متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :بازاریابی بین المللی

عنوان : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تهران مرکزي

دانشکده مدیریت گروه بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : ” بازاریابی بین المللی”

 

عنوان :

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

 

استاد راهنما :

دکتر علی محمدیان

 

استاد مشاور :

دکتر لیلا فرجو

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور می پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع داخلی صنعت، موقعیت در بازارهای جهانی و توان خلاقیت و نوآوری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی اثر خواهد داشت و در نهایت به این نتیجه می رسیم که توان رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از عضویت کشور به سازمان تجارت جهانی اثر می پذیرد. مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در روند الحاق به WTO عبارتند از: افزایش تحقیقات بازاریابی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، تولید محصول مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان جهانی، سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی، آشنا کردن تجار با فنون نوین بازاریابی بین المللی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ و گسترش سهم بازار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اولکلیات طرح

1-1) مقدمه 2

1-2) بیان مساله تحقیق 3

1-4) اهداف تحقیق 5

1-5) چهارچوب نظری 6

نمودار1-1- مدل اندازه گیری رقابت پذیری 6

1-6) مدل تحقیق: 6

نمودار1-2- مدل مفهومی تحقیق 7

1-7) فرضیات یا سوالات تحقیق: 7

1-8) روش تحقیق 8

1-9) جامعه تحقیق 8

1-9-1) قلمرو مکانی 8

1-9-2) قلمرو زمانی 9

1-9-3) قلمرو موضوعی 9

1-10) جامعه آماری 9

1-11) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9

1-12) روش تجزیه وتحلیل 9

1-13) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10

1-13-1)گات 10

1-13-2) سازمان تجارت جهانی 10

1-13-3) رقابت پذیری 10

1-13-4) منابع داخلی 11

1-13-5) موقعیت در بازار 11

1-13-6) توان خلاقیت 11

فصل دوممطالعات نظری

گفتار اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

2-1-1) مقدمه 13

2-1-2) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ 15

2-1-2-1) ديدگاه مبتني بر منابع 17

2-1-2-1-1) سرمایه سازمانی 18

2-1-2-1-2) سرمایه انسانی 20

2-1-2-1-3) سرمایه مالی 20

2-1-2-2) ديدگاه موقعيت در بازار 21

2-1-2-2-1) سرمایه مشتری 22

2-1-2-2-2) هوشمندی رقابتی 22

2-1-2-3) ديدگاه مبتني بر توان خلاقيت و نوآوري 23

2-1-2-3-1) سرمایه نوآوری 23

2-1-2-3-2) توان فناوری اطلاعات 24

2-1-2-3-3) مدیریت دانش 24

2-1-3) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ 25

ﺟﺪﻭﻝ 2-1-1 ‐ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ 28

گفتار دوم- سازمان تجارت جهاني

2-2-1) مقدمه 31

2-2-2) مباني نظري 32

2-2-2-1) نظريه مركانتيليسم 32

2-2-2-2) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت 32

2-2-2-3) نظريه مزيت نسبي ريكاردو 33

2-2-2-4) نظريه هزينه فرصت 35

2-2-2-5) نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين 36

2-2-2-6) نظريه مزيت نسبي ليندر 38

2-2-2-7) آزمون تجربي لئونتيف 39

2-2-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت 40

2-2-3-1)  اصل عدم تبعيض 41

2-2-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه 42

2-2-3-3) اصل مشورت 42

2-2-3-4) اصل حفاظتها 42

2-2-4) مذاكرات چند جانبه گات 43

2-2-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 44

2-2-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 45

2-2-7) ساختار سازمان جهاني تجارت 46

2-2-7-1) كنفرانس وزيران 46

2-2-7-2) شوراي عمومي 46

2-2-7-3) كميته ها 47

2-2-7-4) دبيرخانه 47

2-2-7-5) رويه تصميم گيري 48

2-2-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 48

2-2-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس 49

2-2-10 )عضويت در سازمان تجارت جهاني 53

2-2-10-1 ) مشكلات و پيچيدگيهاي الحاق 54

2-2-10-2 ) نقش و وظيفه آنكتاد 55

2-2-10-3) فرايند الحاق 55

2-2-10-4) اعضاي اصلي 56

2-2-10-5)  اعضاي ناظر 56

2-2-10-6) اعضاي دوفاکتو 57

2-2-10-7) عضويت موقت 57

نمودار (2-2-2) تشريفات الحاق 58

2-2-11) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 58

2-2-12) ايران و سازمان تجارت جهاني 60

2-1-12-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 60

2-2-12-2) مراحل هفت گانه عضويت ايران 61

2-2-12-3) گاه شمار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت 63

2-2-13) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 69

2-2-14) چالشها و فرصتها در فرايند جهاني شدن اقتصاد 70

الف ) چالشها 70

ب ) فرصتها 71

گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی

2-3-1) مقدمه 75

2-3-2) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی 75

جدول 2-3-1 ارزش واردات بر اساس دلار آمریکا 78

گفتار چهارم – پیشینه تحقیق

2-4-1) مقدمه 79

جدول 2-4-1 مقایسه پژوهش های پیشین 86

فصل سومروش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه 88

نمودار 3-1  مراحل انجام تحقیق 89

3-2-1) طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 90

3-2-2)  نوع پژوهش از نظر اجرا 91

3-3-1) قلمرو موضوعی 91

3-3-2)  قلمرو زمانی 91

3-3-3) قلمرو مکانی 91

3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات 92

جدول 3-2 ساختار کلی پرسشنامه ها 94

3-6) ابزار گردآوری داده ها 94

3-6-1) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق 95

3-7-1)  روایی( اعتبار) ابزار پژوهش 97

3-7-1-1) روایی صوری 98

3-7-1-2) روایی محتوا 98

جدول 3-4 حداقل CVR مورد قبول 99

جدول 3-5  نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوا 99

3-7-2) پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش 100

جدول 3-6: ضريب آلفاي کرونباخ 101

3-7-3) روایی و اعتبار مرکب 102

جدول شماره 3-7: مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا 102

3-8-1)  تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه 103

3-8-2)  تعریف عملیاتی متغیرها 103

جدول 3-8  شاخص های متغیرهای تحقیق 104

3-9-1)  معرفي روش PLS 105

فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1) مقدمه 109

4-2) آمار توصیفی 109

4-2-1) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 109

جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110

نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110

جدول (4-2). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 110

نمودار (4-2). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 111

جدول (4-3). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب تحصیلات 111

نمودار (4-3). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیلات 112

جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه خدمت 112

نمودار (4-4). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار 113

4-2-2) جداول توافقی 113

4-2-2-1) جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113

جدول 4-5- جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113

4-2-2-2) جدول توافقی تحصیلات، سن و رقابت پذیری 114

جدول 4-6- جدول توافقی سن، تحصیلات و رقابت پذیری 114

4-2-2-3) جدول توافقی سابقه کاری، جنسیت و رقابت پذیری 115

جدول 4-7- جدول توافقی جنسیت، سابقه کاری و رقابت پذیری 115

4-2-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 116

جدول 4-8- شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها 116

4-3) آمار استنباطی 117

جدول 4-9- سطح معني‌داري آزمون كولموگروف – اسميرنف 118

4-3-2) آزمون فرضیات تحقیق 118

4-3- 2-1) مدل بيروني (مدل اندازه‌گیری) 119

جدول 4-10- کدگذاری متغیرها 120

نمودار 4-5- مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی 121

نمودار 4-6- آماره تی مدل کلی پژوهش 122

جدول 4-11- مدل بيروني حداقل مربعات جزئي 122

جدول 4-12- مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئي 122

4-4) آزمون فرضیه‌های پژوهش 123

4-4-1) ارزیابی مدل ساختاری 123

4-4-2) معیار نیکویی برازش 124

جدول شماره 4-13: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری 125

4-4-3) آزمون فرضیات تحقیق 125

4-5) رتبه بندی ابعاد 127

جدول 4-14- رتبه بندی ابعاد متأثر از الحاق به WTO 127

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 129

5-2) نتایج تحقیق 129

5-2-1) منابع داخل صنعت 130

5-2-2) موقعیت در بازار 130

5-2-3) توان خلاقیت و نوآوری 131

جدول 5-1 مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین 131

5-3)  پيشنهادات 133

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 135

5-5) مشکلات تحقیق 135

فهرست منابع و مآخذ 137

الف) منابع فارسی 137

ب) منابع لاتین 141

ج) وبسایت ها 143

پیوست 144

 

فصل اول

 

کلیات طرح

 

 

1-1) مقدمه

با گسترش روز افزون تجارت بین الملل، صنایع مختلف در جهان نیز در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روز به روز در بازارهای مختلف گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در این بازارها، يكي از جنبه هاي مهم در روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر، كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازارها و نظام مقرراتي آنها سوق مي‌دهد. اين امر توجه صنعت گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي مربوطه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش کمی و کیفی تولید ،كارايي، كيفيت خدمات پس از فروش، تنوع بخشي محصولات، بهبود در تکنولوژی تولید و ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و غیره معطوف مي‌سازد.

صنعت ماشین آلات راهسازی مي‌تواند از منابع كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز به شمار آید مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازارهای بين المللي و به خصوص بازارهای کشورهای منطقه بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازارها محصولات را تطبیق و قابل عرضه نماید، از طرفی عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تبدیل به يك فرآيند بلند مدت گشته است که پس از سالها و پس از 22 بار درخواست در سال 1384 ایران توانست با جلب نظر اعضا طی یک دوره 10 ساله به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود که در دهه 80 شمسی و با تشدید تحریم ها و وضع تحریم های یکجانبه و چند جانبه این عضویت کمرنگ تر از گذشته شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بحث توسعه روابط مبتنی بر احترام با سایر کشورها و در اولویت قرار گرفتن عضویت ایران در این سازمان در برنامه های اعلام شده از طرف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مجددا بحث الحاق ایران به این سازمان مطرح گردیده است، بر همين اساس اين تحقیق ضمن بررسي و مروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني (WTO)، در پي بررسي اثرات الحاق ايران به این سازمان بر روي رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی خواهد بود.

 

1-2) بیان مساله تحقیق

تا کنون 160 کشور جهان رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند و 24 کشور جهان از جمله ایران جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول به مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، که در بین کشورهای غیر عضو ایران مهم ترین اقتصاد به شمار می آید و پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر برای کشورهای غیرعضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصادی همراه است، به حساب می آید.

از دیگر روی چشم انداز آتی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی نمایانگر این واقعیت است که این صنعت در معرض تحولات اساسی در عرصه تکنولوژیک و سازمانی قرار دارد به طوری که پیش بینی می گردد که سالانه رشدی 6 درصدی داشته باشد و ارزش این صنعت در سال 2017 به 190 میلیارد دلار  در جهان خواهد رسید. در چهارچوب این تحولات از یکسو در زمینه مواد و قطعات مورد نیاز این ماشین آلات، نیروی محرکه آن و مجموعه های اصلی تشکیل دهنده آن دگرگونی های بنیادین در حال وقوع است و از سوی دیگر به اعتبار ملاحظات معطوف به روندهای جهانی سازی، دگرگونی های بنیادین در زمینه موازین رقابت در عرصه های ملی و بین المللی به وقوع خواهد پیوست. اولین و ساده ترین پیام این روند در صنعت ماشین آلات راهسازی در کشور ورورد ماشین آلات راهسازی با برندهای معتبر جهانی به کشور خواهد بود و از طرفی ورود قطعات اولیه با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر جهت تولید این ماشین آلات را درپی خواهد داشت.

صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی در طول تاریخ و در شرکت های بزرگ این صنعت از جمله کاترپیلار، لیبهر، کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام نموده اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 12 نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیپشین و پسین که در طیف محصولات تولید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری کشورهای جهان قرار داشته اند. (سترگ ، 1393، ش 3 و 4)

اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی و نیز ماشین آلات عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه توسعه صنعتی است.

فعالیت در تولید ماشین آلات راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری بالا امکان پذیر شده است، اگر با اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصولات تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدات زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود.

با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟

 

تعداد صفحه : 167

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :