-55 نیاز خیال متصل به حواس پنجگانه...................................................... 163

4-56 نقش خیال متصل در علم................................................................... 164

4-57 قلب جایگاه خیال............................................................................ 164

4-58 تأثیر خیال متصل در رویا................................................................. 165

4-59 نقش خیال متصل در عبادت............................................................... 166

4-60 نقش خیال در عرفان........................................................................ 167

4-61 انسان كامل محل سیر معرفت.............................................................. 168

4-62 عالم خیال در معرفت شناسی ابن عربی.................................................. 170

4-63 محل معرفت قلب است..................................................................... 171

4-64 معانی مختلف قلب........................................................................... 172

4-65 نفس ناطقه.................................................................................... 172

4-66 عالم شهادت.................................................................................. 174

4-67 عصمت قلب................................................................................. 175

4-68 وجه قلب از دیدگاه ابن عربی.............................................................. 176

4-69 تجلی قلب از نظر ابن عربی.............................................................. 177

4-70 ظهورات انسان در عوالم................................................................... 178

4-71 جلوه ی بی نشان به نشان و تعیین........................................................ 179

4-72 مفاتیح اول غیب............................................................................. 180

4-73 كمال اسمایی یا شهود كثرت................................................................ 181

4-74 انسان كامل روح پیر كه عالم است........................................................ 183

4-75 مراتب نشاه عنصری انسان................................................................ 184

 

فصل پنجم: معرفت از دیدگاه ابن عربی

5-1 نظریه ی معرفتی ابن عربی................................................................. 187

5-2 علم عقل، انواع معرفت از دیدگاه ابن عربی............................................... 187

5-3 معرفت یا دانش................................................................................ 189

5-4 جهان آینه ی حق تعالی است از نظر ابن عربی.......................................... 191

5-5 نفس، آینه ی حق تعال...............................................................................191

5-6 شناخت خداوند با تجلی او.................................................................... 192

5-7 شناخت خداوند به خداوند..................................................................... 192

5-8 آفرینش یا صدور جهان....................................................................... 193

5-9 نظر ابن عربی در باب نیستی و لزوم شناخت آن........................................ 193

5-10 نظر ابن عربی درباره ی اهل فكر از دیدگاه فلسفه و فلاسفه.......................... 196

5-11 ملاقات ابن عربی با فلاسفه ی عصر خود............................................... 199

5-12 معنای سیر و سلوك در نظر ابن عربی................................................... 202

 

فصل ششم :نتیجه گیری

نتیجه گیری........................................................................................... 205

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ................................................................................ 208

چکیده انگلیسی....................................................................................... 215

 

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی « معرفت شناسی از دیدگاه این عربی » با توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی در پنج فصل که فصل اول شامل کلیات طرح و فصل دوم آن معرفی زندگی و احوال و اقوال ابن عربی فصل سوم پیشینه و تعریف شناسی، فصل چهارم جایگاه معرف از نظیر عارفان و ابن عربی فصل پنجم معرفت از دیدگاه ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته است . و قلمرو، تحقیق قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه کلامی از زمان عارفان اسلامی در زمان بن عربی می باشد که جهان بینی ابن عربی عالم تجلی و ظهور حق است و در نتیجه هم اشیا و موجودات این عالم تعینات حق هستند این عربی اشاراه کامل را کامل ترین صورتی میداند که آفریده شده است . معرفت شناسی دانشی است که درباره حقیقت معرفت اشاره ، راه های دستیابی به آن تعیین معیار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث می کند .

کلید واژه : معرف شناسی ، ابن عربی ، عارفان ، انسان مکامل ، جهان بینی ، حقیقت .

 

معرفی موضوع:

موضوع « معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی » جهت توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی با توجه به نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق :

در این عصر ما با انواع ادیان آسمانی و زمینی از جمله یهود و مسیحیت اسلام و مذاهب شیعی و سنی فرقه های مومونیسم ، کاتولیک ، پروتستانیسم ، آئین کنفوسیوس و ... روبرو هستیم و ناچاریم درباره این کثرت معرفت ها و شناخت ها تفسیری داشته و در مورد معرفت شناسی نظراتی به توجه به این افکار و عقاید که ارائه داده اند ازنظرگاه ابن عربی و نظریه پردازان غربی به نحو گسترده ای به این مساله پرداخته ، اما متفکران و عارفان مسلمان با تعمق و پژوهش بسیار و نمود در قرآن و احادیث بر آنند تا ضمن پاسخ به شبهات آنان خود را در وصول به حق یاری کنند. در عرفان اسلامی می گویند راه های رسیدن به خداوند به اندازه ی تعداد مردمان است و حال  به بررسی وشناخت اندیشه یک عارف بزرگ در باب معرفت شناسی که از آوازه ای جهانی برخوردار است یعنی « شیخ محی الدین ابن عربی»  می پردازیم.

 

1-2 هدف تحقیق:

بررسی معرفت شناسی در اندیشه و افکار شیخ محی الدین ابن عربی است .                                 وشناخت انسان کامل از دیدگاه ابن عربی با توجه شرح ها ،نظرات وبررسی های بزرگان ودانشمندان که انجام گرفته است.

 

1-3 روش تحقیق :

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی و کتابخانه ای و با توجه به بررسی کتابهاومنابع مختلف ، نقطه نظرات استادان محترم راهنما ومشاور انجام گرفته  است.

 

1-4 روش تحقیق در معرفت شناسی :

معرفت شناسی دانشی عقلی است . دانش عقلی دانشی است که گزاره های آن پیشین است و روش تحقیق در اینگونه دانشها ، یعنی در دانشهای عقلی ، استفاده از روش تعقلی و بهره گیری از ابزار عقل است . در مقابل دانش عقلی ، دانش تجربی قرار دارد.

منظور از دانش تجربی دانشی است که گزاره های آن پسین است و روش تحقیق در اینگونه دانشها ، یعنی در دانش های تجربی ، استفاده از تجربه حسی ، آزمایش و ابزار حس است . معرفت شناسی دانشی عقلی و پیشین است ، گرچه به گزاره های پسین نیز می پردازد . معرفت شناسی هم گزاره های پسین و دانش های تجربی ؛ نظیر فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و نجوم را ارزیابی می کند و معیاری برای تشخیص صدق و مطابقت آنها با واقع ارائه می دهد. این ارزیابی و مباحثی مانند آن ، پژوهشی عقلانی است که نیازی به حواس و تجربه حسی ندارد . معرفت شناسی از این نظر شبیه منطق است . منطق همه ی  مفاهیم  ذهنی را – چه مفاهیمی که ذهن از راه حس به آنها دست یافته باشد ، نظیر مفاهیم حسی و چه از راه خیال و چه از راه عقل، نظیر مفاهیم کلی – لحاظ می کند. سپس مفاهیم موضوع و محمول ، قضیه ، استدلال را از آنها می سازد . از باب نمونه ، مفهوم سقراط را در کنار انسان قرار می دهد و انسان را بر آن حمل می کند . یا ترکیب آن دو به مجموعه ای دست می یابد که نام آن را قضیه می نهد . این قضیه را در کنار قضیه دیگری ، نظیر انسان فانی است ، قرار می دهد و از ترکیب آن دو به مفهوم دیگری ، به نام استدلال دست می یابد . بدین ترتیب ، منطق هم مفاهیم حسی را مورد تجربه قرار می دهد و هم مفاهیم عملی و خیالی را ؛ چنان نه معرفت شناسی هم گزاره های حسی و پسین منافاتی با پیشین بودن آن ندارد . خطای بسیار فاحشی است که معرفت شناسی را دانشی پسین تلقی کنیم و بخواهیم آن را تاریخ مند و به عنوان هویتی جاری مورد پژوهش قرار دهیم.[1]

 

1-5 قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق ، قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه و کلامی از زمان عرفان اسلامی در زمان ابن عربی می باشد.

 

1-6 سوال مورد تحقیق :

بررسی  وپیشینه تاریخی معرفت شناسی از کجا آمده است ؟

معرفت شناسی و ریشه تاریخی آن از کجا آمده است ؟

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی چگونه است؟

بررسی عقل و عشق از دیدگاه ابن عربی چگونه است؟

انسان کامل ازنظر ابن عربی چه کسی است؟

 

1-7 تعریف واژگان :

برای آشنایی با این مباحث واژگانی نظر ، معرفت شناسی ، ابن عربی ، جهان بینی ،عدم وجود عقل و عشق ، ابزارهای شناخت وانسان کامل ... مورد بررسی و تعریف قرار گرفته است.     جهان بینی ابن عربی عالم تجلی وظهور حق است ودر نتیجه همه اشیاه وحوادث این عالم تعینات حق هستتند.بنابراین جهان هستی در صورت حقیقی آن ادراک نا شدنی است .مگر به عنوان حاصل شوون متضاد.

ابن عربی انسان کامل را کامل ترین صورتی می داند که آفریده شده است .موجودی کامل ازآن بوجود نیامده است .یگانه مخلوقی است که با مشاهده به عبادت حق می پردازد ،ابن عربی می گوید بوسیله انسان کامل اسرار الهی ومعارف حقیقی ظاهر واتصال اول به آخر حاصل ومراتب عالم باطن وظاهر ،کامل می گردد.

[1] - حسین زاده، محمد، پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ، چاپ اول، 1382، ص 36.

 

تعداد صفحه :  177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *