متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :  فناوري اطلاعات

عنوان : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

 

 

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

پايان نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته مديريت گرايش فناوري اطلاعات

استاد راهنما:

دکتر منوچهر انصاری

استاد مشاور:

دکتر نسترن حاجی حيدری

شهريور ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

  1. فصل اول.. 9

1-1. مقدمه.. 9

1-2. مساله اصلي تحقيق :.. 9

1-3. تشريح و بيان مساله :.. 15

1-4. ضرورت انجام تحقيق :.. 17

1-5. اهداف(کلي و جزئي) تحقيق :.. 17

1-6. سوالات يا  فرضيه هاي تحقيق :.. 17

1-7. قلمرو تحقيق :.. 18

1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح :.. 18

  1. فصل دوم.. 21

2-1. مقدمه.. 21

2-2. تاريخچه و سيرتكامل سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان… 22

2-3. معرفي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان… 24

معماري سيستم ERP.. 30

اجزاي تشكيل دهنده سيستم هاي ERP.. 32

2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان… 34

2-5. مزاياي پياده سازي ERP.. 36

استراتژي هاي بهره گيري از سيستم ERP.. 38

انتخاب بسته نرم افزاري ERP.. 39

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42

معيارهاي انتخاب بسته نرم افزاري ERP.. 60

2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. 63

ERP و فرهنگ سازمانی.. 63

ERP و فرآیندهای سازمانی.. 63

ERP و تکنولوژی.. 64

ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65

2-7. استفاده از ERP درايران… 70

تقسيم بندي بازار ERP ايران.. 72

2-8.مدل مفهومي تحقيق…. 75

2-9.جمع بندی فصل… 76

  1. فصل سوم.. 79

3-1. مقدمه.. 79

3-2. روش تحقيق.. 79

تحقيق کاربردي.. 79

تحقيق توصيفي.. 80

3-3. متغيرهاي تحقيق.. 81

3-4. روشهاي جمع‌آوري اطلاعات.. 82

3-5. روايي و پايايي پرسشنامه.. 84

تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه.. 84

تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه.. 85

3-6. جامعه و نمونه آماري.. 86

جامعة آماري.. 86

قلمرو مکاني تحقيق.. 86

قلمرو زماني تحقيق.. 86

نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه.. 87

3-7. روشهاي نمونه‌گيري.. 87

3-8. روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 87

آزمون t. 88

آزمون فرید من.. 88

  1. فصل چهار.. 91

4-1. آمار توصيفي.. 92

پرسشنامه‌هاي‌توزيع شده و نرخ پذيرش آنها.. 92

جنسيت پاسخ‌دهندگان.. 92

سطح تحصيلات پاسخ‌دهندگان.. 94

سن.. 95

سابقه خدمت.. 96

4-2. آمار استنباطي.. 98

آزمون فرضیه های تحقیق.. 99

آزمون نرمال.. 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انساني.. 101

فرضیه شماره دو: عامل زير ساخت تکنولوژي اطلاعاتي.. 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازماني.. 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرايند‌هاي کسب وکار.. 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده.. 106

فرضیه شماره شش: عامل مديريت ارشد.. 107

فرضیه شماره هفت: عامل مديريت تغيير سازماني.. 108

آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 109

4-3. تشخيص نقاط قوت و ضعف سازمان… 111

  1. فصل پنجم.. 117

5-1. مقدمه.. 117

5-2. نتيجه گيري.. 117

5-3. خلاصه نتايج.. 117

5-4. نتايج آزمون فرضيات.. 118

5-5. نتايج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. 118

5-6. نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن   122

5-8. پيشنهادات.. 123

پيشنهادات در سطح کلي.. 123

پيشنهادات در سطح سازمان.. 124

5-9. پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 125

5-10. محدودیت های تحقیق.. 126

پرسشنامه.. 133

چکيده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با بهره گرفتن از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با بهره گرفتن از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

Assessment for readiness of ERP organizational solution implementation based on critical success factors(CFS’s).(Case study : IRAN KHODRO DIESEL Co.)

 

ABSTRACT:

 

Type text or a website address or translate a document.

Cancel

Persian to English translation

Enterprise resource planning system is a software package with very large organization that integrates functions in a single system . In order to successfully implementation an ERP project in the organization , necessity of assessing  the readiness of the system is recommended.

This study has been done with assessing of implementation readiness of the ERP system aim emphasize critical satisfaction factors(CFS’s) with 200 pearsons as statistic population.

Method of sampling in this study was Simple random sampling  which was calculated using the table Krjsy Morgan.

The using method of study has been survey research and for gathering the secondary data using the research literature study and for primery data using the questionnaire.

For assessing validity of  the questionnaire was used opinions of experts, professors and for assessing reliability was used Cronbach’s alpha reliability coefficient.

The research results showed that all factors are in poor condition. There needs to be improved and strengthened.

 

Key words:

Enterprise resource planning , readiness assessment , critical success factors(CFS’s)

 مقدمه

در عصر پست مدرن و فراصنعتي كنوني سازمان ها در حال تغیيرات بنيادي هستند و اين تغیيرات در هزارة جديد در حال افزايش است . سازمان هزارة جديد بر اساس ميزان توجه و تاكيد بر روي ايجاد ارزش افزوده در هر يك از فرايند هاي كاري و فعاليت داخلي سازمان شناسايي و سنجيده مي شود و بنابر اين چنين سازماني در توانايي ايجاد تغيير و نيز به كارگيري تخصصی و تجربة سازماني نياز به سرعت عمل دارد .

اعضاي اين چنين سازمان هايي در واقع كارمند نيستند، بلكه شركايي هستند كه در سطح بالايي در فعاليت هاي سازمان يا شركت در گير و سهيم هستند . بنابراين، اين چنين ديدگاهي نياز به نوعي جديد از معماري سازماني دارد كه به عنوان يك محرك، انعطاف پذيري و مقاومت لازم براي بقا در بازار رقابتي اين هزاره را فراهم آورد .بسته هاي نرم افزاري ERP  چنين معماري قدرتمندي را فراهم مي آورند .

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :