دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان : بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد بجنورد

پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة تاريخ

موضوع:

بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك

استاد راهنما:

دكتر اميد سپهري راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده                                                                                                                            1

مقدمه / طرح تحقيق                                                                                                           2

نقد منابع                                                                                                                                    9

بخش اول : بررسي اصطلاح وافديه، حكومت مماليك و فراريان در زمان سلطنت هلاكوخان و قطز  15

فصل اول : معني و مفهوم اصطلاح وافديه و شكل گيري حكومت مماليك                          16

 1. تعريف واژة وافديه 16
 2. حكومت مماليك مصر و شام 19

الف. ريشه و نژاد و پيشينة ورود مماليك به مصر                                               19

ب. چگونگي تأسيس حكومت مماليك بحري                                        21

فصل دوم : فراريان و پناهندگان در عصر هلاكوخان و قطز                                             26

 1. وافدية خوارزمشاهي 26
 2. وافدية شام 28
 3. پناهندگي ابن العبري 28

فصل سوم : وافديه و مستأمنين در زمان هلاكوخان و ملك ظاهر بيبرس                        30

 1. وافديه به پيش قراولي امراي الوس جوجي 30

الف. منشأ و خاستگاه اين گروه از فراريان مغول                                               33

ب. علل بروز اختلاف ميان هلاكوخان و بركه                                      35

ج. گرايش خان الوس جوجي به مماليك مصر                                      38

 1. فرار و پناهندگي شمس الدين سلار بغدادي                                                  41
 2. پناهنده شدن كرمون أغا                                                             45
 3. وافدية شيراز 49
 4. وافدية بغداد                                                                                            52
 5. وافدية تاتار(سال 662 ﻫ / 1264 م) 53
 6. فرار و پناهندگي جلال الدين پسر دواتدار كوچك 53

بخش دوم : بررسي نقش پناهندگان و فراريان از زمان سلطنت آباقاخان تا پايان سلطنت بايدو 57

فصل اول : حركت وافديه در زمان سلطنت آباقاخان و ملك الظاهر بيبرس                          58

 1. فرار و پناهندگي خاندان ابن تيميه ( 667 ﻫ / 1269 م ) 59
 2. فرار و پناه خواهي امير شمس الدين بهادر 60
 3. وافدية روم (آسياي صغير) 62

الف. فراريان روم در سال 674 ﻫ  و تحريك سلطان بيبرس

براي حمله به اين منطقه                                                                        62

ب. نقش معين الدين پروانه در تحريك سلطان مماليك                            63

ج. نقش اعراب خفاجه در نبرد ابلستان                                                            66

 1. نتيجة نبرد ابلستان ؛ شكل گيري دو موج از وافديه 68

الف. وافديه به پيش قراولي بيجر بهادر                                                           68

ب. فرار فخر الدين ابراهيم ( شيخ عراقي ) به قلمروي بيبرس                    68

 1. فرار و پناهندگي خدير المهراني 69

فصل دوم. تحليلي بر آمد و شد و تأثيرات گروه هاي وافديه در دورة سلطنت ملك ظاهر بيبرس         70

الف. شمار و تأثيرات وافديه در امور نظامي مماليك                                          71

ب. تأثيرات وافدية دانشمند، فرهيخته و هنرمند بر امور ديوانسالاري و هنري مصر     73

فصل سوم : فراريان و پناهندگان  در زمان سلطنت آباقاخان و سيف الدين قلاوون               75

 1.    فرار و پناهندگي شحنة مغول به مصر(سال 680 ﻫ / 1281 م)                                75
 2.     پناهخواهان سياسي به پيش قراولي عزالدين آيبك شامي                                     77

الف : نقش نائب دمشق در يورش ايلخانان به شام                                              78

 1.       به تخت نشستن سلطان احمد تكودار                                                             80

الف : وافديه به همراهي فردي به نام شيخ علي از طايفة اويراتيه                                81

ب : وافدية مغول ( 682 ﻫ / 1283 م )                                                     81

 1.          به پادشاهي رسيدن ارغون خان بن آباقا                                                         82
 2.   بررسي تأثيرات گروه هاي فراري و پناهنده در دوران

آباقاخان و احمد تكودار – سيف الدين قلاوون الفي                                            83

 1. به سلطنت رسيدن گيخاتوخان بن آباقا                                                                      84
 2.      به سلطنت رسيدن بايدو بن طراغاي بن هلاكوخان                                            85

بخش سوم : بررسي نقش وافديه، فراريان و پناهندگان در زمان جلوس غازان خان                 86

فصل اول : وافديه و مستأمنين زمان سلطنت غازان خان                                                  87

 1.            وافدية اويراتيه ( 695 ﻫ / 1296 م )                                                              88

الف. چگونگي فرار اويرات ها به قلمروي مماليك                                             89

ب. تعداد و شمار وافدية اويرات                                                      90

ج. علل فرار اويرات ها                                                                  91

 1. سياسي 91

1-1  بررسي جدال هاي درون خانوادگي

مغولان و تأثير آن در فرار اويراتيه                                                91

1-2  مقابلة غازان خان با تحركات منفي

اويراتيه در منطقة ديار بكر                                             92

2. مذهبي                                                                               93

د. محل استقرار وافدية اويرات                                                          94

ﻫ. نفوذ اويرات ها در دولت مملوكان مصر                                           95

 1. پناهندگي سولامش امير الامراي روم و برادرش قطقطو به مماليك مصر 97

فصل دوم : فرار امراي شام به نزد غازان خان                                                               100

 1. فراريان به رياست سيف الدين قبچاق منصوري 100

الف. نقش اويراتيه در شكست مماليك در نبرد مجمع المروج                      101

ب. نقش امراي شام در نبرد مجمع المروج (وادي الخزاندار)                     102

ج. علت فرار امراء مصر و شام                                                         103

د. بازگشت قبچاق از اطاعت غازان خان و اطاعت از مصريان              104

 1. تحليل و بررسي امواج گروه هاي فراري در زمان گيخاتوخان و غازان خان                      106

بخش چهارم : بررسي نقش فراريان و پناهندگان در زمان اولجايتو و ابوسعيد                       108

فصل اول : فراريان مغول در زمان سلطنت الجايتو و ملك الناصر                                       109

 1. پناهندگي امير آخوران غازان خان             109
 2. فرار امير بدرالدين جنگي بن البابا حاكم شهر آمد 110

فصل دوم : فراريان شام در زمان سلطنت اولجايتو                                                         111

 1. پناهندگي امراي شام ( 712 ﻫ / 1313 م ) 111

الف. چگونگي استقبال سلطان الجايتو از فراريان شام                                         112

ب. علت گريختن امراء شام به نزد ايلخانان                                                      113

ج. نقش فراريان در حملة الجايتو به قلعة رحبه الشام                                           115

 1. پناهندگي اعراب آل فضل ( بني فضل ) به سلطان الجايتو 117

الف. پناهنده شدن سليمان پسر امير حسام الدين مهنا                                         117

ب. پناهندگي امير حسام الدين مهنا                                                               118

 1. پناهنده شدن پسر رئيس مكه نزد الجايتو 119

فصل سوم : فراريان و پناهندگان زمان سلطنت ابوسعيد                                                               121

 1. وافديه به سال 717 ﻫ 121
 2. شورش تيمورتاش و پناهندگي او به مماليك 121

الف : علت عصيان و سركشي تيمورتاش                                                        123

ب : پناهندگي تيمورتاش و انعقاد قرارداد صلح ميان ايلخانان و مماليك                 124

 1. ورود امراي شام به نزد ابوسعيد 124
 2. نگاهي كلي به گروه هاي فراري و پناهخواه از آغاز به

سلطنت رسيدن الجايتو تا پايان كار ابوسعيد بهادرخان                                                   126

نتيجه گيري                                                                                                                      128

پيوست ها                                                                                                                      

شمارة يك / 1 . جدول و فهرست امواج وافديه و مستأمنين ايلخانان                                              133

شمارة دو / 2 . جدول و فهرست فراريان مماليك مصر و وابستگان آنها به ايلخانان مغول                     135

كتابنامه                                                                                                                          136

ABSTRACT                                                                                                               143

چكيده  

يكي از تحولات برجسته در نيمة سدة هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، برپايي حكومت ايلخانان مغول در چارچوب مرزهاي سياسي ايران است. از ويژگي هاي قابل توجه اين حكومت، چالش هاي مرزي و اختلافات سياسي- نظامي آنان با همساية غربي خود، مماليك مصر بود. در اين ميان، نقش گروه هاي فراري و پناهنده در بروز و تشديد خصومت ميان ايلخانان و مماليك از اهمّيت خاصي برخوردار است.

اين رساله برآن است تا با بهره گيري از روش تحقيق تاريخي به بررسي توصيفي و تحليلي نقش پناهندگان و فراريان در بروز و تداوم روابط خصمانه ميان ايلخانان و مماليك، به تبيين امواج افراد و گروه هاي فراري، علل تحركات و تأثيرات ناشي از فعاليت هاي آنان بپردازد.

مسئلة اساسي پژوهش حاضر بررسي تحركات و اقدامات گروه هاي فراري و پناهنده در شكل گيري و تداوم خصومت در مناسبات سياسي _ نظامي ميان ايلخانان و مماليك مي باشد. همچنين واكاوي علل و عوامل سركشي گروه هاي فراري، چگونگي برخورد طرفين مخاصمه با آنان و تأثيرات و تغييرات ناشي از حضور اين امواج مخالف در قلمروي دشمن نيز از ديگر مسائل اصلي مطروحه در رسالة حاضر مي باشد.

بررسي منابع و مآخذ نشان مي دهد كه فراريان به دلايل مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و… با ملحق شدن به طرفين مخاصمه، طي مدت شصت / 60 سال، در شكل گيري و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت، نقش مؤثري را ايفا كردند. از گروه هاي فراري و پناهنده به خوبي استقبال مي شد و آنها با پيوستن به يكي از         دو دولت، علاوه بر تحريك آنان براي حمله به قلمروي طرف مقابل، امتيازات خاص و قابل توجهي را نيز دريافت كردند و موجبات تغييرات مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و … را فراهم نمودند.

 

مقدمه: طرح تحقيق

اضمحلال خوارزمشاهيان، اسماعيلية الموت و خلافت عباسي بغداد، در زمرة برجسته ترين پيامدهاي يورش مغولان به قلمروي اسلامي محسوب مي شوند. تكاپوهاي نظامي- سياسي اين مهاجمان موجبات شكل گيري حكومت مغولي ايلخانان را در چارچوب مرزهاي ايران فراهم ساخت. با           به قدرت رسيدن منگوقاآن فرزند تولوي، امپراتوري مغول دستخوش تحولاتي بنيادين و چشمگير گرديد. متعاقب آن ايران نيز از اين تغييرات در امان نماند، زيرا دستيابي به ايران راه را براي فتوحات آيندة مغولان آماده مي كرد. از طرفي، هنوز برخي از مناطق خوارزمشاهي به طور كامل تصرف نشده و قدرت مغولان به طور تمام و كمال استحكام نيافته بود.

بنابراين به دستور منگوقاآن در قوريلتاي سال 651 هجري / 1253 ميلادي، برادر وي هلاكوخان با توجه به لزوم از سرگيري فتوحات، به ايران و سرزمين هاي غربي اعزام شد. هلاكوخان مي بايست قلاع اسماعيليه و مركزيّت بغداد را به عنوان دو كانون خطرساز سياسي، نظامي و مذهبي عليه حاكميت مغولان، تصرف كند. البته وي در ادامة مأموريت خود به شمال بين النهرين و مناطق شام و مصر         هم نظر داشت و به دنبال دستيابي به آن نواحي نيز بود. هلاكوخان با از ميان برداشتن اسماعيلية الموت در 654 ﻫ / 1256 م، و خلافت عباسي بغداد در 656 ﻫ / 1258 م، به دو هدف اساسي از پيش        تعيين شدة خود دست يافت.

هلاكوخان در ادامة فتوحات خود رو به منطقة شام نهاد، و شهرهاي حلب و دمشق را       تصرف نمود. در اين هنگام خبر فوت ناگهاني منگوقاآن و بروز اختلاف جهت جانشيني ميان قوبيلاي و       اريغ بوكا، باعث شد كه هلاكوخان به ناچار به مقّر حكومتي خويش در آذربايجان مراجعت نمايد. كتبوقانويان فرماندهي سپاهيان مغول را در زمان نبود هلاكو به عهده گرفت، و در سال 658 ﻫ / 1260 م در محلي به نام عين جالوت از سپاهيان مماليك شكست سختي خورد.

برآيند نهايي اين فرايند پر فراز و نشيب چندين ساله، تشكيل حكومت ايلخاني و تثبيت آن در چارچوب مرزهاي سياسي _ تاريخي ايران بود. دولت تازه تأسيس ايلخانان طي مدت هشتاد و اندي سال موجب بروز تحولات عميق و شگرف در معادلات منطقه اي و مناسبات بين المللي ( فرامنطقه اي ) گرديد.

با استقرار ايلخانان در ايران، مرزهاي اين قدرت تازه تأسيس با همسايگانش اعم از مغول و    غير مغول، عرصة بروز كشمكش و درگيري هاي متداوم در طول ساليان دراز بود. مهّم ترين، متشنّج ترين و در عين حال پيچيده ترين روابط خارجي ايلخانان، در سرحدات غربي آنان دنبال مي شد. مهّم و متشنّج از آن جهت كه مملوكان مصر در سرحدّات خود نسبت به كمترين پيشروي ايلخانان                       واكنش نشان مي دادند.

به علاوه وجود قدرت هايي نظير سلجوقيان روم، امپراتوري بيزانس، حكومت ارمنستان صغير، امراي شام و قبايل پراكندة عرب ( بني فضل و بني خفاجه ) در صحراي ميان شام و عراق، اوضاع  پيچيده اي را در روابط ايلخانان و مماليك به وجود آورده بود. اتّحاد ايلخانان با سلاجقة روم و ارمنستان صغير و از طرفي پيوند مماليك با امراي شام و برخي از امراي تركمان آسياي صغير و قبايل عرب      بني فضل و بني خفاجه، دو جبهة مقابل را شكل داده بود، و هر يك از اين نيروها مي توانستند به عنوان متحد نظامي، طرفين مخاصمه را حمايت كنند.

به هر شكل، بعد از استقرار هلاكوخان در ايران و شكست سهمگين مغولان در عين جالوت،     و مقاومت سرسختانة مماليك در برابر اقدامات توسعه طلبانة ايلخانان، طولاني ترين روابط خصمانه بين طرفين به وجود آمد. بطوريكه باعث استقرار و تداوم وضعيت جنگي بين دو حكومت به مدّت 60 سال گرديد. علاوه بر لشكركشي هاي گسترده، كينة ايلخانان نسبت به مماليك مصر و بالعكس به اشكال مختلف از جمله زد و خوردهاي محدود مرزي، ارسال نامه هاي تهديد آميز، اعزام جاسوس،             رد و بدل كردن سفرا، تلاش جهت ايجاد اتحادية نظامي عليه رقيب و به ويژه پناه دادن به فراريان و پناهندگان تداوم يافت.

طرفين متخاصم از پناهندگان و فراريان به خوبي استقبال مي كردند و حتّي در مقاطعي نيز با   دادن امتيازات ويژه و قابل توجه، سعي در جلب نظر اين افراد و گروه ها داشتند. اين نمايندگان از    جنبه هاي مختلف نظامي، سياسي، حكومتي، اطلاعاتي، تجاري، صنعتي، هنري و … نزد حاكمان جديد خود تأثير گذار بودند.

توجه به نقش افراد و گروه هاي فراري و پناهنده، روزنه اي جديد در مناسبات ميان ايلخانان و مماليك مي گشايد. مناسباتي تؤامان با خصومت دو طرف، كه در نهايت با تحويل  و  بازگرداندن  آخرين

پناهنده از جانب مماليك به ايلخانان به پايان رسيد و مقدمات انعقاد قرار داد صلح ميان طرفين به سال 723 ﻫ / 1323 م را فراهم ساخت.

تبيين مراحل مختلف روابط ايلخانان و مماليك، متأثر از نقش پناهندگان و فراريان،            تبيين و تحليل جايگاه و نقش آنان در بروز تداوم روابط خصمانه ميان ايران و مصر، از موضوعات اساسي مورد بررسي رسالة حاضر مي باشد.

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

2 Comments

Comments are closed.