متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  مطالعه وبررسي غشاهاي پليمري جهت جداسازي گاز   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.Sc”
مهندسي پليمر- صنايع پليمر

عنوان
مطالعه وبررسي غشاهاي پليمري جهت جداسازي گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

جداسازي گازها توسط غشا يكي از نخستين كاربردهاي تكنولوژي غشايي در مقيـاس صـنعتي
بوده است. غشاها براي جداسازي گازها از مخلوط آنها بر اساس نفوذ متفـاوت اجـزا بـه كـار مـي
روند. فرآيندهاي جداسازي غشايي مزايايي از قبيل انرژي كم و هزينه سرمايه گذاري پـايين دارنـد.
تجهيزات فرآيند و عملكرد آنها ساده و فشرده مي باشد. در نتيجه اين فرآيندها نقش صـنعتي قابـل
توجهي را در سناريوهاي صنعت از لحاظ ملاحظات اقتصادي ايفـا مـي كنـد، چـون گازهـا بخـش
مهمي از خوراك صنايع شيميايي محسوب مي شوند. با اين حال استفاده تجاري از فرآينـد غـشايي
در جداسازي، منوط به ساخت غشاهايي بود كه ضمن برخـورداري از اسـتحكام مكـانيكي بـالا، از
تراوش پذيري و انتخابگري مناسب برخوردار باشند.
در اين سمينار، مباني پايه و تئوري غشاهاي پليمـري از قبيـل نعـاريف غـشا، انـواع غـشاهاي
پليمري، غشاهاي پليمري جداسازي گازها، مكانيزم عبور گازها از درون غشاها، روشـهاي سـاخت
غشا، بررسي انواع پليمرهاي مورد استفاده به عنوان غشاهاي جداسازي گاز و روشهاي بهبـود آنهـا،
بررسي شده است.

مقدمه
در فناوري جهت جداسازي غشايي، از يـك غـشاي پليمـري، سـراميكي يـا فلـزي بـراي
جداسازي يك مخلوط گازي استفاده مي شود. اين غشاء، به برخي از اجزاء اجـازه عبـور داده
در حاليكه براي عبور ساير اجزاء، مقاومت نشان مي دهد.
تكنولوژي غشايي نسبت به ساير فرآيندهاي كلاسيك داراي مزايايي مي باشد كـه از جملـه
مهمترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: مصرف انرژي كمتر بـراي جداسـازي، انجـام
جداسازي بدون نياز به مصرف مواد شيميايي، حجم و وزن كم تجهيزات جداسـازي، نـصب و
عمليات ساده و حداقل نياز به كنترل، بازرسي و تعمير و نگهداري، سهولت دسـتيابي و امكـان
استفاده از فازهاي جدا شده، انعطـاف پـذيري بـالاي فراينـد و قابليـت اتـصال آن بـه سـاير
فرايندهاي جداسازي.
مزاياي فوق، آينده روشني را براي كاربرد اين فناوري در صنايع نفـت، گـاز و پتروشـيمي
ترسيم مي كند. با توجه به جوان بودن اين فناوري، در صورت تمركز بخش تحقيق و توسعه به
اين فناوري و انتقال، بومي سازي و توسعه آن، كشورمان خواهد توانست جايگاه مناسبي را در
اين حوزه كسب نمايد.
بر همين اساس، دراين سمينار با بررسي روشهاي ساخت غشاهاي پليمري وبهبـود سـاختار
آنها وبررسي عملكرد آنها گامي در جهت رسيدن به اهداف فوق برداشته شده است.

مقدمه
1 بخش مهمي از فرآيند جداسازي غشايي، خود غشاست؛ با اين حال تعريف دقيقـي از غـشا
2 مشكل به نظر مي رسد؛ اين به دليل حيطه كاربردي وسيع غشا نه تنها در جداسازي گـاز
بلكـه بـه
عنوان مثال در خالص سازي مايعات است.
 سه تعريف متفاوت از غشا از سه ديدگاه مختلف ارائه شده است.
الف) لايه اي است نازك كه مي تواند اجزاء يك سيال را بـه صـورت انتخـابي جـدا كنـد. در ايـن
جداسازي اندازه ذرات نقش اساسي دارد.
ب) اگر غشا بر مبناي كاري كه انجام مي دهد تعريف شود، مي توان گفت غشا مواد را به صـورت
انتخابي از خود عبور مي دهد.
ج) در عمليات جداسازي، دو فاز وجود دارد كه فاز سومي (غشا) بين آنها قرار مي گيـرد و انتقـال
جرم را كنترل مي كند .

تعداد صفحه :96

قیمت : پنج هزار تومان

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

1 Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *