متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : اديان و عرفان

عنوان : معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه اديان و عرفان 

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرايش: اديان و عرفان        

عنوان :

معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: كليات طرح

معرفي موضوع……………………………………………………………………………. 2

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق……………………………………………………. 2

1-2 هدف تحقيق………………………………………………………………………….. 3

1-3 روش تحقيق………………………………………………………………………….. 3

1-4روش تحقیق در معرفت شناسی………………………………………………………. 3

1-5 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………….. 4

1-6 سوال مورد تحقيق……………………………………………………………………. 4

1-7 تعريف واژگان……………………………………………………………………….. 5

1-8 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………. 5

1-9 هدف تحقيق………………………………………………………………………….. 5

1-10 روش تحقيق………………………………………………………………………… 5

1-11 مشكلات و موانع تحقيق……………………………………………………………. 6

 

فصل دوم:معرفي زندگي، احوال، اقوال ابن عربي

2-1 مختصري از زندگي نامه ابن عربي…………………………………………………. 8

2-2 ويژگي هاي شخصيتي ابن عربي……………………………………………………. 9

2-3 طريقت و شخصيت ابن عربي………………………………………………………. 9

2-4 روش تفكر و سبك بيان……………………………………………………………… 10

2-5 جايگاه ، ابن عربي در تاريخ تصوف………………………………………………. 11

2-6 خانواده ابن عربي…………………………………………………………………… 11

2-7 كني و القاب ابن عربي……………………………………………………………… 12

2-8 چشم اندازي بر آثار و عقايد ابن عربي……………………………………………… 12

2-9 شرحهاي مكتوب بر آثار ابن عربي…………………………………………………. 14

2-10 طريقت ابن عربي، طريقت اكبريه……………………………………………….. 16

2-11 وفات ابن عربي…………………………………………………………………… 17

 

فصل سوم:پيشينه و تعريف معرفت شناسي

3-1 پيشينه معرفت شناسي……………………………………………………………….. 20

3-2 تعريف واژه  معرفت در لغت واصطلاح…………………………………………… 20

3-3 تحليل معرفت……………………………………………………………………….. 23

3-4 واژه ي معرفت در نگاه كلي………………………………………………………… 23

3-5 معرفت از منظر انديشمندان مسلمان………………………………………………… 25

3-6 راي حكماي اسلامي بر معرفت……………………………………………………… 26

3-7 رويكرد متفكران مسلمان در معرفت شناسي………………………………………… 26

3-8 معرفت ديني…………………………………………………………………………. 27

3-9 آغاز معرفت…………………………………………………………………………. 28

3-10 جايگاه معرفت در نهاد آدمي………………………………………………………. 28

3-11 محور معرفت شناسي……………………………………………………………… 29

3-12 عقل محور معرفت شناسي………………………………………………………… 29

3-13 پيوند بين معرفت و تعريف از نظر ارسطو………………………………………. 30

3-14 گرايش حسي و تجربي بر فلاسفه بر معرفت……………………………………… 31

3-15معرفت شناسي و علم شناسي فلسفي……………………………………………….. 32

3-16 تمايز معرفت شناسي و علم شناسي فلسفي………………………………………… 33

3-17 ابزار معرفتهاي بشري…………………………………………………………….. 33

3-18 اقسام علم حضوري انسان…………………………………………………………. 35

3-19 ويژگي هاي علم حضوري………………………………………………………… 36

3-20 معرفت حضوري و حصولي از نظر حكماي مسلمان…………………………….. .36

3-21 قلمرو علم حضوري در انسان…………………………………………………….. 37

3-22 بنيانگزاران و متفكران بزرگ معرفت شناسي……………………………………. 40

3-23 معرفت هاي يقيني ديني…………………………………………………………… 40

3-24 انواع معرفت هاي يقيني…………………………………………………………… 40

3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع است…………………………………………… 43

3-26 نظر عقليون در باب معرفت………………………………………………………. 44

3-27 حقيقت عقل از نظر فلاسفه و متكلمان…………………………………………….. 46

3-28 عقل نظري و عقل عملي………………………………………………………….. 47

3-29 نظر ابن سينا بر معرفت شناسي…………………………………………………… 47

3-30نظر نصير الدين طوسي بر معرفت شناسي……………………………………….. 49

3-31 نظر فخر الدين رازي……………………………………………………………… 49

3-32تعريف، ابزار و حوزه ي معرفت ديني…………………………………………….. 50

3-33 انواع معرفت از نظر اسپينوزا……………………………………………………. 53

3-34 امكان معرفت………………………………………………………………………. 56

3-35 معرفت شناسي و علم منطق ………………………………………………………. 57

3-36 تمايز معرفت شناسي و منطق……………………………………………………… 58

3-37 معرفت شناسي و علم روان شناسي……………………………………………….. 59

3-38 معرفت شناسي  وروان شناسي ادراك…………………………………………….. 60

3-39 معرفت شناسي و علم فلسفه دين…………………………………………………… 61

3-40 معرفت شناسي، فلسفه ي اخلاق و فلسفه ي دين…………………………………… 63

3-41 توجه به معرفت شناسي در يونان باستان………………………………………….. 64

3-42 توجه به معرفت شناسي در قرون وسطي…………………………………………. 66

3-43 توجه به معرفت شناسي در فلسفه جديد……………………………………………. 67

3-44 معرفت شناسي مطلقي و معرفت شناسي مقيد……………………………………… 68

3-45 رويكردهاي گوناگون در معرفت شناسي مطلق……………………………………. 70

3-46 معرفت شناسي مدرن………………………………………………………………. 73

3-47 تفاوت معرفت شناسي قدما با معرفت شناسي معاصر……………………………… 76

3-48 ديدگاههاي فلاسفه اروپايي در باب شناخت و معرفت…………………………….. 77

3-49 معرفت شناسي و دانش هاي همگن……………………………………………….. 78

3-50 تمايز معرفت شناسي و علم النفس…………………………………………………. 79

3-51 تمايز معرفت شناسي با فلسفه ي علوم…………………………………………….. 80

3-52 پيشينه معرفت شناسي با نگاه اجمالي……………………………………………… 81

3-53 نقش حس و عقل در معارف بشري……………………………………………….. 83

3-54 تعارض معرفت هاي ديني با ديگر معرفت هاي بشري…………………………… 31

3-55 تعريف معرفت ديني………………………………………………………………. 84

 

فصل چهارم: جايگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربي

4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از ديدگاه ابن عربي……………………………….. 86

4-2 انسان كامل از نظر ابن عربي………………………………………………………. 87

4-3 عوالم انسان كامل از نظر ابن عربي……………………………………………….. 93

4-4 اوصاف انسان كامل…………………………………………………………………. 96

4-5 مظهريت اسماء الهي بودن انسان كامل……………………………………………… 97

4-6 انسان كامل آيينه ي حق است در معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی………………. 99

4-7 در صفات انسان به صفات كامله از ديدگاه ابن عربي در معرفت حق…………….. 100

4-8 جايگاه كشف در معرفت شناسي ابن عربي………………………………………… 100

4-9 امكان……………………………………………………………………………….. 102

4-10 امتناع بالذات……………………………………………………………………… 102

4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان…………………………………………………… 103

4-12 مراتب تجلي حق و فراگيري رحمت الهي……………………………………….. 105

4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهي است………………………………………… 107

4-14 ابزار شناخت عرفاني…………………………………………………………….. 110

4-15 معناي قلب………………………………………………………………………… 111

4-16 نظر ابن عربي در باب قلب……………………………………………………… 111

4-17 فرق ادراك قلبي با ادراكات عقلي………………………………………………… 112

4-18 وجوه قلب از نظر عرفا………………………………………………………….. 113

4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربي…………………………………………………….. 113

4-20 قلب از ديدگاه قرآن……………………………………………………………….. 114

4-21 معناي علم و ادراك و انواع و ابزار آن…………………………………………… 117

4-22 معناي ادراك، و انواع آن…………………………………………………………. 118

4-23 مفهوم كلي تصور از منظر ابن سينا……………………………………………… 119

4-24 معناي عقل و انواع عقل و تعقل………………………………………………….. 120

4-25 يقين………………………………………………………………………………. 120

4-26 ابزار ادراك………………………………………………………………………. 121

4-27 انواع علوم از منظر ابن عربي…………………………………………………… 122

4-28 معرفت و امور خرق عادت از ديدگاه ابن عربي…………………………………. 124

4-29 تقابل عقل و عشق ……………………………………………………………….. 125

4-30 جامعيت و بطون انسان از نظر ابن عربي……………………………………….. 129

4-31 رابطه معرفت و حيرت از نظر ابن عربي………………………………………. 132

4-32 جهان بيني ابن عربي…………………………………………………………….. 132

4-33 عقل از نگاه ابن عربي…………………………………………………………… 133

4-34 نظر ابن عربي درباره اشتباه و خطاي عقل……………………………………… 133

4-35 معرفت تقليدي از ديدگاه ابن عربي……………………………………………….. 135

4-36 تطابق معرفت ميان عالم كبير و عالم صغير از ديدگاه ابن عربي………………… 137

4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسي ابن عربي……………………………………. 137

4-38 بيان علم و باطن و نقش، در دل معرفت شناسي ابن عربي………………………. 140

4-39 شوايب چهارگانه انسان در معرفت شناسي……………………………………….. 141

4-40 خدا در معرفت شناسي ابن عربي………………………………………………… 142

4-41 تشبيه و تنزيه…………………………………………………………………….. 143

4-42 معناي تعالي خدا از نظر ابن عربي………………………………………………. 144

4-43 ابعاد تعالي از نظر ابن عربي…………………………………………………….. 144

4-44 مشكلاتي كه از قول به تعالي محض بر مي خيزد………………………………… 146

4-45 ديدگاه ابن عربي در باب تنزيه و تشبيه………………………………………….. 147

4-46 تعالي وجودي، حلول و اتحاد…………………………………………………….. 147

4-47 رابطه حق و خلق در معرفت شناسي ابن عربي…………………………………. 148

4-48 ديدگاه ابن عربي در باب خدا…………………………………………………….. 149

4-49 راه كشف و شناخت خداوند و تجلي وجود……………………………………….. 150

4-50 تعالي معرفتي…………………………………………………………………….. 151

4-51 راه ترفع خداوند………………………………………………………………….. 156

4-52 علمي كه به عارفان اختصاص دارد معرفت نامیده میشود……………………….. 158

4-53 عالم خيال…………………………………………………………………………. 160

4-54 وجه تسميه ي خيال………………………………………………………………. 161

4-55 نياز خيال متصل به حواس پنجگانه……………………………………………… 163

4-56 نقش خيال متصل در علم…………………………………………………………. 164

4-57 قلب جايگاه خيال…………………………………………………………………. 164

4-58 تأثير خيال متصل در رويا……………………………………………………….. 165

4-59 نقش خيال متصل در عبادت……………………………………………………… 166

4-60 نقش خيال در عرفان……………………………………………………………… 167

4-61 انسان كامل محل سير معرفت…………………………………………………….. 168

4-62 عالم خيال در معرفت شناسي ابن عربي………………………………………….. 170

4-63 محل معرفت قلب است…………………………………………………………… 171

4-64 معاني مختلف قلب………………………………………………………………… 172

4-65 نفس ناطقه………………………………………………………………………… 172

4-66 عالم شهادت………………………………………………………………………. 174

4-67 عصمت قلب……………………………………………………………………… 175

4-68 وجه قلب از ديدگاه ابن عربي…………………………………………………….. 176

4-69 تجلي قلب از نظر ابن عربي…………………………………………………….. 177

4-70 ظهورات انسان در عوالم…………………………………………………………. 178

4-71 جلوه ي بي نشان به نشان و تعيين……………………………………………….. 179

4-72 مفاتيح اول غيب………………………………………………………………….. 180

4-73 كمال اسمايي يا شهود كثرت………………………………………………………. 181

4-74 انسان كامل روح پير كه عالم است……………………………………………….. 183

4-75 مراتب نشاه عنصري انسان………………………………………………………. 184

 

فصل پنجم: معرفت از ديدگاه ابن عربي

5-1 نظريه ي معرفتي ابن عربي……………………………………………………….. 187

5-2 علم عقل، انواع معرفت از ديدگاه ابن عربي……………………………………….. 187

5-3 معرفت يا دانش…………………………………………………………………….. 189

5-4 جهان آينه ي حق تعالي است از نظر ابن عربي…………………………………… 191

5-5 نفس، آينه ي حق تعال…………………………………………………………………….191

5-6 شناخت خداوند با تجلي او………………………………………………………….. 192

5-7 شناخت خداوند به خداوند…………………………………………………………… 192

5-8 آفرينش يا صدور جهان…………………………………………………………….. 193

5-9 نظر ابن عربي در باب نيستي و لزوم شناخت آن…………………………………. 193

5-10 نظر ابن عربي درباره ي اهل فكر از ديدگاه فلسفه و فلاسفه…………………….. 196

5-11 ملاقات ابن عربي با فلاسفه ي عصر خود……………………………………….. 199

5-12 معناي سير و سلوك در نظر ابن عربي…………………………………………… 202

 

فصل ششم :نتيجه گيري

نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 205

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 208

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 215

 

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی « معرفت شناسی از دیدگاه این عربی » با توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی در پنج فصل که فصل اول شامل کلیات طرح و فصل دوم آن معرفی زندگی و احوال و اقوال ابن عربی فصل سوم پیشینه و تعریف شناسی، فصل چهارم جایگاه معرف از نظیر عارفان و ابن عربی فصل پنجم معرفت از دیدگاه ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته است . و قلمرو، تحقیق قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه کلامی از زمان عارفان اسلامی در زمان بن عربی می باشد که جهان بینی ابن عربی عالم تجلی و ظهور حق است و در نتیجه هم اشیا و موجودات این عالم تعینات حق هستند این عربی اشاراه کامل را کامل ترین صورتی میداند که آفریده شده است . معرفت شناسی دانشی است که درباره حقیقت معرفت اشاره ، راههای دستیابی به آن تعیین معیار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث می کند .

کلید واژه : معرف شناسی ، ابن عربی ، عارفان ، انسان مکامل ، جهان بینی ، حقیقت .

 

معرفي موضوع:

موضوع « معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی » جهت توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی با توجه به نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق :

در این عصر ما با انواع ادیان آسمانی و زمینی از جمله یهود و مسیحیت اسلام و مذاهب شیعی و سنی فرقه های مومونیسم ، کاتولیک ، پروتستانیسم ، آئین کنفوسیوس و … روبرو هستیم و ناچاريم درباره این کثرت معرفت ها و شناخت ها تفسیری داشته و در مورد معرفت شناسی نظراتی به توجه به این افکار و عقاید که ارائه داده اند ازنظرگاه ابن عربی و نظریه پردازان غربی به نحو گسترده ای به این مساله پرداخته ، اما متفکران و عارفان مسلمان با تعمق و پژوهش بسیار و نمود در قرآن و احادیث بر آنند تا ضمن پاسخ به شبهات آنان خود را در وصول به حق یاری کنند. در عرفان اسلامی می گویند راه های رسیدن به خداوند به اندازه ی تعداد مردمان است و حال  به بررسی وشناخت اندیشه یک عارف بزرگ در باب معرفت شناسی که از آوازه ای جهانی برخوردار است یعنی « شیخ محی الدین ابن عربی»  می پردازیم.

 

1-2 هدف تحقیق:

بررسی معرفت شناسی در اندیشه و افکار شیخ محی الدین ابن عربی است .                                 وشناخت انسان کامل از دیدگاه ابن عربی با توجه شرح ها ،نظرات وبررسی های بزرگان ودانشمندان که انجام گرفته است.

 

1-3 روش تحقیق :

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی و کتابخانه ای و با توجه به بررسی کتابهاومنابع مختلف ، نقطه نظرات استادان محترم راهنما ومشاور انجام گرفته  است.

 

1-4 روش تحقیق در معرفت شناسی :

معرفت شناسی دانشی عقلی است . دانش عقلی دانشی است که گزاره های آن پیشین است و روش تحقیق در اینگونه دانشها ، یعنی در دانشهای عقلی ، استفاده از روش تعقلی و بهره گیری از ابزار عقل است . در مقابل دانش عقلی ، دانش تجربی قرار دارد.

منظور از دانش تجربی دانشی است که گزاره های آن پسین است و روش تحقیق در اینگونه دانشها ، یعنی در دانش های تجربی ، استفاده از تجربه حسی ، آزمایش و ابزار حس است . معرفت شناسی دانشی عقلی و پیشین است ، گرچه به گزاره های پسین نیز می پردازد . معرفت شناسی هم گزاره های پسین و دانش های تجربی ؛ نظیر فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و نجوم را ارزیابی می کند و معیاری برای تشخیص صدق و مطابقت آنها با واقع ارائه می دهد. این ارزیابی و مباحثی مانند آن ، پژوهشی عقلانی است که نیازی به حواس و تجربه حسی ندارد . معرفت شناسی از این نظر شبیه منطق است . منطق همه ی  مفاهیم  ذهنی را – چه مفاهیمی که ذهن از راه حس به آنها دست یافته باشد ، نظیر مفاهیم حسی و چه از راه خیال و چه از راه عقل، نظیر مفاهیم کلی – لحاظ می کند. سپس مفاهیم موضوع و محمول ، قضیه ، استدلال را از آنها می سازد . از باب نمونه ، مفهوم سقراط را در کنار انسان قرار می دهد و انسان را بر آن حمل می کند . یا ترکیب آن دو به مجموعه ای دست می یابد که نام آن را قضیه می نهد . این قضیه را در کنار قضیه دیگری ، نظیر انسان فانی است ، قرار می دهد و از ترکیب آن دو به مفهوم دیگری ، به نام استدلال دست می یابد . بدین ترتیب ، منطق هم مفاهیم حسی را مورد تجربه قرار می دهد و هم مفاهیم عملی و خیالی را ؛ چنان نه معرفت شناسی هم گزاره های حسی و پسین منافاتی با پیشین بودن آن ندارد . خطای بسیار فاحشی است که معرفت شناسی را دانشی پسین تلقی کنیم و بخواهیم آن را تاریخ مند و به عنوان هویتی جاری مورد پژوهش قرار دهیم.[1]

 

1-5 قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق ، قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه و کلامی از زمان عرفان اسلامی در زمان ابن عربی می باشد.

 

1-6 سوال مورد تحقیق :

بررسی  وپیشینه تاریخی معرفت شناسی از کجا آمده است ؟

معرفت شناسی و ریشه تاریخی آن از کجا آمده است ؟

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی چگونه است؟

بررسی عقل و عشق از دیدگاه ابن عربی چگونه است؟

انسان کامل ازنظر ابن عربی چه کسی است؟

 

1-7 تعریف واژگان :

برای آشنایی با این مباحث واژگانی نظر ، معرفت شناسی ، ابن عربی ، جهان بینی ،عدم وجود عقل و عشق ، ابزارهای شناخت وانسان کامل … مورد بررسی و تعریف قرار گرفته است.     جهان بینی ابن عربی عالم تجلی وظهور حق است ودر نتیجه همه اشیاه وحوادث این عالم تعینات حق هستتند.بنابراین جهان هستی در صورت حقیقی آن ادراک نا شدنی است .مگر به عنوان حاصل شوون متضاد.

ابن عربی انسان کامل را کامل ترین صورتی می داند که آفریده شده است .موجودی کامل ازآن بوجود نیامده است .یگانه مخلوقی است که با مشاهده به عبادت حق می پردازد ،ابن عربی می گوید بوسیله انسان کامل اسرار الهی ومعارف حقیقی ظاهر واتصال اول به آخر حاصل ومراتب عالم باطن وظاهر ،کامل می گردد.

[1] – حسين زاده، محمد، پژوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش امام خميني ، چاپ اول، 1382، ص 36.

 

تعداد صفحه :  177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :