متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “بازرگانی بین الملل”

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

(مطالعه موردی:بانک صادرات شعب منطقه 11)

استاد راهنما :

دکتر سید کامران نوربخش

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1 )مقدمه 2

1-2) سابقه موضوع: 2

1-3) اهمیت موضوع: 5

1-4)اهداف تحقیق: 5

1-5) چهارچوب نظری: 6

1-6 )مدل تحقیق: 8

1-7) فرضیات یا سوالات تحقیق: 9

1-8 )روش تحقیق: 10

1-9 )جامعه آماري. 10

1-10 )نمونه آماري و روش نمونه گیري. 10

1-11)تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: 10

 

فصل دوم 11

بخش اول. 12

2-1) بخش اول : 13

2-1-1) تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 13

2-1-2 )بانک شاهی ایران. 13

2-1-3 )بانک استقراضی ایران. 13

2-1-4) بانک عثمانی. 14

2-1-5 )بانک روس و ایران. 14

2-1-6) بانک‌های ایرانی. 14

2-1-7 )بانک ملی ایران. 14

2-1-8) ایجاد بانک‌های خصوصی در ایران. 15

2-1-9 )بانک مرکزی ایران. 15

2-1-10) نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران. 15

2-1-11 )سیر تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانکداري. 16

2-1-11-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه : 16

2-1-11-2) دوره دوم: 16

2-1-11-3 )دوره سوم : 16

2-1-11-4 دوره چهارم: 17

2-1-12) نقش فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونیک: 18

2-1-13) مزایای بانکداری الکترونیک… 18

2-1-14 )یک فرصت ، یک تهدید 19

2-1-15 )در ایران. 19

2-1-16) تعریف بانکداري الکترونیک: 20

2-1-17)برخی از عوامل تاثیر گذار در توسعه بانکداري الکترونیک: 20

2-1-18 )ضرورت بکارگیري فناوري اطلاعات در ارائه خدمات بانکی: 21

2-1-19) عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور. 24

2-1-20) درگاه ها و محصولات بانکداري الکترونیک : 25

2-1-20-1) ترمینالها و تجهیزات بانکداري الکترونیک… 26

2-1-20-2 ) کارت بانکی : 27

2-1-20-3 )سامانه هاي بانکداري مجازي: 29

2-1-21 )مزایای همراه بانک… 32

2-1-22 )دیگر فواید بانکداری همراه 33

2-1-23 )مزایای بانکداری همراه از دیدگاه بانک ها 34

2-1-23-1)تشدید رقابت در بانک ها 34

2-1-23-2 )گروه هدف.. 34

2-1-24 )تاریخچه بانکداری همراه 35

بخش دوم : 36

بازاریابی خدمات  و پذیرش مشتری. 36

2-2 بخش دوم : بازاریابی خدمات  و پذیرش مشتری. 37

2-2-1 )بازاریابی. 37

2-2-2) انواع بازاریابی. 37

2-2-3 )مدیریت بازاریابی خدمات.. 37

2-2-4) عناصر آمیخته بازاریابی خدمات.. 37

2-2-5) مشتری. 38

2-2-6 )عواملی که برای مشتری اهمیت دارد. 38

2-2-7) خط مشي پذيرش مشتري. 39

2-2-8) شناسايي هويت مشتري. 39

2-2-9) الزامات کلي براي شناسايي هويت مشتريان. 41

2-2-10) مدل های پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات.. 41

بخش سوم : 45

2-3 )بخش سوم : بانک صادرات.. 46

2-3-1 )تاریخچه 46

2-3-2) سرمايه اوليه بانك. 46

2-3-3 )شروع كار اولين شعبه 46

2-3-4 )عملکرد بانک در اولین سالها 47

2-3-5 )خصوصي شدن دوباره بانک… 47

2-3-6) بانکداری همراه در بانک صادرات.. 48

2-3-7 )معرفی خدمات بانک… 48

2-3-8 )خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک صادرات.. 48

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 48

2-4-1 تحقیقات داخلی. 48

2-4-2 )تحقیقات خارجی. 52

 

فصل سوم 56

3-1) مقدمه 57

3-2 )روش پژوهش.. 57

3-3 )جامعه آماري. 57

3-4 )نمونه آماري و روش نمونه گیري. 57

3-5 )ابزار گردآوري داده ها 58

3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیري. 58

3-7 )تفکیک سوالات پرسشنامه بر مبنای فرضیات.. 60

3-8 )روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

 

فصل چهارم 61

4-1 )مقدمه 62

4-2 )یافته های تحقیق. 62

4-2-1 ) تحلیل های آماری توصیفی. 62

4-2-1-1) جنسیت.. 63

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات.. 63

4-2-1-3  سن. 64

4-2-2 )توزیع توصیفی متغیرها 66

4-3 )آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 67

4-4 بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولمو گروف – اسمیرنوف.. 67

4-5 )آزمون فرضیات: 68

4-5-1) آزمون همبستگی : 68

4-5-2) رگرسیون. 72

4-5-3 )آزمون رتبه بندی فریدمن. 76

 

فصل پنجم 78

5-1) مقدمه 79

5-2 )بیان اهداف تحقیق. 79

5-3 )یافته های حاصل از توصیف داده ها 79

5-4 )یافته های حاصل از سوالات پژوهش.. 79

5-5) ارائه مدل مفهومی. 82

5-5) بحث و نتیجه گیری. 84

5-5-1) پیشنهادات مبتنی بر نتایج. 84

5-5-2 )محدودیت های تحقیق. 85

5-5-3) محدودیت های خارج از کنترل. 86

5-5-4 )پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 86

منابع و مأخذ 100

پیوستها و ضمائم 87

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1   میانگین هزینه برای بانک ها به ازای هر مشتری. 24

جدول 3-1 آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 59

جدول 4-1   توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 63

جدول 4-2   توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 64

جدول 4-3  توزیع فراوانی بر اساس سن پاسخ دهندگان. 64

جدول 4-4 توزیع فراوانی تبلیغات همراه بانک… 66

جدول 4-5  شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق. 66

جدول 4-7 نتیجه آزمون همبستگی رابطه اعتماد و پذیرش همراه بانک… 69

جدول 4-8 نتیجه  آزمون همبستگی رابطه شرایط تسهیل کننده و پذیرش همراه 69

جدول 4-9 نتیجه آزمون همبستگی رابطه کارایی مورد انتظار مشتری و پذیرش همراه بانک………..90

جدول 4-10 نتیجه آزمون همبستگی رابطه تبلیغات و اعتماد مشتری. 71

جدول 4-11 نتیجه آزمون همبستگی رابطه تبلیغات و کارایی مورد انتظار مشتری. 71

جدول 4-12  نتایج رگرسیون فرضیه اول. 73

جدول 4-13  نتایج رگرسیون فرضیه دوم 73

جدول 4-14   نتایج رگرسیون فرضیه سوم 74

جدول 4-15  نتایج رگرسیون فرضیه چهارم 75

جدول 4-16  نتایج رگرسیون فرضیه پنجم 75

جدول 4-17  آزمون فریدمن. 76

جدول 4-20 آزمون آماری فریدمن تبلیغات.. 77

جدول 4-18 آزمون آماری- نتیجه آزمون فریدمن. 76

جدول 4-19 آزمون فریدمن تبلیغات.. 77

جدول 5-2  فراوانی اهمیت امنیت حریم خصوصی. 85

جدول 5-1 توزیع فراوانی عملکرد بانک در تبلیغات همراه بانک… 82

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1  توزیع فراوانی جنسیت.. 63

نمودار 4-2   توزیع فراوانی سطح تحصیلات.. 64

نمودار 4-3  توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 65

 

 

 

چکیده:

 

پيشرفت فناوريها و ابزارهاي بيسيم در سالهاي اخير فرصت جديدي براي ارائه ي خدمات نوين بانكي، تحت عنوان بانكداري همراه به وجود آورده است. با بهره گرفتن از بانكداري همراه، مشتريان ميتوانند در هر مكان و زماني، سريع و راحت از خدمات بانكي بهره مند شوند.  امروزه خدمات بانکداری همراه توسط بسیاری از بانکهای جهان ارائه می شود . در ایران نیز این خدمات توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه می گردد.

از آن جايي كه ضريب نفوذ استفاده از ابزارهاي همراه بيشتر از فناوريهاي ديگر است، بانكداري همراه در صورت مقبول واقع شدن از سوي مشتريان ميتواند تاثير بسزايي در كاهش هزينه ها براي بانكها و مشتريان داشته باشد.

تحقيقات در سطح جهان نشان داده است با وجود مزاياي فراواني كه اين شيوه ي بانكداري براي مشتريان و همچنين بانكها فراهم ميكند، از مقبوليت كافي در بين مشتريان برخوردار نيست و چندان مورد پذيرش قرار نگرفته است. بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري همراه از سوي مشتريان ميتواند در حل اين مسئله مفيد واقع شود. تاكنون تحقيقات متعددي در سطح جهان و كشور ايران در اين زمينه انجام گرفته است اما هيچكدام از اين تحقيقات به بررسي نقش تبليغات در پذيرش اين فناوري نپرداخته اند. از اين رو در اين تحقيق مدل جديدي براي پذيرش بانكداري همراه با درنظر گرفتن نقش تبليغات، ارائه شده است.(محمدی و کارخانه.1391)

تعداد صفحه : 115

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :