دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با بهره گرفتن از روش AHP

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی

 و غیر دولتی با بهره گرفتن از روش (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر محمد علی غضنفری

 

استاد مشاور

دکتر حسن قدرتی

 

 

مهر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله و چارچوب نظري پژوهش…. 4

1-3- دلايل اهميت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 7

1-5- سوالات پژوهش…. 8

1-6- فرضيه پژوهش…. 8

1-7- روش پژوهش…. 8

1- 8- قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) 8

1- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش…. 9

1- 10- ساختار پژوهش…. 10

1-11- خلاصه فصل.. 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبيات نظري سرمايه فكري.. 11

2-2- مروري بر چشم انداز تاريخي سرمايه فكري.. 13

2-3- تعريف سرمايه فكري.. 15

2-4- انواع طبقه بندي اجزاي سرمايه فكري.. 17

2-5- شباهت ها 29

2-5-1- سرمايه انساني.. 29

2-5-2- سرمايه ساختاري (سازماني) 31

2-5-3- سرمايه ارتباطي (مشتري)‌ 32

2-6- سنجش سرمايه فكري.. 33

2-6-1- دلايل سنجش سرمايه فكري.. 33

2-6-2- شاخص هاي متداول براي اندازه گيري سرمايه فكري.. 35

2-6-3- منافع و مزاياي اندازه گيري سرمايه فكري.. 42

2-6-4- مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري.. 44

2-6-4-1- مدل هاي سنجش غيرمالي سرمايه فكري.. 45

2-6-4-2- نمونه هايي از مدل هاي سنجش مالي سرمايه فكري.. 49

2-7- فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. 51

2-7-1- انواع حالتهاي تصميم گيري.. 52

2-7-2- اصول فرآيند تحليل سلسه مراتبي.. 54

2-7-3- مزاياي فرآيند سلسله مراتبي.. 54

2-7-4- خصوصيات فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. 56

2-7-5- محدوديت هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. 56

2-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبي با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی.. 58

2-7-7- حل مسائل از طريق تكنيك سلسله مراتب… 58

2-8- مروری بر پیشینه تحقیق.. 61

2-8-1- تحقیقات خارجی.. 61

2-8-2- تحقیقات داخلی.. 65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3- 1- مقدمه. 68

3- 2- فرضیه تحقیق.. 69

3- 3- روش تحقیق.. 69

3- 4- قلمرو تحقیق.. 69

3- 5- جامعه آماری.. 69

3- 5- 1- نمونه آماری.. 70

3- 6- روش جمع‌آوری داده‌ها 71

3- 7- روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها 74

3- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها : 75

3-8-1- روش AHP.. 75

3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب: 75

3-8-1-2- تعیین اولویتها : 76

3-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. 78

3-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه. 78

3-8-1-5- نرخ سازگاری.. 78

3-8-2- مدل پژوهش…. 80

3-8-3- روش های رایانه ای: 80

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 81

4-2- توصیف نمونه: 82

4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 82

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات… 83

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن.. 84

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار. 85

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP.. 86

4-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. 86

4-3-1-1- هدف تصمیم گیری.. 86

4-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP.. 87

4-3-1-3- مراحل ارزیابی با بهره گرفتن از AHP.. 89

4-3-2- مقایسات زوجی.. 89

4-3-2-1- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی.. 89

4-3-2-2- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 95

4-3-2-3-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی.. 96

4-3-2-4- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 97

4-3-5- محاسبه نرخ سازگاری.. 99

4-3-5-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 99

4-3-5-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری.. 101

4-3-5-3- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری.. 102

4-3-5-4- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 103

4-3-6- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی.. 104

4-3-7- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 109

4-3-8- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 110

4-3-9- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 112

4-3-10- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 116

4-4- فرضیه تحقیق: 117

4-5- نتیجه گیری.. 118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 120

5-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-3-1-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی.. 124

5-3-2- اولويت بندي گزينه ها با در نظر گرفتن كليه معيارها در بانکهای دولتی.. 125

5-3-3- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی.. 126

5-3-4- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی.. 127

5-4- پیشنهادات… 129

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 132

منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی.. 134

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

جدول شماره 2-1- جدول زماني مهمترين رويدادها و وقايع حساس سرمايه فكري……………..                                                                                                     14

جدول شماره 2-2 طبقه بندي پتي و گوتريه……………………………………………………………….                                                                                                     25

جدول شماره 2-3- جمع بندی تحقیقات………………………………………………………………….                                                                                                     67

جدول شماره 3- 1 مختصری از گویه‌های پرسشنامه و نحوه کد‌گذاری آن…………………………….                                                                                                     73

جدول 3- 2- گزینه‌های پرسشنامه……………………………………………………………………………………                                                                                                     74

جدول 3- 3- تعیین اولویتها…………………………………………………………………………………………….                                                                                                     77

جدول3-4- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، 1387)                                                                                                     77

جدول 3-5- جدول نرخ سازگاری…………………………………………………………………………………..                                                                                                     79

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………                                                                                                     82

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………..                                                                                                     83

جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………                                                                                                     84

جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………                                                                                                     85

جدول 4-5- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی……………………………………………………                                                                                                     90

جدول 4-6- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     91

جدول 4-7- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     92

جدول 4-8- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری……..                                                                                                     93

جدول 4-9- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………….                                                                                                     94

جدول 4-10- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری……..                                                                                                     95

جدول 4-11- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………..                                                                                                     96

جدول 4-12- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر………….                                                                                                     96

جدول 4-13- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه………………………………….                                                                                                     97

جدول 4-14- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………….                                                                                                     98

جدول 4-15- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………                                                                                                     98

جدول 4-16- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری………………………….                                                                                                     98

جدول 4-17- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی 100

جدول 4-18- مقادیر مختلف RI…………………………………………………………………………………….                                                                                                     101

جدول 4-19- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری   101

جدول 4-20- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری   102

جدول 4-21- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری……………….                                                                                                     103

جدول 4-22- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………..                                                                                                     104

جدول 4-23- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     105

جدول 4-24- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     106

جدول 4-25- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری………                                                                                                     107

جدول 4-26- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری…………………………………………………..                                                                                                     108

جدول 4-27- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری………..                                                                                                     109

جدول 4-28- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………….                                                                                                     110

جدول 4-29- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………..                                                                                                     110

جدول 4-30- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه………………………………………                                                                                                     111

جدول 4-31- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………………                                                                                                     111

جدول 4-32- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………….                                                                                                     112

جدول 4-33- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری…………………………….                                                                                                     112

جدول 4-34- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی                                                                                                     113

جدول 4-35- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………                                                                                                     114

جدول 4-36- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری                                                                                                     114

جدول 4-37- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری                                                                                                     115

جدول 4-38- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری………………….                                                                                                     116

جدول 4-39- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………        117

جدول 5-1- اولویت شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………………………                                                                                                     124

جدول 5-2- اولویت شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     124

جدول 5-3- اولویت شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     124

جدول 5-4- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     125

جدول 5-5- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     125

جدول 5-6- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     126

جدول 5-7- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       126

جدول 5-8- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       126

جدول 5-10- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….                                                                                                     127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار شماره 2-1- مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس…………………………………………..                                                                                                     18

نمودار شماره 2-2- طبقه بندي اسويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود……………………..                                                                                                     20

نمودار شماره 2-3- طرح ارزش اسكانديا…………………………………………………………………………..                                                                                                     21

نمودار شماره 2-4- مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آنها………………………..                                                                                                     22

نمودار شماره 2-5- طبقه بندي اوليه توسط هاناس و لووندال………………………………………………                                                                                                     24

نمودار شماره 2-6- طبقه بندي لووندال…………………………………………………………………………….                                                                                                     24

نمودار شماره 2-7- طبقه بندي ليم و داليمور……………………………………………………………………..                                                                                                     26

نمودار شماره 2-8- چارچوب كارت امتيازي متوازن……………………………………………………………                                                                                                     27

نمودار شماره 2-9- طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك……………………………..                                                                                                     28

نمودار 2-10- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    58

نمودار 3- 1- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….                                                                                                     76

نمودار3-2- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..                                                                                                     80

نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………                                                                                                     82

نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..                                                                                                     83

نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  84

نموار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  85

نمودار شماره 4-5- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  88

 

 

 

 

 

 

 


چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نيز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با بهره گرفتن از نرم افزار (Excel)  و همچنین رابطه بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

 

کلید واژه:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک


 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).

دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).

با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جديدي از دارايي هاي سازماني نياز داريم. بطور كلي دارايي هاي سازماني را مي توان به 2 دسته كلي تقسيم كرد:

1- دارايي هاي مشهود: اين دارايي ها شامل دارايي هاي فيزيكي و مالي هستند كه بطور تقريباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس مي شود. و اين دارايي ها تحت اصول اقتصاد كميابي عمل مي كند يعني با استفاده بيشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته مي شود.

2- دارايي هاي نامشهود: اين دارايي ها هم به 2 دسته كلي تقسيم مي شوند:

2-1: دارايي هاي نامشهودي كه به وسيله قانون حمايت شده اند و به آنها عنوان مالكيت معنوي را داده اند كه شامل حق امتيازها، كپي رايت ها، فرانشيز، علائم و مارك هاي تجاري و غيره است. برخي از موارد آن در ترازنامه منعكس مي­شوند.

2-2: ساير دارايي هاي نامشهود كه شامل سرمايه هاي فكري است كه تحت اصول اقتصاد فراواني عمل مي كنند يعني با استفاده بيشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمي شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمي شوند (تايلز[4]، 2000).

تا اوايل دهه 1950، عامل اصلي عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمايه هاي مالي و فيزيكي مي پنداشتند. در چارچوب چنين طرز فكري، اين كشورها از راه هاي مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمايه مي پرداختند. اين امر، موجب تشديد وابستگي و تخريب بنيان هاي اقتصادي و سياسي اين قبيل كشورها مي شد. اما امروزه روشن شده كشورهايي كه از سازمان هاي قوي و نهادهاي اداري كارآمد و در عين حال از سرمايه هاي انساني كارا و متخصص برخوردارند، مي توانند سرمايه فيزيكي و مالي خود را به نحو مناسب تري جذب و در تسريع روند رشد و توسعه به كار گيرند. در اقتصاد نوين، توليد ثروت و رشد و ارزش آفريني عمدتاً از داراييهاي نامشهود (فكري) سرچشمه مي گيرد. لذا، سرمايه فكري منبع اصلي توسعه اقتصادي است. صنعت بانكداري به دليل ويژگيهايي كه دارد بايد در چرخه تجاري ساير صنايع باقي بماند. در سالهاي اخير صنعت بانكداري تحت تأثير آزادسازي مالي و جهاني سازي تغييرات قابل توجهي را در محيط كسب و كار خود بدست آورده كه اين تغييرات با رقابت شديد تركيب شده و فشار زيادي را بر بانك ها وارد آورده است. در محيط با ريسك بالا بانك ها نه تنها بايد نيروي كار، دارايي مالي و ساير دارايي هاي مشهود را بطور موثري با هم همسو نمايند، بلكه بايد توانايي خود را در مديريت سرمايه فكري به منظور دستيابي به عمليات پايدار بهبود دهند. براي صنعت بانكداري چگونگي استفاده از فنون مديريت دانش به منظور اندوختن سرمايه فكري در يك محيط به شدت در حال تغيير ضروري است. سرمايه فكري، كه از طريق يكپارچه كردن نظام مند دانش ايجاد مي شود در مورد بانك ها بيشتر صدق مي كند. زيرا دانش مورد نياز براي عمليات بانكداري نسبت به ساير صنايع پيچيده تر است. محيط پر مخاطره، بي ثباتي، و حساسيت بازار، از عناصر ذاتي عمليات بانكداري است. صنعت بانكداري، از جمله بافت هايي است كه به دلايل زير، منابع نامشهود را بيشتر مي توان در آن جستجو كرده و به اهميت استراتژيك آن ها دست يافت. نخست، برعكس مديران بخش توليدي كه هدف اصلي آنها سودآوري است، مديران سازمان هاي خدماتي تمايل دارند بيشتر اهداف چندگانه با ماهيت غيرمالي داشته باشند. دوم حتي اگر بخش هاي توليدي و خدماتي ورودي هاي كاري يكساني (مانند منابع انساني، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بيشتري از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهايت محصول نهايي سازمانهاي خدماتي، نامشهود است.

بنابراين، بانك ها بايد دارايي هاي خود را از نوطبقه بندي كنند. همچنين بانك ها بايد درك كنند كه چگونه سرمايه فكري مي تواند اهداف راهبردي آن ها را محقق سازد. اين امر مستلزم كمّي كردن سهم سرمايه فكري در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكي ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و نقصان شرايط رقابت با بانكداري جهاني و هم چنين، تازه تاسيس بودن بانك هاي خصوصي، بهره گيري از سرمايه فكري و دانش روز، عرصه گسترده اي است. كوشش در اين زمينه، به پيشرفت و دستاوردهاي قابل توجهي منتهي خواهد شد. اميد مي رود با بكارگيري تكنيك رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري در اين پژوهش بتوان پيشنهادهاي سودمند و كاربردي براي توصيه به مديريت بانك هاي داخلي ارائه نمود.

در اين تحقيق سعي شده است با بهره گرفتن از فرايند تحليل سلسله مراتبي و اولويت بندي معيارهاي مهم در شاخص هاي سرمايه فكري در بانك ها گامي مهم در اين خصوص برداشته شود.

[1] – Seetharaman

[2] – Sulivan

[3] – San chez

[4] – Tayles

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :