دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فيزيک 

گرایش : اتمي مولکولي

عنوان :   سنتز نانوذرات کوپليمري Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوري متيلن بلو به منظور بررسي خواص فتوفيزيکي آن

دانشكده علوم پايه

پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد

رشته فيزيک گرايش اتمي مولکولي

عنوان:

سنتز نانوذرات کوپليمري Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوري متيلن بلو به منظور بررسي خواص فتوفيزيکي آن

استاد راهنما:

دكتر حسن کريمي نژاد

استاد مشاور:

دکتر ستاره حبيب زاده

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکيده

روش­هاي پيشين درمان انواع بيماري­ها و از جمله سرطان­ها بدليل داشتن عوارض جانبي ما را به سوي درمان­هاي جديد هدايت کرده است. يکي از اين روش­هاي نوين درماني فتودايناميک­تراپی مي­باشد که با بهره گرفتن از يک ماده حساس به نور، اکسيژن و نور با طول موج مناسب مواد سمي توليد مي­نمايد. از سويي ديگر فناوري نانو با بهره گرفتن از ساختارهاي جديد دارورساني عملکرد بهتري نسبت به روش­هاي پيشين داشته است. در اين پژوهش پس از بررسي سيستم­هاي داروئي جديد، از متيلن بلو به عنوان ماده حساس به نور در دسترس و از ليزر ديودي به عنوان سيستم نوردهي استفاده شده است. در اين پژوهش از دو زئوليت در ابعاد نانو و يک زئوليت طبيعي بعنوان حامل دارويي استفاده نموديم. سنتز زئوليت­هاي مصنوعي شامل ZSM-5 و Sodalite با بهره گرفتن از روش هیدروترمال صورت پذيرفت. در ادامه پگيلاسيون بمنظور محافظت ساختارهاي زئوليتي از سدهاي زيستي روي ساختار زئوليتي صورت پذيرفت و متيلن بلو بر روي ساختار نهايي قرار داده شد. تجزیه های طیف سنجی فرابنفش- مرئي، تبديل فوريه مادون قرمز، پراش پرتو ايکس، تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي به منظور بررسي خواص فيزيکي و شيميايي اين ساختارها بکار گرفته شد. تعيين ابعاد، پيوند­هاي شيميايي درگير و مورفولوژي ساختارهاي حاصل بر­اساس اين نتايج مورد تحليل قرار گرفت. مقايسه نرخ توليد اکسيژن يکتايي متيلن بلو و ساختارهاي زئوليتي پگيله شده متصل به متيلن بلو با بهره گرفتن از پديده فتواکسيداسيون دي فنيل ايزو بنزوفوران بعنوان مقياسي در توانمندي توليد عوامل سمي تحت پرتوهاي نور قرمز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل مبين تاثير چشمگير نانوساختار زئوليتي ZSM-5 و ميکروساختار زئوليتي طبيعي کلينوپتيلوليت بر نرخ توليد اکسيژن يکتايي مي­باشد. از سويي ديگر اين نتايج در نانوساختار زئوليتي سوداليت اميد بخش نيست.

واژه‌هاي كليدي:  متيلن بلو، ساختارهاي متخلخل زئوليتي، اکسيژن يکتايي، فتودايناميک تراپي

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه1
1-1 مقدمه2
1-2 سرطان3
1-2-1 راه­های گسترش سرطان3
1-2-2 روش­های تشخیص4
1-2-2-1 غربالگری(بیماریابی)4
1-2-2-2 آزمایش خون4
1-2-2-3 رادیوگرافی از قفسه سینه(CXR)5
1-2-2-4 ماموگرافی5
1-2-2-5 سونوگرافی5
1-2-2-6 نمونه­برداری5
1-2-2-7 آندوسکوپی5
1-2-2-8 آزمایش ادرار5
1-2-2-9 آزمایش خون مخفی در مدفوع5
1-2-2-10 اسمیر دهانه رحم(پاپ اسمیر)6
1-2-2-11 سی­تی­اسکن6
1-2-3 روش­های درمان سرطان6
1-2-3-1 درمان سیستمیک6
1-2-3-2 هورمون درمانی7
1-2-3-3 درمان زیست شناختی7
1-2-3-4 شیمی درمانی8
1-2-3-5 پرتو­درمانی سیستمیک8
1-2-3-6 درمان موضعی9
1-2-3-7 جراحی9
1-2-3-8 پرتودرمانی موضعی9
1-2-3-9 پیوند سلول­های بنیادی10
1-3 فتوداینامیک­تراپی11
1-3-1 منبع نور12

 

1-3-2 ماده حساس به نور13
1-3-3 مکانیسم درمان15
1-3-4 برتری­های روش فتوداینامیک تراپی16
1-3-5 چالش­های فتوداینامیک تراپی16
1-4 سیستم­های دارورسانی17
1-4-1 دارورسانی به روش سنتی17
1-4-2 دارورسانی نوین17
1-5 مروری بر مقالات20
1-6 هدف پژوهش23
فصل دوم: زئولیت­ها24
2-1 مقدمه25
2-2 طبقه بندی زئولیت­ها27
2-3 خواص زئولیت­ها27
2-3-1 ظرفیت تبادل کاتیونی28
2-4 ویژگی فیزیکی و شیمیایی زئولیت­ها29
2-5 دسته­بندی زئولیت­ها30
2-5-1 زئولیت­های طبیعی30
2-5-2 زئولیت­های مصنوعی31
2-6 مقایسه زئولیت­های طبیعی و مصنوعی32
2-7 معرفی زئولیت­های مورد استفاده33
2-7-1 زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت33
2-7-2 زئولیت سنتزی ZSM-534
2-7-3 زئولیت سنتزی سودالیت35
2-8 تولید زئولیت­ها36
2-9 منابع زئولیتی37
2-10 روش­های سنتز زئولیت­ها37
2-10-1 روش سنتز فاز مایع(فرآیند هیدروترمال)38
2-10-2 روش انتقال فاز گاز(ژل خشک)39
2-10-3 روش­های نوین سنتز39
2-10-3-1 سنتز با بهره گرفتن از ژل و محلول شفاف39
2-10-3-2 سنتز با بهره گرفتن از نانوبلورهای زئولیت در فضای بسته41
2-10-3-3 رشد درونی مواد محافظ(ISS)41
2-10-3-4 تبلور با حرارت­دهی توسط ریزموج42
2-11 کاربرد­های زئولیت43
2-11-1 زئولیت در پزشکی43
2-12 نتیجه­گیری45
فصل سوم: پلیمرها46
3-1 مقدمه47
3-2 پلیمر47
3-3 توصیف پلیمرها48
3-3-1 جرم مولکولی49
3-3-2 ساختار مولکولی50
3-3-3 مورفولوژی50
3-3-4 خواص حرارتی51
3-4 ساختار پلیمر­ها51
3-5 پلی­اتیلن­گلیکول52
3-5-1 تعریف52
3-5-2 استفاده­های پزشکی جدید PEG54
3-6 تهیه و کپسولاسیون دارو در نانوذرات پلیمری55
3-7 پگیله­کردن56
3-7-1 پگیله­کردن پروتئین­ها و اهمیت داروئی آن61
3-7-2 ملاحظاتی راجع به PEGylation61
3-7-3 روش­های تشخیص63
3-7-4 پگیله­کردن برگشت­پذیر64
3-7-5 محدودیت­های پگیله­کردن64
3-7-6 دیدگاه­های آینده64
فصل چهارم: مواد و روش­ها65
4-1 مقدمه66
4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده66
4-2-1 مواد شیمیایی جهت سنتز ZSM-566
4-2-2 مواد شیمیایی جهت سنتز سودالیت67
4-2-3 مواد شیمیایی جهت تست تولید اکسیژن یکتایی67
4-3 تجهیزات مورد استفاده67
4-3-1 دستگاه سانتریفیوژ67
4-3-2 آون68
4-3-3 pH متر68
4-3-4 دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی69
4-3-5 دستگاه پراش پرتو ایکس70
4-3-6 دستگاه طیف­سنجی مادون قرمز73
4-3-7 میکروسکوپ الکترونی روبشی74
4-3-8 سیستم پرتودهی نوری75
4-4 سنتز ساختارهای زئولیتی76
4-4-1 سنتز ZSM-576
4-4-2 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPZ76
4-4-3 سنتز سودالیت78
4-4-4 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPS79
4-4-5 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPC79
4-5 آنالیز­های صورت پذیرفته80
4-5-1 اسپکتروسکوپی فرابنفش- مرئی80
4-5-2 طیف­سنجی مادون قرمز80
4-5-2-1 آماده­سازی نمونه­ها جهت انجام آنالیز FTIR80
4-5-3 پراش پرتو­ایکس81
4-5-4 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)81
4-5-5 آنالیز تولید اکسیژن یکتایی82
فصل پنجم: نتایج83
5-1 مقدمه84
5-2 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت ZSM-584
5-2-1 سنتز پودر زئولیتی ZSM-584
5-2-1-1 برررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی84
5-2-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)86
5-2-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD)89
5-2-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)91
5-2-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)92
5-3 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت سودالیت95
5-3-1 سنتز پودر زئولیتی سودالیت95
5-3-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی95
5-3-1-2 بررسی طیف سنجی مادون­قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)96
5-3-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD)98
5-3-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)100
5-3-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)101
5-4 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت کلینوپتیلولیت103
5-4-1 زئولیت خالص کلینوپتیلولیت103
5-4-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی103
5-4-1-2 بررسی طیف­سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)104
5-4-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس(XRD)107
5-4-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)108
5-4-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)109
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات111
6-1 نتیجه­گیری112
6-2 پیشنهادات115
مراجع116

فهرست شکل­ها

شکل(1-1) مکانیسم های فتوشیمیایی دخیل در ایجاد عوامل سمی در فتوداینامیک تراپی12
شکل(1-2) اصول کلي و مراحل فتودايناميک تراپي16
شکل(2-1) سنگ زئوليتي26
شکل(2-2) ساختمان اتمي زئوليت26
شکل(2-3) زئوليت طبيعي کلينوپتيلوليت Na34
شکل(2-4) شماتيکي از فرآيند کريستاليزاسيون زئوليت38
شکل(3-1) هيدروليز PLGA55
شکل(3-2) نانوذرات زيست تخريب پذير56
شکل(3-3) فرآيند پگيله کردن نانوذرات57
شکل(3-4) نانوذرات هدف دار58
شکل(3-5) شمايي از پليمر حاوي ليگاندهاي هدفمند بارگيري شده با دارو59
شکل(3-6) پوشش پليمر با نانوذره59
شکل(3-7) ساختار پلیمر62
شکل(4-1) دستگاه سانتريفوژ مدل Z233M-267
شکل(4-2) آون شرکت Binder68
شکل(4-3) PH متر Metrohm 78069
شکل(4-4) اسپکتروفتومتر کری 5070
شکل(4-5) نمودار شدت تابش هدف بمباران شده توسط اشعه الکتروني بر حسب طول موج72
شکل(4-6) دستگاه پراش پرتو ايکس مدل GBC-WMA72
شکل(4-7) دستگاه طيف سنجي مادون قرمز Bruker vector2273
شکل(4-8) دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي Vega2-Tescan75
شکل(4-9) لیزر دیودی mw100 مورد استفاده در طول موج nm 65576
شکل(4-10) توان سنج نوری PM160T76
شکل(4-11) تصوير نمونه هاي اصلاح شده80
شکل(5-1) طیف uv-vis الف)متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ85
شکل(5-2) طیف FTIR الف) متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ87
شکل(5-3) طيف XRD الف) ZSM-5 سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPZ90
شکل(5-4) تصویر SEM الف) ZSM-5 سنتزشده، ب)نمونه اصلاح شده MPZ91
شکل(5-5) تغييرات زماني لگاريتمي جذب با بهره گرفتن از نور لیزر الف) متیلن بلو، ب) ZSM-5 سنتزشده، ج) نمونه اصلاح شده MPZ94
شکل(5-6) طيف جذب UV-vis سودالیت سنتزشده، نمونه اصلاح شده MPS96
شکل(5-7) طيف FTIR الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده97
شکل(5-8) طيف XRD الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS99
شکل(5-9) تصوير SEM الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS101
شکل(5-10) تغييرات زماني لگاريتمي جذب با بهره گرفتن از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPS102
شکل(5-11) طيف جذب UV-vissible زئولیت Clinoptilolite، نمونه اصلاح شده MPC104
شکل(5-12) طيف FTIR الف) زئولیت Clinoptilolite، ب)نمونه اصلاح شده MPC105
شکل(5-13) طيف XRD الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC107
شکل(5-14) تصوير SEM الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC108
شکل(5-15) تغييرات زماني لگاريتمي جذب با بهره گرفتن از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPC110

فهرست جدول ها

جدول(1-1) انواع مواد حساس به نور13
جدول(2-1) ويژگي هاي بعضي از کاني هاي زئوليت33
جدول(5-1) نتايج طيف FTIR زئوليت ZSM-588
جدول(5-2) نتايج طيف FTIR نمونه اصلاح شده MPZ89
جدول(5-3) نتايج طيف FTIR زئوليت Sodalite97
جدول(5-4) نتايج طيف FTIR نمونه اصلاح شده MPS98
جدول(5-3) نتایج طيف FTIR زئوليت Clinoptilolite105
جدول(5-3) نتایج طيف FTIR نمونه اصلاح شده MPC106

فهرست نمادها

نانومترnm
آنگسترومA
گرم بر سانتي متر مکعبg/cm3
ميلي مترmm
گرم بر مولg/mol
ميکرومتر
ميلي آمپرmA
ميلي ليترmL
دور بردقيقهRpm
مولارM
ميلي گرمMg
سي سيCc
ميلي گرم بر گرمmg/g

1-1 مقدمه

سرطان يا چنگار[1] تقسيم نامتقارن سلول­هاي بدن است. سرطان زماني ايجاد مي­شود که سلولهاي قسمتي از بدن شروع به رشد غير قابل کنترل کنند. سرطان­ها انواع مختلفي دارند ولي همه آنها زماني ايجاد مي­شوند که سلولهاي غير طبيعي خارج از کنترل شروع به رشد مي­کنند، سلولهاي سرطاني بيشتر از سلولهاي طبيعي عمر کرده و تکثير مي شوند­[1]. سرطان يکي از علل عمده مرگ و مير در سراسر جهان است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني[2] سرطان عامل 13% از مرگ­ها مي­باشد. همچنين انجمن بهداشت امريکا گزارش مي­دهد که 6/7 ميليون نفر در سال 2007 بر اثر سرطان جان خود را از دست داده­اند. و در گزارش ديگري WHO اعلام مي­کند که 84 ميليون نفر در سال­هاي 2015-2005 بر اثر سرطان جان باختند­[2]. روش­هاي درماني موجود عليرغم پيشرفت­هاي چشمگير هم چنان نمي­توانند به درمان قطعي اين بيماري اذعان نمايند. انتخاب پذيري پايين داروهاي شيميايي موجود در روش­هاي شيمي درماني و نيز قرار گرفتن بافت­هاي سالم در معرض تابش پرتوهاي پرانرژي موجب مي­گردد که درمان­هاي متداول کنوني هدفمند نباشند. از سوي ديگر سيستم دفاعي بدن به عنوان سدي در برابر هجوم عوامل دارويي مانع از انتقال کامل دارو به بافت تومور مي­گردد. از اين رو دانشمندان به منظور غلبه بر اين مشکلات به سوي روش­هاي کمتر تهاجمي مانند فتودايناميک تراپي متمايل گشته اند. اين روش درماني با بهره گيري از منابع نور بي خطر به طور انتخابي تواماً هدف را مورد هجوم قرار داده و کمترين آسيب به بافت سالم وارد خواهد شد. از سويي ديگر هدايت مواد حساس به نور به بافت تومور نيازمند عبور از سدهاي زيستي است که مي­تواند تأثير چشمگيري در راندمان درماني و افزايش طول عمر بيماران داشته باشد.

1-2 سرطان

سلول­هاي سرطاني از سازوکارهاي عادي تقسيم و رشد سلول­ها تبعيت نمي­نمايند. به عبارتي سرطان در اثر تغيير در برنامه حياتي يک يا چند سلول بدن رخ مي­دهد، به طوريکه روند مرگ کنترل شده سلول از حالت عادي خارج شده و جمعيت اين نوع از سلول­های جهش يافته به طور کنترل ناپذيري افزايش مي­یابد. دلايل متعددي همچون عوامل ژنتيکي يا مواردي که موجب اختلال در فعاليت سلول­ها مي شوند، از جمله قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا و تشعشعات خطرناک و بسياري عوامل محرک ديگر در شکل­گیری سرطان مطرح شده است. از سويي ديگر اين سلول­ها قابليت انتشار در ساير بافت­هاي بدن را دارا مي­باشند که خطر نفوذ در بافت­هاي حياتي را به وجود آورده و کنترل بيماري را دشوارتر مي­نمايند. روش­هاي تشخيصي موجود با مکانيسم­هاي متعدد مي­توانند در مراحل مختلف اين بيماري آن را شناسايي نمايند. در صورت تشخيص زود هنگام اين بيماري مي­توان روند رشد اين بيماري را تحت کنترل در آورد و عمر بيمار را به طور چشمگيري افزايش داد. اين در حالي است که تشخيص دير هنگام اين بيماري با چالش هاي متعددي همراه بوده و عمدتاً نتايج مناسبي نخواهند داشت ]3[.

1-2-1 راه هاي گسترش سرطان

سرطان به سه طريق در بدن گسترش مي­يابد که عبارتند از:

  • بافت: سرطان به بافت سالم مجاور حمله مي­کند.
  • دستگاه لنفاوي: سرطان به دستگاه لنفاوي حمله مي­کند و در عروق لنفاوي حرکت مي­نمايد و به ديگر نقاط بدن مي­رسد.
  • خون: سرطان به سياهرگها و مويرگها حمله مي­کند و به همراه خون به ديگر نقاط بدن مي­رسد.

  1-2-2 روش­هاي تشخيص

روش­هايي براي تشخيص سرطان وجود دارد که در ادامه به معرفي آنها مي­پردازيم:

1-2-2-1 غربالگري(بيمار­يابي) :

غربالگري به مفهوم تشخيص زودرس سرطان در افراد بي علامت است كه حيات بيمار را تضمين مي­كند. غربالگري سرطان براي گروه­هاي زير در دسترس است:
 الف) عموم مردم:  سرطان­هاي پستان، روده بزرگ، دهانه رحم و پروستات از دسته سرطان­هايي مي­باشند که توسط غربالگري تشخيص داده مي­شوند.
ب) گروه­هاي با احتمال بالاي ابتلا به سرطان: سرطان­هاي ريه، كبد در هپاتيتB  و C مزمن، معده، بيضه نيز از دسته سرطان­هايي مي­باشند که در اين گروه غربالگري مي­شوند.

1-2-2-2 آزمايش خون:

گاهي در تشخيص بيماراني که علائم مبهم دارند اندازه­گيري سطح تومورمارکرها برايشان درخواست مي­گردد. تومورمارکرها مواد پروتئيني هستند که در ادرار يا سرم فرد وجود دارند و توسط تومور يا بدن فرد در پاسخ به سرطان توليد مي­شوند. تومورمارکرها انواع مختلفي دارند، برخي در نوع خاصي از سرطان توليد مي­شوند و به اصطلاح اختصاصي اند و برخي در انواع مختلفي از سرطان ها ديده مي­شوند. تومورمارکرها اسامي متفاوتي دارند و براي بررسي سرطان­هاي متفاوت مورد بررسي قرار مي­گيرند مثلا  PSA براي سرطان پروستات،CEA   براي سرطان روده بزرگ و پستان، CA125  براي سرطان تخمدان و CA19-9 براي سرطان لوزالمعده و غيره.

تعداد صفحه :156

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :