متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

عنوان :   بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانشگاه قم
دانشکده الهیّات و معارف اسلامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:
بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

استاد راهنما:
دکتر مهدیه سادات مستقیمی
استاد مشاور:
دکتر احمد عابدی آرانی

1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده
مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن ها با تجلیات اسماء وصفات الهی ، واکاوی رابطه ی درجات بهشت و درکات جهنم با اعمال وملکات وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته است .بررسی پنج حس ظاهری و "وهم" و"خیال" به عنوان هفت باب جهنم وهمین ادراکات هفتگانه به اضافه ی "باب قلب" به عنوان هشت باب بهشت از جمله مباحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.اثبات حقیقت مکان وزمان به عنوان بعدی از ابعاد ماده وعاری بودن نشئه ی آخرت از این دو ویژگی ماده و اثبات وجود کنونی بهشت وجهنم از دیگر مطالب مدون شده در این پژوهش می باشد. ارائه تصویری از جلوه ها ی پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی در قرآن وتفسیر های مبتنی بر مبانی فلسفی عرفانی امام خمینی وملاصدرا از دیگر مباحثی است که به آن مبادرت ورزیده شده است.دسته بندی وارائه نظام مند و روش مند آراء و نظریات امام خمینی وملا صدرا و بررسی تطبیقی آراء آن ها در تمام فصول این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژه: بهشت، جهنم، امام خمینی، ملاصدرا

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات 1
1-1مقدمه 2
1-2سؤالات تحقیق 2
1-2-1سؤالات اصلی تحقیق 2
1-2-2سؤال فرعی تحقیق 3
1-3فرضیه تحقیق 3
1-4پیشینه تحقیق 3
1-5 ضرورت تحقیق 3
1-6روش تحقیق 4
1-7شرح مفاهیم پایه 4
فصل دوم: حقیقت وچیستی بهشت وجهنم 6
2-1- معنای لغوی واصطلاحی بهشت وجهنم 7
2-1-1- معنای لغوی واصطلاحی جنت 7
2-1-2 معنای لغوی واصطلاحی جهنم 9
2-2 تعریف بهشت وجهنم 11
2-2-1حقیقت بهشت وجهنم و رابطه آن با تجلی رحمت و غضب الهی 15
2-2-2رحمت ذاتی و غضب عارضی است 21
2-2-3 مناسبات آن با آیات و روایات 23
2-3 ابواب بهشت وجهنم 26
2-3-1 روح معنای باب 26
2-3-2 ابواب بهشت وجهنم ازدیدگاه ملاصدرا 30
2-3-2-1 باب هشتم باب قلب 32
2-3- 3ابواب بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی 34
2-3-4مناسبات آن آیات و روایات 37
2-4 درجات و درکات بهشت وجهنم 39
2-4-1 درجات بهشت و درکات جهنم از دیدگاه ملاصدرا 39
2-4-2درجات بهشت و درکات جهنم از دیدگاه امام خمینی 47
2-4-2-1بهشت و جهنم اعمال 47
2-4-2-2بهشت و جهنم اخلاق 48
2-4-2-3بهشت و جهنم لقاء 49
2-4-3 مناسبات آن با آیات وروایات 51
2-4-3-1 انواع واقسام بهشت در قرآن وروایات 51
2-4-3-1- 1تبیینی ازجنت نعیم وساکنان آن 52
2-4-3-1-2 تبیینی از جنت عدن وساکنان آن 55
2-4-3-1-3 تبیینی از جنة المأوی وساکنان آن 59
2-4-3-1-4 تبیینی از جنت فردوس وساکنان آن 61
2-4-3-2 طبقات جهنم در قرآن 62
2-4-3-2-1 تبیینی از هاویه 66
2-4-3-2-2تبیینی از سعیر 68
2-4-3-2-3 تبیینی از جَحیم 68
2-4-3-2-4 تبیینی از سقر 69
2-4-3-2-5 تبیینی از حطمه 70
2-4-3-2-6 تبیینی از لظی 71
2-4-3-2-7 تبیینی از جهنم 72
فصل سوم: مکان و زمان بهشت وجهنم 75
3- 1 حقیقت مکان وزمان 76
3-1-1 حقیقت مكان 77
3-1-1-1حقیقت مکان از دیدگاه ملاصدرا 78
3-1-1-2حقیقت مکان از دیدگاه امام خمینی 79
3-1-2 حقیقت زمان 79
3-1-2-1حقیقت زمان از دیدگاه ملاصدرا 82
3-1-2-2 حقیقت زمان از دیدگاه امام خمینی 85
3-2 مکان وزمان بهشت وجهنم 87
3-2-1 مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه ملاصدرا 87
3-2-2 مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی 89
3-2- 3مناسبات آن با آیات وروایات 92
3-3 وجود کنونی بهشت وجهنم 98
3-3-1 دلائل منکران 99
3-3-1-1 دلیل نقلی 100
3-3-1-2 دلیل عقلی منکران 102
3-3-2 دیدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم 102
3-3-3دیدگاه امام خمینی در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم 104
3-3-4 مناسبات آن با آیات وروایات 105
3-3-4-1 آیات وروایات مربوط به معراج پیامبر(ص) 106
3-3-4-2 آیاتی که دلالت بر مهیاشدن بهشت وجهنم دارد 107
3-3-4- 3آیات وروایات دال بر رؤیت بهشت وجهنم در دنیا 108
3-3-4-4 احاطه جهنم به کافران 109
3-3-4-5آیاتی که مالکیت مؤمنین را بر بهشت ثابت می کند 111
3-3-4-6 روایات دالّ بر تشکیل کنونی بهشت وجهنم از اعمال انسان ها 111
فصل چهارم: جلوه های نعمت های بهشت و عذاب های جهنم 114
4-1 نعمت های بهشتی 115
4-1-1خدمتگزاران بهشتی 115
4-1-2 ظروف بهشتی 118
4-1-3 لباس‏ها و زیورهای بهشتی 119
4-1-3-1 لباس هایی از سندس واستبرق 119
4-1-3-2 دستبندهایی از طلا، نقره ومروارید 120
4-1-4 همسران بهشتی 120
4-1-4- 1پاک و پاکیزه 121
4-1-4-2 فراخ چشم 122
4-1-4-3 تنها دلباخته ی همسران خویش و هم سن وسال 122
4-1-4-4 همچون مروارید در صدف ویاقوت ومرجان 124
4-1-5 مشروبات بهشتی 128
4-1-5-1شراب های طهور وغیر مسکروعاری از تباهی 128
4-1-5-2آب حیات 130
4-1-6 نهرهای بهشتی 132
4-1-7 خوردنی‏های بهشتی 134
4-1-7-1 میوه های فراوان 134
4-1-7-2میوه های دائمی 136
4-1-7-3 درخت سدر 137
4-1-7-4گوشت های بهشتی 139
4-1-8تخت‏ها و فرش‏ها 140
4-1-8-1 تخت ها ی رو به روی هم 140
4-1-8-2 تخت هایی زربا فت 142
4-1-8-3 تخت ها وفرش هایی بلند مرتبه 142
4-1-9 سلام وامنیت 144
4-1-10 مقام رضوان الهی 148
4-1-11 خلود در نعمت ها ولذت ها 154
4-2 عذابهای جهنم 155
4-2-1خوردنی های جهنم 156
4-2-1-1ضریع 156
4-2-1-2غذای گلوگیر 157
4-2-1-3غسلین 157
4-2-1-4حمیم و غساق دو نوشایه جهنمی 158
4-2-1-5 درخت زقّوم 160
4-2-2 غل و زنجیر دوزخیان 165
4- 2- 3 لباس های دوزخیان 168
4-2-3-1 لباس های آتشین 168
4-2-3-2پیراهن های آتش زا (قطران) 168
4-2-4 گرزهای آتشین 169
4-2-5 سایه هایی از دود و آتش 170
4-2-6 بادهای گرم و سوزان 172
4-2-7 تبدیل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ 174
4-2-8 سوختن درون انسان به وسیله آتش جهنم 177
4-2-9 دشمنی وخصومت 180
4-2-10 خلود در عذاب 181
نتیجه گیری 185
فهرست منابع 189
الف- فهرست منابع فارسی: 189
ب- فهرست منابع عربی: 192
ج- فهرست مقالات 197
 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :210

قیمت : 14700 تومان

 

 

----

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.