متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

عنوان :   بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

دانشگاه قم
دانشکده الهيّات و معارف اسلامی
پايان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:
بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

استاد راهنما:
دکتر مهدیه سادات مستقیمی
استاد مشاور:
دکتر احمد عابدی آرانی

1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده
مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن ها با تجلیات اسماء وصفات الهی ، واکاوی رابطه ی درجات بهشت و درکات جهنم با اعمال وملکات وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته است .بررسی پنج حس ظاهری و “وهم” و”خیال” به عنوان هفت باب جهنم وهمین ادراکات هفتگانه به اضافه ی “باب قلب” به عنوان هشت باب بهشت از جمله مباحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.اثبات حقیقت مکان وزمان به عنوان بعدی از ابعاد ماده وعاری بودن نشئه ی آخرت از این دو ویژگی ماده و اثبات وجود کنونی بهشت وجهنم از دیگر مطالب مدون شده در این پژوهش می باشد. ارائه تصویری از جلوه ها ی پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی در قرآن وتفسیر های مبتنی بر مبانی فلسفی عرفانی امام خمینی وملاصدرا از دیگر مباحثی است که به آن مبادرت ورزیده شده است.دسته بندی وارائه نظام مند و روش مند آراء و نظریات امام خمینی وملا صدرا و بررسی تطبیقی آراء آن ها در تمام فصول این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژه: بهشت، جهنم، امام خمینی، ملاصدرا

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات 1
1-1مقدمه 2
1-2سؤالات تحقیق 2
1-2-1سؤالات اصلی تحقیق 2
1-2-2سؤال فرعی تحقیق 3
1-3فرضیه تحقیق 3
1-4پیشینه تحقیق 3
1-5 ضرورت تحقیق 3
1-6روش تحقیق 4
1-7شرح مفاهیم پایه 4
فصل دوم: حقيقت وچيستي بهشت وجهنم 6
2-1- معناي لغوي واصطلاحي بهشت وجهنم 7
2-1-1- معناي لغوي واصطلاحي جنت 7
2-1-2 معناي لغوي واصطلاحي جهنم 9
2-2 تعريف بهشت وجهنم 11
2-2-1حقيقت بهشت وجهنم و رابطه آن با تجلي رحمت و غضب الهي 15
2-2-2رحمت ذاتي و غضب عارضي است 21
2-2-3 مناسبات آن با آيات و روايات 23
2-3 ابواب بهشت وجهنم 26
2-3-1 روح معناي باب 26
2-3-2 ابواب بهشت وجهنم ازديدگاه ملاصدرا 30
2-3-2-1 باب هشتم باب قلب 32
2-3- 3ابواب بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني 34
2-3-4مناسبات آن آيات و روايات 37
2-4 درجات و درکات بهشت وجهنم 39
2-4-1 درجات بهشت و درکات جهنم از ديدگاه ملاصدرا 39
2-4-2درجات بهشت و درکات جهنم از ديدگاه امام خميني 47
2-4-2-1بهشت و جهنم اعمال 47
2-4-2-2بهشت و جهنم اخلاق 48
2-4-2-3بهشت و جهنم لقاء 49
2-4-3 مناسبات آن با آيات وروايات 51
2-4-3-1 انواع واقسام بهشت در قرآن وروايات 51
2-4-3-1- 1تبييني ازجنت نعيم وساکنان آن 52
2-4-3-1-2 تبييني از جنت عدن وساکنان آن 55
2-4-3-1-3 تبييني از جنة المأوي وساکنان آن 59
2-4-3-1-4 تبييني از جنت فردوس وساکنان آن 61
2-4-3-2 طبقات جهنم در قرآن 62
2-4-3-2-1 تبييني از هاويه 66
2-4-3-2-2تبييني از سعير 68
2-4-3-2-3 تبييني از جَحيم 68
2-4-3-2-4 تبييني از سقر 69
2-4-3-2-5 تبييني از حطمه 70
2-4-3-2-6 تبييني از لظي 71
2-4-3-2-7 تبييني از جهنم 72
فصل سوم: مکان و زمان بهشت وجهنم 75
3- 1 حقيقت مکان وزمان 76
3-1-1 حقيقت مكان 77
3-1-1-1حقيقت مکان از ديدگاه ملاصدرا 78
3-1-1-2حقيقت مکان از ديدگاه امام خميني 79
3-1-2 حقيقت زمان 79
3-1-2-1حقيقت زمان از ديدگاه ملاصدرا 82
3-1-2-2 حقيقت زمان از ديدگاه امام خميني 85
3-2 مکان وزمان بهشت وجهنم 87
3-2-1 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه ملاصدرا 87
3-2-2 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني 89
3-2- 3مناسبات آن با آيات وروايات 92
3-3 وجود کنوني بهشت وجهنم 98
3-3-1 دلائل منکران 99
3-3-1-1 دليل نقلي 100
3-3-1-2 دليل عقلي منکران 102
3-3-2 ديدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 102
3-3-3ديدگاه امام خميني در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 104
3-3-4 مناسبات آن با آيات وروايات 105
3-3-4-1 آيات وروايات مربوط به معراج پيامبر(ص) 106
3-3-4-2 آياتي که دلالت بر مهياشدن بهشت وجهنم دارد 107
3-3-4- 3آيات وروايات دال بر رؤیت بهشت وجهنم در دنیا 108
3-3-4-4 احاطه جهنم به کافران 109
3-3-4-5آياتي که مالکيت مؤمنين را بر بهشت ثابت مي کند 111
3-3-4-6 روايات دالّ بر تشکيل کنوني بهشت وجهنم از اعمال انسان ها 111
فصل چهارم: جلوه هاي نعمت هاي بهشت و عذاب هاي جهنم 114
4-1 نعمت هاي بهشتي 115
4-1-1خدمتگزاران بهشتي 115
4-1-2 ظروف بهشتي 118
4-1-3 لباس‏ها و زيورهاي بهشتي 119
4-1-3-1 لباس هايي از سندس واستبرق 119
4-1-3-2 دستبندهايي از طلا، نقره ومرواريد 120
4-1-4 همسران بهشتي 120
4-1-4- 1پاک و پاکيزه 121
4-1-4-2 فراخ چشم 122
4-1-4-3 تنها دلباخته ي همسران خويش و هم سن وسال 122
4-1-4-4 همچون مرواريد در صدف وياقوت ومرجان 124
4-1-5 مشروبات بهشتي 128
4-1-5-1شراب هاي طهور وغير مسکروعاري از تباهي 128
4-1-5-2آب حيات 130
4-1-6 نهرهاي بهشتي 132
4-1-7 خوردني‏هاي بهشتي 134
4-1-7-1 ميوه هاي فراوان 134
4-1-7-2ميوه هاي دائمي 136
4-1-7-3 درخت سدر 137
4-1-7-4گوشت هاي بهشتي 139
4-1-8تخت‏ها و فرش‏ها 140
4-1-8-1 تخت ها ی رو به روي هم 140
4-1-8-2 تخت هايي زربا فت 142
4-1-8-3 تخت ها وفرش هايي بلند مرتبه 142
4-1-9 سلام وامنيت 144
4-1-10 مقام رضوان الهي 148
4-1-11 خلود در نعمت ها ولذت ها 154
4-2 عذابهای جهنم 155
4-2-1خوردني هاي جهنم 156
4-2-1-1ضريع 156
4-2-1-2غذاي گلوگير 157
4-2-1-3غسلين 157
4-2-1-4حميم و غساق دو نوشايه جهنمي 158
4-2-1-5 درخت زقّوم 160
4-2-2 غل و زنجير دوزخيان 165
4- 2- 3 لباس هاي دوزخيان 168
4-2-3-1 لباس هاي آتشين 168
4-2-3-2پيراهن هاي آتش زا (قطران) 168
4-2-4 گرزهاي آتشين 169
4-2-5 سايه هايي از دود و آتش 170
4-2-6 بادهاي گرم و سوزان 172
4-2-7 تبديل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ 174
4-2-8 سوختن درون انسان به وسيله آتش جهنم 177
4-2-9 دشمني وخصومت 180
4-2-10 خلود در عذاب 181
نتیجه گیری 185
فهرست منابع 189
الف- فهرست منابع فارسی: 189
ب- فهرست منابع عربی: 192
ج- فهرست مقالات 197
 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :210

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :