متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

 

چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات و بیان اهمیت موضوع پژوهش4
مقدمه4
(1-1 بررسی آماري تلفات و ضرورت بازآرایی در شبکه توزیع4
(2-1 روشهاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع5
نتیجه گیري5
فصل دوم: بازآرایی در شبکههاي توزیع7
مقدمه7
(1-2 نمونه اي ساده از بازآرایی شبکه توزیع7
(2-2 فرمولاسیون بازآرایی8
(3-2 بیان نمونههایی از بازآرایی در شبکه توزیع8
(4-2 اهداف بازآرایی در شبکه توزیع9
(1-4-2 بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات9
(2-4-2 بازآرایی شبکه به منظور تعادل بار فیدرها9
(3-4-2 بازآرایی به منظور بازیابی بار و افزایش قابلیت اطمینان10
(4-4-2 بازآرایی به منظور تعادل سه فاز فشار ضعیف10
(5-4-2 بازآرایی به منظور ذوب یخ خطوط10
(5-2 بازآرایی وضرورت اتوماسیون10
(6-2 روشهاي تحقق مساله بازآرایی11
(1-6-2 روشهاي هیورستیک11
(2-6-2 روشهاي متاهیورستیک11
نتیجهگیري12

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فصل سوم: روشهاي هیورستیک در تحقق بازآرایی14
مقدمه14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه20
(2-3 روش تفکیک مولفه هاي جریان20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه23
(1-3-3 روش عمومی جستجوي تعویض شاخه24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار براي برآورد تلفات توان25
(1-3-3-3 روش ساده شدة دیستفلو26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده28
(1-4-3 تعیین حلقه اي با حداکثر کاهش تلفات30
(2-4-3 تعیین گزینه هاي سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده34

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(5-3 روش شاخه و حد جریان35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان35
(6-3 روش تابع حساسیت36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت37
(7-3 روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندي38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي40
نتیجه گیري40
فصل چهارم : روشهاي متاهیورستیک در تحقق بازآرایی42
مقدمه42
(1-4 الگوریتم ژنتیک42
(1-1-4 فلوچارتهاي الگوریتم ژنتیک44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکههاي توزیع45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی47
(4-1-4 کدگذاري یک شبکه و سادهسازي آن47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوي بهینه مطلق54

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع56
(2-4 الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده56
(1-2-4 الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده در بازآرایی شبکه هاي توزیع57
(2-2-4 فلوچارت آبکاري شبیه سازي شده جهت بازآرایی شبکه توزیع58
(3-4 الگوریتم جستجوي ممنوع58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوي ممنوع59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن60
(3-3-4 طبقه بندي موارد ممنوع62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی65
(5-3-4 جستجوي ممنوع در تجدید آرایش شبکه هاي توزیع67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوي ممنوع67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوي ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوي ممنوع69
(4-4 الگوریتم جستجوي کلنی مورچگان69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی70
(2-4-4 فرمولبندي مسئله70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوي کلنی مورچگان72

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوي کلنی مورچگان72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوي کلنی مورچگان74
نتیجه گیري75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع77
مقدمه77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیري تغییرات بار شبکه77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهاي توزیع در محیط هارمونیکی78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنايمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایاي گرایش به سمت تولیدات پراکنده81
(2-2-1-5 فرمولبندي مسئله81
(3-2-1-5 روشهاي نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده82
نتیجه گیري82
فصل ششم: نتیجهگیري و پیشنهادات84
نتیجهگیري84
پیشنهادات84
منابع و مراجع85

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

فهرست منابع فارسی85
فهرست منابع لاتین85
چکیده انگلیسی89

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

جدول -1 -1 نسبتهاي سود به هزینه در روشهاي مختلف کاهش تلفات5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4)46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهاي باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوي ممنوع63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوي ممنوع مقدماتی64
جدول -6 -4 نقطه شروع براي عملیات راه اندازي مجدد66
جدول -7 -4 مراحل جستجوي ممنوع پس از راه اندازي مجدد66

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

 

شکل -1 -2 مثالی ساده براي تشریح بازآرایی شبکه7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک9
شکل -1 -3 دسته بندي کلی روشهاي هیورستیک14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدري سیوانلار17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی27
شکل -9 -3 معرفی شبکه اي نمونه جهت تعویض شاخه28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت37
شکل -14 -3 مجموعه مرزي در یک حلقه38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندي و مجموعه مرزي40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته44
شکل -3 -4 شماي یک سیستم توزیع شعاعی46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل48

 

عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

 

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهاي همیشه وصل48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4)49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیداي (0) (ترمیم شده)56
شکل -12 -4 جوابهاي بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی هاي جواب57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاري شبیه سازي شده58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت61
شکل -15 -4 انواع حرکتهاي جابجایی از نقطه اولیه61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار64
شکل -18 -4 استراتژي پیدا کردن بهترین جواب در جستجوي ممنوع65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوي ممنوع بعد از راه اندازي مجدد67
شکل -20 -4 مجموعه جواب هاي موضعی68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوي ممنوع69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی70
شکل -23 -4 شاخص توصیفگر حلقه هاي شبکه72
شکل -24 -4 فلوچارت بازآرایی با روش جستجوي کلنی مورچگان74

 

 

چکیده

 

شبکه توزیع بخشی از ساختار کلی سیستمهاي قدرت به شمار میرود و به عنوان مرحله نهایی از زنجیرة تولید و انتقال انرژي الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. این بخش به جهت ویژگیهاي خاص خود، عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهاي انجام شده جهت کاهش تلفات، در دسته مطالعات شبکه توزیع بوده است. بازآرایی شبکه توزیع یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهاي موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد که امروزه در شبکههاي تحت اتوماسیون بطور قابل توجهی اعمال میگردد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازي پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهاي زیادي براي حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجراي عملی برخی از این روشها نیز در شبکه هاي توزیع واقعی، به جهت ابعاد وسیع آنها وجود نداشت. در این سمینار سعی شده است تا تمام مراجع مربوط به این بخش از مطالعات شبکه توزیع به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

مقدمه

انرژي الکتریکی بجهت مزایاي ویژهاي چون پاکیزگی، قابلیت تبدیل به سایر انرژيها، قابلیتانتقال وکنترلآسان و نهایتاً، راندمانبالاي تجهیزات مربوطه، سالهاستکه بطور گسترده، در سطوح ولتاژ متنوعی مورد استفادة بشر قرار میگیرد. از زمانی که این انرژي، توسط بشر به خدمت گرفته شد، همواره تلفات انرژيالکتریکی بعنوان اصلیترین عامل بازدارندة گسترش محدودة تحت پوشش شبکههاي قدرت، مطرح بوده است. در این میان، بخش توزیع است که عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمدة تلاشهاي انجام شده جهتکاهشتلفات در این بخشبوده است. بازآرایی، یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهاي موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازي پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهاي زیادي براي حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجراي عملی برخی از این روشها نیز در شبکههاي توزیع واقعی، به جهت وسعت زیاد آنها وجود نداشت . به تدریج بواسطه پیشرفت سریع علوم رایانه در عرصه محاسبات مهندسی، نسل جدیدي از روشهاي بهینهسازي، تحت عنوان روشهاي متاهیورستیک، پا به عرصه گذاشتند و بدینترتیب امکان مدلسازي دقیق ساختار شبکه توزیع فراهم گشت. به عنوان نمونه، امکان مدلسازي تغییرات لحظهاي بار و یا مدلسازي بارهاي غیرخطی و نیز مدلسازي تولیدات پراکنده در شبکه فراهم شد که این امر موجب نیل به آرایش بهتري از شبکه در طول عملیات بازآرایی گردید. در این سمینار سعی شده است تا تمام موارد فوق، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این منظور در فصل اول به بیان کلیات مساله و اهمیت موضوع پژوهش پرداخته و سپس در فصل دوم به بیان مقدماتی مساله بازآرایی، اهداف، قیود و روشهاي تحلیل آن اشاره خواهیم کرد. در فصل سوم به تشریح دسته وسیعی از روشهاي هیوریستیک در تحقق بازآرایی اقدام خواهیم کرد و در فصل چهارم نیز تشریحی بر گستره وسیعی از روشهاي متاهیوریستیک در تحقق بازآرایی ارایه خواهد شد. در فصل پنجم بررسی را بر شبکههاي توزیع واقعی متمرکز خواهیم کرد و بر محدودیتها و پارامترهاي قابل رویت در این شبکهها اشاره خواهیم کرد. حضور تولیدات پراکنده و بارهاي هارمونیکی از جمله این محدودیتها و پارامترها میباشند. در این فصل روند برخورد با مساله بهینهسازي بارآرایی را در حضور این ادوات بررسی خواهیم کرد. در نهایت در فصل ششم نتیجهگیري و پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارایه میشود.

فصل اول

کلیات

مقدمه

مهندسی توزیع یکی از شاخههاي مهندسی قدرت میباشد وکارشناسان این بخش به تجزیه تحلیل بخشی از سیستم قدرت بنام بخش توزیع1 میپردازد. این بخش از سیستم قدرت، انرژي الکتریکی را پس از تولید در نیروگاهها در بخش تولید2 و انتقال از طریق خطوط انتقال3 ، در سطوح ولتاژ معینی دریافت و پس از تبدیل به سطوح ولتاژ مورد نیاز مصرف کنندگان، در اختیار آنها قرار می دهد. در این بخش ضمن بررسی آماري تلفات شبکههاي قدرت و سهم شبکههاي توزیع از کل تلفات به روشهاي کاهش تلفات اشاره کرده ونهایتاً بازآرایی شبکه توزیع را به عنوان ابزاري کارآمد جهتکاهش تلفات معرفیخواهیم کرد.

 

میزان تلفات انرژي الکتریکی در شبکه قدرت ایران چهار برابر متوسط جهانی است و ارزش برقی که در خطوط انتقال دنیا به هدر میرود، سالانه حدود 61 میلیارد دلار برآورد میشود و به عبارتی هر سال در حدود 1225میلیارد کیلووات ساعت از انرژي الکتریکی مصرفی در دنیا معادل 8/8 درصد از انرژي الکتریکی مصرفی به دلیل تلفات به هدر میرود. میزان تلفات انرژي الکتریکی در شبکه انتقال و توزیع در مناطق وکشورهاي مختلف بسیار متفاوت است که این امر متاثر از وجود اختلاف در سیاستهاي ملی این کشورها در بخش صنعت برق است. براساس آمار رسمی موجود در پایگاه اطلاعاتی شرکت توانیر، در سال 1385 میزان 192196 گیگاوات ساعت برق در نیروگاههاي کشور تولید شد که میزان تلفات انرژي در خطوط انتقال و توزیع ایران %20 از این مقدار میباشد. این در حالی است که بسیاري از کارشناسان میانگین تلفات برق در دنیا را شش الی هشت درصد بیان کردند، در حالی که در ایران این میزان بسیار بالاتر از حد معمول است و در برخی از نقاط کشور مانند خوزستان، میزان تلفات انرژي حدود %37 گزارش شده است. بنابراین میتوان گفت که تلفات انرژي الکتریکی در ایران چهار برابر دیگر نقاط جهان میباشد. همچنین براساس این آمار، %16/6 از میزان تلفات انرژي الکتریکی درشبکههاي توزیع و %4 نیز مربوط به بخش انتقال است. به عبارتی هزینه این میزان تلفات انرژي برابر با هزینه ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی میباشد.[6] آمارها نشان میدهند که میانگین تلفات شبکه توزیع برق ایران بین % 6/42 مربوط به استان سمنان ، تا % 34/23 مربوط به شهرستان اهواز ، متغیر است و این یعنی از انرژي ورودي به منطقه خوزستان فقط % 60 آن در اختیار مشترکان قرار گرفته و بقیه تلف میشود. این در حالی است که بر اساس این آمار رسمی تلفات در کرهجنوبی % 5/7 و در تایلند %11 بوده است. با در نظر گرفتن متوسط سالانه پیک مصرف برق در سال 86 که نزدیک به 32 هزار مگاوات است، در صورت وجود 20 درصد تلفات انرژي برق در کشور بیش از شش هزار مگاوات از آن در ساعات اوج مصرف به هدر میرود. همچنین با توجه به آمار تلفات انرژي در سیستمهاي انتقال و توزیع، ارزش کل این تلفات را میتوان

 

بیش از 61 میلیارد دلار تخمین زد که این حالت به نوبه خود باعث افزایش هزینههاي تولید و در نتیجه قیمت نهایی برق مصرفی میشود.[6] این شرایط به ویژه در لحظات پیک بار شبکه از اهمیت بیشتري برخوردار است، چرا که در این لحظات تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار خواهد داشت. این تلفات ناچار سیاستهاي فعلی را به توسعه روزافزون اما غیرمنطقی شبکه سوق میدهد که در واقع این امر، ضمن افزایش میزان تلفات و پیري تجهیزات شبکه، منجر به تولید مقادیر فراوان آلایندههاي زیست محیطی و معایب حاصل از آن میشود. پس باید فکري اساسی و علمی براي جلوگیري از اتلاف سرمایههاي کشور به جهت این میزان تلفات انرژي اندیشیده شود.

 

براي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع روشهاي مختلفی وجود دارد که در تحقیقات اخیر انجام شده در کشور کانادا، نسبتسود به هزینه هریک از روشهايموجود بدست آمده است. نتیجه این تحقیقات در جدول (1-1) ارائه شده است.

 

جدول -1- 1 نسبتهاي سود به هزینه در روشهاي مختلف کاهش تلفات[6]

 

روش کاهش تلفاتنسبت سود به هزینه
خازن گذاري2 تا 8
تعویض هادیها0/6 تا 7
تغییر سطح ولتاژ1/5 تا 3
مدیریت بار ترانسفورمرهاي توزیع1 تا 15
بازآراییتا 13 برابر

 

با توجه به جدول((1-1 مشاهده می شود که دو روش مدیریت بار ترانسفورمرهاي توزیع و بازآرایی بالاتریننسبت سود به هزینه را میدهند. مدیریت بار ترانسفورمرها با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههاي توزیع به دست می آید. از طرفی با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههاي توزیع امکان اعمال بازآرایی شبکه نیز فراهم میشود. بازآرایی شبکههاي توزیع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعیف مطرح میباشد. واضح است که میتوان بازآرایی شبکههاي توزیع در سطح فشار ضعیف را نیز به عنوان بخشی از مدیریت بار ترانسفورمر به حساب آورد.

 

 

مطالعه شبکه توزیع در بحث تلفات، بواسطه تمامی دلایل آماري موجود در این بخش به شدت حیاتی جلوه میکند و با توجه به شاخصهاي موجود در بحث روشهاي کاهش تلفات میتوان گفت که بازآرایی شبکه توزیع به عنوان ابزاري کارآمد در این ارتباط نیازمند مطالعه دقیقتر براي دریافت جنبههاي کاربردي در شبکههاي توزیع خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :