دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان :  مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 (M.A)

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

عنوان:

مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات

با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 استادراهنما:

دكتر فریده حق‌شناس كاشاني

استاد مشاور:

دكترمينا جمشیدی‌اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بيان مسئله. 6

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 8

1-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 12

1-3- 1- اهداف اصلي تحقيق………………………………………………………………………………… 12

1-3-2- اهداف فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………. 12

1-4- چارچوب نظري تحقيق.. 13

1-5- مدل تحقيقق.. 16

1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 17

1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق.. 17

1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………… 17

1-7- جامعه آماري تحقيق…………………………………………………………………………………….. 18

1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق.. 18

1-9- روش تحقيق.. 18

1-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………….. 18

1-11-قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 19

1-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق.. 19

1-11-2-قلمرو مكاني تحقيق…………………………………………………………………………………. 19

1-11-3-قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………… 19

1-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها………………………………………………………………… 19

1-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………………….. 19

1-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات………………………………………………. 19

عنوان                                                                                                    صفحه

1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. 20

1-12-2- توانمند سازي………………………………………………………………………………………… 20

1-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي…………………………………………………………………. 20

1-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي………………………………………………………………… 20

1-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي…………………………………………………………. 21

 1-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان………………………………………… 21

1-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان……………………………………….. 21

1-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان……………………………………….. 21

1-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان……………………………………………………… 22

1-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان………………………………………………………. 22

1-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان……………………………………….. 22

1-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان…………………………….. 22

1-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي…………………………………………………………. 22

1-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان…………………………………………. 22

1-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان………………………………………. 23

1-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان………………………………………. 23

1-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان……………………………………………………… 23

1-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان……………………………………………………… 23

1-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان………………………………………… 23

1-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان……………………………… 24

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1- بخش اول، توانمندسازي……………………………………………………………………………….. 29

2-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي.. 29

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان. 33

2-1-3- مفروضات توانمندسازي.. 35

2-1-4- نشانه‌های توانمندسازي.. 36

2-1-5- ابعاد توانمندسازي.. 38

2-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان………………………………………………………………….. 38

2-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان……………………………………………………………………….. 40

2-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان…………………………………………………….. 41

2-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان…………………………………………………………………….. 42

2-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده…………………………………………………………….. 43

2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي………………………………………………………………………………….. 43

2-1-5-4-1-2-هويت كار…………………………………………………………………………………….. 43

2-1-5-4-1-3-اهميت كار……………………………………………………………………………………. 43

2-1-5-4-1-4-استقلال……………………………………………………………………………………….. 43

2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي………………………………………………………………………………. 44

2-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي………………………………………………………………… 44

2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل………………………………………………………………………….. 44

2-1-5-4-2-2-غني سازي شغل…………………………………………………………………………….. 45

2-1-5-5- افزايش خود كنترلي………………………………………………………………………………. 45

2-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل)………………………………………………………. 47

2-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي)……………………………………………………… 48

2-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان. 50

2-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند. 51

2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52

2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان. 53

2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی.. 54

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان. 55

2-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي…………………………………………………………………………… 55

2-1-11-1-1-آموزش………………………………………………………………………………………….. 55

2-1-11-1-2-ارشاد……………………………………………………………………………………………. 56

2-1-11-1-3-تعلق حرفه اي…………………………………………………………………………………. 56

2-1-11-1-4-شبكه سازي……………………………………………………………………………………. 56

2-1-11-2-محيط كاري……………………………………………………………………………………….. 57

2-1-11-3-سبك رهبري………………………………………………………………………………………. 57

2-1-12- برنامه‌هاي توانمندسازی.. 58

2-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين……………………………………………………….. 58

2-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط………………………………………………………. 58

2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا……………………………………………………………. 59

2-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان. 59

2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………… 59

2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار……………………………………………………… 60

2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار………………………………………………. 60

2-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات…………………………………………………………….. 61

2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي……………………………………………………………… 62

2-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي……………………………………………………… 62

2-1-13-5- الگوسازي…………………………………………………………………………………………. 63

2-1-13-6- كار تيمي………………………………………………………………………………………….. 64

2-1-13-7- تحريكات احساسي…………………………………………………………………………….. 65

2-1-13-8- باز خورد………………………………………………………………………………………….. 65

2-1-13-9- ايجاد اعتماد………………………………………………………………………………………. 65

2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان. 66

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-15- زمينه‌های ايجاد توانمندسازی…………………………………………………………………….. 67

2-1-16- رويكردهاي توانمندسازي.. 67

 2-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي)………………………………………………………………….. 67

2-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي)…………………………………………………………………. 68

2-1-17- مزاياي توانمندسازي.. 68

2-1-18- اهداف توانمندسازي.. 69

2-1-19- هزينه‌های توانمندسازي.. 70

2-1-20- مراحل توانمندسازی.. 71

2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند. 71

2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.. 72

2-1-23- پيامد توانمندسازي.. 72

2-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي…………………………………………………………………… 73

2-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي……………………………………………………………………… 73

2-1-23-1-2- كاهش فشار روحي…………………………………………………………………………. 74

2-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي…………………………………………………………………… 74

2-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات…………………………………………………………… 75

2-2-1- مفهوم فناوري…………………………………………………………………………………………. 75

2-2-2- اجزای فناوری.. 76

2-2-3- طبقه‌بندی فناوری.. 77

2-2-4- مدیریت فناوری.. 78

2-2-5- مفهوم اطلاعات… 78

2-2-5-1- تعریف اطلاعات… 79

2-2-5-2- ابعاد اطلاعات……………………………………………………………………………………… 80

 2-2-5-2-1-بعد زمان………………………………………………………………………………………… 80

 2-2-5-2-2-بعد مكان………………………………………………………………………………………… 81

عنوان                                                                                                    صفحه

 2-2-5-2-3-بعد شكل………………………………………………………………………………………… 81

2-2-5-3- ارزش اطلاعات……………………………………………………………………………………. 82

2-2-5-4- انواع اطلاعات… 82

2-2-5-5- اهميت اطلاعات…………………………………………………………………………………… 88

2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات… 88

2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 90

2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات… 91

2-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات………………………………………………………………….. 92

2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 93

 2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی…………………………………………………………………………… 93

 2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی………………………………………………………………………….. 93

2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات… 94

2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات… 94

2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 96

2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات… 96

2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات… 97

2-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات…………………………………………………………………….. 97

2-2-6-8-2-1-سرعت………………………………………………………………………………………… 97

2-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري……………………………………………………………………………… 98

2-2-6-8-2-3-دقت…………………………………………………………………………………………… 98

2-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان………………………………………………………………………………. 98

2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات… 99

2-2-6-8-3-1-كمك به مردم………………………………………………………………………………… 99

2-2-6-8-3-2-حل مشكلات………………………………………………………………………………… 99

2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات… 100

عنوان                                                                                                   صفحه

2-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي…………………………………………………… 100

2-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي…………………………………………………… 101

2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات… 101

2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات… 102

2-2-6-12- ارتباط ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات   103

2-2-6-12-1-ابعاد……………………………………………………………………………………………. 103

2-2-6-12-2-هدف………………………………………………………………………………………….. 103

2-2-6-12-3-فعاليت ها…………………………………………………………………………………….. 104

2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات   104

2-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان…………………………………………………………………….. 104

2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی.. 106

 2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی.. 108

2-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي………………………………………………………………….. 110

2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات… 110

2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.. 111

2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات… 112

2-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي……………………………………………………………… 113

2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات… 114

2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی.. 114

2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری.. 115

2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری.. 116

2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری.. 117

2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري.. 118

2-2-9- تعریف ارتباطات… 118

2-2-9-1- تئوري ارتباطات…………………………………………………………………………………. 119

عنوان                                                                                                   صفحه

2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی.. 121

2-2-9-2-1- اينترنت………………………………………………………………………………………… 122

2-2-9-2-2- اينترانت………………………………………………………………………………………… 123

2-2-9-2-3- اكسترانت……………………………………………………………………………………… 123

2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی.. 124

2-2-10- تعريف آموزش……………………………………………………………………………………. 125

2-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي……………………………………………………………….. 125

2-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي………………………………………………………………… 126

2-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن…………………………………………………………. 127

2-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي………………………………………………………………….. 127

2-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك…………………………………………………. 128

 2-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و ارتباط آن با توانمندسازي کارکنان………………………….. 130

2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان……………………………… 130

2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای…………………………………………………………………………………… 131

2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری.. 131

2-3-1-3- تقویت خود نظارتی.. 133

2-3-1-4- تغيير نقش كاركنان……………………………………………………………………………… 134

2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان. 135

2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات… 135

2-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات… 137

2-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني……………………………………………………………………….. 137

2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی.. 138

2-3- 3-3- جابجایی قدرت… 138

2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل.. 138

2-3- 3-5- محتوای مشاغل.. 139

2-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي………………………………………………… 141

2-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي………………………………………………………………………. 141

2-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي……………………………………………………………………… 144

2-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي………………………………………………….. 145

2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    147

2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات…………………………………………………………………………… 147

2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت………………………………………………………………. 148

2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی………………………………………. 149

2-5-2- منابع مالي…………………………………………………………………………………………….. 150

2-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني ……………………………………………….. 150

 2-5-3-1- بهره‌وری‎…………………………………………………………………………………………. 151

2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎……………………………………………………………………………… 151

2-5-3-3- پیروی از قانون‎………………………………………………………………………………….. 151

2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………………………. 152

2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی    153

2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404………………………………………….. 154

 

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 156

3-1- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 156

عنوان                                                                                                   صفحه

3-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف……………………………………………………………………. 157

3-1-1-1-تحقيق كاربردي…………………………………………………………………………………… 157

3-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت…………………………………………………………………… 157

3-1-2-1-تحقيق توصيفي…………………………………………………………………………………… 157

3-1-2-2- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………….. 158

3-1-2-3- تحقیق همبستگی………………………………………………………………………………… 158

3-2- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………. 158

3-3- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………….. 159

3-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه…………………………………………………. 160

3-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق…………………………………………………………………….. 163

3-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات………………………………………………………….. 163

3-5-1-1- روش كتابخانه اي……………………………………………………………………………….. 164

3-5-1-2- روش ميداني……………………………………………………………………………………… 164

 3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه………………………………………………….. 165

3-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق…………………………………………………………… 166

3-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش…………………………………………………………………………. 167

3-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش)……………………………………………………………………….. 168

3-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش)…………………………………………………………….. 169

3-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………… 173

 3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی………………………………………………………………………. 173

3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی………………………………………………….. 174

3-8-1-2- تجزيه تحليل با بهره گرفتن از آمار استنباطي…………………………………………………… 174

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش

4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق…………………………………………………. 177

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 177

4-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي……………………………………………………………………. 177

4-1-1-1- جنسيت……………………………………………………………………………………………. 178

4-1-1-2- سن…………………………………………………………………………………………………. 179

4-1-1-3- سطح تحصيلات………………………………………………………………………………… 180

4-1-1-4- رسته شغلي……………………………………………………………………………………….. 181

4-1-1-5- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………….. 182

4-1-1-6- وضعيت استخدامي……………………………………………………………………………… 183

4-1-2- آمار استنباطي………………………………………………………………………………………… 184

4-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………….. 184

4-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق……………………………………………………….. 184

4-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………. 186

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 200

5-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق……………………………………………………………. 200

5-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق……………………………………………………. 201

5-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق……………………………………………………….. 201

5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق………………………………………………….. 203

5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق…………………………………………….. 204

5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق………………………………………… 204

5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق………………………………………… 204

5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق……………………………………….. 204

5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق…………………………………….. 205

5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق………………………………………. 205

عنوان                                                                                                   صفحه

5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق………………………………………. 206

5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق……………………………………….. 206

5-2- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 207

5-3- پيشنهادها………………………………………………………………………………………………… 207

5-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق………………………………………………….. 207

5-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق……………………………………………………………… 207

5-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق…………………………………………………………….. 208

5-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق…………………………………………………………….. 208

5-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق………………………………………………………….. 209

5-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق……………………………………………………………. 209

5-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق…………………………………………………………… 210

5-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق……………………………………………………………. 210

5-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي…………………………………………………………………… 211

پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 213

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 213

چکيده:

در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين  بكارگيري ICT  با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين ارتباط ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا بهره گرفتن از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.

واژگان كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازي كاركنان، دانشگاه آزاد.

مقدمه

اطلاعات يكي از ارزشمندترين ورودي‌هاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني و كمبود آنها سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طريق فناوري اطلاعات جمع‌آوري، پردازش و نگهداري می‌شود. در گذشته اطلاعات بيشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختيار فرد خاصي قرار مي‌گرفت. از اين رو فناوري اطلاعات اين محدوديت را از ميان برداشته است. در ادبيات مديريت شريان حياتي سازمان (شبكه اطلاعاتي) و خون جاري در آن (اطلاعات) مي‌باشد. (همر، چمپي[1]، 1378، ص131)

 امروزه پيشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمي و فناوري، روندي انفجاري و غيرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌اي كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسايل تبيين روش‌ها، ساختارها و فرايندهايي است كه بدون كاربست آن حل مسايل و مشكلات سازمان امكان‌پذير نيست بدين معنا كه انسان ناگزير است براي مواجهه با مسايل روزافزون و جديد سازماني و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوري جديد مجهز كند. بنابراين ممكن است در مقطعي از زمان از دانش و مهارت لازم براي مواجهه با پديده‌های سازماني برخودار باشند ولي تغييرات محسوس و شتابزده علمي به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات آنها را براي سازگاري با تغييرات ضروري كند. (ايزدي صمد، كريمي سليمان، تاثير دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مديريت شماره 4، 1387)

در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با بهره گرفتن از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازي، شاه حسيني، راهكار توانمندسازي، پژوهش نامه86، 90)

به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)

از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گروه وظايف مديريت يعني: برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين گونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني به مديريت است از اين رو پيشرفت سازمان‌ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارتهاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در كارهايشان امري غيرممكن است. (استونر، فريمن[2]، 1386، ص 13)

 مفهوم توانمندسازي در سال‌هاي اخير مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازي بسان راهبرد منابع انساني براي خلق كارامدي، بهره‌وري و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازي فرصتهايي است كه به افراد براي خود مختاري، انتخاب، مسووليت‌پذيري و مشاركت در تصميم گيري سازمان داده شده است. ترلاكسن[3] توانمندسازي را فرايند تغيير عملكرد كاركنان از وضعيت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نياز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [4]، 2003، ص 262)

1-1-بيان مسئله:

امروزه در هر سازماني بحث بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مطرح و از سود و زيان آن سخن می‌گويند. طبيعي است فناوري يك راه باصرفه‌تر در برابر روش‌هاي سنتي اهميت پيدا می‌كند پس مديران بايد تاثير و نقش فناوري اطلاعات را بر بهره‌وري سازمان، و ميزان آن را بسنجند. تعيين ميزان اين تحقيق از دغدغه‌های مهم تصميم‌گيرندگان سازماني است. فناوري اطلاعات نقش حياتي در ادامه بقاي سازمان دارد و اين امكان براي مديران فراهم مي‌سازد با پردازش سريع اطلاعات امكان كنترل و هماهنگي ساختارهاي پيچيده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملكرد سازمان با انسجام و بازخورد سريع انجام گيرد. (مهري‌نژاد، 1381، صص 227-224)

با توجه به دگرگوني‌های سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمان‌ها به عنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل می‌باشند. و براي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند. از آنجا كه منابع انساني مهم‌ترين عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهيزات و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با تغييرات، از اهميت ويژه برخوردارند و كليه سازمان‌ها با هر نوع ماموريتي بايد بيشترين سرمايه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، 1386، ص 44)

بسياري از سازمان‌ها راه‌حل اين مسأله را اجراي برنامه‌های توانمندسازي تشخيص داده و تلاش كرده اند زمينه لازم براي پرورش كاركنان توانمند را فراهم نمايند. (محمدي، 1381، ص 160)

امروزه اطلاعات يكي از منابع اصلي و با ارزش هر سازمان می‌باشد. همانطور كه منابع انساني، مواد اوليه، ماشین‌آلات در روند توليد كالا و خدمات داراي نقش اساسي هستند اطلاعات نيز داراي جايگاه ويژه‌ای می‌باشد. (جوادين، 1386، ص 1053)

يكي از ارزشمند‌ترين ورودي‌هاي هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعي دارايي براي سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترين اطلاعات باعث افزايش اطمينان می‌شود سازمان بدون دسترسي به اطلاعات قادر به انجام كارها نمي‌باشد. براي توانمندسازي كاركنان نياز به ابزار‌هاي متفاوتي است، مانند اختيار به معني داشتن آزادي عمل براي كاركنان جهت دستيابي به اهداف سازمان، دانش يعني در اختيار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب براي تصميم گيري صحيح واگذاري كار يا وظيفه‌ای كه حائز اهميت است وبه نتايج اساسي منجر می‌شود.(درگاهي، 1383، ص 5)

از آنجايي كه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يك سازمان مادر در كشور مطرح است بنابر اين لازم است تا به مسأله ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نيز به ارتباط اين فناوري باتوانمندسازي كاركنان ستادي بپردازد.

تعداد صفحه :251

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :