متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد با عنوان :مكانیزمهای مقاوم شدن در آلیاژهای مس در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان :
مكانیزمهای مقاوم شدن در آلیاژهای مس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

 در این تحقیق ابتدا آلیاژهای مس مورد بررسی قرار گرفتند و سپس مكانیزمهای مختلف جهت مقاوم
سازی فلزات بررسی گردید. در نهایت كاربرد این مكانیزمها در آلیاژهای مس مورد توجه قرار گرفت و چگونگی
افزایش استحكام در این مواد بررسی شد .
مس خالص بوسیله انجام كار مكانیكی مقاوم میگردد، در صورتیكه آلیاژهایی مانند برنج ب هواسطه محلول جامد
ایجاد شده دچار افزایش سختی و استحكام خواهند شد. آلیاژهای دیگری از مس وجود دارند كه مقدار بسیار
دارای مقدار كمی از عناصر آلیاژی بوده و این عناصر قابلیت رسوب دهی در آلیاژ را دارا میباشند. به همین
دلیل با انجام عملیات حرارتی مرتبط كه شامل پیر سازی، فوق پیرسازی و یا پیرسازی مصنوعی میباشد
 میتوان به خواص مورد نظر رسید. وجود دارند آلیاژهایی كه به واسطه ایجاد رسوب از طریق پراكنده سختی
استحكامشان افزایش مییابد اشارهای نیز به اینگونه آلیاژها گردید .
مقدمه :

مكانیزمهای مقاوم شدن به عنوان یكی از مهمترین مباحث در متالورژی مكانیكی همواره مورد توجه
محققین بوده و تاكنون پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. بسیاری از فلزات با انجام
كار سرد و آنیل خواص مورد نیاز را تامین می كنند، همچنین می توان با ایجاد محلول جامد جانشینی
یا بین نشینی باعث افزایش استحكام و سختی و یا تغییر آنها در جهت مطلوب گردید به عنوان مثال
برنج به عنوان یكی از مهمترین محلولهای جامد در صنایع استفاده فراوانی دارد، عملیات حرارتی
 پیرسازی نیز به عنوان یكی از مهمترین عوامل ایجاد استحكام خصوصا در آلیاژهای غیر آهنی هر روز
بیشتر از قبل بكار گرفته می .شود
در این تحقیق آلیاژهای مس بررسی و روشهای مختلف افزایش استحكام در این آلیاژها مطرح گردید.
مس عموما ب هواسطه كار سرد و ریزدانه كردن افزایش استحكام را تجربه خواهد كرد كه میتوان با اضافه
نمودن عملیات آنیل نیز به خواص مورد نظر رسید. در گروه آلیاژهایی كه از نوع محلول جامد میباشند
همانند برنجها، اضافه كردن میزان ماده آلیاژی به عنوان مثال روی، میتواند خواص آلیاژ را به میزان
قابل توجهی تغییر دهد همچنین بر روی این آلیاژها میتوان كار سرد انجام داد و خواص مورد نظر را
بدست آورد. ه آلیاژ ایی با قابلیت پیرسازی همانند آلیاژهای مس – كروم یا مس- بریلی مو دارای توانایی
افزایش استحكام خود به واسطه ایجاد رسوبهایی ریز و پراكنده در فاز زمینه میباشند . به همین
واسطه كاربرد وسیعی نیز در صنعت دارند .

هدف
هدف از انجام این تحقیق بررسی آلیاژهای مس و روشهای متداول ایجاد استحكام در آنها بود. مس از
جمله فلزات بسیار پر كاربرد در صنعت میباشد كه از سالیان دور مورد استفاده قرار گرفته است. به علت
خواص الکتریکی عالی و هدایت گرمایی بسیار خوب آلیاژهای مس استفاده از آنها بصورت گسترده وجود
دارد. همچنین به دلیل مقاومت به خوردگی خوب و آسانی شکل دهی و همچنین مقاومت به خستگی
مناسب مورد استفاده قرار میگیرند. آلیاژهای جدیدتر مس دارای خواص مختلف و متنوعی میباشند از
جمله آلیاژهای حافظه دار مانند Cu-Zn-Al-Ni، آلیاژهای ضربه گیر مانند Cu-Al-Ni و یا آلیاژ
Cu-Cr-Zr با استحكام بالا میباشد. همچنین آلیاژهایی كه توسط پراكنده سختی استحكام بیشتری
نسبت به مس دارند در سالهای اخیر بیشتر تولید و استفاده قرار گرفته اند كه عمدتا به دلیل سختی،
مقاومت به خزش خوب و استحكام تسلیم بالا ب می اشد.خواص خوب خود از جمله استحكام مناسب،
رسانایی عالی و مقاومت به خوردگی كاربردهای مختلفی دارد. برای كاربردهای گوناگون خواص متفاوتی
از نظر استحكامی لازم میباشد كه این مهم به واسطه روشهای متفاوتی انجام میشود. هدف از انجام
این تحقیق بررسی این روشها برای مس و آلیاژهای آن بود .

پیشینه تحقیق
ایجاد تغییر در مرز دانه و اندازه دانه ها سالهاست كه از جمله روشهای تغییر استحكام در مواد می باشـد .
هنگامی كه دانه ها ریز باشند مساحت كل مرز دانه ها در واحد حجم پلی كریستال افزایش می یابد و بـه
تبع آن خواص ماده بیشتر ب ر اساس خواص مرز دانه خواهد بود، برعكس هرچه دانه ها درشتتـر باشـند
خواص ماده نزدیك به رفتار درون دانه ها خواهد . دش مرز دانه ها در دمای كمتر از نصف نقطه ذوب فلـز،
موانع قوی در برابر حركت نابجاییها به حساب می آیند و به علت اختلاف آرایش كریـستالی دانـه هـای
مجاور مانع لغزش نابجایی از یك دانه به دانه دیگر می گردند. لیكن در دماهـایی بـیش از حـدود نـصف
نقطه ذوب، به عنوان مكانهایی مناسب جهت شروع ترك عمل می نمایند، زیرا تغییر شكل بیشتر بر مرز
ها دانه متمركز میگردد و به علت وجود ناخالصی در آنها تمایل به جدایش و شكست مرز دان های افزایش
 مییابد .
كرنش سختی یا كارسختی یكی دیگر از روش های استحكام دهی در فلـزات مـی باشـد و بیـشتر بـرای
استحكام دهی فلزات و آلیاژهایی بکار می رود که با عملیات حرارتـی سـخت نمـی شـوند ت. غییـر شـکل
پلاستیک تعداد نابجایی ها را زیاد می کند در نتیجه برخورد آنها بیشتر می شود و این خود باعـث ایجـاد
جاگهای متعدد روی نابجایی ها و متوقف یا کند شدن آنها میشود. یک فلز آنیـل شـده تقریبـا شـامل

۱۰ تا ۸ نابجایی بر سانتی متر مربع می باشد در حال یكه چگالی نابجایی یك فلز كار سخت شـده در
حدود ۱۰ نابجایی بر سانتی متر مربع است .
مخلوط همگن دو یا چند نوع اتم در حالت جامد را محلول جامد می نامند اضـافه کـردن اتمهـای حـل
شونده در شبکه اتمهای حلال، یا تشکیل محلول جامد، باعث افزایش استحکام آلیاژ می گردد. هنگـامی
که اتمهای فلزی دیگر در زمینه فلز اولیه حل می شوند ممکن است در هر یک از دو مکان جانـشین بـا
بین نشین قرار بگیرند . هنگامی که اتم حل شونده در جای اتمهـای حـلال قـرار گیـرد محلـول جامـد
جانشینی خواهد بود و هنگامی که اتم حلال در فضاهای خالی بین اتمهای حلال قـرار بگیـرد محلـول
جامد بین نشینی نام دارد . در عمل وقتی اتمهای حل شونده به اندازه اتمهای حلال باشد م حلول جامد
جانشینی و چنانچه بسیار کوچکتر باشد محلول جامد بین نشینی ایجاد خواهد شد .

تعداد صفحه :94

قیمت : پنج هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

 


122 Comments

دیدگاهتان را بنویسید