دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان 

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاريابي

عنوان  

شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان

(مطالعه موردی : مصرف کنندگان خودرو در استان قم)

استاد راهنما

دكترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 چکیده

فصل اول : کلیات  تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق  ………………………………………………………………………………………………….  4

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- مدل تحليلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………7

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-1- قلمروموضوعي……………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 –  قلمرو مكاني…………………………………………………………………………………………………………………7

1-9-3 – قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-10- تعريف مفهومی و عملياتي واژگان کليدي تحقيق ……………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  10

2-2- ملي گرايي مصرفي………………………………………………………………………………………………………….  11

2-2- 1- مفهوم ملي گرايي (ناسيوناليسم)……………………………………………………………………………………….11

2-2- 2- سابقه ملي گرايي…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- 3- ملي گرايي در ايران……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- 4- ملي گرايي اقتصادي…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2- 5- ارتباط بين ملي گرايي و بازاريابي: مفهوم ملي گرايي مصرفي…………………………………………………18

2-2- 6- اثرات كشور مبدأ (COO)………………………………………………………………………………………………21

2-2- 7- اثر كشور مبدأ در كشور هاي درحال توسعه……………………………………………………………………….23

2-2- 8- ارتباط اثر كشور مبدأ و ملي گرايي مصرفي………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-2- 9- نام تجاري و تأثير آن بر ملي گرايي مصرفي……………………………………………………………………….25

2-2- 10- سطح آسيب پذيري نام هاي تجاري خارجي از ملي گرايي مصرفي………………………………………27

2-2- 11- الگوي پردازش اطلاعات مصرف كنندگان ملي گرا………………………………………………………….31

2-2- 12- جهاني شدن و تاثير آن بر ملي گرايي……………………………………………………………………………..33

2-2- 13- انگيزه هاي ملي گرايي مصرفي در عصر جهاني شدن…………………………………………………………36

2-2- 14- خصومت گرايي مصرفي………………………………………………………………………………………………37

2-3- عوامل تأثير گذار بر ملي گرايي مصرفي…………………………………………………………………………………41

2-3-1- محيط اقتصادي……………………………………………………………………………………………………………..42

 2-3-2- محيط سياسي……………………………………………………………………………………………………………….43

2-3-3-  متغيرهاي جمعيت شناختي………………………………………………………………………………………………45

2-3-3- 1- سن………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-3- 2-جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………46

2-3-3- 3- سطح تحصيلات………………………………………………………………………………………………………47

2-3-3- 4- درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-3-3- 5- قوميت و نژاد…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3- 6- طبقه اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4-  عوامل اجتماعي – روانشناختی………………………………………………………………………………………. 49

2-3-4- 1- پذيرش فرهنگي………………………………………………………………………………………………………50

2-3-4-2-جهان گرايي(جهان انديشي)………………………………………………………………………………………..51

2-3-4- 3- وطن پرستي…………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4- 4- تهديد اقتصادي ادارك شده……………………………………………………………………………………….53

2-3-4- 5- سنت گرايي (محافظه كاري )……………………………………………………………………………………..54

2-3-4- 6- جمع گرايي  فردگرايي…………………………………………………………………………………………….. 55

2-3-4- 7- مادي گرايي…………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-4-8- جزميت انديشي…………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-3-4- 9- تجمل گرايي مصرفي………………………………………………………………………………………………..57

2-3-4-10- ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-4-11- سبك زندگي………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-پيامدهاي ملي گرايي مصرفي……………………………………………………………………………………………….62

2-4- 1- پيامد هاي نهايي……………………………………………………………………………………………………………62

2- پيامد هاي میانجی………………………………………………………………………………………………………………….63

-5- عوامل تعديل كننده شدت ملي گرايي مصرفي………………………………………………………………………….65

2-5- 1- ضرورت ادارك شده محصول………………………………………………………………………………………..66

2-5- 2- تشابه با كشور مبدأ محصول…………………………………………………………………………………………….66

2-5- 3- ويژگي هاي طبقه محصول………………………………………………………………………………………………68

2-6 – استراتژي هاي بازاريابي در ارتباط با ملي گرايي مصرفي…………………………………………………………..69

2-7- مقياس اندازه گيري ملي گرايي مصرفي(CETSCALE )……………………………………………………………71

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-2-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. ………………80

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..81

3-5 – متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….82

3-6- روشهاي جمع آوري داده ها………………………………………………………………………………………………..82

3-7- ابزار سنجش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………83

3- 8 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84

3- 9 –  روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………85

3-10- تعيين پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….85

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..86

 فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2- آمار توصيفي  …………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2-1- جنسيت  ………………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2-3-  سن…………………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………………..93

4-2-5- درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-6- متغيرهاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………95

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….95

4-3-2- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………96

4-3-3- آزمون  همیستگی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..102

4-3-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-2-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-2-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………105

4-3-2-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………..106

4-3-2-6- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….107

4-4- ساير يافته هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..109

4-4-1-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ويتني……………………………………………………………………..109

4-4-2- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….119

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….122

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………..  122

5-1-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….123

5-1-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 123

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 123

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 124

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 124

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..125

5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….126

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………127

5-1-4- نتايج آزمون رگرسيون ………………………………………………………………………………………………..128

5-1-4- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ويتني………………………..129

5-1-5-  بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………………………………………………… 130

5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………130

5-2-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق…………………………………………………131

5-2-1-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………131

5-2-1-2- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………….. 131

5-2-1-3- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………..131

5-2-1-4- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………..131

5-2-1-5- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………….132

5-2-1-6- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………….. 132

5-3- ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………133

5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….133

  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. .135

پیوست: پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………… …153

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملي گرايي مصرفي و مشخص کردن ارتباط این عوامل  با  ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملي گرايي مصرفي ازمقیاس CETSCALE ( شيمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسين زاده سادياني (1386) استفاده گردید.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستي»، « پذيرش فرهنگي »، « جهان گرايي »، « تجمل گرايي »و « تهديد ادراك شده اقتصادي »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثير دارند .

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملي گرايي مصرفي با ملي گرايي مصرفي بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستي، جهان گرايي و تهديد ادراك شده اقتصادي دارای همبستگی مثبت و مولفه پذيرش فرهنگي و تجمل گرايي دارای همبستگی منفی هستند. 

واژگان کلیدی :

ملي گرايي مصرفي ، وطن پرستي، جهان گرايي ،تهديد ادراك شده اقتصادي ، پذيرش فرهنگي، تجمل گرايي ، مصرف كنندگان خودرو استان قم

  1-1- مقدمه

از آنجايي كه مصرف كالاهاي داخلي هر كشوري نقش بسيار مهمي در رشد و توسعه صنايع داخلي آن كشور داشته و بر متغيرهاي كلان اقتصادي نيز تأثير گذار مي باشد ، حمايت از توليد و مصرف كالاهاي داخلي همواره در اولويت سياست گذاري هاي اقتصادي و بازرگاني كشور قرار داشته است . در زمينه حمايت از مصرف كالاهاي داخلي، اقداماتي نظير تشويق هموطنان به مصرف كالاي داخلي، اعمال تعرفه بر كالاهاي وارداتي و ملزم نمودن سازمان هاي دولتي به تأمين مايحتاج خود از توليدات داخلي در چند سال اخير رواج يافته است.

1-2- بيان مسأله   

يكي از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگاني « ملي گرايي » مي باشد و به نظر مي رسد كه مردم ايران از گرايشات ملي گرايانه و متعاقبا  « ملي گرايي مصرفي » بالايي برخوردارند و اين گرايشات ملي گرايانه می تواند به عنوان مزيت رقابتي براي محصولات داخلي در برابر محصولات خارجي بشمار آيد.

اما علي رغم ترغيب به مصرف كالاهاي داخلي و حمايت از توليدات داخلي به طرق مختلف مانند محدود نمودن ورود كالاهاي خارجي و طرح موضوعاتي مانند محصول ملي (بعنوان مثال خودرو ملي )، گرايش زيادي به كالاهاي و خارجي حتي تأمين آنها بصورت قاچاق مشاهده مي گردد. بنابراين آگاهي از ميزان ملي گرايي مصرفي و سنجش آن بصورت علمي ضروري به نظر مي رسد.

لذا در اين تحقيق بررسی عوامل موثر بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ايران و تعيين متغيرهاي تاثير گذار بر اين گرايش و نيز تأثير اين گرايش بر ارزيابي محصولات داخلي و خارجي مي باشيم تا با آگاهي از ميزان تمايل مصرف كنندگان به چشم پوشي از مطلوبيت مصرف كالاهاي خارجي به خاطر گرايشات ملي گرايانه ، دولت در برنامه ريزي هاي خود جهت حمايت از توليدات داخل ، مبارزه با كالاهاي قاچاق ، نظارت بر واردات و حتي در صورت تحريم تجاري ايران از جانب ساير كشورها،  تاثير اين عامل را مد نظر داشته باشد و توليد كنندگان ايراني نيز از ميزان حمايت مصرف كنندگان ايراني از كالاهاي داخلي و بعبارت ديگر مزيت داخلي بودن محصولات توليدي خود نسبت به محصولات رقباي خارجي خود آگاهي داشته و در برنامه ريزي هاي خود لحاظ نمايند.

اين تحقيق در نظر دارد ميزان ملي گرايي مصرفي در ميان مصرف كنندگان استان قم را اندازه گيري نموده و تأثير متغير هاي اجتماعي روانشناختي بر ملي گرايي مصرفي و درنهايت تأثير ملي گرا يي مصرفي بر ارزيابي كالاهاي داخلي و خارجي در طبقات مختلف كالايي را مورد بررسي قرار دهد.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

 • رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري منوط به افزايش توليد و آن نيز به نوبه خود به زنجيره مصرف مربوط است . بر اين اساس بازار مصرف هر كشوري مي تواند نقش موثري در ارتقاي توليد آن كشور ايفا نمايد . بدين منظور آگاهي از ميزان تمايل به مصرف كالاهاي داخلي و شناسايي عوامل افزاينده و يا كاهنده اين تمايل مي تواند براي بنگاههاي داخلي در رقابت با شركتهاي بين المللي بسيار موثر باشد تا بتوانند از اين تمايل به عنوان مزيتي رقابتي در بازار كشور ايران به نفع خود استفاده نمايند.
 • با مطرح شدن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و آزاد سازي واردات كالاهاي خارجي، شركتهاي ايراني مي توانند با آگاهي از ميزان ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان ايراني ، به توليد كالاهايي كه ملي گرايي مصرفي بيشتري نسبت به آنها وج ود دارد ، اقدام نموده و خود را براي رقابت تنگاتنگ با كالاهاي خارجي در حوزه هايي كه گرايش ملي گرايانه كمتري وجود دارد، آماده نمايند.
 • با مشخص شدن ميزان ملي گرايي مصرفي و ميزان تمايل و يا عدم تمايل به محصولاتي كه با نام ملي عرضه مي شوند، دولت در سياستگذاري هاي خود در زمينه حمايت و يا عدم حمايت از اين محصولات بهتر مي تواند تصميم گيري نمايد.
 • با تحريم تجاري ايران در محافل سياسي و اقتصادی  و نيز در هنگام تحريم مصرف كالاهاي خارجي و يا تعليق روابط تجاري با برخي از كشورها كه هرازگاهي بدنبال بروز تنش هاي سياسي و يا مذهبي از طرف ايران اعمال مي گردد ، آگاهي از ميزان تمايل و رضايت مصرف كنندگان از اين تحريم ها و چشم پوشي آنها از مطلوبيت كالاهاي خارجي و اعمال آنها در تصميم گيري هاي سياسي ضروري به نظر مي رسد.
 • طبق بیانات مقام معظم رهبری که سال گذشته را به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان نمودند ، با بهره گرفتن از تمايلات ملي گرايانه مصرفي و افزايش آنها مي توان از اين عامل در جهت كاهش قاچاق كالا به كشور استفاده نمود.

1-4- اهداف تحقیق

 • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بين عوامل اجتماعی روانشناختی و ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

 • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذيرش فرهنگي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهديد ادراك شده اقتصادي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های تحقیق

 • سئوال اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

 • سئوال های فرعی تحقیق

وطن پرستي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

پذيرش فرهنگي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

جهان گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تجمل گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تهديد ادراك شده اقتصادي و ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

1-6- فرضیه های تحقیق

 • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

 • فرضیه های فرعی تحقیق

وطن پرستي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

پذيرش فرهنگي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

جهان گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تجمل گرايي بر ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تهديد ادراك شده اقتصادي و ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

1-7- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

متغیر مورد بررسیمولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل اجتماعی روانشناختی)

وطن پرستي
پذيرش فرهنگي
جهان گرايي
تجمل گرايي
تهديد ادراك شده اقتصادي
متغیروابسته

(ملي گرايي مصرفي)

ملي گرايي مصرفي

جدول1-1: متغیرهای تحقیق

1-8- مدل تحليلي تحقيق

شکل 1-1: مدل تحليلي تحقيق

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1 –  قلمرو موضوعي

آنچه که در اين تحقيق به عنوان محور اصلي مطرح است، شناسايي عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان است . بر اين اساس ، مباحث مربوط به ملي گرايي مصرفي و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستي ، پذيرش فرهنگي ، جهان گرايي ،تجمل گرايي ،تهديد ادراك شده اقتصادي، قلمرو موضوعي اين تحقيق را تشکيل مي دهند.

1-9-2 –  قلمرو مكاني

قلمرو مکاني اين تحقيق، مصرف کنندگان خودرو در استان قم مي باشد.

1-9-3 -قلمرو زماني

 قلمرو زماني بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 مي باشد.

1-10- تعريف واژگان کليدي تحقيق

ملي گرايي مصرفي : ميزان اعتفاد مصرف كنندگان يك كشور به مصرف كالاهاي ساخت آن كشور و ترجيح كالاهاي داخلي بر كالاهاي توليد شده توسط ساير كشورها مي باشد.

پذيرش فرهنگي : به آگاهي، درك و علاقه براي پذيرش ساير فرهنگ ها اشاره دارد و به ميزان باز بودن فرهنگ ، تمايل به تعامل با مردم ساير كشورها و فرهنگ ها، آشنايي با آداب و رسوم آنها و نيز تجربه نمودن غذا، لباس و كالاهاي ساخت آنها بستگي دارد.

تهديد اقتصادي ادارك شده : تهديد اقتصادي بر تهديد ادرك شده اي كه كارگران صنايع داخلي در معرض آن هستند، دلالت دارد . اين تهديد شامل نگراني كاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و يا نزديكان و ساير هموطنان در اثر واردات و خريد محصولات خارجي مي باشد.

تجمل گرايي مصرفي : به تمايل مصرف كنندگان جهت ابراز توانايي خود در خريد كالاهاي لوكس و گران قيمت اشاره دارد تا بدين وسيله ديگران را با توانايشان براي پرداخت قيمت هاي بالا بخصوص براي محصولات پرستيژي تحت تاثير قرار بدهند.

جهانگرايي( جهان انديشي ): برخورداري از نگرش جهاني به مسايل انساني ، اهميت دادن به كل جامعه بشري بجاي تأكيد بر مليتي خاص ، علاقه به تفاهم جهاني و همدلي با ساير جوامع مي باشد.

 
فصل دوم

مباني نظري

 

 

2-1- مقدمه

با شروع هزارة سوم، جهان در حال مشاهدة اوج گيري دو جريان متضاد مي باشد : ملي گرايي و جهاني شدن (اكونومسيت، 1999 ). در حاليكه در عصر شدت گرفتن هوشياري جهاني، لزومي به صحبت  دربارة ملي گرايي احساس نمي شود، اما ملي گرايي در كشورهاي مختلفي در حال افزايش است و بصورت يكي از چالش هايي تبديل شده است كه جهاني شدن با آن مواجه است (اسميت، 1992 ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجديد حيات ملي گرايي در عصر جهاني شدن اقتصاد، اسميت ( 1995) بيان مي نمايد، دولت هاي ملي[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقي مانده اند. زيرا يك حافظة ملي محور اصلي هويت است . در واقع نياز به هويت مستقل است كه سبب بروز احساسات ملي گرايانه مي شود. در واكنش به احساس ناامني در برابر جهاني شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزايش است . اين موضوع مي تواند توضيحي در بيان علت شكست جهاني شدن در تضعيف ملي گرايي در بعد اقتصادي، يعني ملي گرايي اقتصادي باشد (نايار،  1997 ).

ملي گرايي اقتصادي مفهومي است كه با دو بعد مرتبط است. بعد اول سياست هاي دولتي (براي مثال، حمايت گرايي و محدود نمودن سرمايه گذاري خارجي) و بعد دوم رفتارهاي جمعي و فردي است كه سياست هاي دولتي مداخله كمتري در آن دارند. بعبارت ديگر محدوديت هاي اعمال شدة قانوني، تنها موانع تجاري نيستند؛ بلكه خواستة مصرف كنندگان هم مي تواند محدوديت هايي را تحميل نمايد. هرچند دلايل متفاوتي مانند ارزان بودن، با كيفت بودن، در دسترس بودن و يا ترس از عدم دريافت سادة خدمات پس از فروش و قطعات يدكي كالاهاي وارداتي، جهت ترجيح محصولات توليد داخل ممكن است وجود داشته باشد، اما ترجيح مصرف كالاهاي داخلي ممكن است بيشتر ناشي از گرايشات ملي گرايانه آنان باشد.

در تحقيق حاضر كه به بررسي ترجيح مصرف كالاهاي داخلي به دليل گرايشات ملي گرايانه مصرف كنندگان، در سطح رفتار فردي آنان و بويژه از جنبه اجتماعي– روانشناختي[2]  مي پردازد، قبل مورد توجه قرار گيرد. « ملي گرايي » بايد مفهوم كلي تر ،« ملي گرايي مصرفي » از پرداختن به موضوع يك حوزه تخصصي و زير مجموعه از « ملي گرايي مصرفي » اين بدان دليل است كه ، مفهوم و نيز « ملي گرايي مصرفي » مي باشد. همچنين مطالعاتي كه در مورد عوامل تأثيرگذار بر « ملي گرايي » مطالعات تطبيقي بين المللي، همگي از ادبيات ملي گرايي و مفاهيم مرتبط با آن، استفاده نموده اند.

ملي گرايي يكي از مهمترين پديده هاي سياسي در تاريخ جهان مي باشد. اين پديده كه در قرن لقب گرفته بود ، دو چهرة متضاد را از خود نشان داده است : آن گاه كه « بمب سياسي قرن » بيستم ناسيوناليسم به صورت خط مشي رسمي دولتها درمي آيد و موجب نفاق و جنگ بين ملتها مي شود، مرامي منفور، و هنگامي كه وسيلة وحدت و رهايي ملتها از اسارت و استعمار مي گردد، مرامي مطلوب خوانده شده است.

واقعيت اين است كه هر ملتي با پايتخت، مجلس ملي، پول ملي، سرود ملي، پرچم ملي، برپايي جشنواره ها، اعياد و تعطيلات ملي، جشن هاي يادبود براي كشته شدگان در جنگ، رژه هاي نظامي و سوگند هاي ملي و همچنين تأسيس دانشگاه هاي ملي، موزه ها و كتابخانه هاي ملي، بناهاي يادبود ملي و يادمان هاي جنگ، سعي در ابراز هويت ملي خويش دارد و فقدان چنين نماد هايي را نشانة ضعف ملي مي دانند. چندان اهميتي ندارد كه تفاوت هاي ميان بسياري از پرچم ها كم به نظر مي رسد و حتي اشعار و سرودهاي ملي مضامين محدود و مشابهي را بيان مي كنند. آنچه مهم است تأثير و نفوذ معاني اي است كه توسط چنين نشانه هايي به ذهن اعضاي ملت تداعي شده و باعث همگرايي بيشتر آنان و تمايز با ساير ملل مي شود.

تعداد صفحه :158

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

1 Comment

Comments are closed.