متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی

گرایش : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران شمال

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

(مطالعه موردی شهر ایلام)

استادراهنما:

دکتر حمید پور یوسفی

استاد مشاور:

دکتر محمد­اسحاق  افکاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………… 2

1-2- بيان مسئله………………………………………………. 3

1-3- اهميت وضرورت پژوهش…………………………………. 5

1-4- اهداف تحقيق…………………………………………….. 6

1-4-1-اهداف کلی……………………………………………… 6

1-4-2-اهداف جزئی……………………………………………. 6

1-5- سؤالات تحقيق…………………………………………… 6

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

2-1-مقدمه……………………………………………………….. 8

2-2-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی……………………. 9

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی………………………………. 9

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی……. 9

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی…..9

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد….13

2-2-1-4- احساس رضايت از زندگي و احساس عدالت توزيعي……18

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران….18

2-2-1-6- موج دوم پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان………..24

2-2-1-7- رضايت از زندگي و مولفه‌هاي آن……………….. 31

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی……………………………. 33

2-2-1-9-  مفهوم رضايت و ابعاد آن………………………… 34

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضايت  از زندگي…….35

2-2-1-11- بررسي ميزان رضايت از زندگي………………..36

2-2-1-12-  ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران 1381 )……37

2-2-1-13-وضعيت و نگرش جوانان ايران، گزارش نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان…..38

2-2-1-14- سنجش توصيفي احساس خوشبختي………40

2-2-1-15-بررسی رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني…….41

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی………………………… 42

2-2-2-1- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت……….42

2-2-2-2- گزارشي از اعتبار سازه‌هايی از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني……43

2-2-2-3- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي…45

2-2-2-4- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري….49

2-2-2-5- كيفيت زندگي و رضايت……………………………53

2-2-2-6-  دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي……..55

2-2-2-7- رضايت از زندگي و توسعه……………………….. 56

2-2-2-8- احساس ميزان رضايت و امنيت…………………..56

2-2-2-9- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي………..56

2-2-2-10- همبستگي  رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي…………56

2-2-2-11- بهروزي در آمريكا………………………………….. 57

2-2-2-12- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي…..57

2-2-2-13- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي…………….57

2-2-2-14- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي….58

2-3-بخش دوم: مبانی نظری………………………………… 70

2-3-1- نظریه های روان شناختی…………………………… 70

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها……………………….. 70

2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت……………………………….. 72

2-3-2- نظریه های  روان شناسی اجتماعی………………. 74

2-3-2-1-نظریه محروميت نسبي…………………………….. 74

2-3-2-2-نظريه تطابق آرزو- وضعيت………………………….. 76

2-3-2-3-نظريه دلزدگی زيمل………………………………… 78

2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت…………………………………. 83

2-3-2-5-نظریه برابری…………………………………………. 84

2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت………………………………….. 85

2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی…………………………… 85

2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی…………………………… 86

2-3-3- نظریه های جامعه شناسی…………………………. 89

2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم……………………………….. 89

2-3-3-2-نظريه ارتباط اجتماعي……………………………… 90

2-3-3-3-نظریه كونيگ……………………………………….. 94

2-3-3-4-لوئيس كريزبرگ…………………………………… 95

2-3-3-5-نظریه کارل مارکس………………………………… 96

2-3-3-6-نظریه ی پارسونز………………………………….. 97

2-3-3-7-نظریه هومنز……………………………………….. 99

2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو…………………………….. 99

2-3-3-9-نظریه اینگلهارت………………………………….. 100

2-3-3-10-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن………… 101

2-3-4-چهارچوب تئوریک…………………………………… 102

2-3-5-فرضیات تحقيق……………………………………… 105

2-1 مدل نظری تحقیق……………………………………… 106

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

3-1- مقدمه…………………………………………………… 108

3-2-متغیر های پژوهش………………………………………… 110

3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل…..110

3-3-تعريف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملياتي متغیرها)……110

3-3-1-رضايت از زندگي…………………………………………..110

3-3-2-تعريف عملياتي……………………………………………111

3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته………………112

3-4-محروميت نسبي…………………………………………….112

3-4-1-تعريف عملياتي………………………………………….. 112

3-5-آنومي (بي‌هنجاري) ………………………………………..113

3-5-1-تعريف عملياتي………………………………………….. 114

3-6- دينداري(بعد احساسی)…………………………………… 116

3-6-1-تعريف عملياتي……………………………………………..116

3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی)…………….. 117

3-7-1-تعريف عملياتي……………………………………………. 117

3-8-مثبت نگري…………………………………………………….. 118

3-8-1-تعريف عملياتي…………………………………………….. 118

3-9-رضايت  از خود………………………………………………… 119

3-9-1-تعريف عملياتي…………………………………………….. 119

3-10- رضایت زناشوئی…………………………………………… 120

3-10-1-تعریف عملیاتی………………………………………….. 120

3-11- سن………………………………………………………… 121

3-12- وضعيت تاهل…………………………………………………. 121

3-13-جنسيت…………………………………………………….. 122

3-14-تحصیلات………………………………………………….. 122

3-15-میزان درآمد………………………………………………… 122

3-16-روش تحقيق…………………………………………………. 122

3-17-واحد تحلیل و واحد مشاهده……………………………….. 122

3-18-روش نمونه گیری……………………………………………. 123

3-19-جامعه آماري…………………………………………………. 122

3-20-حجم نمونه……………………………………………………. 123

3-21-مراحل تهيه پرسشنامه……………………………………… 123

3-22-محاسبه روايي لازم………………………………………….. 124

3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها………. 124

3-24-اعتبار و پايايي…………………………………………………. 124

3-25-بررسي روايي معيار ابزار سنجش………………………….. 125

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه…………………………………………………………… 128

4-2- بخش اول: آمار توصیفی………………………………………. 128

4-2-1-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني……128

4-2-2-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس جنس…………………. 130

4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصیلی………131

4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل………….132

4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد خانواده…..133

4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي…………………….. 135

4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل…………………………………… 139

4-2-7-1-محرومیت نسبی……………………………………………. 139

4-2-7-2-آنومی اجتماعی……………………………………………. 143

4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی)……………………………………. 148

4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی)………………. 151

4-2-7-5-مثبت نگري………………………………………………….. 154

4-2-7-6-رضایت از خود………………………………………………… 157

4-2-7-7-رضایت زناشویی……………………………………………… 160

4-3-بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………. 165

4-3-1-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات)…………………… 165

4-3-2-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن….165

4-3-2-1-بررسي نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق…..165

4-3-2-2- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها……..166

4-3-2-3- بررسي استقلال خطاها………………………………….. 166

4-3-3-آزمون فرضيه يكم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است……167

4-3-4-آزمون فرضيه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است………..169

4-3-5-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است…..171

4-3-6-آزمون فرضيه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است…..173

4-3-7-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است………175

4-3-8-آزمون فرضيه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است……177

4-3-9-آزمون فرضيه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است…..179

4-3-10-آزمون فرضيه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است……..181

4-3-11-آزمون فرضيه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است……………… 186

4-3-12-آزمون فرضيه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد…..187

4-3-13-آزمون فرضيه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد….188

4-3-14-آزمون فرضيه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد…..190

4-3-15-آزمون فرضيه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است…………..190

4-3-16-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است……….192

4-4- معادلة رگرسيوني خطی چند متغیره (Multiple linear Regression)…….194

4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی……200

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه………………………………………………… 202

5-2- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش………………. 203

5-3-  پاسخ به سوالات اصلي پژوهش…………………. 210

5-4- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق……………… 211

فهرست منابع……………………………………………… 213

پیوست ها………………………………………………….. 216

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با بهره گرفتن از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر 1/60 درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)ارتباط معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت ارتباط معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن ارتباط معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

رضايت از زندگي از شاخص‌هاي مهم اجتماعي است كه نسبتاً دير به حوزه علوم اجتماعي راه يافت، با وجود آنكه اين شاخص ذيل مفهوم كلي‌تر كيفيت زندگي و در واكنش به سنجش‌هاي اقتصادي طرح شد. اما به زودي به حوزه‌اي مستقل و مهم تبديل گشت اهميت اين شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود- به واسطه تأثير فوری سياسي آن نيست. رضايت از زندگي را نمي‌توان و نبايد مساوي رضايت سياسي پنداشت. رضايت از زندگي مفهوم فراگير و در عين‌حال پايدارتري است كه منعكس‌كننده احساس و نظر كلي مردم يك جامعه نسبت به جهاني است كه در آن زندگي مي‌كنند. اهميت آن نيز از حيث دلالت‌هايي است كه بر ويژگي‌هاي پايدار نظام اجتماعي دارد. در حالي كه رضايت سياسي جنبه گذرا و موقتي دارد و بيشتر نگرش افراد را نسبت به شرايط جاري روز مي‌سنجد. همين مفهوم رضايت از زندگي است كه به هنگام طرح كيفيت زندگي، مورد توجه قرار مي‌گيرد (گودرزي، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

 رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رويكردهاي نظري متنوعي كه نسبت به مفهوم «رضايت از زندگي» وجود دارد، به نظر دو رويكرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در اين نگاه «رضايت از زندگي» سازه‌اي است كه داراي ابعادي چند است مانند رضايت از خود، رضايت از خانواده، و رضايت از شغل…(قهرمان، 1384).

ب: رویکرد کل گرایانه: در اين نگاه «رضايت از زندگي» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقيقات از گويه‌هاي متعددي براي سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتيبي به فاصله‌اي بوده است، هرچند در بسياري از تحقيقات براي سنجش آن از يك گويه استفاده شده است(همان،1384). به نظر مي‌رسد كلي بودن مفهوم رضايت از زندگي و انتزاعي بودن آن، رضايت از زندگي را داراي ويژگي‌هاي منحصربه فردي  نموده است، به نظر مي‌رسد زندگي مساوي مجموع حيطه‌هايي مانند شغل، تحصيلات، اوقات فراغت، سلامتي و … نيست، حتي اگر حيطه‌هاي مذكور افزايش يابد، گرچه حيطه‌هاي مذكور بخش زيادي از زندگي را تشكيل مي‌دهند، اما زندگي چيزي فراتر از اين حوزه‌ها نيز در خود دارد. البته مساوي نبودن كل با مجموعه‌ي اجزاي آن نه‌تنها در علوم طبيعي، بلكه در علوم انساني امري غريب نيست (سروش، 1374: 99-24 با تلخيص).

شواهد تجربي زيادي نيز اين ادعا را ثابت مي‌كند، مثلاً خودكشي كه خود حكايت از سطح نازل زندگي دارد در مواردي شکل مي‌دهد كه گاه مجموع رضايت فرد از حوزه‌هاي رايج پايين نمي‌باشد. مثلاً انديشمندي كه به بن‌بست فكري مي‌رسد و احساس پوچي و سرانجام خودكشي مي‌كند يا كسي كه در يك ارتباط عاشقانه ناكام مانده و به زندگي خود پايان مي‌دهد، شواهدي هستند كه اگر از آنان ميزان رضايت‌شان را از حوزه‌هايي مانند خانواده، شغل، تحصيلات، محيط زندگي و … جويا مي‌شديم شايد نارضايتي جدي از هيچ يك وجود نداشته است و مجموع نمرات رضايت از زندگي‌شان خيلي پايين هم نباشد.

2-1- بیان مسأله

آيا دستاوردهاي اقتصادي هم­چون افزايش درآمد ملي، افزايش تعداد و تنوع كالاها و … رضايت مردم را از زندگي افزايش داده است؟ امروزه ما با تراكم ترافيك و آلودگي هواي شهري مواجهيم در حالي كه صد سال پيش تنها با جاده‌هاي خاكي و كوچه‌هاي كثيف برخورد مي‌كرديم، امروزه با زندگي‌هاي نابسامان و نرخ‌هاي بالاي طلاق مواجهيم، اما «در گذشته، از مراقبت‌هاي بهداشتي ناچيز و نرخ مرگ‌ومير بالا در اثر بيماري­ها برخوردار بوديم. كداميك از اين دو موقعيت موجد رضامندي و خشنودي بيشتري هستند؟

در جوامع صنعتي پديده‌هاي جديد به مرور زمان و به طور تدريجي در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشكلات و نيازهاي آنجا ابداع شدند و موجب يك رشد تدريجي در طول تقريباً 200 سال در همه زمينه‌ها از صنعت و كشاورزي و پزشكي گرفته تا فيزيك و نجوم و بيولوژي و … شده به تدريج به اقتضاي رشد هر بخش تقسيم كار و انواع مشاغل بوجود آمد، توليدات داخلي متناسب با ساختار فرهنگي و نيازهاي موجود جامعه افزايش يافت، ابزار بهتر ارضاء نياز ارائه شد و در عين‌حال به علت رشد اقتصادي همسو با نيازها و تعادل تدريجي در همه زمينه‌هاي و افزايش درآمدها، به مردم امكان تهيه جديد ارضاي نياز را مي‌داد.

 در چنين جوامعي نيز فرايند مقايسه‌اي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و لذا فرايند پيدايش نياز نيز وجود داشت و دارد، اما از آنجا كه دست‌يابي به ابزار جديد ارضاي نياز در حد نياز احساس شده در هر قشر و گروهي به طور ذهني امكان‌پذير به نظر مي‌رسد احساس نارضايتي از وضع موجود كم است و اگر اينجا و آنجا احساس نارضايتي بوجود آيد، عموما در حد قابل كنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌كنندگان آن خارج نمي‌شود (رفيع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندكي تلخيص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله كشور ما ايران، امكان رشد اقتصادي مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي عموماً در دست درصد كوچكي از اعضاي جامعه است كه خود باعث بروز نارضايتي است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسير مدرنيته در كشورهاي توسعه نيافته به كاهش باورهاي تقديرگرايانه مي‌انجامد؛ كه آن نيز سبب نارضايتي مي‌گردد (رفيع‌پور، 1377: 74-73).هنگامي كه نظام فرهنگي جامعه الگوهايي را ارائه مي‌نمايد كه نظام اقتصادي امكان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پيامد آن، ارضا نشدن نيازهاست كه باعث نارضايتي مي‌گردد.

 به عقيدة كونيگ در كشورهاي توسعه نيافته يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرايط وقتي تغيير مي كند، كه از طريق گسترش وسائل ارتباط جمعي، يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه هاي تلويزيوني،ماهواره ای؛اینترنتی … ) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن، حركت­هاي ناگهاني رشد اقتصادي، بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گم گشتگي فرهنگي جهشي ( و از دست دادن هويت فرهنگي ) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق، بلكه علاوه بر آن ناآراميهاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد.» ( رفيع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان موجودي هدفمند و هميشه در پي ارزيابي از وضعيت زندگي مي‌باشد و تا زماني كه به آنچه مي‌خواهد دست نيابد احساس رضايت نمي‌كند شايد به جرأت بتوان گفت نهايت آمال هر انساني، تحقق اهداف و آرزوهايش است. البته سطح اهداف و آرزو ريشه در شرايطي دارد كه فرد در كنش متقابل، ديگران و وضعيت موجود به دست مي‌آورد. از اين رو، امروزه هرچه جامعه توسعه يافته به فكر رضايت شهروندان خود مي‌باشد، زيرا رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي همخواني و همبستگي بالايي دارد. (اينگلهارت به نقل از هزارجريبي و شالي، 1388: 9). عنصر رضايت يكي از عناصر اساسي نظم، وفاق و همبستگي اجتماعي است. توجه به آن از اين جهت حائز اهميت است كه مي‌توان ضمن شناخت شرايط رواني جامعه، عناصر اجتماعي بسياري را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد از سوي ديگر بايد توجه داست كه وجود و تداوم گسترش آن باعث كمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشي و اعتماد آنان نسبت به ساير اعضاي جامعه شده و چه بسا منشأ بسياري از تحولات اجتماعي شود. عواطف مثبت فرد از شرايط خود اگرچه عنصري ذهني است اما ريشه در شرايط عيني دارد. مي‌توان اين حقيقت را ناديده انگاشت كه مؤلفه‌هاي اصلي در ارزيابي مثبت و منفي هر فرد، تحليل و ارزيابي ذهني است كه نسبت به شرايط خود جامعه در تطبيق با ديگران است. چنانچه ارزيابي فرد از اوضاع شخصي يا زندگي خود به نتايج منفي بينجامد. اين عاطفه منفي در همان بخش محدوده نمانده و بسياري از رفتارها و گرايش‌هاي فرد نسبت به وضعيت فردي و شرايط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و متحول مي‌كند (همان) .يافته‌هاي پژوهشي حكايت از آن دارند كه رضايت افراد از يك حوزه خاص از زندگي (مثلاً اشتغال يا خانواده) تنها متأثر از شرايط موجود در آن حوزه نيست يا بلكه متأثر از رضايت كلي فرد از زندگي نيز مي‌باشد. (مكينتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبيري ديگر چنانچه ارتقاء رضايت فرد در هر حوزه‌اي از حوزه‌هاي زندگي هدف باشد، نبايد صرفاً درصدد رفع نيازهاي فرد همان حوزه بود بلكه بايد به رضايت كلي فرد از زندگي نيز توجه نماييم. چنانچه اشخاص در يك زمينه‌ي عام مطلوب، آرام و رضايت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌اي ناگوار در حيطه خاصي از زندگي براي آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلي شخص شغلش را از دست بدهد، با آسيب رواني كمتري مواجه مي‌گردد. بنابراين شناخت رضايت از زندگي و عواملي كه سبب پيدايش يا كاهش آن مي‌شود حائز اهميت است. نكته ديگري كه قابل ذكر است «تأثير رضايت از زندگي در مشاركت اجتماعي و نقش پيشگيري‌كننده آن در جلوگيري از بي‌تفاوتي و اعتياد، خودكشي و … است (غفاري، 1381: 23- 22).

اين پژوهش از دو جنبه توصيفي و تبييني داراي اهميت است جنبه نخست بدست آوردن  آگاهی از میزان رضايت از زندگي مردم شهر ايلام  در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبيين عوامل رضایت مندی يا نارضایتی از زندگي دربین جامعه آماری به منظور ارائه راهکارهای کارشناسی است.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

5-1- سوالات تحقیق

1-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر است؟    

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

تعداد صفحه : 246

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :