دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد زرند

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

عنوان :

رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکيده: 1

فصل اول : طرح پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2- بيان مساله. 4

1-3- اهميت وضرورت تحقيق: 4

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-4-1- هدف کلي : 7

1-4-2- اهداف ويژه: 7

1-4-3- اهداف کاربردي.. 8

1-5- فرضيه هاي تحقيق: 8

1-5-1- فرضيه اصلي : 8

1-5-2- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق: 8

1-6- سوالات تحقيق: 9

1-7- تعاريف مفاهيم. 9

1-7-1- تعاريف نظري: 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 11

2-1-احقاق حق جنسي.. 12

2-2- رضايت زناشويي : 15

2-2-1- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي : 16

2-3- پرخاشگري.. 25

2-3-1- تعريف پرخاشگري.. 26

2-3-2- عوامل پيش بيني کننده پرخاشگري.. 27

2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگري.. 28

2-3-5- رويکردهاي پرخاشگري.. 32

2-3-5-1- رويکرد روان تحليل گري.. 32

2-3-5-2- رويکرد رشدي.. 34

2-3-5-3- رويکرد ذاتي بودن پرخاشگري.. 35

2-3-5-4 تعليم شيوه هاي پرخاشگرانه رفتار: 36

2-3-5-5- رويکرد انگيزشي.. 36

2-3-5-6- رويکرد موقعيتي.. 37

فصل سوم: روش پژوهش…. 38

مقدمه. 39

3-1- نوع تحقيق.. 41

3-2- انواع متغيرها 41

3-2-1- متغيرپيش بين.. 41

3-2-2- متغيرهاي  ملاک41

3-2-3- متغيرهاي تعديلگر. 41

3-3- داده هاي مورد نياز. 41

3-4- شيوه جمع آوري اطلاعات41

3-5- ابزارهاي تحقيق.. 42

3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسي هالبرت42

3-5-2- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ.. 42

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگري پاس و پري (پ پ) 43

3-6- جامعه آماري.. 43

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 44

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل آماري.. 44

3-8-1- روشهاي آماري توصيفي.. 44

3-8-2- روشهاي آماري استنباطي.. 44

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44

4-1توصيف ويژگي هاي دموگرافيک46

4-1-1- وضعيت ميزان تحصيلات همسر: 46

4-1-2: وضعيت شغل همسر: 47

4-2- بررسي فرضيات تحقيق.. 48

4-3- بررسي سوالات تحقيق.. 69

 

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

5-1- نتايج و بحث و بررسي سوالات… 85

5-1-1- فرضيات تحقيق.. 85

5- 1- 2-بررسي سوالات پژوهش…. 90

5-2-:پيشنهادات… 94

5- 2- 1: پيشنهادات کاربردي.. 94

5-2- 2:پيشنهادات پژوهشي.. 95

5-3- محدوديتهاي تحقيق.. 95

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 101

پيوست… 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1-1: توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر. 45

جدول 4-1-2: توزيع فراواني وضعيت شغل همسر. 46

جدول 4-2-1: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي   47

جدول 4-2-2: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان   49

جدول 4-2-3: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين رضايتمندي زناشويي با پرخاشگري زنان   51

جدول 4-2-4: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي   53

جدول 4-2-5: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي   55

جدول 4-2-6: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان   57

جدول 4-2-7: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان   59

جدول 4-2-8: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي زنان   61

جدول 4-2-9: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي زنان   63

جدول 4-2-10: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان   65

جدول 4-2-11: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان   67

جدول 4-3-1: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير احقاق حق جنسي زنان.. 69

جدول 4-3-2: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير رضايتمندي زناشويي زنان.. 71

جدول 4-3-3: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير پرخاشگري زنان.. 73

جدول 4-3-4: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان.. 75

جدول 4-3-5: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 77

جدول 4-3-6: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و پرخاشگري زنان.. 79

جدول 4-3-7: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان.. 81

جدول 4-3-8: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 83

جدول 4-3-9: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان.. 85

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-1-1: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر. 45

نمودار 4-1-2: درصد فراواني وضعيت شغل همسر. 46

نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 48

نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان. 50

نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بين رضايتمندي زناشويي  با پرخاشگري زنان. 52

نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 54

نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 56

نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان. 58

نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان. 60

نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي زنان. 62

نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي زنان. 64

نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان. 66

نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان. 68

نمودار 4-3-1-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت احقاق حق جنسي زنان…………………………………………………………………….70

  نمودار 4-3-2-1: درصد فراواني وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان. 70

 نمودار 4-3-2-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان. 72

نمودار 4-3-3-1: درصد فراواني وضعيت پرخاشگري زنان. 74

 نمودار 4-3-3-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت پرخاشگري زنان. 74

نمودار 4-3-4: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان. 76

نمودار 4-3-5: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 78

نمودار 4-3-6: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و پرخاشگري زنان . 80

نمودار 4-3-7: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان. 82

نمودار 4-3-8: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 84

نمودار 4-3-9: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان…………………………………………………….. 86

 

چکيده:

 رضايت زناشوئي يکي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است. مهمترين عامل در رضايت زناشوئي، روابط زناشويي است. هدف اين تحقيق مشخص کردن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي به شيوه همبستگي و نمونه مورد بررسي 300 نفر مي باشد. نمونه گيري به شيوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتي درماني انتخاب گرديد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالي هالبرت براي سنجش احقاق حق جنسي، پرسشنامه 23 ماده اي انريچ براي سنجش رضايت زناشويي و پرسشنامه 29 ماده اي پاس و پري براي سنجش پرخاشگري استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد و بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان و همچنين بين رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري رابطه معکوس و معني داري وجود دارد. بين شغل همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين ميزان تحصيلات همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

واژه ها کليدي: احقاق حق جنسي، رضايتمندي زناشويي، پرخاشگري

 

 

 

 

1-1-مقدمه:

خانواده اصلي ترين عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت  رواني است و نقش مهمي در شکل گيري شخصيت فرزندان يعني پدران و مادران اينده دارد و هيچ نهاد و مرجعي نمي تواند جايگزين خانواده به ويژه عنصر اصلي آن يعني مادر شود. جامعه اي سالمتر و پوياتر است که مادران و پدراني با الگوي شخصيتي سالمتر داشته باشد

رضايت زناشوئي يکي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است.اما در روابط زناشوئي عوامل متعددي باعث رضايت همسران از يکديگر مي شود .

حيدري نسب (1383) مهمترين عوامل موفقيت در زندگي زناشوئي را رشد عاطفي و فکري تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبي، تشابه تحصيلي و طبقاتي ،نسبت امور جنسي تشابه و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر مي داند.

سلامت فيزيکي و عاطفي و بهداشت رواني افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئي و تداوم و بقاي ازدواج مي باشد. رضايت يک فرد از زندگي زناشوئي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه باعث تسهيل درامر رشد و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه خواهد شد. بنابراين با توجه به اهميتي که روان شناسان و حتي همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئي موثر مي دهند و اينکه به نظر مي رسد تشکيل خانواده جايگاهي براي رضايتمندي است و بلکه اساسا کانون التيام و شفابخشي است. کانوني است که بايد فشارهاي رواني وارد شده براعضا خود را تخفيف دهد و راه رشد و شکوفايي آنها را هموار کند. اگر خانواده محيط سازنده اي براي اعضاي خود داشته باشد و نياز هاي جسماني و رواني آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهاد هاي درماني خارج از خانواده نياز پيدا کند ( ثنايي، 1375 ) .

از جمله عوامل موثر بر رضايت زناشويي احقاق حق جنسي است. به اعتقاد تراويس و وايت(2000)، احقاق مستلزم تلاش فرد در تامين حقوق خود در محدوده ي زماني مشخص يا تحقق بخشيدن به انتظارات دروني شده از خود از طريق تعامل با ديگران است.(تراويس و وايت،2000 ،ص 307).

بنابراين هر هويت جنسي در تعامل با ديگران براي دست يابي به اختيار و مشروعيت قانوني خود، خواستار احقاق حق خويش است. در مطالعات متعدد و مقايسه اي روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهاي تعريف شده و کليشه اي رفتار جنسي قرار داده است. تصوري خارج از چارچوب نقش تابع در شور جنسي زنان براي مردان و زنان غير قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه مي کند. به تبع پذيرش چنين نقشي، زنان قدرت احقاق حق جنسي خود را نيز از دست داده اند، چرا که کسب چنين قدرتي از سوي فرهنگ غالب جوامع به معناي کسب مفاهيم هرزه نمائي، عدم عصمت و شرم است. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنين الفاظ توهين آميز، زنان را وادار به تسليم و پذيرش در برابر نقش زنانگي نموده است.

بنابراين يکي از عوامل موثر در برقراري ثبات خانواده احقاق حق جنسي است، که بدنبال آن رضايتمندي زناشويي زنان را فراهم مي کند و زنان به جاي پرخاشگري عشق و محبت را به همراه خود هديه مي کنند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

18 Comments

Comments are closed.