متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : معماري سازماني و معماري سرويس گرادر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

 سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.Sc”
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

 موضوع
معماري سازماني و معماري سرويس گرا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

معماری سازمانی رامی توان به جنگلی از مدل هایی تشبيه کرد که در صورت عدم استفاده از یک

نقشه راهنما ، طی طریق در آن تقریباً غير ممکن است . نقشه راهنمای جنگل مدل های معماری ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقی برای دسته بندی مسائل معماری ارائه می کند که از طریق آن جامعيت

و تعامل پذیری محصولات معماری از یک سو و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان از

سوی دیگر ، تضمين می شود . به این ترتيب ، چارچوب کليدی ترین مفهوم
در حوزه معماری سازمانی محسوب می شود که بدون استفاده از آن دستيابی به مزایای موعود

ناشی از اجرای معماری سازمانی ، غير ممکن می نماید .
در این سمينار ابتدا چارچوب های معماری سازمانی رایج در دنيا شناسایی و معرفی شده اند.
سپس معماری سرویس گرا که روشی برای سيستم های توزیع شده است و عملکرد سيستم

بصورت سرویسهای مستقل در اختيار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد بيان شده و

در ادامه اصول و راهکارهای تجزیه و تحليل سرویس گرایی بيان می گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سيستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پيچيده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سيستم ها ، افراد و فناوری ها ،

پيچيدگی سيستم های متناظر با آنها نيز افѧزایش می یابد . هم اکنون مدیریت
سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سيستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بوده
و کليه مولفه های تشکيل دهنده یک سازمان را تحت تاثير قѧار ميدهد . توسعه و بهبود چنين
سيستم های پيچيده ای مستلزم برنامه ریزی دقيق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان است
و چنين برنامه ریزی نيازمند درک صحيح مولفه های اصلی سازمان است . یکی از
راه حل های درک بهتر چنين سيستم هایی ، شکستن سيستم به اجزا تشکيل دهنده و لایه بندی
آن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بيان ميد ارد که چگونه مولفه های
یک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئوليت های سازمانی ، خدمات ، بѧستر پایه و فن آوری
اطلاعات ، چه در سيستم های کنونی و چه در سيتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یک
سيستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پيشران های سازمان ایجاد
نماید . معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نيازمندی هاست و چنانچه نيازمندی ها متناسب
با ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمود. به
نظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نيازهای در حال رشد کنونی نѧستند و نياز به ایجاد و
بکارگيری روشهایی است که بوسيله آنها بتوان بر پيچيدگيها بصورت کاراتر و در زمانی
کوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سيستم های موجود که تا به حال مشغول
سرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سيستم های جدید را بصورت
یکپارچه و در کنار همين سيستم های فعلی بوجود آورد معماری سرویس گرا با تکيه بر
اصول سرویس گرایی و محاسبات و سرویس های توزیع شده بر پایه پروتکلهای شبکه و
لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از ميان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح می گردد .

تعداد صفحه :51

قیمت : پنج هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :