دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

گرایش : زبان و ادبيات فارسي

عنوان : بررسي صنايع بديعي در ديوان ازرقي هروي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده ادبيات و علوم انساني،گروه ارشد زبان و ادبيات فارسي

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي «M.A»

گرايش: زبان و ادبيات فارسي

 عنوان:

بررسي صنايع بديعي در ديوان ازرقي هروي

استاد راهنما:

دكتر سید عطا الله افتخاری

 استاد مشاور:

دکتر محمدهادی خالق زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                     فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                    صفحه
چكيده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-1
فصل اول کلیات
:مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-3
1-1- هدف تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد5
1-2- پیشینه ی تحقیق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–5
1-3- روش گرداوری مطالب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———5
فصل دوم معرفی ازرقی هروی
2- ازرقی هروی  زندگي و سبک شعري او … بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–7
2-1شناسنامه ی ازرقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-8
2-2- ممدوحان ازرقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–9
2-3 آثار ازرقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-10
2-4- سبک و سیرت ازرقی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———12
فصل سوم: بديع و پيشينه ي آن
3- بديع وپيشينه ي آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————22
3-1- نگاهی به آثار بدیع معاصربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——23
فصل چهارم: بدیع لفظی
4- بدیع لفظیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-30
4-1- صنایع لفظی بدیعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————30
4-1-1-2-1- ترصیعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————30
4-1-1-2-2- موازنه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————31
4-1-1-2-3- تضمین المزدوجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——32
4-1-2- جناسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–33
4-1-2-1- جناس تامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————33
4-1-2-2- جناس مرکب  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–34
4-1-2-3- جناس مضارع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–35
4-1-2-4- جناس لاحق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———36
4-1-2-5- جناس مُطرف بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–36
4-1-2-6- جناس خط بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-37
4-1-2-7- جناس ناقص یا مُحرّفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-38
4-1-2-8- جناس اشتقاق یا جناس ریشه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-     39
4-1-2-9- جناس شبه اشتقاق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——40
4-1-2-10- جناس زایدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————40
4-1-2-10-1- جناس مُطرف یا مُزید(مختلف الاول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——41
4-1-2-10-2- جناس وسط(مختلف الوسط) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–41
4-1-2-10-3- جناس مُذّیل(مختلف الآخر)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-42
4-1-3- تکراربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–44
4-1-3-1- تکرار واک یا واج آراییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-    45
4-1-3-2- تکرار واژهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————46
4-1-3-2-1- رد الصدر الی العجزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–46
4-1-3-2-2- رد العجز الی الصدربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–48
4-1-3-2-3- ردالصدر الی الابتدا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-49
4-1-3-2-4- ردالصدر الی العروضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-49
4-1-3-2-5- ردالعروض الی الابتدا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—50
4-1-2-3-6- ردالعروض الی العجزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-50
4-1-3-3- تکرار یا تکریر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–51
4-1-3-4- التزام یا اعنات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-52
4-1-3-5- تتابع اضافاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————53
فصل پنجم: بدیع معنوی
5- بدیع معنویبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—             56
5-1- تشبیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–56
5-1-1- انواع تشبیه به اعتبار طرفین تشبیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–             57
5-1-1-1- تشبیه محسوس به محسوس بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————              57
5-1-1-2- تشبیه معقول به محسوس بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد            58
5-1-1-3- تشبیه محسوس به معقول بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد               59
5-1-1-4- تشبیه معقول به معقول بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–             60
5-1-2- انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——       61
5-1-2-1- تشبیه مفرد به مفردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——  61
5-1-2-2- تشبیه مفرد به مرکب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-62
5-1-2-3- تشبیه مرکب به مرکب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—63
5-1-3- انواع تشبیه به اعتبار تعدد طرفین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————65
5-1-3-1- تشبیه ملفوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–65
5-1-3-2- تشبیه مفروق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–65
5-1-3-3- تشبیه جمعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-67
5-1-3-4- تشبیه تسویه(مزدوج)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–68
5-1-4- انواع تشبیه از جهت وجود یا عدم وجود ادات تشبیه ————–68
5-1-4-1- تشبیه مرسلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————68
5-1-4-2- تشبیه مُؤکَّد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————69
5-1-5- انواع تشبیه از جهت ذکر یا عدم ذکر وجه شبه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–70
5-1-5-1- تشبیه مُفَصَّل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–70
5-1-5-2-  تشبیه مُجملبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–71
5-1-5-3- تشبیه بلیغبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-          72
5-1-6- اَقسام دیگر تشبیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-        73
5-1-6-1- تشبیه مشروطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-73
5-1-6-2- تشبیه تفضیل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–74
5-1-6-3- تشبیه خیالی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

5-6- جمع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

76

76

5-7- تفریق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-77
5-8- تقسیم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-77
5-9- جمع با تفریق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–78
5-10- جمع با تقسیم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————79
5-2- استعارهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–80
5-2-1- اَنواع استعاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–81
5-2-1-1- استعاره ی مصرحه(تحقیقیه) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–81
5-2-1-2- استعاره ی مکنیه یا باالکنایهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد83
5-2-1-2-1- استعاره ی مکنیه به صورت اضافیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———84
5-2-1-2-2- استعاره ی مکنیه به صورت غیر اضافیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-86
5-3- مجازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——86
5-3-1- انواع مجازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد87
5-3-1-1- مجاز مُرسل به علاقه ی کلیت و جزئیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-87
5-3-1-2- مجاز مُرسل به علاقه ی آلیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد88
5-3-1-3- مجاز مُرسل به علاقه ی حال و محلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———88
5-3-1-3-1- ذکر محل و اراده ی حالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد88
5-3-1-4- مجاز مُرسل به علاقه ی سبب و مُسبَّب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——89
5-4- کنایه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——90
5-4-1- انواع کنایهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد91
5-4-1-1- کنایه از موصوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———91
5-4-1-2- کنایه از فعل یا مصدربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–91
5-4-2- انواع کنایه از لحاظ انتقال معنای مقصودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–93
5-4-2-1- کنایه قریب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————93
5-4-2-2- کنایه بعیدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–94
5-4-2-3- ایماء بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–94
5-4-2-4- رمزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—94
5-4-2-5- تعریض بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————95
5-5- مبالغه و اغراق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————96
5-12- تضمینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—98
5-13- تلمیح بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—99
5-14- حرف گراییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 101
5-15- مراعات نظیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————101
5-16- تضّاد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–103
5-17- مقابله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-105
5-18- ارسال المثل یا تمثیلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–106
5-19- ارصاد و تسهیم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-107
5-20- ازدواجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-108
5-21- ایهام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–109
5-21-1- ايهام تبادر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

5-22- اِعداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

110

111

5-23- سیاقه الاَعداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–112
5-24- مدح شبيه به ذّم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————113
5-25- ذّم شبيه به مدح بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————113
5-26- لف و نشر بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-114
5-27- تنسيق الصفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-116
5-28- حسن تعليل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————117
5-29- طرد و عكس بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————118
5-30- پارادكس يا متناقض نما بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–119
5-31- حس آميزي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————120
5-32- تجاهل العارف بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–121
5-33- ذووجهين بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد122
5-34- لغز ( چيستان ) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————122
5-35- سوال و جواب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–123
5-36- موقوف المعاني بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-124
5-37- حسن تخلص بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–125
5-38- حسن مطلع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————126
5-39- استتباع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–127
فصل ششم : نتيجه گيري و پیشنهاد ها
نتيجه گيري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

-پیشنهاد ها

129

130

فهرست منابع و مآخذ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———131
چكيده‌ي انگليسي132

چکيده:

صنايع بديعي از هنر هاي شاعران زبر دست به شمار مي رود. ارزقي هروي را مي توان شاعر توانمند قرن پنجم به حساب آورد که ضمن طبع آزمايي ،در قالب های مختلف شعري مانند قصيده ، قطعه ، رباعي و … ازاین صنایع استفاده کرده است.

به  نظر مي رسد که ايشان در زمينه ي شعر و  شاعري از عنصري و ابوالفرج روني درس گرفته است.

در اين تحقيق که موضوع آن بررسي صنايع بديعي در ديوان ارزقي هروي مي باشد ، صنايع مورد نظر در شعر شاعر مذکور تحليل و بررسي شده است تا دانش پژوهان با آثار و صنايع در ديوان اشعار ش آشنا شوند.

وی در حوزه ي بديع لفظي از برخي صنايع استفاده ي  بيشتري کرده است که مي توان به : موازنه ، جناس اشتقاق ، جناس وسط و آخر ، تکرار ،ردالصدر الي العجز و …  اشاره کرد .

و در حوزه بديع معنوي به : انواع تشبيه ، انواع استعاره ، کنايه ، اغراق ، تلميح ، مراعات نظير ، تضاد و … اشاره ي بيشتري کرده است.

کمترين فنون بديعي در شعر ارزقي هروي در لفظ عبارت است از : ترصيع ، تضمين المزدوج ، شبه اشتقاق ، رد العروض الي الابتدا و … و در حوزه بديع معنوي : حرف گرايي ، پارادکس ، ذو وجهين ، اعداد ، سياقه الاعداد ، لغز (چيستان) و …  مي باشند .

کليد واژه ها: ازرقي هروي، صنايع ، شعر ، بديع ، لفظ ، معنا .

مقدمه

از زماني که سخن بوده سخن موزون و غير موزون نيز بوده است. سخني موزون است که در روح شنونده، خاصيت اثر گذاري داشته باشد و به زيور محسنات لفظي و معنوي آراسته باشد که تشخيص آن به غير از شناخت بديع و ديگر فنون ادبي ميسر نيست. در هر شعري بايد به زيبايي لفظ و معني توجه داشت. حسن و قبح آن را شناخت. با آميزش لفظ و معني(صنايع بديعي) بسياري از صنايع در لفظ(صنايع لفظي) و بسياري از صنايع در معنا(صنايع معنوي) مشخص مي گردد.

اغلب صاحب نظران علوم بلاغي اين فن را در سه بخش بررسي کرده اند  معاني ، بيان و بديع که تشبيهات ، مجازات و کنايات همواره در فن بيان مورد بحث قرار مي گيرد اما نگارنده ي  اين سطور با توجه به اينکه در صدد بررسي همه ي ابيات ديوان ازرقي هروي بوده و چون تعدادي از صاحب نظران علوم بلاغي صنايع مذکور را در زمره ي صنايع بديعي آورده اند ، لذا با پاره اي تساهل بر آن شد تا ابياتي حاوي اين فنون را در ذيل تحقيق بگنجاند ، انشاء الله در هر حال مفيد فايده باشد.

معمولاً هر شاعر و نويسنده اي در عصر خويش داراي سبک و ويژگي هاي مختص به خود بوده است. مثلاً فخرالدين اسعد گرگاني که به نظم داستان «ويس و رامين» همت گماشت منشأ روش جديدي در داستان سرايي گرديد. ناصر خسرو هم از اينکه مباحث و اصطلاحات فلسفي را در شعر وارد کرده او صاحب سبک بود و …

ازرقي هروي هم از شاعراني است که در زمينه ي صنايع بديعي داراي اختصاصات شعري است. ايشان در آوردن خيالات باريک، تصاوير ذهني،انواع تشبيه و… به موفقيت رسيده است.

هر چند اين صنايع هم در دوره هاي اوليه ي شعر فارسي(قرن سوم) وجود داشته و در قرن چهارم با ظهور بزرگاني مانند فردوسي، نشاط و طراوت خاصي پيدا کرده است، در شعر شاعران قرن پنجم و ششم همانند منوچهري، لامعي، انوري، عثمان مختاري، ازرقي هروي و سنايي ادامه يافته تا اينکه در دوره هاي بعد (قرن هفتم و هشتم) سعدي، مولانا و حافظ اين فن را به اوج ترقي رساندند.

ابوبکر  زين الدين بن اسمعيل ورّاق هروي از شاعران معروف اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم مي باشد. از آن جايي که با خواجه عبدالله انصاري، آن پير روشن ضمير به خاطر همشهري بودن آشنايي داشته معلوم است که وي اهل هرات است. تاريخ تولد و وفات او همانند کهنه کتابي است که اول و آخر آن افتاده است ، فقط در تذکره ها تاريخ رحلت وي را برخي در 526 و برخي در 527 آورده اند.  اولين دستگاه حکومتي که ازرقي با آن آشنايي داشته دستگاه شهرياري ابوالفوارس طغانشاه بن ارسلان سلجوقي است که ازرقي در خدمت اين شاه زاده مقام و مرتبتي خاص داشته است. غير از طغانشاه، ازرقي اميران شاه بن قاورد از سلاجقه ي کرمان را مدح گفته است.

ديوان قصايد ازرقي که از آثار بسيار مهم و ارزنده ي اوست و در قالب قصيده، قطعه و رباعي سروده شده، مشتمل بر مهمترين بحور عروضي و اوزان شعري زير است، از جمله: بحرهاي مجتث، رمل، مضارع و …

شعر ازرقي داراي صور خيال و آرايه هاي جالبي است. وي شاعر تلميح، تشخيص، تشبيهات عقلي و خيالي و وهمي است. او استاد تلفيقي اين آرايه هاست.شمار قابل توجهي از تشبيهات او از تلميحات مذهبي نشأت گرفته است. در تشبيهات او عامل اغراق داراي اهميت بسيار است.

پند و نصيحت هايي که گاهي در قصايدش مي اورد نشانه ي بلوغ انديشه هاي اوست. ممدوح شاعر با نه مفهوم ديانت، دين، هدايت، نصر، علم، خرد، سخاوت، ظفر و روان ستايش مي شود.

 در اين تحقيق ابتدا ضمن تعاريفي اصطلاحي و لغوي از کتب بديع نويسان معروف، با مراجعه به ديوان اشعار شاعر مذکور ابياتي که مربوط به صنايع بديعي در ديوان ازرقي وجود داشته استخراج و فيش برداري نموده و همچنين ابياتي از سروده هاي شاعران  ديگر به عنوان شاهد آورده شده و در پايان شواهدي را به عنوان نمونه از ديوان شاعر مورد بحث ذکر و شماره هاي ديگر ابيات را براي ارجاع در ذيل ذکر نموده ايم.

اين رساله از شش فصل تشکيل شده است. فصل اوّل به کليات اختصاص دارد که شامل: هدف تحقيق، پيشينه ي تحقيق و روش گردآوري مطالب مي باشد. فصل دوم به معرفي ازرقي هروي مي پردازد که شامل: زندگي، سبک شعري، ممدوحان ازرقي، آثار ازرقي. فصل سوم بديع و پيشينه ي آن را در بر دارد که در آن نگاهي انتقادي به آثار بديعي معاصر آمده است. در فصل چهارم به بديع لفظي پرداخته شد. در فصل پنجم بديع معنوي مدّ نظر قرار گرفت و سرانجام در فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادها آورده شده است.

1-1- هدف تحقيق

هدف از نگارش اين تحقيق، بررسي ديوان اشعار ازرقي هروي از حيثِ کاربردِ صنايع بديعي است. در اين تحقيق تلاش شد آن دسته از ابياتي که ازرقي براي آرايشِ آن، از زيورهاي بديع لفظي و معنوي بهره برده، بررسي شود تا مورد استفاده ي دوستداران ادبيات قرار گيرد.

1-2- پيشينه ي تحقيق

کاربرد صنايع بديعي در ديوان بسياري از شاعران از آغاز شعرِ دري تا کنون بررسي شده است. اما در زمينه ي کاربرد صنايع بديعي در ديوان ازرقي هروي تاکنون هيچ گونه کاري انجام نشده است. آنچه مشخص است اين است که ديوان اشعار اين شاعر در سال 1336 توسط آقاي سعيد نفيسي تصحيح شده است.

1-3- روش گردآوري مطالب

روش گردآوري مطالب بنا بر روش معمول رشته هاي علوم انساني بيشتر به صورت کتابخانه اي بوده است. بدين صورت که ابتدا منابعي در زمينه ي علم بلاغت و بديع مطالعه گرديد. سپس ديوان اشعار ازرقي هروي بارها و با دقّت نظر خاصي مطالعه شد. سپس کاربردِ صنايع بديعي به صورت جداگانه فيش برداري، و ابياتي هم به عنوان شاهد مثال از ديوان اين شاعر استخراج گرديد. براي آن دسته از صنايعي که نياز به تعريف و توضيح داشت با استمداد از کتب بلاغي موجود، توضيحاتي آورده شد. کتب مورد استفاده بيشتر از اساتيد راهنما ، مشاور، کتابخانه هاي دانشکده ي ادبيات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج،دانشگاه آزاد و پيام نور گچساران جمع آوري شد.

2- ازرقي هروي، زندگي و سبک شعري او:

ازرقي هروي از جمله شاعران معروف قرن پنجم و ششم است. وي بعد از رودکي، فردوسي، عنصري، فرخي، ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان؛ از بهترين شاعران خراساني است که در رديف شاعراني چون ابوالفرج روني، لامعي گرگاني، امير معزّي، رشيد وطواط و عثمان مختاري نام برده مي شود.

ازرقي هروي سبکي خاص و تعبيراتي مختص به خود دارد که اشعارش اين گونه نسبت به شاعران هم عصر خود داراي دشواري خاصي است. شيوه ي خيال پردازي، تصوير سازي و مضمون آفريني، فراواني صنايع و فنون بديعي در اشعار ازرقي سبب امتياز وي از هم عصرانش شده است. روش او در شعر سرايي به گونه اي که مي تواند طليعه ي خروج از سبک خراساني و زمينه ي ظهور سبک عراقي به حساب آيد برخي خصوصيات ديگرِ شعرِ او باعث شده است که عامه ي خوانندگان در بهره گيري مستقيم از شعر او دچار اشکال شوند.

اوزان و بحور شعري خاصي در شعر ازرقي مشاهده مي گردد که مهمترين اين اوزان عبارتند از:

– بر وزن و بحر فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(رمل مثمن محذوف)، مطلعي از يک قصيده را آورده است:

مي رود سنجاب گون بر چرخ از دريا بخار

                                      مي کند پر حواصل بر سر عالم نثار(ازرقي،1336: 4)

– بر وزن و بحر فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(رمل مثمن مخبون محذوف)، سروده است:

     باز بر طرف مه از غاليه طغرا ديدم

                                        ز بر صفحه ي جان خط معما ديدم

                                                                                   (همان: 56)

– بر وزن و بحر مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن(مجتث مثمن مخبون مشعث محذوف)، قصيده اي دارد با مطلع:

 به مژده خواستي آن نور چشم و راحت جان

                                      بر من آمد پروين نماي و ماه نشان   (همان: 76)

– بر وزن و بحر مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن(هزج مثمن سالم)، آورده است:

چه جرم است اين که هر ساعت ز روي نيلگون دريا

                                              زمين را سايبان بندد به پيش گنبد خضرا؟(همان: 1)

– بر وزن و بحر مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن(مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)، بيتي از يک قصيده را اينگونه آورده است:

اي از کمال حسن تو جزوي در آفتاب

                                   خطت کشيده دايره ي شب بر آفتاب(همان:4)

سرانجام ازرقي بر وزن و بحر فعولن فعولن فعولن فعولن(متقارب مثمن سالم) بيت زير را آورده است:

به فال همايون و فرخنده اختر

                                به بخت موفّي و سعد موفّر(همان:11)

در اين فصل از رساله بر آنيم تا با نگاهي کلي زندگي نامه، ممدوحان، آثار، سبک و ويژگي هاي شعر ازرقي را با بهره گرفتن از تذکره ها و کتاب هايي که ذکري از شاعر در آن ها رفته است و نيز برخي از منابع جديد که در چند و چون زندگي و آثار شاعر سخني دارند، بررسي کنيم.

تعداد صفحه :146

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :