دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :  بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان/ موضوع : بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

استاد راهنما : پروفسور ایرج مهدوی

استاد مشاور: دکتر بابک شیرازی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف کلی.. 7

1-4-2- اهداف جزئی.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 7

1-5-1- فرضیه اصلی.. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 کارآفرینی.. 14

2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين.. 19

2-2-1-2 كارآفريني سازمانی.. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی.. 19

2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني.. 21

2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني.. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني.. 22

2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان.. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی.. 29

2-2-2 بهره وری.. 34

2-2-2-1 بهره وري چيست؟. 34

2-2-2-2  تعريف بهره وري.. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد. 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری.. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی.. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.. 46

2-2 -2-9 اهميت بهره وري.. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري.. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  نقش منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی.. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی.. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه. 59

2-2 -2-17 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري.. 63

2-2 -2-18 مشاركت و بهره وري.. 64

2-2 -2-18-1 مديريت مشاركتي.. 64

2-3 پیشینه تجربی.. 65

2-3-1پیشینه داخلی.. 65

2-3-2پیشینه خارجی.. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش… 75

2-5-خلاصه فصل.. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش تحقيق.. 80

3-3- جامعه آماري.. 81

3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه. 81

3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات… 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزاي پرسشنامه. 84

3-8- روايي پرسشنامه. 85

3-9- پايايي.. 85

3-10- روشهاي آماري مورد استفاده. 87

3-11- خلاصه فصل.. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها. 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی.. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 97

4-2-2-1-  بررسی فرض نرمال بودن داده ها. 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها. 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی.. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی.. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی.. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی.. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی.. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی.. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی.. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی.. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی.. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی.. 108

4-3-خلاصه فصل.. 116

فصل پنجم.. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها. 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی.. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول.. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم.. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم.. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم.. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات… 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت… 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی.. 126

5-5- محدودیت های تحقیق.. 126

پیوست… 128

منابع و مآخذ.. 138

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طيف ليکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105

جدول4-13- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون بررسی ارتباط بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی است. یکی از راه­های توجه سازمان ها به کارآفرینی، استفاده از کارکنان خلاق و کارآفرین است. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده است که برخی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا  ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به منظور آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می شود]36[. نکته اساسی در این مقوله، توجه به پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ چرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]57[

از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته های تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی ، اشاره و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه در فصل سوم ، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده است.

در فصل اول، به تدوین بیان مساله، ضرورت تحقیق پرداخته می شود. سپس با توجه به مدل تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی تحقیق مشخص و متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

 

 

1-2- بیان مساله

 

با توجه به نوآوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که جهان با آن مواجه است، سازمان­های موفق، تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت کارکنان خود اتخاذ کرده اند]22[. به طوری که نیروی انسانی توانا و کارآمد دارایی مهم و حیاتی برای سازمان به حساب می آید]104[ و به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمانی به حساب می آید]14[. از این روی توانمند کردن و برانگیختن آن ها یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می­شود. یکی از معیارهای سنجش در بهره گیری کامل نیروی انسانی، بهره وری منابع انسانی می باشد]109[. حدود دو قرن پیش برای اولین بار این واژه در فرهنگ اقتصادی مطرح شد و از آن به بعد و در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی به آن توجه شد. هدف از بهبود بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و… به نحو علمي، كاهش هزينه­هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي، به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد]111[. به طور کلی بهره وری مفهومی است برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد که در سه سطح فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود]74[. در این تحقیق که در میان کارکنان شرکت نفت خزر انجام می شود، محقق قصد دارد تا در سطح فرد(کارکنان) به بررسی این مفهوم بپردازد. محقق این کار را توسط مدل آچیو(ACHIEVE) که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده است، انجام داده است. این مدل شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد]73[. از طرفی محققان مدل های مختلفی را برای سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ارائه داده اند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. از بین عوامل داخلی نیز دو دسته عوامل نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد که بر بهره وری تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل نرم افزاری، توجه به مقوله کارآفرینی کارکنان سازمان می باشد که در تحقیقات مختلفی همبستگی آن با بهره وری کارکنان به اثبات رسیده است]111 و 74[. در واقع امروزه سازمان ها دریافته اند در صورتی می توانند از علوم جدید به طور مناسبی بهره ببرند که کارکنان آن ها قادر باشند تا به طور خلاقانه ای از این دانش در خدمت اهداف سازمان استفاده کنند. مفهوم کارآفرینی نیز برای اولین بار در مطالعات حوزه اقتصادی مطرح شد. به طوری کلی کارآفرینان را به افراد یا گروه هایی اطلاق کردند که به طور مستقل یا به عنوان بخشی از سیستم سازمانی، یک کسب و کار جدید را ایجاد می کنند و یا درون سازمان های موجود به ایجاد نوآوری و تجدید استراتژیک ترغیب می شوند]76[. محقق در این پژوهش از مدل بومی کردنائیچ(1388) برای سنجش مهارت های کارآفرینی کارکنان استفاده خواهد کرد که شامل 8 بعد ریسک پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویا پردازی و چالش طلبی می باشد. لذا با توجه به آنچه گفته شد محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا اولا معلوم کند که کارآفرینی و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر به چه میزانی می باشد؟ ثانیا نشان دهد که آیا بین کارآفرینی و 8 بعد این متغیر و بهره وری ارتباط معناداری وجود دارد؟

تعداد صفحه :159

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :