دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه سیستان و بلوچستان     

تحصيلات تكميلي

دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب وکار الکترونیکی

 عنوان:

 بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چكيده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی  زاهدان  می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این  تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است  همچنین  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است.. روش آزمون مورد استفاده در این پژوهش  رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است .  جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر میزان استفاده کاربران از خدمات الکترونیک رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد.

 

کلیدواژه ها: توسعه خدمات الکترونیک، کاربران روستایی

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

  فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………9

2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر……………………………………………………………………………………………………….11

2-3- خدمات الكترونیكی……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-4-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-3-6-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-7-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-8- پورتال داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الكترونیك……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1- مدل انتشاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-4-4-مدل مشاركت عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونیك…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………………………………………………………………….25

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی…………………………………………………………………………….26

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………..27

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………28

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..29

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………30

2-6-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-7-تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی …………………………………………………………………………………………………………33

2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………..34

2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35

2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………36

2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………37

2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها …………………………………………………………………………………………………38

2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………38

2-11-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-12-مدل های TTF, UTAUT  ……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-13-روستاهاي شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-14-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………48

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-مراحل انجام تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-4.مدل مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-5-  معرفي جامعه آماري  تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-6-  روش و ابزار گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53

3-7-  بررسي معيار هاي نكوئي پرسشنامه تحقيق……………………………………………………………………………………………………54

3-8- بررسي پايايي ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-10-  رگرسيون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58

4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………59

4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….63

4-4- تجزيه و تحليل  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………..73

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

5-2-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-3- خلاصه  و نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….76

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………78

5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………………………………………………………………..79

                                                    

 فهرست جدول ها

عنوان جدول                                                                                                                   صفحه

جدول شماره (2-1): تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با بهره گرفتن از مدلهای ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45

جدول  (3-1)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………53

جدول  (3-2) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….55

جدول  (4-1) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..60

جدول  (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..61

جدول (4-3)توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..62

جدول 4-4-  آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)  مربوط به مولفه های TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول (4-5) ضریب همبستگی، ضریب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول (4-6) تحلیل واریانس رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران………………65

جدول ( 4-7) ضرایب معادله رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی66

جدول (4-8) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول (4-9) تحلیل واریانس رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

جدول (4-10) ضرایب معادله رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

جدول 4-11 تست فرید من برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………69

جدول 4-12 میانگین هریک از شاخص های میزان استفاده کاربران روستایی…………………………………………………………70

جدول (4-13)ضریب همبستگی ، ضریب راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی…………..71

جدول (4-14) تحلیل واریانس رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول (4-15) ضرایب معادله رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات ،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….72

 

 فهرست نمودار ها

عنوان نمودار                                                                                                                             صفحه

نمودار (4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند……………………………………………60

نمودار (4-2) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………………62

نمودار(4-3) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………63

نمودار (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………..91

نمودار (4-5)آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………….91

نمودار (4-6)  آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………….92

 

 

 

 

 

1-1.مقدمه

تحولات دهه  پایانی سده ی بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود،زیرا دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری ارتباطات و اطلاعات (آی سی تی) را پی ریخت. آی سی تی) محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن گروهی عظیم از پدیدآورندگان آن نمی گنجید، (آی سی تی )، فناوری نوینی است که توانسته است خیلی زود تمامی حصارها، قیدو بندها را گسیخته و مرزهای جغرافیایی در عرصه های مختلف، پنج قاره عالم را درنوردیده و بر کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر گذارد.. عرصه تأثیرگذاری    فناوری های ارتباطات و اطلاعات تنها به محیط­های شهری منحصر و محدود نمی­شود  و دامنه آن حتی دور دست­ترین مناطق روستایی را در برمی­گیرد و  میتواند نقش موثری در فرآیند توسعه روستایی ایفا کند. مدل سازمان ملل، فرآيند توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي داراي پنج مرحله اصلي پیدايش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و يکپارچگي است. ايران از سال ١٣٨٢ اولین مرحله در فرآيند توسعه اين فنآوري را براي جوامع روستايي آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده است تا عوامل مؤثر در پذيرش و بکارگیري فنآوري اطلاعات و ارتباطات

در بین روستائیان مورد ارزيابي قرار گیرند. ھمین امر ضرورت و اھمیت اين پژوھش را روشن مي سازد . افزايش دسترسي به فناوري مي تواند يك عامل حياتي در رشد اقتصادي مناطق روستايي باشد. اما در عين حال براي تحقق، نيازمند همكاري توامان دولت، بخش خصوصي، و صنعت است. بررسي و نگاهي به فعاليت هاي ساير كشور ها در اين راستا و استفاده از تجربيات آنها نيز مي تواند در صورت بومي شدن با شرايط كشور، در حركت ما به اين سمت ياري رسان باشد (بهرامیان، ١٣٨٦ ).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :