متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : توازن بار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
عنوان:
توازن بار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رشد سریع سیستم هاي محاسباتی توزیع شده
باعث شده است کـه مسـائل گونـاگونی در ایـن
زمینه مطرح شود. مهم تـرین مسـاله کـه مـورد توجـه محققـان زیـادي قـرار گرفتـه اسـت، مسـاله
تخصیص کارها
در اینگونه محیط ها می باشد کـه بـه منظـور بدسـت آوردن بهـره وري مـوثر
از سیستم و همچنین درجه بالایی از موازي سازي
انجام می شود. مساله تخصیص کارهـا در سیسـتم
هاي محاسباتی توزیع شده عبارت است از تخصیص یک برنامـه کـامپیوتري شـامل مجموعـه اي از
کارها که با هم در ارتباط و همکاري می باشند، بـه مجموعـه اي از کامپیوترهـا یـا پردازنـده هـا در
سیستم توزیع شده، با در نظر گرفتن مجموعه اي از محدودیت ها روي منابع (پردازنـده هـا، کانـال
هاي ارتباطی و غیره) می باشد. هدف نهایی این تخصیص بهینه سازي هزینه هـاي کلـی سیسـتم
5 شامل هزینه هاي اجرایی و ارتباطی می باشد. براي این منظور یک تابع هزینـه
مناسـب بـراي
مساله تخصیص کارها در محیط هاي محاسباتی توزیع شده تعریف می شود و هـدف بهینـه سـازي
این تابع هزینه با در نظر گرفتن محدودیت هاي منابع موجود در سیستم (پردازنده ها و کانال هـاي
ارتباطی) می باشد. در این نوشتار الگوریتم هاي متفاوت ارائه شده در این زمینه را مورد بررسی قرار
می دهیم.
از مهم ترین مسائل در زمینه سیستم هاي محاسباتی توزیع شده ،مسـاله تخصـیص مجموعـه اي از
کارها به مجموعه اي از پردازنده ها در جهت ایجاد توازن بار و مینیمم کردن هزینه کل سیستم مـی
باشد.[25-27]،[17-18]، [1-4] مساله تخصیص کارها در محیط هاي محاسباتی توزیع شـده کـه
به منظور بدست آوردن بهره وري موثر از منابع سیستم و همچنین درجـه بـالایی از مـوازي سـازي
انجام می شود، عبارت است از تخصیص یک برنامه کامپیوتري شامل مجموعه اي از کارها که با هـم
در ارتباط و همکاري می باشند، به مجموعه اي از کامپیوترها یا پردازنده ها در سیستم توزیع شـده،
با در نظر گرفتن مجموعه اي از محدودیت ها روي منابع (پردازنده ها، کانال هاي ارتبـاطی و غیـره )
می باشد. هدف نهایی این تخصیص بهینه سازي هزینه هاي کلی سیستم شامل هزینه هاي اجرایـی
و ارتباطی می باشد. براي این منظور یک تابع هزینه مناسب براي مساله تخصیص کارهـا در محـیط
هاي محاسباتی توزیع شده تعریف می شود و هدف بهینه سازي این تابع هزینه بـا در نظـر گـرفتن
محدودیت هاي منابع موجود در سیستم (پردازنده ها و کانال هاي ارتباطی) می باشد. مباحث ارائـه
شده در این نوشتار به بخش هاي زیر تقسیم می شود.
در فصل اول مجموعه کارهاي سیستم به صورت یک گراف نشان داده می شود و براي تخصیص ایـن
مجموعه کار به مجموعه پردازنده هاي سیستم که داراي اتصال کامل می باشـند، از الگـوریتم هـ اي
ماکزیمم جریان استفاده می شود. در فصل دوم توابع اکتشافی براي خوشه بندي و تخصیص مجـدد
کارها از پردازنده هاي سربار به پردازنده هاي زیر بار مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سـوم یـک
مدل ریاضی براي مساله تخصیص کار در سیستم هاي توزیع شده ارائه می گردد و تابع هزینه بـراي
این منظور تعریف می شود و جواب تخصیص بهینه با به کار بردن الگوریتم شـاخه و قیـد پیـدا مـی
شود. در فصل چهارم از راهکار مبتنی بر تطابق گراف براي مسـاله تخصـیص کـار در سیسـتم هـاي
محاسباتی توزیع شده بهره برده می شود. مساله تخصیص کار به صورت یک نگاشت از مجموعه کـار
* به مجموعه پردازنده تعریف می شود و از الگوریتم معروف A
براي یافتن تخصیص بهینـه اسـتفاده
* می شود. فصل پنجم چندین تابع اکتشافی را براي بهبود الگوریتم A
فصل قبل، پیشنهاد می کنـد
که کارایی خیلی خوبی را نشان می دهند. در فصل ششم از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر فضاي مسـاله
براي مساله تخصیص کار استفاده می شود. این الگوریتم در هـر دو حالـت پردازنـده هـاي همگـن و
پردازنده هاي ناهمگن مطرح می گردد. فصل هفتم دسته بندي کلی از الگوریتم هاي تخصـیص کـار
* را نشان می دهد. همچنین از الگوریتم A
و نسخه موازي آن براي یـافت ن جـواب تخصـیص بهینـه
بهره می برد. در فصل هشتم مساله تخصیص کار در سیستم هاي محاسباتی توزیـع شـده بـا فـرض
اینکه هر کار از چندین ماژول تشکیل شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل براي هـر
کار براي اجرا یک حافظه مصرفی در نظر گرفته می شود و محدودیت حافظه هر پردازنـده سیسـتم
نیز لحاظ می شود. همچنین یک تابع هزینه یافته در این فصل معرفی می گردد. فصـل نهـم مسـاله
فصل هشتم را با راهکار الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار می دهد.
٣
در پایان در فصل دهم مدل هاي متفاوت مساله تخصیص کـار در سیسـتم هـاي محاسـباتی توزیـع
شده مورد بررسی و تعریف قرار می گیرد.

تعداد صفحه :123

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :