متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

 دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

علوم قرآن و حدیث

 

عنوان :

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است  و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازين شرع و آموزه هاي الهي است.

هدف  از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه­های خودكنترلي در كلام  امام رضا عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن ها  است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی(تحلیل محتوا)و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا عليه السلام در کتاب مسند الرضا عليه السلام بوده است.

یافته های تحقیق نشان مي دهد که از مجموع ۳۰۷ مضمون روایت، مولفه های رفتاری خودكنترلي شامل حسابرسي از خود، اصلاح و تزكيه نفس، تعيير و بهبود شرايط، انجام واجبات،ترک محرمات،تسلط بر اعضا و جوارح و تصحیح انحرافات با ۱۶۰ مضمون روایت و ۵۲ درصد در مرتبه ی نخست و مولفه های شناختی شامل آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی،آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی،آشنایی با پیامدهای خودکنترلی،شناخت موانع خودكنترلي با اختصاص ۹۲ مضمون روایت و ۳۰ درصد در مرتبه ي دوم و مولفه های عاطفی خودكنترلي شامل کنترل هیجانات ،کنترل احساسات و کنترل انگیزش ها با اختصاص ۵۵ مضمون روایت و ۱۸ درصد در مرتبه ي سوم قرار داشت. نتیجه آن که؛خودکنترلی به عنوان یک رفتار،تنها معلول ادراک و شناخت نیست و علاوه بر بعد شناختی که به رشد آگاهی­های فرد واعتلای مهارت­های عقلانی،تحلیل وتفکر پیرامون  خود کنترلی منجر می شود، بعد عاطفی و رفتاری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 کلید واژه: خود كنترلي،مولفه هاي شناختی،مولفه هاي رفتاری،مولفه هاي عاطفی، روایات امام رضا ع

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                   صفحه                    

فصل اول :کلیات طرح

 ۱-۱      مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..    2

۲-۱       بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….    3

۳-۱       هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………….    8

1-3-1   هدف اصلي…………………………………………………………………………………………………………..    8

3-1-2   هدف هاي فرعي……………………………………………………………………………………………………    8

۴-۱      اهمیت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………..    9

1-4-1  اهميت نظري………………………………………………………………………………………………………….    9

1-4-2  اهميت عملي………………………………………………………………………………………………………….    9

۵-۱      سوال هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………   10

1-5-1  سوال اصلي…………………………………………………………………………………………………………….   10

1-5-2  سوال هاي فرعي……………………………………………………………………………………………………..   10

۶-۱      تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق……………………………………………………………………………..   11

1-6-1  تعريف مفهومي خودكنترلي……………………………………………………………………………………….   11

1-6-2  تعريف عملياتي خودكنترلي………………………………………………………………………………………   11

1-6-3  تعريف مفهومي مولفه هاي خودكنترلي……………………………………………………………………….   11

1-6-4  تعريف مفهومي مولفه ي شناختي………………………………………………………………………………   12

1-6-5  تعريف مفهومي مولفه ي عاطفي………………………………………………………………………………..   12

1-6-6  تعريف مفهومي مولفه ي رفتاري………………………………………………………………………………..   12

۷-۱       نوآوري در تحقيق………………………………………………………………………………………………….   13

 

عنوان                                                                   صفحه

فصل دوم :مطالعات نظری

 ۱-۲      مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….     16

۲-۲      واژه شناسی خود کنترلی………………………………………………………………………………………..     17

۳-۲      واژگان مترادف و مرتبط با خودكنترلي……………………………………………………………………..    20

۴-۲      مباني روانشناسي خودكنترلي…………………………………………………………………………………..    21

۵-۲      جايگاه خودكنترلي درعلم مديريت………………………………………………………………………….     24

۶-۲      اهميت خودكنترلي………………………………………………………………………………………………..     28

۱-۶-۲    پشتوانه هاي مطرح در افعال اخلاقی……………………………………………………………………..     29

۱-۱-۶-۲  منفعت طلبی……………………………………………………………………………………………………      29

۲-۱-۶-۲  عقل………………………………………………………………………………………………………………..     30

۳-۱-۶-۲  شخصیت…………………………………………………………………………………………………………     31

۴-۱-۶-۲  رضایت الهی…………………………………………………………………………………………………….     32

۷-۲      اصول تربیتی خودکنترلی………………………………………………………………………………………..     33

۱-۷-۲    اصل خدامحوری………………………………………………………………………………………………..     34

۲-۷-۲    اصل تعبد مداری………………………………………………………………………………………………..     34

۳-۷-۲    اصل عدم کناره گیری از زندگی……………………………………………………………………………     35

۴-۷-۲    اصل توجه به فرد……………………………………………………………………………………………….     35

۵-۷-۲    اصل عمل گرایی………………………………………………………………………………………………..     36

۶-۷-۲    اصل اخلاق مداری…………………………………………………………………………………………….      36

۷-۷-۲    اصل اعتدال گرایی……………………………………………………………………………………………..      37

۸-۷-۲    اصل نظارت مداری……………………………………………………………………………………………..     38

۹-۷-۲    اصل آخرت گرایی……………………………………………………………………………………………….    38

۱۰-۷-۲   اصل آرمان گرایی……………………………………………………………………………………………….     39

عنوان                                                                   صفحه

 

2-7-11   اصل خوف و رجا……………………………………………………………………………………………..    39

۸-۲         قلمرو خودكنترلي………………………………………………………………………………………………..   40

۹-۲          مباني اسلامي خودكنترلي…………………………………………………………………………………….   43

۱۰-۲        واژگان مرتبط با کنترل نفس در قرآن و روایات………………………………………………………   49

۱-۱۰-۲     كاربرد تقوی در قرآن و روایات……………………………………………………………………………   50

۱-۱-۱۰-۲  کاربرد قرآنی تقوی……………………………………………………………………………………………    50

۲-۱-۱۰-۲  کاربرد تقوی در روايات……………………………………………………………………………………..   52

۲-۱۰-۲      کاربرد صبر در قرآن و روایات……………………………………………………………………………   53

۱-۲-۱۰-۲  کاربرد قرآنی صبر………………………………………………………………………………………………   54

۲-۲-۱۰-۲  کاربرد صبر در روايات……………………………………………………………………………………….   55

۳-۲-۱۰-۲  پایه های روان شناختی و مولفه های کسب صبروشکیبایی………………………………………   56

۱۱-۲      موانع خودكنترلي…………………………………………………………………………………………………..   60

۱۲-۲      ويژگي هاي افراد خودكنترل……………………………………………………………………………………   62

۱۳-۲      نتايج خودكنترلي……………………………………………………………………………………………………   63

۱۴-۲      پيشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….    64

۱-۱۴-۲    پيشينه داخلي……………………………………………………………………………………………………..    64

۲-۱۴-۲     پيشينه خارجي…………………………………………………………………………………………………..   66

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

۱-۳       مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….   68

۲-۳       روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….   68

عنوان                                                                   صفحه                    

۳-۳       نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….    69

۴-۳       جامعه تحقيق………………………………………………………………………………………………………    69

۵-۳       نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….    69

۶-۳       ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….    70

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………..    71

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

۱-۴       مقدمه………………………. ……………………………………………………………………………………….    73

۲-۴       بررسی سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………….    73

۱-۲-۴     بررسی سوال اول پژوهش …………………………………………………………………………………..    73

۲-۲-۴     بررسی سوال دوم پژوهش……………………………………………………………………………………    85

۳-۲-۴     بررسی سوال سوم پژوهش…………………………………………………………………………………..    96

۴-۲-۴        بررسی سوال چهارم پژوهش……………………………………………………………………………..    117

‍‍۵-۲-۴     بررسی سوال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………..   118

فصل پنجم :بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات

۱-۵       مقدمه……………………………………….. ………………………………………………………………………   122

۲-۵       مروری بر نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………….   123

5-2-1   نتيجه سوال اول……………………………………………………………………………………………………   123

5-2-2   نتيجه سوال دوم……………………………………………………………………………………………………   124

5-2-3  نتيجه سوال سوم……………………………………………………………………………………………………   125

5-2-4  نتيجه سوال چهارم…………………………………………………………………………………………………   126

5-3     بحث……………………………………………………………………………………………………………………   127

۴-۵     محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………  129

۵-۵     پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….     130

فهرست منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………   131

 

فهرست جدول ها

 عنوان                                                                  صفحه                    

جدول(۱-۴)مولفه های شناختی خودکنترلی…………………………………………………………………………..    74

جدول(۲-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی………………………………………………………    83

جدول(۳-۴)مولفه های عاطفی خودکنترلی…………………………………………………………………………….    86

جدول(۴-۴)توزیع فراوانی مولفه های عاطفی خودکنترلی………………………………………………………..    93

جدول(۵-۴)مولفه های رفتاری خودکنترلی…………………………………………………………………………….    97

جدول (۶-۴)توزیع فراوانی مولفه های رفتاری خودکنترلی……………………………………………………….   114

جدول(۷-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی،عاطفي ورفتاری خودکنترلی………………………………..  119

 

فهرست نمودارها

 عنوان                                                                  صفحه                    

 نمودار(۱-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی……………………………………………………..     84

نمودار(۲-۴)درصد فراوانی مولفه های شناختی………………………………………………………………………    85

نمودار(۳-۴)فراوانی مولفه های عاطفی خودکنترلی………………………………………………………………….    94

نمودار(۴-۴)درصد فراوانی مولفه های عاطفی…………………………………………………………………………    95

نمودار(۵-۴)توزیع فراوانی مولفه های رفتاری خودکنترلی………………………………………………………… 115

نمودار(۶-۴)درصد فراوانی مولفه های رفتاری خود کنترلی……………………………………………………….  116

نمودار(۷-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی،عاطفی ورفتاری خودکنترلی………………………………..  119

نمودار(۸-۴)توزیع درصد فراوانی مولفه های شناختی،عاطفی ورفتاری خودکنترلی………………………  120

 

 

فصل اول

كليات طرح

۱-۱- مقدمه‌

مكتب انسان ساز اسلام  با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان  و دارا بودن تعالیم آسمانی هماهنگ با فطرت و عقل آدمي در حوزه ي اخلاق تاثیر گذار و باعث  ايجاد تحول در انسان می گردد.اگر عناصر معرفتي و عبادي در دين نتوانند در حوزه ي اخلاقي تأثير بگذارند به كمال خود دست نيافته اند.موضوع  اخلاق در  تعالیم اسلامی از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هدف از بعثت خود را  كامل كردن كرامت هاي اخلاقي معرفی نموده و  فرمودند:إنِِي بُعِثتُ لِاَُتمِمَ مَكارِمَ الأخلاقِ،همانا من براي كامل كردن كرامت هاي اخلاقي مبعوث شدم(مجلسي،۱۴۱۳، ۱۶:۲۱۰).این نگاه مكتب اسلام در همه ي زمينه ها از جمله احكام و شريعت نيز پا برجاست.خدا مي فرمايد :و نماز را به پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد(عنكبوت،۴۵).همچنين برخي از صفات انساني،نقش بازدارنده دارند،بدين معني كه حافظ وضعيت مطلوب در نفس هستند و آن را از افراط و تفريط در غرايز بازمي دارند و بدين ترتيب زمينه ساز فضيلت هاي اخلاقي متعددي هستند(رشاد:۱۳۸۰،۴:۱۵۲).

 

۱-۲- بيان مسأله

برخورداری از نعمت عقل به عنوان برترین موهبت الهی و بهره مندی از آن در سایه آموزه هاي وحياني باعث رسیدن انسان  به والاترین ترين مقام وجودي ممكنات عالم می گردد.عقل با دارا بودن مؤلفه بازدارندگي در ابعاد مهار هيجان،مهار انديشه و رفتار(رفيعي هنر،۱۳۹۱)باعث می گردد تا انسان  با کنترل رفتارخویش از جمله تأخیر و بازدارندگی  داوطلبانه امیال نفسانی،در جهت نیل به کمال مطلوب گام برداشته و در شمار متقین قرار گیرد.

مهارت هايي كه براي چالش و تغيير رفتارها و مهار پاسخ هاي هيجاني شديد لازم است،در يك چارچوب خود كنترلي(ضبط النفس،self_control)جاي مي گيرد(شكوهي يكتا و همكاران،۱۳۸۸).خود كنترلي مراقبتي دروني است  كه بر اساس آن وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي گردد بي آنكه نظارت و يا كنترل خارجي در بين بوده باشد (پیروز و دیگران،۱۳۸۳).به عبارت دیگر هرگاه عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد،به صورتي كه شخص با اختيار و آگاهي به ارزيابي و اصلاح عملكرد خود در قالب استانداردهاي مشخص ودر جهت اهداف مطلوب بپردازد،خود كنترلي تحقق يافته است(سجادي،۱۳۸۵).

بر اساس آموزه های ديني انسان موظف است قبل از هركس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص هاي ديني رفتار خود را كنترل و اصلاح نمايد.

خود كنترلي فرآيندی است که شامل  طراحي،ايجاد و حفظ مجموعه رفتاری است (هويدا،آقابابايي،۱۳۸۸)و راهبردهای آن شامل خرده فرآيندهايي چون خود هدفگذاري(تعيين اهداف فردي)،خود ارزيابي(انطباق اهداف فردي با عملكرد)و خودمديريتي كه فرآيندي در اصلاح رفتار خود از طريق اداره سيستماتيك محرك ها،‌فرآيندهاي شناختي و نتايج اقتضايي است(رضاييان،۱۳۷۲:۶۴).

باتوجه به آن كه خودكنترلي داراﯼﺳﻪرﮐﻦاﺻﻠﯽﺗﻌﻴﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯾﯽازﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺷﻴﻮﻩاﯼﺑﺮاﯼاﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼﻋﻤﻠﮑﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ است،از منظر اسلام آنچه  معیار سنجش برای کنترل محسوب می شود،انطباق عملکرد با  موازین شرع و آموزه های الهی است و به همین دلیل است که تضمين کننده مقاصدی می باشد که انسان را به سوی کمال الهی می رساند،اما در ديدگاه هاي ديگر،چنين تضميني وجود ندارد،زیرا معيار سنجش و رشد فرآيند خودكنترلي از سوی فرد بر اساس هنجار جامعه و الگوهاي آن قرار گرفته(غفاري ورضوي،۱۳۹۱)واين مهم،نقطه افتراق مكتب تربيت ديني با ديگر مكاتب تربيتي در نگاه به جهان و انسان محسوب می شود(مشايخي،۱۳۸۱).

با توجه به آنچه گفته شد،مشخص می شود که اساس خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است.خود کنترلی دارای مؤلفه های شناختی،هیجانی و رفتاری بوده  و سبب تسهیل رشد اخلاق و وجدان اخلاقی می شود و بازتاب رشد خویشتن است.فردی که بتواند رفتارش را کنترل کند،باید این نکته که “عامل علی” یک رفتار است،درک نماید و متوجه باشد که رفتار و پی آمد آن،حاصل عملی است که او تا حدی می تواند برآن کنترل داشته باشد(جان بزرگی،۱۳۸۷:۵۸).اگر  انسان خود را بشناسد و بداند كه يك موجود انتخاب شده از طرف ذي صلاحيت ترين مقام هستي است(بقره،۳۰)،تسليم ميل ها و جاذبه ها كه نوعي پيوند و كشش ميان انسان و يك كانون خارجي است كه انسان را به سوي خود مي كشاند،نمي شود(مطهري،۱۳۷۳:۲۶).

خود كنترلي با واژه هایي  همچون  خويشتن داري[1]،اراده[2](خداپناهي،۱۳۷۶:۷۷)،خود داري[3]،خود بازداري[4]،خودگرداني[5]،اداره خود،مديريت خود[6]،كف نفس،خود نظمي،خود مهارگري[7]، چيرگي بر خود[8]،خود تأديبي،تسلط بر نفس[9]،خود تنظيمي[10]،خود وارسي [11]،خود سازمان يابي[12]،و در علوم اسلامي  با  اخلاق با خويشتن داري،خويشتن باني،خودپايي،خود نگهداري،اراده،تزكيه نفس،مالكيت نفس،تقوا(مطهري،۱۳۶۸:۱۷)،صبر(بر نعمت،طاعت،معصيت و مصيبت)،ورع،خود تربيتي و خود اصلاحي اشتراك معنايي دارد(آذربايجاني،دیلمی،۱۳۸۵ :۲۲۳).همچنین کنترل تکانه(توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی است)(قدیری،۱۳۸۹)،توان بازداری(به تعویق انداختن  یا فراموش کردن خواسته هایی که با ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی سازگاری ندارد)(شجاعی،۱۳۸۸:۴۴)،خود بازبینی(دیدن رفتار خود)،خود ارزیابی(رفتار خوب یا بد)و خود تقویتی(برای رفتار مثبت))آذربايجاني و دیلمی،۱۳۸۵)و خود تربیتی(مشارطه،مسارعه،مراقبه،محاسبه،معاتبه)(زارع،۱۳۸۴)از دیگر واژگانی است که با خودکنترلی ارتباط و تقارب معنایی دارد.

خود كنترلي در سيره پيشوايان دين عليهم السلام و بالاخص در بیانات امام رضا علیه السلام دارای اهمیت به سزایی است و باابعاد شناختی که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی است ارتباط دارد،همچنین با بعد عاطفی که تجربه ذهنی و حالت عاطفی است،پیوند می خورد و  با بعد رفتاری که فعالیت هايی است که می توان مستقیماًآنهارامشاهده کرد ارتباط دارد.

امام رضا عليه السلام حساب كشيدن از خود را سبب سود و منفعت انسان مي شمارد(مجلسي،۱۴۰۳،۷۸:۳۸۲).همچنین آن حضرت در بیان خویشتن داری و کنترل نفس از ارتکاب گناه  می فرماید:لاوَرَعَ أنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ والکَف ِّعَنْ أذَی المُؤمِنِینَ واغْتِیابِهِم هیچ پرهیزی سودمندترازدوری ازگناهان وخودداری ازآزارمؤمنان وغیبت کردن ازآن‌ها نیست(همان،‏۶۶:۴۰۰).

امام رضاعلیه السلام در تبیین نقش نگاه در کاهش توان  بازداری و خویشتنداری می فرماید:حُرِّمَ النَّظَرُإِلَى شُعُورِالنِّسَاءِالْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَإِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِلِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَمَايَدْعُوالتَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِوَالدُّخُول ِفِيمَالَايَحِلُّ وَلَايَجْمُل‏ «نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان،حرام است ؛ چون که تحریک کننده مردان است،و تحریک،موجب فساد و ورود در چیزهایی می گردد که حلال و زیبا نیست»(صدوق،۹۷:۲،۱۳۷۸).

به نظر می رسد با توجه به کشش انسان به سوی نیکی ها و در نهایت،میل او  به رضا و قرب الهی،توانایی مهارت خود کنترلی در برابر زشتی ها و گناهان، به طور فطری در نهاد انسان  از سوی خداوند به ودیعت گذاشته  شده باشد تا  انسان  با تقوای الهی و بهره گیری از قوای تعقل و دوری از هر آن چه  انسان را به سمت پلیدی ها سوق می دهد،خود را کنترل نموده و در مسیر قرب الهی پیش رود.

با توجه به اهمیت نقش معصومین علیهم السلام به عنوان برترین مربیان انسان،اين پژوهش برآن است كه دريابد  مؤلفه هاي خود كنترلي در سيره رضوي عليه السلام چيست؟ و تحلیل آن چگونه است؟

 

۱-۳- هدف هاي تحقيق

۱-۳-۱- هدف اصلي

شناساسی و تحلیل مؤلفه هاي خودكنترلي در كلام رضوي عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن

۱-۳-۲- هدف هاي  فرعي

۱-۲-۳-۱- شناسایی مؤلفه هاي شناختی خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۲-۲-۳-۱- تعیین مؤلفه هاي عاطفی خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

-۳-۲-۳-۱ مشخص نمودن  مؤلفه های  رفتاری خودكنترلي در احادیث امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۴-۲-۳-۱- تحلیل مؤلفه هاي شناختی،عاطفی و  رفتاری خودكنترلي از جهت تقدم و تأخر در روایات امام رضا علیه السلام

۱-۴- اهميت و ضرورت تحقیق

۱-۴-۱-اهمیت نظری

۱-۱-۴-۱- بسط دانش بشری در جهت تامین زيرساخت هاي فكري و نظري خودکنترلی بر اساس روایات امام رضا عليه السلام

۲-۱-۴-۱- شناخت ابعاد خود كنترلي بر اساس روایات امام رضا عليه السلام درجهت حل تنگناهاي نظري در حوزه پيشگيري از انحرافات

۳-۱-۴-۱- مفهوم سازی خود کنترلی براساس روایات امام رضا عليه السلام

۴-۱-۴-۱- آگاهی از مراتب اصلاح نفس درجهت وصول به ارزشهای معنوی وگریزاز آلودگی ها با تأسی به فرمایشات امام رضا عليه السلام

۲-۴-۱- اهمیت عملی

۱-۲-۴-۱- ياري رساندن به كارشناسان جهت تدوين مقياس خود كنترلي  با توجه به روایات امام رضا عليه السلام

۲-۲-۴-۱- تلاش در جهت افزایش ظرفیت  خود نظارتی و خود نظم دهی بر اساس ارزشهای اسلامی  و نهادینه کردن آن

۳-۲-۴-۱- کمک به افزایش اثربخشی فعالیت ها در راستای بلوغ رفتاری انسان

۴-۲-۴-۱- تلاش در جهت کاهش معضلات و تخلفات اجتماعی با محوریت آموزه های اسلامی

۵-۲-۴-۱- ارائه ی تصویری از الگوی خود کنترلی بر اساس آموزه های رضوی

1- self restraint

2- will

3- self restraint

4- self restraining

5- self administration

6- self management

1-self control

2- self  governing

3- self governing

4- self autoregulation

5- self checking

6- self organization

 

تعداد صفحه :  166

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :