دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی در دانش‌آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

 عنوان

ارتباط سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی در دانش‌آموزان

 استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 استاد مشاور

دكتر كيوان كاكابرايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش… 2

مقدمه. 3

بيان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 8

هدف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیه های پژوهش… 9

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی). 9

الف) تعاریف مفهومی.. 9

ب) تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 10

تاريخچه دلبستگي.. 11

تعريف دلبستگي.. 12

نظريه دلبستگي.. 14

اهميت نظريه دلبستگي.. 16

مفاهيم اساسي در نظريه دلبستگي.. 17

حساسيت و كيفيت دلبستگي.. 17

نظام دلبستگي.. 17

مدل‌هاي فعال ساز دروني.. 18

نظام كاوشي.. 18

دلبستگي و كاوش در سراسر چرخه زندگي.. 19

دلبستگي ايمن به عنوان يك عامل محافظ.. 19

ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر. 21

نظريه روان تحليل گري.. 21

نظريه رفتار گرايي.. 23

ديدگاه كردار شناسي.. 24

چارچوب تكاملي نظريه دلبستگي.. 25

مراحل دلبستگي.. 26

شيوه‌هاي جديد ارزيابي دلبستگي كودكان. 30

طبقه‌بندي كيفيت دلبستگي.. 31

دلبستگي «ايمن» 31

دلبستگي ناايمن «اجتنابي» 31

دلبستگي ناايمن «دوسوگرا» 32

دلبستگي آشفته. 32

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگي.. 32

دلبستگي‌هاي متعدد. 33

دلبستگي‌ و تأثيرات آن بر شخصيت و زندگي آينده افراد. 33

دلبستگي در بزرگسالي.. 34

دلبستگي و آسيب شناسي رواني.. 34

خودکارآمدی.. 35

مفهوم خودکارآمدی.. 39

ابعاد خودکارآمدی.. 40

انواع خودکارآمدی.. 41

مراحل رشد خودکارآمدی.. 42

تأثير خودکارآمدی بر فرايندهای انگيزشی.. 43

خودکارآمدی و عملکرد. 44

داوری در مورد سطح خودکارآمدی.. 45

ارزيابی کارآمدی در سنين مختلف… 45

گستره نظري اميد به زندگي.. 47

رضايت از زندگي.. 49

نظريه اسنايدر  پيرامون اميد به زندگي.. 50

امید به زندگی در لحظه تولد. 51

احتمال بقاء یا توان زندگی.. 52

عمر متوسط (Life Mean). 52

پهنه عمر و تفاوت آن با امید به زندگی.. 53

پيشينه پژوهش… 54

برخي از مطالعات صورت گرفته در داخل كشور. 54

مروري بر برخي از مطالعات خارج از كشور. 56

فصل سوم: روش پژوهش… 58

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 59

جامعه آماری.. 59

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 60

طرح  پژوهش… Error! Bookmark not defined.

ابزار پژوهش… 61

شيوه اجرای پژوهش… 64

تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 65

داده های  توصیفی.. 66

آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

بحث و نتيجه گيري.. 74

محدودیتها 77

پیشنهادات پژوهشی.. 77

پیشنهادات کاربردی.. 77

منابع و ماخذ………..77

چکیده

      سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی است که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط سبک‫های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی بود دانش‌آموزان بود.  روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 92-91  بود  با بهره گرفتن از نمونه گیری خوشه ای  چند مرحله‫ای  180 نفر  از دانش آموزان پسر  سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند.  ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودكارآمدي شرز و همكاران  و پرسشنامه اميد به زندگي ميلر، در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها و به دست آوردن ارتباط بين متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون  و رگرسيون استفاده گرديد.   

یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبك دلبستگي ايمن در دانش آموزان  با اميد به زندگي ارتباط مثبت، بين سبك دلبستگي ايمن و خودكارآمدي دانش آموزان ارتباط مثبت و بين سبك دلبستگي اجتنابي و اضطرابي با خودكارآمدي  ارتباط معكوس و با اميد به زندگي ارتباط معني داري به دست نيامد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك دلبستگي ايمن توان پيش بيني متغيرهاي خودكارآمدي و اميد به زندگي را دارد.

کلید واژه ها

سبک دلبستگی، خودكارآمدي، اميد به زندگي

 

مقدمه

      رفتار دلبستگی دارای ارزش تکاملی برای انسان‫ها بوده است و به همین دلیل جزء ذخایر ژنتیک رفتاری آن ها درآمده است. به نظر بالبی دلبستگی پیوند عاطفی نسبتاً پایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل واقعی و منظم با آنها می باشد، ایجاد  می‫گردد (مظاهری، 1377). به عقیده بالبی برای تامین سلامت روانی کودک، برقراری روابط صمیمی، گرم و دایمی بین او و مادرش یا کسی که بتواند به طور شایسته جایگزین وی شود ضروری است. چنان روابطی که مورد رضایت هر دو طرف بوده و از آن لذت ببرند. او این مسئله را مطرح کرد که هر تعامل پایدار و با دوام در کودکی تاثیرات طولانی مدتی بر روی رشد شخصیت می‌گذارد که این تاثیرات توسط یک سری  باز نمایی های ذهنی که بالبی آن را (الگو های فعال درونی) می نامد طرح ریزی می گردد. به عبارت دیگر سبک های دلبستگی افراد بر اساسی درون سازی بین شخصی در مورد قابل دسترس و پاسخگو بودن نگاره ی دلبستگی(مادر) و کارآمد و ارزشمند بودن خود شکل می‌گیرد (بالبی[1]، 1973).

     خودكارآمدي به واسطه ي انگيزه ي دروني موجب مي شود كه فرد به طورخودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت همچون معلمي نامرئي فرد را به جنب و جوش وا مي‫دارد تا ظرفيتهاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد. خودکارآمدي یا خوداثربخشی از لحاظ روان شناسی عبارت است از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خوب از طریق فعالیتهاي فردي. بنابراین خودکارآمدي یک فرآیند ذهنی است که شامل شناسایی هدف، برآورد تلاش و تواناییهاي لازم براي رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتبجه آن می باشد. افراد داراي خودکارآمدي بالا به تواناییهاي خود باور دارند و براي رسیدن به هدف خود پافشاري می کنند و تسلیم نمی‫شوند (اوانس و كلارك[2]، 2011)

   از طرفي اميد به زندگي و اهميت و جايگاه آن، براي برخوردار بودن از زندگي خوب و شاد، امري انكارناپذير است (كينگ و همكاران[3]،2006 ). برخي از مؤلفان، با توجه به يافته هاي موجود، اظهار كرده اند كه وجود اميد و احساس كردن آن در زندگي مانند كليدي است كه مي تواند قفل و گرة مشكلات زندگي را باز كند و باعث شود تا افراد كنش هاي مثبتي داشته باشند (فرانكل[4]،1963). به همين لحاظ اغلب زندگي همراه با اميد را از عوامل مهم سلامت روان شناختي مي دانند. بررسي رابطة بين اميد به زندگي با سازه هاي ديگر روان شناسي مثبت، مثلاً هدفمند و معنادار بودن زندگي براي برخوردار بودن از زندگي شاد و توأم با سعادت مندي و سلامت رواني، در سال هاي اخير مورد توجه فراوان پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته است.  در سال هاي اخير، اسنايدر كه پيش گام مطالعه در مورد اميد است، به آن به مثابة يك عامل كنترل خود مي‫نگرد كه به كمكش انسان مي تواند از عزت نفس خود مراقبت كند. بنابراین پژوهشگران در بررسی الگو های فعال درونی بر روی سبک های دلبستگی تمرکز کرده‫اند . لذا نظر به اینکه تحقیقات قبلی در مورد رابطة بین سبک های دلبستگی با خودكارأمدي و اميد به زندگي  نتایج ضد و نقیضی را گزارش نموده‫اند، این پژوهش می تواند نقش بسزائی در تنویر نتایج قبلی ایفا نماید. همچنین با توجه به اینکه بررسی همزمان رابطة متغیرهای سبک های دلبستگی، خودكارآمدي و اميد به زندگي کمتر مورد توجه بوده نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد.

تعداد صفحه :94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :