متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :  قابليت اطمينان درشبكه هاي بي سيم بامنابع خفته در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

عنوان :
قابليت اطمينان درشبكه هاي بي سيم بامنابع خفته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

درشبكه هاي حسگربيسيم مصرف انرژي مهمترين عامل براي تعيين طول عمرشبكه است بـه ايـن
دليل كه گره هاي حسگرباانرژي باطري كارمي كنندومنبع انرژي كم ومحدودي دارند ايـن امربهينـه سـازي
مصرف انرژي رادرشبكه هاي حسگرضروري ميسازدزيراكم كردن مصرف انرژي باعـث بيشـتركردن طـول
عمرشبكه ميشود.
گره هادرشبكه هاي حسگربيسيم براي انجام يك برنامه كاربردي مشترك مثل مانيتوركردن عوامـل
محيطي بايكديگرهمكاري مي كنند.
دراين سمينار پس ازمعرفي شبكه حسگرهاي بيسيم ،مفهوم قابليت اطمينان بيان شده اسـت.عـلاوه
برآن به تفصيل راجع به پروتكل SMAC صحبت شده است كه يكي از پروتكل هاي پايـه در شـبكه هـاي
حسگر بيسيم مي باشد پروتكل SMAC تغيير يافته IEEE.802.11 مـي باشـد كـه مصـرف انـرژي و خـود
سازماندهي هدف اوليه آن است اين پروتكل ازبازه هاي خواب وبيداري مجزابراي هرگـره حسگراسـتفاده
مي كند ودرنهايت درباره زمانبندي نودهاي همسايه براي رفتن به حالت خفتن بحث خواهدشد.
مقدمه
پيشرفت هاي اخير در زمينه مخابرات و الكترونيك توسعه سنسورهاي چند كاره كم قيمت با توان
مصرفي پائين كه داراي اندازه هاي كوچك هستند، را ممكن ساخته است. چنين سنسورهايي قـادر هسـتند
در مسافت هاي كوتاه با هم ارتباط برقرار نمايند. اين سنسورهاي كوچـك كـه شـامل واحـدهاي حسـگر،
پردازش داده و فرستنده گيرنده هستند، در شبكه هاي سنسوري مورد استفاده قرار مي گيرنـد. شـبكه هـاي
سنسوري بيان كننده يك بهبود بزرگ در سنسورهاي قديمي هستند.
يك شبكه سنسوري [1] از تعداد زيادي سنسور تشكيل شده است كـه بـا چگـالي زيـاد در يـك
محيط مورد بررسي، قرار داده شده اند. لازم نيست مكان سنسورها از قبل محاسبه شده باشد. اين امر امكان
استقرار سنسورها در محيط هاي غير قابل دسترس را نيز ممكن مي سازد. به عبارت ديگـر پروتكـل هـا و
باشـد. 1 الگوريتم هاي به وجود آمده براي شبكه هاي سنسوري بايد داراي خصوصيت خود سـازمان دهـي
خصوصيت يكتاي ديگر در شبكه هاي سنسوري همكاري سنسورها با يكديگر مي باشد. سنسـورها داراي
يك پردازنده هستند و به جاي ارسال داده هاي خام به گـره هـاي ديگـر از پردازنـده خـود بـراي اجـراي
محاسبات محلي ساده استفاده مي كنند و تنها اطلاعات پردازش شده لازم را ارسال مي نمايند[1].
خصوصيات شرح داده شده در بالا كاربردهاي وسيعي براي شبكه هاي سنسـوري را تضـمين مـي
كند. بعضي از اين زمينه ها كاربردهاي سلامتي، نظامي و خانگي هستند [2]. به عنوان مثـال در كاربردهـاي
2 نظامي خصوصيات شبكه در استقرار سريع سنسورها در محيط، خود سازمان دهي و تحمل پـذيري خطـا
استفاده از شبكه هاي سنسوري براي فرمان هـاي نظـامي، سيسـتم هـاي كنتـرل، برقـراري ارتبـاط، انجـام
محاسبات، نظارت، شناسايي و رديابي را اميد بخش كرده است. در كاربردهاي سلامتي، سنسورها مي تواند

براي نظارت بر حال بيماران و يا كمك به بيماران ناتوان استقرار يابند. بعضي ديگر از كاربردهـاي تجـاري
شامل مديريت ليست اموال، نظارت بر كيفيت توليدات و يا جستجوي مناطق حادثه ديده مي باشد.
تحقق اين كاربردها و كاربردهاي ديگر شبكه هاي سنسوري نيازمند تكنيك هاي شبكه هاي بيسيم
ad-hoc مي باشد. اگر چه پروتكل ها و الگوريتم هاي بسياري براي شبكه هاي بيسيم سنتي و ad- hoc
 پيشنهاد شده است، براي خصوصيات يكتاي شبكه هاي حسگر مناسب نمي باشند. براي بيشتر مشـخص
شدن اين نكته در ادامه به بيان تفاوتهاي بين اين شبكه ها مي پردازيم.
• تعداد گره هاي حسگر در يك شبكه سنسوري مي تواند چنـدين برابـر گـره هـاي موجـود در
شبكه هايad-hoc باشد.
• گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسوري با چگالي بالا استقرار مي يابند.
• امكان خرابي گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسوري وجود دارد.
• توپولوژي در يك شبكه حسگر به تناوب تغيير مي كند.
• گره هاي حسگر در شبكه هاي سنسـوري عمومـاً از روش هـاي ارتبـاطي broadcast بـراي
1 ارتباط با گره هاي ديگر استفاده مي كنند در حالي كه در شـبكه هـاي ad-hoc از ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه
استفاده مي شود.
• گره هاي حسگر داراي توان، قدرت محاسباتي و حافظه محدودي مي باشند.
• در يك شبكه حسگر ممكن است به دليل تعداد زياد گره ها و سربار بالا گره هـا داراي شناسـه
عمومي
نباشند.

تعداد صفحه :90

قیمت : پنج هزار تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :